Jak i gdzie kupi? Aavegotchi [GHST] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Aavegotchi (GHST) to niewymienny token (NFT) skoncentrowany na DeFi, który zale?y od sieci Aave. Aavegotchi to proste awatary do gier, które mog? by? u?ywane jako zabezpieczenie DeFi, aby otrzymywa? zach?ty do sk?adania zastawów.

CoinMarketCap zajmuje obecnie 407 miejsce, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 93 962 050 USD. W obiegu znajduje si? 55 154 649 monet GHST.

<<KUP Aavegotchi>>

O Aavegotchi GHST

W listopadzie 2020 r. Aave nawi?za? wspó?prac? z Pixelcraft Studios, wprowadzaj?c loterie do swojego systemu, które zostan? nast?pnie wprowadzone oko?o listopada 2021 r.

Debiut projektu w sieci mainnet by? pierwotnie planowany na 4 stycznia 2021 r., ale zosta? prze?o?ony ze wzgl?du na wysokie koszty transakcji na blockchainie Ethereum, gdzie dzia?a jako ?a?cuch boczny.

Posiadacze rodzimej waluty platformy, GHST, mog? „wygrywa? rzeczy z najwy?szej pó?ki”, wed?ug Johnsona, oprócz pobierania odsetek od postawionych tokenów. Aavegotchi mo?na handlowa? na OpenSea i innych rynkach zorientowanych na NFT.


<<KUP Aavegotchi>>

Co to jest Aavegotchi GHST?

Aavegotchi opiera si? na technice zwanej hodowl? rzadkich gatunków. Zasadniczo im bardziej rzadkie Gotchi, tym wy?sza cena rynkowa.

Ponadto firma dzieli cz??? swoich dochodów z czo?owymi hodowcami rzadkich gatunków. Najnowsza cena Aavegotchi wynosi 1,70 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 28 046 057 USD. Oprócz tego GHST na USD, ceny s? cz?sto aktualizowane pod k?tem dok?adno?ci.

Sieci blockchain Aavegotchi s? równie? otwarte, co pozwala na osobist? dost?pno?? i ocen? pod k?tem b??dów i/lub ukrytych tylnych drzwi.

<<KUP Aavegotchi>>

Kim s? za?o?yciele Aavegotchi GHST?

Projekt DeFi jest prowadzony przez grup? ekspertów z ró?nych ?rodowisk. Coder Dan jest pseudonimowym prezesem i wspó?za?o?ycielem firmy. Jesse Johnson to kolejny znany wspó?za?o?yciel.

Inni niewykrywalni cz?onkowie zespo?u zajmuj? si? kluczowymi zadaniami, takimi jak dyrektor artystyczny i szef Solidity. Konsultantem programu jest Stani Kulechow, pomys?odawca Aave.

<<KUP Aavegotchi>>

Co sprawia, ?e Aavegotchi GHST jest wyj?tkowy?

Po pierwsze, Aavegotchi to grywalne elementy, które s?u?? równie? jako zabezpieczenie w sieciach DeFi. W przeciwie?stwie do innych NFT oferuj? nieod??czne korzy?ci w sektorze, które przewy?szaj? potencja? gier.

Wykorzystanie aTokens w grze wynika z jej pozycjonowania w celu generowania zainteresowania, a „odsetki s? naliczane bezpo?rednio na twoim koncie, w prawdziwych minutach”, wed?ug kodera Dana, samego programisty.

Aby zaanga?owa? si? w Gotchi, u?ytkownicy DeFi musz? postawi? okre?lony zbiór tokenów znany jako aTokens, w tym takie LINK (aLINK) i USDC (aUSDC), razem w Gotchi.

Op?aty za gr? w mini-gry, a tak?e sprzeda? materia?ów eksploatacyjnych i do noszenia, generuj? pieni?dze na projekt.

<<KUP Aavegotchi>>

Gdzie mo?na kupi? Aavegotchi GHST?

Rdzenna moneta protoko?u jest dost?pna do zakupu na g?ównych gie?dach kryptowalut. Na platformach takich jak Binance, OKEx, MXC, Bilaxy i Uniswap, GHST jest dopasowywany do innych tokenów.

Binance ??czy go w pary z Ethereum (ETH) i Binance USD (BUSD), natomiast MXC ??czy go z Tether (USDT) (USDT). Z drugiej strony Uniswap ??czy GHST z WETH.


<<KUP Aavegotchi>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Aavegotchi GHST

Ile monet Aavegotchi GHST znajduje si? obecnie w obiegu?

??czna suma tokenów GHST wynosi 22 854 372. Platforma wykorzystuje krzyw? wi?zania w celu dostosowania ci?g?ego rozk?adu GHST, który jest podatkiem od towarów i us?ug.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Aavegotchi GHST?

Projekt jest chroniony za pomoc? metody konsensusu proof-of-work (PoW), która jest zasilana przez blockchain Ethereum.

Od jakich czynników zale?y cena Aavegotchi GHST?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? GHST.

<<KUP Aavegotchi>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Aavegotchi GHST zosta?y zaktualizowane do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 1,71 USD za token.

Krótko mówi?c, Aavegotchi GHST pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.
<<KUP Aavegotchi>>

Oficjalna strona Aavegotchi GHST - https://aavegotchi.com/

Aavegotchi GHST Twitter - https://twitter.com/aavegotchi

Aavegotchi GHST Medium - https://medium.com/@aavegotchi/aavegotchi-ghst-token-distribution-pre-launch-primer-58f0c06ab045Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne