Jak i gdzie kupi? Aave XSUSHI [aXSUSHI] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

G?osowanie odbywa si? w?ród posiadaczy tokenów Aave, aby naprawi? b??d w najpopularniejszym protokole DeFi.

<<KUP Aave XSUSHI >>

O Aave XSUSHI [aXSUSHI]

By? mo?e najlepszym sposobem my?lenia o Aave jest system puli po?yczek. Z drugiej strony Aave to system systemów p?atno?ci, który umo?liwia administrowanie tymi zasobami przez rozproszon? sie? komputerow?, na której dzia?a aplikacja na blockchainie Ethereum.

W ten sposób u?ytkownicy Aave nie musz? ufa? jednej instytucji lub osobie. Musz? jedynie pok?ada? wiar? w jego pisemnych instrukcjach.

Ci, którzy chc? po?ycza? pieni?dze, wp?acaj? pieni?dze do puli, do której nast?pnie maj? dost?p inni. Nast?pnie kredytobiorcy mog? korzysta? z tych pul przy sk?adaniu wniosku o finansowanie. Po?yczkodawcy maj? mo?liwo?? wymiany lub przeniesienia tych tokenów w dowolnym momencie.

Istniej? dwa rodzaje tokenów wydanych przez Aave w celu wspierania tej dzia?alno?ci: aTokeny, które s? przekazywane po?yczkodawcom, aby mogli zarabia? na pieni?dzach, oraz aktywa AAVE, które by?y w?asnymi tokenami firmy.

Jest to sytuacja korzystna dla wszystkich posiadaczy monet AAVE. Po?yczki wyra?one w tokenie AAVE s? wolne od op?at dla klientów AAVE. Op?aty s? równie? obni?one dla po?yczkobiorców, którzy wykorzystuj? AAVE jako zabezpieczenie.


<<KUP Aave XSUSHI >>

Co to jest Aave XSUSHI [aXSUSHI]?

Aave jest jedn? z rosn?cej liczby kryptowalut DeFi, które pozwalaj? u?ytkownikom po?ycza?, po?ycza? i zbiera? odsetki od walut cyfrowych bez potrzeby korzystania z us?ug stron trzecich.

Kim s? za?o?yciele Aave XSUSHI [aXSUSHI]

Zamiast korzysta? ze zdecentralizowanych po?yczek P2P, zespó? Aave korzysta teraz z po?yczek opartych na puli, co u?atwia i przyspiesza uzyskiwanie odsetek od pieni?dzy i po?yczanie aktywów. Kontrakty zbiorcze umo?liwiaj? u?ytkownikom deponowanie i po?yczanie ?rodków na czas nieokre?lony lub w sposób p?ynny blok po bloku. Po?yczki natychmiastowe s? mo?liwe, poniewa? ilo?? po?yczonych pieni?dzy jest powi?zana z kwot? zabezpieczenia.

<<KUP Aave XSUSHI >>

Co sprawia, ?e Aave XSUSHI [aXSUSHI] jest wyj?tkowy?

Je?li uiszczaj? op?at? w AAVE, w?a?ciciele AAVE maj? mo?liwo?? dalszego zbadania po?yczek, zanim zostan? one opublikowane szerszej publiczno?ci. Wi?cej pieni?dzy jest dost?pnych dla po?yczkobiorców, którzy wystawiaj? AAVE jako zabezpieczenie, dzi?ki czemu mog? po?yczy? wi?cej.

Po?yczki natychmiastowe i inne ?ród?a kredytu mo?na równie? doda? do Aave, aby w pe?ni wykorzysta? unikalne cechy projektu blockchain.

Poniewa? depozyty s? analizowane jako tokeny kapita?owe Aave (skrót od aTokens), protokó? Aave pozwala klientom na zarabianie odsetek od ich depozytów w czasie rzeczywistym. Odsetki s? naliczane w tokenach, ale gdy po?yczkobiorcy wycofuj? swoje pieni?dze, tokeny s? ponownie przekszta?cane w aktywa.

<<KUP Aave XSUSHI >>

Gdzie mo?na kupi? Aave XSUSHI [aXSUSHI]?

PancakeSwap (V2), Biswap (BSC), ApeSwap (BSC) i Babyswep to obecnie najpopularniejsze gie?dy do handlu Aave XSUSHI.


<<KUP Aave XSUSHI >>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Aave XSUSHI [aXSUSHI]

Jaka jest g?ówna zaleta Aave Xsushi dla handlowców?

To zdecydowany plus dla posiadaczy monet AAVE. Po?yczki wyceniane w tokenie AAVE s? wolne od op?at dla klientów AAVE. Op?aty s? równie? obni?one dla po?yczkobiorców, którzy wykorzystuj? AAVE jako zabezpieczenie.

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

Uniswap jest jedynym ?ród?em p?ynno?ci $aXSUSHI, a w?asno?? kontraktu zosta?a zrzucona, dzi?ki czemu jest to bezpieczne i oparte na spo?eczno?ci przedsi?wzi?cie. Na Etherscan s? wypalone dowody, dowody zamków LP i dowody zrzeczenia si?. Przed zainwestowaniem w jakikolwiek token sprawd? wiarygodno?? zespo?u, poniewa? ma on znaczn? kontrol? nad alokacj? tokenów w ekosystemie.

Od jakich czynników zale?y cena Aave XSUSHI [aXSUSHI]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? aXSUSHI.

<<KUP Aave XSUSHI >>

Wniosek

Ze wzgl?du na niestabilny charakter rynku kryptowalut, kryptowaluty do?wiadczy?y katastrofalnej deprecjacji po ich ogromnej aprecjacji w obszarze handlu, która wynios?a prawie 100% w ci?gu konkretnego, policzalnego miesi?ca przej?ciowego.

Dlatego wystarczy przytoczy?, ?e tokeny aXSUSHI zosta?y zaktualizowane do nowego rekordowo wysokiego wolumenu t?umacze?, który zosta? zarejestrowany. To oko?o 14,66 USD.

Krótko mówi?c, aXSUSHI pob?ogos?awi? handlowców internetowych przyjemno?ciami handlowymi na ca?ym ?wiecie, dzi?ki bezpiecznym, ró?norodnym i wykonalnym przepisom transakcyjnym, zamiast ??da? za to kredytu.


<<KUP Aave XSUSHI >>

Aave XSUSHI [aXSUSHI] Oficjalna strona internetowa - https://aave.com/

Aave XSUSHI [aXSUSHI] Oficjalny Twitter - https://twitter.com/aaveaave

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne