Jak i gdzie kupi? Aave [AAVE] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Korzystaj?c z protoko?u Aave, u?ytkownicy mog? po?ycza? i po?ycza? kryptowalut? bez konieczno?ci przechodzenia przez instytucj? zewn?trzn?.

<<KUP AAVE >>

O Aave [AAVE]

W listopadzie 2017 r. ETHLend (co oznacza „duch” w j?zyku fi?skim) zosta? uruchomiony jako Aave, jednak we wrze?niu 2018 r. Aave zosta? przemianowany na Aave. Z tego powodu symbol gie?dowy tego tokena jest zupe?nie inny ni? jego nazwa.

Protokó? Aave wykorzystuje AAVE jako j?dro, wokó? którego si? rz?dzi. AAVE s?u?y do g?osowania nad propozycjami ulepsze? Aave i podejmowania decyzji o ich wyniku (AIP). Aby doda? kolejn? warstw? ochrony i spokoju, AAVE mo?na umie?ci? w module bezpiecze?stwa protoko?u. Protokó? oferuje nagrody i koszty stawki na stawki.

Aby zarobi? odsetki, po?yczkodawcy umieszczaj? aktywa cyfrowe w pulach p?ynno?ci, które utworzyli w tym celu. W rezultacie po?yczkobiorcy mog? wykorzysta? swoj? w?asno?? kryptograficzn? jako zabezpieczenie po?yczki krótkoterminowej.

Posiadacze AAVE otrzymuj? obni?one op?aty za platform? i token zarz?dzania, co daje im mo?liwo?? wypowiedzenia si? na temat tego, jak protokó? b?dzie rozwijany w przysz?o?ci.

<<KUP AAVE >>

Co to jest Aave [AAVE]?

Aave to protokó? dla zdecentralizowanego rynku p?ynno?ci bez depozytu, w którym u?ytkownicy mog? anga?owa? si? jako deponenci lub wierzyciele. Dzi?ki depozytom deponenci uzyskuj? dochód pasywny, podczas gdy kredytobiorcy mog? po?ycza? z nadzabezpieczeniem (bezterminowo) lub pod zabezpieczeniem (p?ynno?? jednoblokowa).

<<KUP AAVE >>

Kim s? za?o?yciele Aave [AAVE]?

Stani Kulechov za?o?y? przed nimi Aave i ETHLend. Jego pomys? zosta? zaprojektowany, zanim jeszcze istnia?y zdecentralizowane finanse, i by? niezadowolony z braku aplikacji po?yczkowych dost?pnych w tym czasie w Ethereum.

Oprócz ucz?szczania do szko?y prawniczej, Kulechow zacz?? programowa? jako m?odzieniec. By? jedn? z pierwszych osób, które wykorzysta?y technologi? blockchain, kiedy po raz pierwszy si? pojawi?a. Aby rozszerzy? ofert? firmy poza po?yczki Ether, dyrektor generalny stwierdzi?, ?e chce zmieni? nazw? ETHLend na Aave.

Wed?ug Kulechowa g?ównym rynkiem docelowym Aave s? ci, którzy s? ju? aktywni w ?wiecie kryptowalut.


<<KUP AAVE >>

Co sprawia, ?e Aave [AAVE] jest wyj?tkowy?

Dzi?ki temu pomys?owi ludzie mog? po?ycza? ?rodki w oko?o 20 ró?nych kryptowalutach, co daje im wi?cej opcji. Jedn? z najbardziej godnych uwagi ofert firmy Aave s? „po?yczki b?yskawiczne”, które zosta?y scharakteryzowane jako pierwsza alternatywa po?yczek bez zabezpiecze? w bran?y Defi. Jednak jeden wyj?tek: pieni?dze musz? zosta? zwrócone podczas tej samej transakcji, aby mo?na je by?o wykorzysta?.

Klienci korzystaj?cy z Aave mog? wybiera? spo?ród sta?ych i zmiennych rentowno?ci obligacji, co jest g?ównym czynnikiem sprzeda?y. Podczas gdy sta?e stopy procentowe mog? zapewni? pewno?? kosztów, gdy rynki kryptograficzne s? niestabilne, zmienne stopy procentowe mog? by? przydatne, je?li po?yczkobiorca spodziewa si?, ?e ceny wkrótce spadn?.

<<KUP AAVE >>

Gdzie mo?na kupi? Aave [AAVE]?

Nie wszystkie kryptowaluty mo?na kupi? za ameryka?sk? gotówk?. Aby kupi? znane kryptowaluty, takie jak bitcoin i bitcoin cash za dolary ameryka?skie, mo?esz u?y? Coinbase lub BlockFi. Mo?esz kupi? inne kryptowaluty, takie jak AAVE, po ich nabyciu od CoinDCX, Binance, CoinBene i OKEx.

<<KUP AAVE >>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Aave [AAVE]

Ile ??cznie monet AAVE znajduje si? w obiegu?

Miliardy tokenów AAVE zosta?y sprzedane po 0,0162 USD ka?dy w pocz?tkowej ofercie monet w listopadzie 2017 r., co da?o 16,2 mln USD. Twórcy i projekt otrzymali wówczas 23% tokenów AAVE. Do budowy tokenów AAVE, które maj? by? deflacyjne, wykorzystano standard ERC-20.

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

Poniewa? blockchain Ethereum jest w trakcie prze??czania z Proof-of-Work na Proof-of-Stake, protokó? Aave jest zbudowany na Ethereum.

Od jakich czynników zale?y cena AAVE?

Wp?ywy i odp?ywy wymiany, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? AAVE.

<<KUP AAVE >>

Wniosek

Ze wzgl?du na niestabilny charakter rynku kryptowalut, kryptowaluty do?wiadczy?y katastrofalnej deprecjacji po ich ogromnej aprecjacji w obszarze handlu, która wynios?a prawie 100% w ci?gu konkretnego, policzalnego miesi?ca przej?ciowego.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny AAVE Network AAVE zosta?y uaktualnione do nowego, wszechczasowego, wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 335,49 USD za token.

Krótko mówi?c, AAVE pob?ogos?awi? handlowców internetowych przyjemno?ciami handlowymi na ca?ym ?wiecie, dzi?ki swoim bezpiecznym, ró?norodnym i wykonalnym przepisom transakcyjnym, zamiast ??da? za to kredytu.


<<KUP AAVE >>

Aave [AAVE] Oficjalna strona internetowa - https://aave.com/

Aave [AAVE] Oficjalny Twitter - https://twitter.com/AaveAave

Aave [AAVE] Oficjalny no?nik – https://medium.com/aave

Aave [AAVE] Oficjalny Reddit - https://reddit.com/r/Aave_Official


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne