Jak i gdzie kupi? token AAAX (AAB) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

AAX to gie?da, która podnosi poprzeczk? pod wzgl?dem integralno?ci, bezpiecze?stwa i wydajno?ci; taki, który wytrzymuje kontrol? prawn?, jest ?atwo dost?pny dla ogó?u spo?ecze?stwa i spe?nia potrzeby instytucjonalnych uczestników rynku.

<<Kup token AAAX>>

O tokenie AAAX

AAX jest pierwsz? na ?wiecie zdecentralizowan? platform? handlu kryptowalutami, która jest obs?ugiwana przez Millennium Exchange firmy LSEG Technology, ten sam silnik dopasowuj?cy, który obs?uguje londy?sk? gie?d?. Zosta? wprowadzony w listopadzie 2019 r. Jest to wyj?tkowa platforma, która wspó?pracowa?a z Platform? Partnersk? Londy?skiej Grupy Gie?dowej (LSEG).

<<Kup token AAAX>>

Co to jest token AAAX [AAB]?

Token AAX (AAB) jest istotn? cech? AAX, daj?c? okre?lone korzy?ci u?ytkownikom i sposób na udzia? w rozwoju gie?dy jako token oparty na Ethereum.

AAB ma na celu ??czenie aktywów cyfrowych i konwencjonalnych, handlowców detalicznych i profesjonalnych, takerów i animatorów rynku, gie?d? i jej partnerów, i jest ?ci?le powi?zana z produktami AAX.

Prowadzimy rynki kasowe, kontraktowe i pozagie?dowe dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w ponad 50 parach kryptowalut, instrumentach pochodnych oraz rampach fiat-to-crypto.

W tym roku, w roku 2020, wprowadzamy w?asny token gie?dowy AAB, który b?dzie ??cznikiem mi?dzy kryptowalutami a globalnymi finansami.

Wprowadzimy ró?ne nowe instrumenty finansowe, w tym aktywa oparte na blockchain, wieczyste kontrakty, kontrakty futures, indeksy, altcoiny i tokeny kryptograficzne, aby przyci?gn?? wi?cej pieni?dzy do ?wiata aktywów cyfrowych.

<<Kup token AAAX>>

Kim s? za?o?yciele tokena AAAX [AAB]?

AAX powsta? na pocz?tku 2018 r., a platforma zosta?a formalnie uruchomiona w listopadzie 2019 r. po ponad 18 miesi?cach bada? i innowacji.

Celem zawsze by?o ustanowienie internetowej wymiany aktywów, która przemawia do silnej spo?eczno?ci handlu detalicznego, a jednocze?nie stawia czo?a ankietom regulacyjnym i uspokaja instytucje finansowe.

Zebrali?my specjalistów z bran?y kryptograficznej, sztuk pi?knych i innych ?rodowisk biznesowych, takich jak HSBC, IBM i JPMorgan, aby stworzy? ?wiatowej klasy gie?d? odpowiedni? zarówno dla inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych.

200-osobowy personel AAX jest nadzorowany przez dyrektora generalnego Thora Chana, który ma biura w ca?ej Azji i Pacyfiku. Dzi?ki swojemu do?wiadczeniu jako zast?pcy dyrektora operacyjnego w FDT Group, zarz?dzaniu produktami w App Annie i Microsoft oraz projektowaniu systemów transakcyjnych o niskiej przepustowo?ci, Chan skutecznie doprowadzi? AAX do pozycji wiod?cej gie?dy klasy instytucjonalnej w regionie w ci?gu nieca?ego roku.

Uwa?amy, ?e w miar? dojrzewania sektora i utrzymywania si? regulacji, solidny personel, ugruntowana technologia oraz wysoki poziom bezpiecze?stwa, integralno?? finansowa i wydajno?? b?d? mia?y kluczowe znaczenie dla sukcesu, d?ugoterminowej stabilno?ci i powszechnej akceptacji.

<<Kup token AAAX>>

Co sprawia, ?e token AAAX jest wyj?tkowy?

Na konwencjonalnych rynkach finansowych pomija si? czysty kapita?, odpowiedzialno?? i uczciwo??. W przypadku gie?d kryptograficznych nie zawsze tak jest.

Przejrzysty przep?yw p?ynno?ci zaczyna si? od rygorystycznych ?rodków Know Your Client (KYC) i przeciwdzia?ania praniu pieni?dzy (AML). AAX korzysta z us?ug Refinitiv, aby sprawdza? zarejestrowanych klientów na ogólno?wiatowych listach obserwacyjnych i zagwarantowa?, ?e na naszych rynkach nie ma nieuczciwych podmiotów.

Elliptic pomaga równie? AAX w monitorowaniu przep?ywów pieni??nych w ?a?cuchu, aby gie?da by?a zgodna z obowi?zuj?cymi przepisami.

Stworzyli?my unikalny system portfela, który umo?liwia inwestorom inwestowanie na rynkach kasowych, pochodnych i pozagie?dowych przy jednoczesnym zachowaniu salda pojedynczego konta.

Wdro?yli?my równie? sprawdzone technologie, takie jak technologia LSEG. Ca?y nasz stos technologiczny opiera si? na tej integracji systemów. To w?a?nie sprawia, ?e AAX jest jak dot?d najsilniejsz?, najszybsz? i najbardziej niezawodn? gie?d? w bran?y.

Mechanizmy le??ce u podstaw s? równie? odpowiedzialne za zachowanie integralno?ci. Nasz mechanizm dopasowuj?cy Millennium Exchange jest zgodny z MiFID II. Wspiera wysi?ki na rzecz stworzenia równych szans.

AAX jest pierwsz? gie?d? kryptowalut, która wesz?a na zaufan? „platform? partnersk?” Londy?skiej Grupy Gie?dowej. AAX mo?e teraz rozszerza? swoj? ofert? i obs?ugiwa? klientów instytucjonalnych w Europie, Ameryce Pó?nocnej i Azji dzi?ki tej sieci celów.

Zapewnia po??czonej spo?eczno?ci klientów LSEG ponad 800 firm inwestycyjnych, brokerów po stronie sprzeda?y oraz dostawców danych i technologii, ?atwy dost?p do AAX, usprawniaj?c i przyspieszaj?c onboarding instytucjonalny.


<<Kup token AAAX>>

Gdzie mo?na kupi? token AAAX [AAB]?

AAX handluje swoim rodzimym tokenem AAB, wi?c mo?esz tam kupi? monety AAB. Ale s? te? inne platformy, na których znajduje si? token AAB, takie jak HitBTC.

<<Kup token AAAX>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? AAB za gotówk??

Nie. Token AAAX jest obecnie niedost?pny do zakupu w walutach fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie wymieni? go na Token AAAX.

Czy istnieje sposób na zakup AAB lub Bitcoin za pomoc? karty kredytowej na innej platformie?

Tak, to bardzo przyjazna dla u?ytkownika strona do kupowania bitcoinów za pomoc? kart kredytowych. To gie?da kryptowalut w czasie rzeczywistym, która pozwala kupowa? i sprzedawa? kryptowaluty za pomoc? karty kredytowej. Ma bardzo przyjazny dla u?ytkownika uk?ad, a proces zakupu jest do?? oczywisty.

Od jakich czynników zale?y cena sieci tokenów AAAX [AAB]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? AAAX Token.

<<Kup token AAAX>>

Token AAAX Oficjalna strona internetowa – https://aax.com/

AAAX Token Twitter – https://twitter.com/AAXExchange

No?nik tokena AAAX – https://medium.com/aaxexchange

AAAX Token Reddit – https://reddit.com/r/AAXExchangeCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne