Portfel Exodus: czy to idealne rozwi?zanie dla Twoich potrzeb kryptograficznych?

Avatar

Opublikowany

włączony

Portfel Exodus

Dobry portfel kryptograficzny jest absolutn? konieczno?ci?, je?li zdecydujesz si? zapu?ci? si? w DeFi lub je?li nie ufasz ju? tradycyjnemu systemowi finansowemu. B?dziesz rozpieszczany wyborem przy wyborze, ale dzisiaj patrzymy na portfel Exodus jako realn? alternatyw?. Ta recenzja pomo?e Ci zdecydowa?, czy Exodus jest dla Ciebie odpowiednim portfelem kryptograficznym, proces konfiguracji i jak z niego korzysta?. Zacznijmy.

Co to jest portfel Exodus?

Exodus to portfel kryptowalut programowych, który obs?uguje wiele walut cyfrowych, a jedn? z jego najbardziej godnych uwagi funkcji jest przyjazny dla u?ytkownika interfejs. Niektóre krypty obs?ugiwane przez portfel obejmuj? Bitcoin (BTC), Dash (DASH), Litecoin (LTC) i wiele innych. Wi?kszo?? pocz?tkowych portfeli, które by?y pionierami w kosmosie, wymaga?a nieco nauki, co sprawia?o, ?e masom trudno by?o zapu?ci? si? w DeFi (zdecentralizowane finanse). Ale tutaj Exodus naprawd? si? ró?ni.

Firmy lub grupy, które tworz? portfele kryptograficzne, pobieraj? op?aty od transakcji. Ni?sze op?aty powoduj? ni?sz? rentowno??, a wysokie op?aty transakcyjne zniech?caj? u?ytkowników do korzystania z platform DeFi. Ale co by by?o, gdyby? móg? rozwi?za? te problemy i nadal by? na szczycie? Twórcy portfela Exodus zdecydowanie postanowili rozwi?za? te wyzwania, tworz?c portfel przyjazny dla u?ytkownika, który przyci?gnie wi?cej u?ytkowników, a tym samym pozwoli im osi?gn?? korzystn? rentowno?? bez wysokich op?at.

Kim s? za?o?yciele portfela Exodus?

Daniel Castagnoli i JP Richardson stworzyli portfel Exodus w 2015 roku. Castagnoli by? wcze?niej zaanga?owany w prace projektowe dla firm takich jak Nike, BMW i Apple, podczas gdy do?wiadczenie Richardsona obejmuje programowanie ró?nych produktów kryptograficznych. Ich celem by?o stworzenie portfela, który u?atwi?by u?ytkownikom korzystanie z kryptowalut, zw?aszcza tym, którzy nie znaj? kryptowalut. Pomy?leli równie?, ?e ich tworzenie przyspieszy?oby tempo adopcji, poniewa? u?ytkownicy prawdopodobnie poleciliby ten portfel oprogramowania swoim znajomym i rodzinie, gdyby mieli dobre do?wiadczenia. Przyjrzyjmy si? wi?c dok?adniej, co oferuje portfel Exodus.

Bezpiecze?stwo portfela Exodus

Jedn? z najbardziej wyró?niaj?cych si? funkcji portfela kryptograficznego Exodus jest przejrzysty interfejs u?ytkownika, który wy?wietla portfolio u?ytkownika i u?yteczne dane. ?rodkowa sekcja zawiera okr?g, który sk?ada si? z segmentów oznaczonych ró?nymi kolorami, reprezentuj?cych ka?d? kryptowalut? w portfelu u?ytkownika oraz procent, jaki zajmuje. W ?rodku ko?a znajduje si? ca?kowita warto?? portfela. Warto?? t? mo?na sprawdzi? w ró?nych walutach fiducjarnych, takich jak dolar ameryka?ski lub euro.

Niektóre informacje wy?wietlane w portfelu obejmuj?, jak bardzo zmieni?a si? ca?kowita warto?? portfela w ci?gu 24 godzin, najwy?sze saldo i wiek portfela. Podkre?la równie? najlepiej dzia?aj?ce kryptowaluty w ci?gu co 24 godzin i najgorsz? cyfrow? monet? w tym samym przedziale czasowym. W górnym segmencie znajduje si? menu liniowe z zak?adkami dla funkcji „odbierania” i „wysy?ania” dla ka?dej kryptowaluty, zak?adka handlowa, kolejna zak?adka do przegl?dania pe?nego portfela z wi?ksz? ilo?ci? danych oraz segment odzyskiwania i tworzenia kopii zapasowych.

Portfel Exodus pozwala u?ytkownikom dostosowa? niektóre aspekty interfejsu, wybieraj?c ró?ne motywy. Jednak prostota obejmuje równie? mo?liwo?? dostosowywania, co oznacza, ?e zachowuje swój uproszczony wygl?d pomimo opcji dostosowywania. Exodus jest równie? jednym z niewielu portfeli kryptowalutowych, które oferuj? ca?odobow? obs?ug? klienta. Ta funkcja mo?e by? przydatna zw?aszcza dla nowych u?ytkowników, gdy napotykaj? pewne wyzwania podczas korzystania z portfela.

Inn? godn? uwagi cech? portfela Exodus jest wbudowana funkcja handlowania. Pozwala to u?ytkownikom na wymian? jednej kryptowaluty na inn?. Funkcj? handlow? zapewnia platforma wymiany Shapeshift. To w?a?nie ta funkcja umo?liwia zespo?owi Exodus zarabianie pieni?dzy, poniewa? ten portfel oprogramowania jest w rzeczywisto?ci darmowy. Na tej podstawie koszty transakcji nie s? tak niskie, jak te, które mo?na znale?? na gie?dach takich jak Coinbase, ale nadal jest to ?wietna opcja dla nowych traderów, którzy chc? wzi?? udzia? w akcji handlu kryptograficznego.

Jakie funkcje bezpiecze?stwa obs?uguje portfel Exodus?

Exodus to portfel oprogramowania, co oznacza, ?e jest pod??czony do Internetu i chocia? zapewnia wygod? szybkich wp?at i wyp?at, wi??e si? ze znacznym poziomem ryzyka. Najwi?kszym ryzykiem, przed jakim stoj? takie portfele, jest hakowanie przez z?o?liwych graczy. Ryzyko to jest cz?sto minimalizowane przez uwierzytelnianie dwusk?adnikowe, ale wad? portfela Exodus jest brak 2FA.

Najlepszym sposobem na zminimalizowanie ryzyka w?amania jest zainstalowanie portfela Exodus na urz?dzeniu, które nie jest cz?sto po??czone z Internetem. Portfel zawiera 12-wyrazow? fraz? odzyskiwania, która jest generowana, gdy u?ytkownik tworzy konto w portfelu. Fraz? odzyskiwania nale?y zapisa? i bezpiecznie przechowywa?, poniewa? jest to jedyny sposób na odzyskanie konta w przypadku zapomnienia has?a lub w przypadku uszkodzenia lub kradzie?y urz?dzenia, na którym jest zainstalowany portfel.

Utrata frazy odzyskiwania spowoduje ca?kowit? niedost?pno?? konta u?ytkownika. Portfel Exodus omija ten problem, zapewniaj?c funkcj? tworzenia kopii zapasowych w postaci opcji przywracania wiadomo?ci e-mail. Kopia zapasowa poczty e-mail wymaga has?a, aby u?ytkownik móg? odzyska? dost?p do swojego krypto.

Poza brakiem 2FA, Exodus nie obs?uguje równie? adresów z wieloma podpisami. Ten ostatni dodaje dodatkow? warstw? bezpiecze?stwa, umo?liwiaj?c zatwierdzanie transakcji z wielu urz?dze?. Jednak portfel Exodus rekompensuje ograniczenia bezpiecze?stwa, zapewniaj?c integracj? z portfelem sprz?towym Trezor. Ten ostatni jest idealnym rozwi?zaniem do przechowywania kryptowalut, szczególnie dla u?ytkowników z du?ymi zasobami kryptograficznymi. Kliknij tutaj, aby dowiedzie? si? wi?cej o portfelu sprz?towym Trezor.

Dla kogo portfel Exodus?

Do tej pory zauwa?yli?my, ?e portfel Exodus jest idealny dla pocz?tkuj?cych dzi?ki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi. Jednak ograniczenia bezpiecze?stwa dyskwalifikuj? go jako d?ugoterminowe rozwi?zanie do przechowywania kryptowalut, zw?aszcza w przypadku przechowywania du?ych kwot w krypto. Jednak jego zalety sprawiaj?, ?e jest to dobry portfel do zawierania transakcji na mniejsze kwoty lub przesy?ania ?rodków ze scentralizowanych gie?d do portfela kryptowalut typu cold storage, takiego jak portfel Trezor.

Konfigurowanie portfela Exodus

Je?li uwa?asz, ?e portfel Exodus jest przydatny do Twoich konkretnych potrzeb, powiniene? rozwa?y? wykonanie kolejnego kroku, czyli zainstalowanie go na preferowanym urz?dzeniu. Zalecamy zainstalowanie go na komputerze i unikanie ??czenia go z sieciami publicznymi. Dobrze by?oby równie? upewni? si?, ?e urz?dzenie jest chronione przed z?o?liwym oprogramowaniem. Po zabezpieczeniu urz?dzenia docelowego mo?esz rozpocz?? proces instalacji.

B?dziesz musia? pobra? portfel do portfela Exodus za po?rednictwem jego oficjalnej strony internetowej. Upewnij si?, ?e pobierasz st?d, a nie z ?adnego innego linku, aby unikn?? phishingu. Po zako?czeniu procesu pobierania kliknij „zainstaluj” i post?puj zgodnie z wytycznymi. Po zako?czeniu instalacji tworzone jest has?o, a portfel zawiera 12-wyrazow? fraz? typu seed. Upewnij si?, ?e przechowujesz te informacje w bezpiecznym miejscu, gdzie nikt inny nie ma do nich dost?pu. By? mo?e rozwa? zapisanie wielu duplikatów frazy pocz?tkowej w oddzielnych miejscach, aby uzyska? dodatkowe ?rodki ostro?no?ci.

Po zako?czeniu procesu konfiguracji kliknij kart? „Portfel”, aby wybra? kryptowalut?, któr? chcesz otrzyma?. Jak powiedzieli?my powy?ej, portfel Exodus obs?uguje wiele kryptowalut, w tym Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, Ethereum Cash i wiele innych, w tym tokeny ERC20.

Dost?pno??

Portfel Exodus jest dost?pny nie tylko jako oprogramowanie na PC, ale tak?e jako aplikacja na iOS lub Androida, któr? mo?na zsynchronizowa? z wersj? na PC. Nale?y jednak pami?ta?, ?e smartfony prawie zawsze s? po??czone z Internetem, a to oznacza wi?ksze nara?enie na zagro?enia, takie jak hakowanie. Je?li zdecydujesz si? na pobranie i instalacj? aplikacji mobilnej, rozwa? wdro?enie niezb?dnych ?rodków w celu ochrony kryptowalut przed kradzie??.

Wysy?anie i odbieranie kryptowalut w portfelu Exodus

Kupowanie lub sprzedawanie kryptowalut za po?rednictwem Exodus jest do?? ?atwe. W przypadku wysy?ania, wybierz kryptowalut?, któr? chcesz wys?a?, skopiuj portfel odbiorczy, otwórz portfel Exodus, kliknij zak?adk? „Wy?lij” i wprowad? adres portfela odbiorczego. Potwierd? poprawno?? adresu i wprowad? kwot? do wys?ania, a nast?pnie kliknij zak?adk? „Wy?lij”. Je?li otrzymujesz kryptowalut? od kogo? innego, udost?pnij swój adres i powiniene? spodziewa? si? otrzymania ?rodków po prawid?owym wdro?eniu po ich stronie. Tak proste jak to!

Ostatnie s?owa

Nie zalecamy korzystania z mobilnej wersji portfela Exodus ze wzgl?du na brak ?rodków bezpiecze?stwa, takich jak 2FA i obs?uga wielu podpisów. Jednak portfel Exodus oferuje wiele innych wspania?ych korzy?ci. Jego prosty i intuicyjny interfejs sprawia, ?e jest idealny dla nowych u?ytkowników, a nawet dla tych, którzy chc? po??czy? go z portfelem sprz?towym Trezor . Portfel obs?uguje równie? wiele kryptowalut, dzi?ki czemu mo?esz przechowywa? wszystkie swoje aktywa w jednym miejscu. Funkcja zamiany kryptowalut w ekosystemie Exodus podkre?la kolejny atrakcyjny powód, aby z niej korzysta?, a portfel oferuje automatyczne korekty op?at sieciowych, które s? idealne dla nowych u?ytkowników w ?wiecie kryptowalut. Wreszcie Exodus oferuje doskona?e wsparcie, a to oprogramowanie jest idealnym rozwi?zaniem do drobnych zakupów i codziennych wydatków.

Aby uzyska? dost?p do portfela Exodus Crypto, aby móc wymienia?, wysy?a? i odbiera? krypto z komputera stacjonarnego, urz?dzenia mobilnego i sprz?towego portfela kryptograficznego, kliknij tutaj .

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne