Recenzja portfela Electrum: czy jest to dobre rozwi?zanie dla Twoich potrzeb kryptograficznych?

Avatar

Opublikowany

włączony

Portfel Electrum

Niezale?nie od tego, czy jeste? nowy w przestrzeni kryptowalut i szukasz idealnego portfela kryptowalutowego dla swoich konkretnych potrzeb, czy te? jeste? pocz?tkuj?cym traderem szukaj?cym rozwi?za? do przechowywania walut cyfrowych, trafi?e? we w?a?ciwe miejsce. Ta recenzja portfela Electrum ma na celu pomóc u?ytkownikom takim jak Ty zdecydowa?, czy ten portfel oprogramowania odpowiada Twoim preferencjom i potrzebom.

Co to jest portfel Electrum?

Electrum to portfel oprogramowania, którego entuzja?ci kryptowalut mog? u?ywa? do przechowywania bitcoinów. Zadebiutowa? pod koniec 2011 roku, staj?c si? jednym z pionierskich portfeli kryptowalutowych. Zaleta Early Bird sprawia, ?e jest to obecnie jeden z najbardziej zaufanych portfeli na rynku.

Kim s? ludzie za portfelem Electrum?

Thomas Voegtlin jest za?o?ycielem portfela Electrum. Jest naukowcem informatyki specjalizuj?cym si? w sieciach neuronowych i uczeniu maszynowym. Thomas zapozna? si? z Bitcoinem pod koniec 2010 roku i wkrótce zda? sobie spraw?, ?e nie ma bezpiecznych i ?atwych w u?yciu opcji portfela. To zach?ci?o go do opracowania portfela Electrum jako rozwi?zania, które rozwi?za?oby te wady.

Zalety i wady

Portfel Electrum zosta? zaprojektowany jako open source. W 2019 roku firma Voegtlin wdro?y?a Lightning Payment do portfela Electrum podczas wydarzenia Lightning Hackday, które odby?o si? w Monachium. Dzi?ki temu transakcje BTC za po?rednictwem portfela by?y szybsze i ta?sze.

Jednym z najbardziej godnych uwagi aspektów lub funkcji portfela Electrum jest to, ?e obs?uguje on tylko jedn? kryptowalut?, Bitcoin. Niektórzy mog? postrzega? to jako ograniczenie, szczególnie ci, którzy chc? posiada? zró?nicowane portfolio kryptowalut, które obejmuje altcoiny. Inn? wad? portfela jest fakt, ?e jest portfelem gor?cym, co oznacza, ?e jest pod??czony do Internetu i jest podatny na zagro?enia, takie jak w?amania.

Pomimo swoich ogranicze? zalety Electrum znacznie przewy?szaj? jego ograniczenia. Oto niektóre z jego zalet, które nale?y rozwa?y? przed podj?ciem decyzji, czy ten portfel jest dla Ciebie idealny:

  • Posiada obs?ug? wielu podpisów, co znacznie zwi?ksza jego bezpiecze?stwo.
  • Upraszcza transakcje Bitcoin i jest idealnym rozwi?zaniem dla osób dokonuj?cych regularnych p?atno?ci za po?rednictwem BTC.
  • Jego otwarty charakter oznacza, ?e ka?dy mo?e oceni? jego kod w celu sprawdzenia potencjalnych narusze? bezpiecze?stwa lub b??dów. Pami?taj, ?e portfel jest dost?pny bezp?atnie i nie s? pobierane ?adne op?aty za pobieranie. Aby pobra? portfel Electrum, kliknij tutaj .
  • Portfel Electrum otrzymuje dane ?a?cucha bloków z serwera, co oznacza, ?e u?ytkownicy nie musz? pobiera? ca?ego ?a?cucha bloków. Ponadto portfel zapewnia u?ytkownikowi kontrol? nad swoimi kluczami prywatnymi, które nie s? przechowywane na serwerze, co stanowi dodatkow? warstw? bezpiecze?stwa.
  • Portfel nie przechowuje ?adnych informacji o u?ytkowniku na serwerze, co zmniejsza prawdopodobie?stwo kradzie?y informacji.
  • Portfel oblicza kwot? op?at, które u?ytkownik zap?aci przed zako?czeniem transakcji. U?ytkownicy maj? równie? mo?liwo?? wyboru, czy chc? szybkich, czy wolniejszych transakcji, w zale?no?ci od pilno?ci ich potrzeb. Krótsze transakcje b?d? przetwarzane w mniejszej liczbie bloków, podczas gdy d?u?sze transakcje zajm? wi?cej bloków, a to oznacza, ?e krótsze transakcje kosztuj? wi?cej w porównaniu z alternatyw?.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa oferuje portfel Electrum?

Odpowiednie zabezpieczenia s? niezb?dne dla ka?dego portfela, zw?aszcza je?li chce si? przyci?gn?? u?ytkowników. Portfele bez odpowiednich protoko?ów bezpiecze?stwa s? ?atwym celem dla hakerów, a wielu posiadaczy kryptowalut straci?o w przesz?o?ci ?rodki z powodu takich ogranicze?. Na szcz??cie portfel Electrum wdra?a odpowiednie ?rodki, aby pomóc u?ytkownikom zabezpieczy? ich cyfrowe zasoby.

Portfel posiada odpowiednie szyfrowanie, wraz z ochron? has?em i kluczami prywatnymi, które s? utrzymywane lub kontrolowane przez u?ytkownika. Ju? samo to czyni go bezpieczniejszym ni? konto powiernicze, jednocze?nie daj?c u?ytkownikowi wi?ksz? odpowiedzialno?? za swoje bogactwo. Nie musisz si? martwi?, je?li zapomnisz has?a lub zgubisz urz?dzenie, na którym jest zainstalowany portfel, poniewa? portfel Electrum generuje fraz? pocz?tkow?, której mo?na u?y? do zresetowania has?a i odzyskania konta.

Portfel Electrum ma równie? funkcj? tworzenia kopii zapasowych, która przyczynia si? do mo?liwo?ci odzyskania portfela. Niemniej jednak fraza seed jest najwa?niejsz? cech?, je?li chodzi o odzyskiwanie konta. Dlatego wa?ne jest, aby zapisywa? i przechowywa? has?o w bezpieczny sposób, najlepiej w wielu miejscach.

Dla kogo portfel Electrum?

Funkcje portfela Electrum u?atwiaj? okre?lenie, czy jest on idealny dla Twoich konkretnych potrzeb kryptograficznych. Na przyk?ad, je?li szukasz portfela kryptowalutowego, na którym mo?esz bezpiecznie trzyma? swoje kryptowaluty przez d?ugi czas, ten portfel mo?e nie by? idealnym wyborem, poniewa? jest to gor?cy portfel. Mo?e to równie? nie by? idealne dla tych, którzy maj? altcoiny w swoim portfelu.

Idealnym u?ytkownikiem portfela Electrum jest zagorza?y fan Bitcoina, który regularnie przeprowadza transakcje z kryptowalut?. Alternatywnie, u?ytkownicy mog? u?ywa? portfela jako medium, za pomoc? którego mog? przesy?a? swoje Bitcoiny do iz portfela sprz?towego, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Proces konfiguracji portfela Electrum

Je?li portfel Electrum Ci si? spodoba, nast?pnym krokiem powinno by? skonfigurowanie go na preferowanym urz?dzeniu, aby móc zacz?? z niego korzysta?. Pami?taj, ?e portfel jest dost?pny na PC, a tak?e jako aplikacja mobilna na Androida i iOS. Portfel mo?esz pobra? st?d, a zobaczysz ró?ne opcje pobierania dla ró?nych systemów operacyjnych. Wybierz ten, który odpowiada systemowi operacyjnemu na urz?dzeniu docelowym, na przyk?ad opcj? Windows dla komputera PC lub opcj? Android dla urz?dze? z systemem operacyjnym Android.

Po zako?czeniu pobierania kliknij plik, aby go otworzy? i wybierz kart? „Zainstaluj”, aby rozpocz?? proces instalacji. Zostaniesz poproszony o utworzenie nowego portfela lub przywrócenie go, je?li masz ju? istniej?ce konto. Ta ostatnia b?dzie wymaga? wprowadzenia frazy odzyskiwania, podczas gdy ta pierwsza wygeneruje nowe odzyskiwanie.

Upewnij si?, ?e zapisa?e? fraz? odzyskiwania i zapisz j? prywatnie. Portfel b?dzie wymaga? wprowadzenia frazy odzyskiwania przed zako?czeniem procesu, aby upewni? si?, ?e jest dok?adnie zapisany. Jest to najbardziej krytyczny element bezpiecze?stwa portfela i dlatego nale?y go traktowa? powa?nie. Ustaw tak?e has?o, które b?dzie wymagane za ka?dym razem, gdy b?dziesz musia? zalogowa? si? do portfela Electrum.

Jak odbiera? i wysy?a? ?rodki za po?rednictwem portfela Electrum?

Po zako?czeniu procesu konfiguracji Twój portfel jest gotowy do u?ycia, a to oznacza finansowanie go za pomoc? Bitcoin. Mo?esz to zrobi?, klikaj?c kart? „Otrzymywanie”, a nast?pnie skopiuj adres swojego portfela. Wklej ten adres do platformy np. gie?dy, z której otrzymasz Bitcoina lub wy?lij go do osoby, która wy?le Ci ?rodki. Je?li wysy?asz ?rodki z portfela wymiany kryptowalut, kliknij segment wyp?aty i wklej swój adres portfela Electrum i okre?l kwot?, która ma zosta? dokonana. Upewnij si? równie?, ?e wysy?asz BTC, a nie ?adn? inn? kryptowalut?.

Proces przelewania ?rodków z portfela Electrum jest równie prosty. Kliknij zak?adk? „Wy?lij” w portfelu, uzyskaj adres, na który chcesz wys?a? Bitcoin i wklej go w polu adresu. Okre?l kwot?, któr? chcesz dokona? transakcji, i dwukrotnie sprawd? portfel odbiorcy przed zako?czeniem transakcji. Masz równie? mo?liwo?? dostosowania op?at w zale?no?ci od takich czynników jak pilno??. Im szybsza transakcja, tym wy?sza op?ata transakcyjna i odwrotnie.

Ostatnie s?owa

Portfel Electrum to ?wietny sposób dla posiadaczy Bitcoin na ?atwe przeprowadzanie transakcji BTC. Jest idealny do przechowywania niskich kwot dla regularnych transakcji i mo?e dzia?a? jako ?wietne medium do przenoszenia BTC do iz portfela sprz?towego, takiego jak portfele sprz?towe Trezor lub Ledger, które s? idealnymi d?ugoterminowymi rozwi?zaniami do przechowywania kryptowalut dla bezpiecznego przechowywania bitcoinów. Aby dowiedzie? si? wi?cej o portfelu sprz?towym Trezor, kliknij tutaj, a po wi?cej informacji o portfelu sprz?towym Ledger, kliknij tutaj . Je?li jeste? zainteresowany pobraniem portfela oprogramowania Electrum, po prostu kliknij tutaj .

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne