Kopanie w chmurze

Avatar

Opublikowany

włączony

Rynek kryptowalut rozkwit? w ci?gu ostatnich kilku miesi?cy, gdy Bitcoin osi?gn?? rekordowy poziom 61 000 USD, co z kolei zwi?kszy?o zapotrzebowanie na wydobywanie tych cyfrowych aktywów. Jednak wydobycie kryptowalut pozostaje poza zasi?giem wi?kszo?ci inwestorów ze wzgl?du na koszty sprz?tu wydobywczego i koszty energii elektrycznej.

Aby da? ka?demu szans? na kopanie bitcoinów i innych monet typu proof-of-work (PoW), Miner Plus oferuje us?ug? wyszukiwania w chmurze, umo?liwiaj?c? przyjazne kosztowo „wydobycie w puli”. Platforma wyp?aca równie? codzienne nagrody.

Cloud Mining to proces wydobywania kryptowalut z wykorzystaniem zdalnego centrum danych ze wspó?dzielon? moc? obliczeniow?. Miner Plus umo?liwia u?ytkownikom wydobywanie bitcoinów i altcoinów PoW bez wyzwa? zwi?zanych z zarz?dzaniem sprz?tem. Firma z siedzib? w Las Vegas oferuje obecnie us?ug? wyszukiwania w chmurze dla Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Bitcoin SV (BSV) i Decred (DCR).

W przeciwie?stwie do zarz?dzania w?asn? platform? wydobywcz? (sprz?tem), kopanie w chmurze oferuje u?ytkownikom wiele korzy?ci, takich jak niskie koszty energii elektrycznej, zmniejsza koszty zarz?dzania platform? wydobywcz?, brak nadmiernego ciep?a i brak konieczno?ci czekania na spó?nione dostawy sprz?tu górniczego.

Wed?ug Miner Plus, platformy wydobywcze znajduj? si? i s? utrzymywane w zak?adzie nale??cym do firmy górniczej, a klient musi po prostu zarejestrowa? i zakupi? kontrakty wydobywcze. Us?uga ??czy komunikacj? szyfrowan? SSL i wielowarstwowe przechowywanie monet w ch?odni, aby zapewni? wysokie bezpiecze?stwo. Ponadto zapewniaj? codzienne wyp?aty, korzystaj? z najnowszych koparek ASIC / GPU i zapewniaj? u?ytkownikom wysok? wydajno??.

Za?o?ona w 2015 roku firma Miner Plus szczyci si? jako jedna z najwcze?niejszych firm zajmuj?cych si? wydobywaniem kryptowalut w chmurze, która w chwili pisania pozyska?a ponad 120 000 klientów. Firma zintegrowa?a HashNest, rynek kopania w chmurze, umo?liwiaj?c u?ytkownikom tworzenie kontraktów na kopanie w chmurze, które mog? trwa? przez ca?e ?ycie – co jest zalet? dla u?ytkowników, którzy chc? kopa? d?ugoterminowo.

Miner Plus ma równie? krótkoterminowe kontrakty na kopanie w chmurze dla górników, którzy chc? kopa? przez jeden dzie?, 7 dni, 12 dni i 17 dni. Hashrate bitcoinów za 1 dzie? kosztuje 50 USD ze sta?ym zwrotem 10%, hashrate 12-dniowy kosztuje 500 USD ze sta?ym zwrotem 12,4% w tym okresie, a hashrate 17-dniowy wynosi 800 USD, zapewniaj?c sta?y zwrot 18,15%. Mo?esz obliczy? oczekiwany zwrot za pomoc? kalkulatora wydobycia, który daje przybli?one oszacowanie oczekiwanego zwrotu z wydobycia dost?pnych kryptowalut.

U?ytkownicy mog? zacz?? zarabia? na platformie poprzez ?atwy trzyetapowy proces rejestracji, aby zacz?? zarabia? codzienne nagrody.

Masz wielu znajomych, którzy chc? do??czy? do kopania kryptowalut? Miner Plus daje mo?liwo?? zarabiania pasywnego dochodu poprzez prowizje za polecenie. U?ytkownicy mog? zarobi? do 2% prowizji od wyp?at inwestycji z polecenia.

Poniewa? ?wiat obejmuje kryptowaluty, kopanie w chmurze mo?e by? bram? do zwi?kszenia adopcji górników, zapewniaj?c dost?p do przygody inwestycyjnej, która kiedy? by?a tylko „bogatym cz?owiekiem”. Aby dowiedzie? si? wi?cej o Minerplus, odwied? ich stron? internetow? https://www.minerplus.io/ .

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne