Coinbase: szczegó?owe spojrzenie, które pomo?e Ci zdecydowa?, czy jest to idealna wymiana dla Ciebie

Avatar

Opublikowany

włączony

baza monet

Je?li planujesz zaj?? si? handlem kryptowalutami, prawdopodobnie rozpoczniesz t? podró? przez scentralizowan? gie?d?, a je?li tak jest, Coinbase powinien znale?? si? na li?cie gie?d do wyboru. Dzieje si? tak, poniewa? jest to jedna z najpopularniejszych gie?d kryptograficznych oparta na wolumenie obrotu. Podobnie jak wszystkie gie?dy, Coinbase ma swoje zalety i wady. Ta recenzja pomo?e Ci zrozumie? wszystko, co musisz wiedzie? o Coinbase, aby? móg? podj?? ?wiadom? decyzj? podczas okre?lania, czy jest to w?a?ciwa gie?da dla Ciebie.

Historia i operacje Coinbase

Coinbase istnieje od 2012 roku, co czyni go jedn? z najstarszych gie?d kryptowalut. Do tej pory uda?o jej si? przetrwa? powa?ne przeszkody i pokona? wyzwania, które spowodowa?y upadek niektórych jej rywali. To zaleta zw?aszcza dla tych, którzy szukaj? wymiany, która ma wieloletnie do?wiadczenie i zdrow? reputacj?. Coinbase zosta?a za?o?ona przez Freda Ehrsama i Briana Armstronga. Uruchomili wymian? za po?rednictwem ameryka?skiego akceleratora startupów technologicznych o nazwie Ycombinator.

Gie?da zosta?a pocz?tkowo za?o?ona jako rynek handlu bitcoinami, ale od tego czasu rozszerzy?a si? o tysi?ce innych kryptowalut. Coinbase ma obecnie ponad 2700 pracowników na ca?ym ?wiecie, wspieraj?c swoj? obecno?? w ponad 100 krajach. Jego ekosystem obs?uguje równie? oko?o 9 000 instytucji z segmentu finansowego.

Coinbase, jako firma, obs?uguje trzy g?ówne produkty: gie?d? Coinbase, która zapewnia ?atwy sposób przeci?tnemu entuzjastom kryptowalut, aby uzyska? dost?p do rynku, Coinbase Pro, która jest bardziej z?o?ona i zapewnia dodatkowe narz?dzia dla profesjonalnych traderów oraz portfel Coinbase, magazyn rozwi?zanie do przechowywania kryptowalut.

Rozszerzone us?ugi Coinbase

Przyjrzyjmy si? bardziej szczegó?owo niektórym us?ugom, które oferuje gie?da kryptowalut Coinbase:

Rozwi?zania dla sprzedawców

Coinbase dzia?a nie tylko jako rynek kryptograficzny, ale tak?e jako dostawca us?ug w rozwijaj?cej si? bran?y finansów kryptograficznych, dzi?ki ró?nym rozwi?zaniom zaprojektowanym w celu zapewnienia warto?ci. Na przyk?ad zapewnia firmom rozwi?zania handlowe za po?rednictwem dedykowanych wtyczek, które umo?liwiaj? im otrzymywanie p?atno?ci za po?rednictwem kryptowalut. Wtyczki s? obs?ugiwane przez niektóre z najwi?kszych systemów zarz?dzania tre?ci? (CMS) w bran?y, takich jak WooCommerce, Shopify i Magento.

Platforma do obstawiania Coinbase

U?ytkownicy ekosystemu Coinbase uzyskuj? dost?p do platformy do obstawiania, dzi?ki której mog? uzyskiwa? pasywny dochód dzi?ki pewnym cyfrowym monetom typu „proof-of-stake” handluj?cym na swojej gie?dzie. Ta us?uga upraszcza proces dla u?ytkowników, co w przeciwnym razie wymaga?oby od nich przej?cia przez skomplikowane procesy w celu uzyskania dost?pu do mo?liwo?ci obstawiania. Coinbase oferuje równie? us?ug? puli po?yczek, dzi?ki której posiadacze monet mog? po?ycza? swoje kryptowaluty i uzyskiwa? odsetki. Pami?taj, ?e ta us?uga jest ograniczona do kilku kryptowalut.

Us?ugi powiernicze

Coinbase oferuje równie? us?ugi powiernicze dla inwestorów instytucjonalnych, które dzia?aj? podobnie do tego, jak banki oferuj? depozyty od swoich klientów. Takie podej?cie oznacza jednak, ?e klienci nie maj? kontroli nad swoimi ?rodkami, a tym samym oddaj? kontrol? bankom. Zalecamy u?ytkownikom, aby skupili si? na samodzielno?ci nad swoimi finansami, a w Coinbase jest to mo?liwe za po?rednictwem portfela Coinbase, który daje u?ytkownikom kontrol? nad ich kluczami prywatnymi. Firma zapewnia dodatkow? us?ug? o nazwie Paradex, która umo?liwia u?ytkownikom handel kryptowalutami bezpo?rednio z ich portfeli. Zapewnia wygod? bez konieczno?ci przenoszenia ?rodków z portfela, aby kupi? inn? kryptowalut?, któr? nast?pnie b?d? musieli przenie?? do portfela.

Coinbase Pro

Dla bardziej zaawansowanych traderów, Coinbase oferuje platform? handlu kryptograficznego o nazwie Coinbase Pro. Ró?ni si? to od tradycyjnej us?ugi maklerskiej gie?dy, w której proces handlu zosta? uproszczony. Platforma Coinbase Pro jest przeznaczona dla bardziej do?wiadczonych u?ytkowników i umo?liwia traderom handel szerokim wyborem walut cyfrowych, takich jak BCH, LTC, BTC, ETH i ZRX. W porównaniu do po?rednictwa, op?aty na tej platformie s? znacznie ni?sze, a platforma Coinbase Pro oferuje równie? szeroki wybór opcji handlowych.

Monety USDC

Coinbase opracowa? stablecoin o nazwie USDC jako jedn? z dodatkowych us?ug, aby zapewni? wi?ksz? elastyczno?? handlowcom podczas kupowania i sprzedawania kryptowalut. Firma zapewnia równie? finansowanie firmom uczestnicz?cym w budowie zdecentralizowanego systemu finansowego za po?rednictwem Coinbase Ventures.

Regulacja Coinbase i ?rodki bezpiecze?stwa

Powy?sze us?ugi podkre?laj? g??bokie zaanga?owanie Coinbase we wspieranie zdecentralizowanego ruchu. Sta? si? równie? niesamowicie ogromnym graczem w tym segmencie, a to nie jest pozbawione obaw regulacyjnych, je?li chodzi o Coinbase. Wielu u?ytkowników, zw?aszcza w USA, woli inwestowa? tylko w gie?dy, które s? regulowane w ramach ich strategii ograniczania ryzyka.

Co ciekawe, Coinbase by? nie tylko jednym z pionierów w przestrzeni kryptowalut, ale by? tak?e jedn? z pierwszych gie?d kryptowalut, które uzyska?y zgod? organów regulacyjnych w USA. To sprawia, ?e jest to jedna z najlepszych gie?d, szczególnie dla klientów w USA, gdzie obowi?zuj? surowe wytyczne dotycz?ce handlu. Oznacza to równie?, ?e wymiana jest wymagana do wdro?enia odpowiednich ?rodków bezpiecze?stwa, takich jak KYC (poznaj swojego klienta) i ?rodki zapobiegaj?ce praniu pieni?dzy (ALM), których wszyscy u?ytkownicy musz? przestrzega?.

Coinbase wdra?a inne ?rodki bezpiecze?stwa, takie jak przechowywanie 98% aktywów b?d?cych przedmiotem obrotu na swojej platformie. Gie?da ma swoje ch?odnie rozmieszczone na ca?ym ?wiecie w wysoce bezpiecznej sieci z szyfrowaniem na poziomie bankowym. ?rodki te s? niezb?dne do zapobiegania stratom w wyniku w?amania na gie?d?. W ci?gu ostatnich kilku lat zhakowano wiele gie?d kryptowalut, co doprowadzi?o do utraty miliardów kryptowalut.

Jest oczywiste, ?e Coinbase stosuje wysoki poziom ?rodków bezpiecze?stwa, aby nie pa?? ofiar? z?o?liwych ataków hakerskich. Mimo to Coinbase niestety w przesz?o?ci przechodzi? takie ataki, co prowadzi?o do strat dla niektórych jego u?ytkowników. Jednak te straty s? cz?sto powi?zane z kontami, na których nie aktywowano 2FA. Dlatego firma nalega, aby u?ytkownicy rozwa?yli skonfigurowanie 2FA na swoich kontach jako dodatkow? warstw? bezpiecze?stwa.

Coinbase wdra?a KYC g?ównie w celu ograniczenia prania brudnych pieni?dzy, chocia? dostarczone informacje s? intensywnie wykorzystywane w 2FA. Coinbase wymusza KYC, ustawiaj?c pewne ograniczenia u?ytkownika. Na przyk?ad mo?esz mie? prawo do kupowania kryptowalut tylko w ograniczonych ilo?ciach, dopóki nie zweryfikujesz swojego identyfikatora, numeru telefonu i danych osobowych.

Wp?aty i wyp?aty Coinbase

Je?li zdecydujesz si? skorzysta? z Coinbase, b?dziesz musia? wp?aci? ?rodki na swoje konto, aby móc rozpocz?? handel. Oto niektóre metody p?atno?ci, z których mo?esz korzysta? na gie?dzie:

 • Wp?aty i wyp?aty kryptowalut z portfeli kryptowalut i innych gie?d. Jest to idealne rozwi?zanie dla osób, które maj? ju? ?rodki w adresie portfela poza ekosystemem Coinbase. Coinbase obs?uguje szerok? gam? walut cyfrowych, takich jak Bitcoin, Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Stellar, Zcash, Dai i wiele innych.
 • Wp?aty i wyp?aty kart? debetow?.
 • Depozyty kartami kredytowymi.
 • Przelewy bankowe, chocia? ta opcja jest ograniczona do banków obs?uguj?cych wymian?. Pami?taj, ?e nie b?dziesz móg? skorzysta? z tej metody, je?li Twój bank nie zezwala na przelewy Coinbase. Niektóre z banków, które oferuj? t? opcj?, obejmuj? SEPA w Europie i ACH (Automated Clearing House) z siedzib? w USA.
 • Wyp?aty PayPal. Pami?taj, ?e Coinbase nie obs?uguje jeszcze wp?at przez PayPal, ale mo?esz wyp?aci? pieni?dze na swoje konto PayPal.

Struktura op?at na gie?dzie Coinbase

Coinbase ma z?o?on? struktur? op?at na swoich platformach. Koszty transakcji na gie?dzie Coinbase ró?ni? si? od tych na Coinbase Pro. Oto spojrzenie na sposób obliczania op?at na gie?dzie:

 • Sta?a op?ata transakcyjna dotyczy ka?dej transakcji poni?ej 200 USD, a standardowa op?ata transakcyjna wynosi 1,49% warto?ci transakcji.
 • Coinbase Pro stosuje op?at? w wysoko?ci 0,5% od ceny rynkowej.
 • Kupuj?c kryptowaluty za pomoc? karty kredytowej, pobierana jest op?ata transakcyjna w wysoko?ci 3,99% od warto?ci transakcji.
 • Ponadto, gdy wp?acasz pieni?dze, nie ma op?at za po?rednictwem przelewu ACH, ale wszystkie inne depozyty b?d? kosztowa? 10 USD.
 • Nie ma op?at za transakcje mi?dzy kontami Coinbase
 • Zanim jakiekolwiek transakcje zewn?trzne pojawi? si? na Twoim koncie Coinbase, b?d? wymaga?y 3 potwierdze?.

Op?aty transakcyjne ró?ni? si? w zale?no?ci od czynników, jak pokazano powy?ej, ale maj? równie? jedne z najni?szych struktur op?at w porównaniu z innymi us?ugami maklerskimi, takimi jak CEX.io i Coinmama ( kliknij tutaj, aby przeczyta? wi?cej o CEX.io). Zalecamy po?wi?cenie czasu na dost?p do strony Coinbase, aby uzyska? wi?cej informacji na temat op?at, zanim zaczniesz.

Co ciekawe, ostatnio niektórzy dotychczasowi u?ytkownicy gie?dy Coinbase narzekali na odrzucone próby zakupu kryptowalut, cho? jest na to dobre wyt?umaczenie. Ceny kryptowalut mog? by? bardzo zmienne, co oznacza, ?e cena aktywów mo?e ulec znacznej zmianie w krótkim czasie. Utrudnia to realizacj? zamówie? po obowi?zuj?cych cenach rynkowych, aw wielu przypadkach Coinbase odrzuci Twój zakup w przypadku ekstremalnych zmian cen. ?atwiejszym rozwi?zaniem jest skorzystanie ze zlece? z limitem, które automatycznie zrealizuj? zlecenie kupna lub sprzeda?y, gdy aktywo osi?gnie wskazany poziom cenowy.

Czy Coinbase oferuje obs?ug? klienta?

Obs?uga klienta jest istotn? cz??ci? zapewniania klientom dobrego do?wiadczenia, co jest szczególnie wa?ne w us?ugach finansowych. Rzetelna i profesjonalna obs?uga klienta mo?e posun?? si? nawet do zach?cenia u?ytkowników do dalszego korzystania z produktu lub us?ugi. Chocia? Coinbase zapewnia obs?ug? klienta za po?rednictwem poczty e-mail i mo?esz spodziewa? si? odpowiedzi w ci?gu 48 do 72 godzin, co ciekawe, obs?uga u?ytkowników Coinbase nie ma korzystnej reputacji w zakresie obs?ugi klienta.

Niektóre z najcz?stszych problemów, które zmuszaj? u?ytkowników do skorzystania z obs?ugi klienta Coinbase, obejmuj? anulowanie transakcji, zw?aszcza podczas wykonywania przelewów bankowych i zamkni?cie konta. To ostatnie ma miejsce szczególnie wtedy, gdy gie?da ustali, ?e konto u?ytkownika mo?e by? zamieszane w pranie brudnych pieni?dzy. Gie?da ?ci?le monitoruje dzia?ania transakcyjne zwi?zane z:

 • Transfer kryptowalut mi?dzy innymi gie?dami, zw?aszcza tymi, które nie posiadaj? KYC i AML.
 • Transakcje w ciemnej sieci, które s?u?? do nabywania nielegalnych produktów i us?ug.
 • Gry kryptograficzne.
 • P?acenie za us?ugi dla doros?ych.

Zawieszenie konta mo?e by? ogromn? niedogodno?ci?, zw?aszcza je?li jeste? zwyk?ym traderem, który lubi wykorzystywa? okazje na rynku. Stanowi to zach?t? dla u?ytkowników do unikania dzia?a?, które mog? grozi? zamro?eniem ich kont.

Coinbase jest ulubie?cem wielu klientów ze wzgl?du na prostot?, dzi?ki której umo?liwia ludziom dost?p do rynku kryptowalut. Jednak, jak ju? wspomnieli?my, niektórzy u?ytkownicy Coinbase skar?yli si? na problemy, takie jak zamro?one konta, skradzione ?rodki i s?aba obs?uga klienta. Mimo to gie?da ma wielu zadowolonych u?ytkowników.

Czy Coinbase jest scentralizowane?

Decentralizacja to jeden z najwa?niejszych aspektów kryptowalut. Ca?y sens decentralizacji polega na stworzeniu nowego systemu finansowego, który jest wolny od kontroli w?adz centralnych, które maj? histori? tworzenia wysoce nieefektywnych systemów. Rz?dy nie mog? regulowa? kryptowalut, ale mog? wzmocni? surowe ?rodki przeciwko handlowi kryptowalutami za po?rednictwem scentralizowanych gie?d. Coinbase jest scentralizowan? gie?d?, co czyni j? ?atwiejszym celem dla regulatorów.

Surowe ?rodki regulacyjne Coinbase odzwierciedlaj? jego zgodno?? z przepisami i obowi?zkowy styl operacji wymagany przez organy regulacyjne, takie jak SEC (ameryka?ska Komisja Papierów Warto?ciowych i Gie?d) w USA Gie?da stara si? zachowa? równowag? mi?dzy wymogami regulacyjnymi w?adz, zapewniaj?c jednocze?nie dobre do?wiadczenie u?ytkownika. Takie podej?cie ma pewne zalety, takie jak silna ochrona u?ytkowników, ale z drugiej strony gie?da jest kana?em, przez który rz?dy mog? egzekwowa? ?rodki przeciwko rynkowi kryptowalut.

Otwarcie konta Coinbase

Teraz, gdy rozumiesz, jak dzia?a Coinbase, a tak?e niektóre z jego zalet i wad, jeste? w lepszej pozycji, aby okre?li?, czy jest to dobry wybór dla Twoich potrzeb kryptograficznych. Je?li tak, nast?pnym krokiem powinno by? otwarcie konta i mo?esz to zrobi?, klikaj?c tutaj .

Utworzenie konta Coinbase jest tak samo proste, jak otwarcie konta bankowego, a na szcz??cie proces ten jest szybki i ?atwy, co oznacza, ?e mo?esz jak najszybciej zacz?? budowa? swój portfel kryptowalut na gie?dzie. Weryfikacja konta to najlepszy sposób na upewnienie si?, ?e mo?esz bezpiecznie przeprowadza? transakcje kryptograficzne i z mniejszymi ograniczeniami. B?dziesz musia? poda? niektóre dane osobowe, takie jak numer ubezpieczenia spo?ecznego lub numer identyfikacyjny oraz osobiste dane kontaktowe, aby zweryfikowa? swoje konto.

Coinbase b?dzie równie? wymaga? od Ciebie udowodnienia swoich danych i mo?esz to osi?gn??, przesy?aj?c zdj?cie swojego dokumentu to?samo?ci wydanego przez rz?d. Po zweryfikowaniu informacji o koncie b?dziesz móg? kupowa? i sprzedawa? krypto tyle, ile chcesz, o ile masz wystarczaj?c? ilo?? ?rodków.

Coinbase oferuje równie? du?? elastyczno?? w zakresie zarz?dzania kontem. U?ytkownicy mog? uzyska? dost?p do swojego portfela kryptowalut i zarz?dza? nim za po?rednictwem strony internetowej Coinbase lub jej aplikacji mobilnej. Ta ostatnia umo?liwia dost?p do rynku bez wzgl?du na to, gdzie si? znajdujesz, o ile urz?dzenie hosta jest pod??czone do Internetu.

Narz?dzia handlowe

Potrzeba osi?gni?cia zysku jest najwi?kszym bod?cem do inwestowania na rynku kryptowalut. Wej?cie na rynek i wyj?cie we w?a?ciwym czasie jest niezb?dne i cz?sto jest okre?lane za pomoc? narz?dzi handlowych, które pomagaj? w analizie technicznej i fundamentalnej. Coinbase oferuje takie narz?dzia na swojej platformie handlowej Coinbase Pro, ale ta opcja najlepiej nadaje si? dla profesjonalnych traderów. Mo?esz jednak wypróbowa? inne strategie, takie jak HODLling i u?rednianie kosztów w dolarach, je?li jeste? nowy w przestrzeni kryptograficznej.

HODLling to nabywanie kryptowalut i trzymanie ich przez d?u?szy czas, co pozwala na uzyskanie zdrowych zysków przed wyp?at?. U?rednianie kosztów dolara to sytuacja, w której inwestorzy kupuj? wi?cej kryptowalut za ka?dym razem, gdy rynek do?wiadcza spadku.

Coinbase a inne gie?dy

Przyjrzyjmy si?, jak Coinbase wypada na tle innej gie?dy kryptowalut , takiej jak Binance . Binance oferuje równie? szeroki wybór kryptowalut oraz akceptuje karty kredytowe do zakupów kryptowalut. Z drugiej strony te zakupy maj? bardzo wysok? op?at?, przekraczaj?c? 5%. Kiedy jednak patrzymy tylko na gie?dy kryptowaluty na kryptowaluty, Binance zdecydowanie wygrywa z wyj?tkowo nisk? op?at? 0,1%. Aby przeczyta? nasz? obszern? recenzj? dotycz?c? Binance, kliknij tutaj .

Najcz??ciej zadawane pytania na temat Coinbase

Jak mo?esz wyp?aci? swoje ?rodki z Coinbase?

Mo?esz wyp?aci? pieni?dze z konta Coinbase na konto bankowe, portfel kryptowalutowy (w przypadku kryptowalut) lub konto PayPal. Obecnie nie ma mo?liwo?ci wyp?aty walut fiducjarnych na kart? debetow? lub kredytow?.

Jak d?ugo trwa proces wyp?aty?

W wi?kszo?ci przypadków wyp?aty z Coinbase s? natychmiastowe. Przetworzenie przelewu przez bank mo?e jednak zaj?? do 3 dni, wi?c po?wi?? troch? czasu na sprawdzenie tego w swojej instytucji finansowej. Wyp?aty kryptowalut zwykle pojawiaj? si? w ci?gu godziny. Wa?ne jest, aby pami?ta?, ?e gie?da Coinbase opó?ni wszelkie transakcje na lub z Twojego konta, je?li podejrzewa, ?e nie autoryzowa?e? transakcji.

Czy mog? przechowywa? moje Bitcoiny na Coinbase?

Oczywi?cie ?e mo?esz. Zalecamy jednak trzymanie Bitcoina w portfelu nieobj?tym ochron?. W przypadku tego typu portfela b?dziesz przechowywa? klucze prywatne. Mo?esz porówna? utrzymywanie swoich bitcoinów na gie?dzie Coinbase do trzymania pieni?dzy w banku. Chocia? jest to bezpieczne i bezpieczne, ostatecznie bank ma kontrol? nad Twoimi ?rodkami.

Ostatnie s?owa – czy Coinbase powinien by? Twoim pierwszym wyborem na gie?d? kryptowalut?

Coinbase mo?e nie by? idealn? gie?d? kryptowalut i ma sporo wyzwa? i negatywnej krytyki. Jednak wi?kszo?? jego u?ytkowników ma dobre do?wiadczenia, a ?rodki regulacyjne sprawiaj?, ?e jest to jedna z najbezpieczniejszych gie?d kryptowalut dost?pnych obecnie. Jest to równie? jedna z najstarszych i najbardziej renomowanych gie?d kryptowalut i jak dot?d pozytywnie przyczyni?a si? do post?pu w przestrzeni kryptowalut. Aby do??czy? do gie?dy kryptowalut Coinbase, kliknij tutaj, aby rozpocz??.

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne