Przegl?d gie?dy Binance Crypto

Avatar

Opublikowany

włączony

?wiat kryptowalut poszerza swoje horyzonty, odk?d Bitcoin zosta? po raz pierwszy wprowadzony na rynek w 2009 roku. By? czas, kiedy ludzie mogli zdoby? t? cyfrow? walut? tylko poprzez jej wydobycie. Poniewa? proces ten by? tak czasoch?onny i pocz?tkowo nieefektywny, i nie by?o gwarancji, ?e dostanie si? jakiekolwiek krypto po ich zako?czeniu, potrzebny by? bardziej wydajny sposób, co spowodowa?o narodziny gie?d kryptowalut.

Poniewa? gie?dy kryptograficzne sta?y si? popularne na przestrzeni lat, kryptowaluty sta?y si? znacznie bardziej dost?pne. W?ród setek gie?d kryptowalut dost?pnych obecnie na ca?ym ?wiecie Binance jest jedn? z najpopularniejszych.

Ta recenzja jest po?wi?cona Binance. Zamierzamy zbada? jego us?ugi, opcje p?atno?ci, op?aty i wszystko inne, co ma znaczenie. Bez zb?dnych ceregieli wskoczmy od razu.

Czym jest Binance i jak to dzia?a?

Czytelnicy, którzy w?a?nie znale?li swoj? pasj? w bran?y kryptowalut, powinni najpierw zrozumie?, czym jest gie?da kryptowalut i czym si? zajmuje. W tym przegl?dzie przyjrzymy si? gie?dzie Binance od momentu jej publicznego udost?pnienia do wszystkich funkcji i us?ug, które obecnie oferuj?.

Zaczynajmy.

Binance z siedzib? w Hongkongu zosta?o uruchomione w lipcu 2017 roku przez dewelopera Changpeng Zhao. Sta?o si? to po tym, jak firma Zhao Beijie Technology przeprowadzi?a udane ICO, które zebra?o 15 milionów dolarów. Je?li nie znasz ICO (Initial Coin Offering), pomy?l o tym jako o IPO (Initial Public Offering) w bran?y kryptograficznej. Za?o?yciel nagrodzi? pocz?tkowych inwestorów w?asn? kryptowalut? gie?dy, Binance Coin lub BNB. Ta krypto mo?e by? u?ywana do p?acenia za op?aty na gie?dzie Binance, a tak?e do handlu kryptowalutami.

Od momentu powstania Binance rozszerzy?o swoj? dzia?alno?? na ca?ym ?wiecie i naprawd? znacznie poprawi?o wra?enia u?ytkowników. Co ciekawe, po zmaganiach z pogl?dami chi?skiego rz?du na kryptowaluty, Zhao zdecydowa? si? uruchomi? serwery Binance z innych, ?agodniejszych krajów, co umo?liwi?o gie?dzie oferowanie najwy?szej jako?ci us?ugi wymiany.

Dzi? Binance to nie tylko gie?da kryptowalut. Zamiast tego oferuje szeroki zakres us?ug, takich jak handel P2P (peer-to-peer), przelewy bankowe, handel spot, handel depozytami zabezpieczaj?cymi, po?yczki kryptograficzne, dzia?alno?? charytatywna i wiele innych. Ponadto z platformy Binance mo?esz kupi? lub sprzeda? ponad 200 kryptowalut za pieni?dze fiducjarne. Lista dost?pnych walut jest jedn? z najd?u?szych, jakie mo?na znale?? na ka?dej gie?dzie, a w ostatnich latach Binance zacz?? nawet handlowa? NFT (tokenami non-fungable).

W 2019 roku firma uruchomi?a now? platform? handlow? o nazwie Binance Futures. Jest to nowa us?uga, która pozwala traderom spekulowa? na cenach kryptowalut zamiast kupowa? te cyfrowe waluty bezpo?rednio. Dobr? wiadomo?ci? jest równie? to, ?e u?ytkownicy z USA mog? równie? handlowa? na stronie Binance US, poniewa? jest to zgodne z ameryka?skimi przepisami handlowymi.

Najwyra?niej ta wymiana przeros?a czyje? oczekiwania i wygl?da na to, ?e ten trend b?dzie si? utrzymywa?.

Odwied? stron? Binance

Us?ugi oferowane przez Binance

Oto niektóre z us?ug oferowanych przez gie?d? kryptowalut Binance:

Gie?da Bitcoinów

Gie?da kryptowalut to bez w?tpienia najwi?ksza us?uga, jak? zapewnia Binance. W?a?ciwie do tego w?a?nie by?a przeznaczona firma. To g?ówna grupa us?ug, które kontroluj? ca?okszta?t dzia?ania platformy i strony internetowej.

Celem wymiany jest, no có?, wymiana walut. Mo?e to by? fiat na krypto, krypto na krypto lub krypto na fiat. Dzi?ki innowacyjnemu podej?ciu deweloperów mo?esz korzysta? z wielu tras do wymiany tego, co masz w portfelu.

Karty kredytowe i debetowe

To jeden z najwi?kszych skoków we w?a?ciwym kierunku zarówno dla Binance, jak i dla bran?y kryptograficznej. Brak kana?ów do nabywania kryptowalut by? od lat g?ównym problemem. Binance wyeliminowa?o to, w??czaj?c zakupy zarówno kart? kredytow?, jak i debetow?. W zwi?zku z tym Binance nawi?za? wspó?prac? z Simplex, która ?wiadczy us?ugi maklerskie za po?rednictwem kart debetowych i kredytowych. Wspania?? cz??ci? jest to, ?e masz mo?liwo?? zakupu 31 ró?nych kryptowalut za pomoc? karty kredytowej. Pomimo korzy?ci nale?y pami?ta?, ?e ta us?uga wi??e si? z op?at?, która mo?e wynosi? nawet 3,5% przy ka?dym zakupie w dolarach ameryka?skich.

Handel P2P

Kolejn? ?wietn? us?ug? oferowan? przez Binance jest handel peer-to-peer. Tutaj kupuj?cy i sprzedaj?cy kryptowaluty s? po??czeni bezpo?rednio, a Binance pobiera niewielk? prowizj? od transakcji. Aby zapewni? elastyczno??, mo?esz dokonywa? p?atno?ci fiat i istnieje szeroki zakres bezpiecznych i bezpiecznych opcji p?atno?ci, dzi?ki czemu mo?esz handlowa? z ca?kowitym spokojem.

Przelewy bankowe / SEPA

Kolejn? najwa?niejsz? cech? Binance jest to, ?e mo?esz równie? kupowa? swoje waluty cyfrowe za pomoc? walut fiducjarnych, takich jak euro, AUD i CAD, za pomoc? przelewów bankowych i przelewów bankowych SEPA (Single Euro Payment Area). G?ówn? korzy?ci? z tego jest to, ?e nie s? pobierane ?adne op?aty transakcyjne. Z drugiej strony ta us?uga nadal nie jest przystosowana do depozytów w USD.

Odwa?ny

Mo?esz uzyska? dost?p do Binance Widget, Brave, do handlu w przegl?darce. Dzi?ki temu wid?etowi mo?esz równie? sprzedawa? i kupowa? waluty cyfrowe za po?rednictwem Binance, a ponadto mo?esz w dowolnym momencie zarz?dza? i przegl?da? swoje portfolio kryptowalut.

Odwied? stron? Binance

Platforma handlowa Binance

Binance oferuje ?atw? w u?yciu platform? handlow?, która jest równie? prosta w nawigacji. Na stronie Binance, pierwsza zak?adka na pasku nawigacyjnym to „Kup krypto”. Jak wspomniano wcze?niej, Binance oferuje szeroki wybór kryptowalut, w tym pary handlowe Bitcoin, BNB, XRP, Ether i Tether. Mo?esz równie? uzyska? dost?p do par kryptowalut/fiat na rynkach fiducjarnych Binance.

Nast?pna zak?adka na pasku nawigacyjnym to „Rynki”. Zasadniczo pokazuje to zmian? ceny w ró?nych kryptowalutach w ci?gu ostatnich 24 godzin.

Tu? obok tej zak?adki znajduje si? zak?adka „Handel”. Tutaj dzieje si? magia. Na pocz?tek mo?esz wybra? jeden z dwóch interfejsów do handlu. Jeden jest oznaczony jako „Klasyczny”, a drugi „Zaawansowany”. Jak by? mo?e ju? zgad?e? z nazwy, klasyczny interfejs zapewnia ?atwy do zrozumienia interfejs u?ytkownika z ograniczonymi narz?dziami, podczas gdy zaawansowany zapewnia wszystkie narz?dzia wymagane do podejmowania ?wiadomych decyzji handlowych.

Jest to równie? zak?adka, w której mo?esz przekonwertowa? swoje krypto. Mo?esz prze??cza? si? mi?dzy Bitcoinem, Ethereum, Solana, Cardano, Bitcoin Cash lub dowolnym innym g?ównym krypto, który mo?esz wymy?li?. Mo?esz równie? uzyska? dost?p do handlu P2P, handlu strategiami, farmy swap i handlu mar?? z zak?adki Binance Trade.

Handel z wykorzystaniem depozytu zabezpieczaj?cego

Na platformie Binance mo?esz uzyska? dost?p do handlu depozytami zabezpieczaj?cymi, który jest dost?pny dla wybranych par handlowych. Handlowcy mog? handlowa? z d?wigni? do 10x na niektórych monetach. Dla wygody i elastyczno?ci mo?esz równie? wybra? pomi?dzy izolowanym depozytem zabezpieczaj?cym, który ogranicza potencjalne straty do pojedynczej pary handlowej, a krzy?owym depozytem zabezpieczaj?cym, co grozi ryzykiem dla ca?ego salda rachunku zabezpieczaj?cego.

Handel spot

Handel spot to po prostu czynno?? kupowania i sprzedawania kryptowalut. To transakcja, która odbywa si? na miejscu po kursie rynkowym. Jest to ?wietne dla nowicjuszy, poniewa? nie ma zbyt wiele do zrozumienia ani zbadania. Patrzysz na wykres, ?ledzisz ceny i handlujesz we w?a?ciwym czasie. Z Binance, je?li chcesz znale?? handel, masz mo?liwo?? wyboru jednego z 3 ró?nych interfejsów. Opiera si? to na Twoim do?wiadczeniu, wi?c na przyk?ad, je?li jeste? nowy w ?wiecie kryptowalut online, mo?esz wybra? interfejs klasyczny. Umo?liwia to szybki wgl?d w rynek i pary handlowe, co znacznie u?atwia zamian? par. Alternatywnie mo?esz uzyska? dost?p do widoku zaawansowanego, w którym mo?esz uzyska? dost?p do bardziej zaawansowanych narz?dzi do tworzenia wykresów i wykresów cenowych. Je?li jeste? zupe?nie nowy w przestrzeni kryptograficznej, Binance równie? Ci? zaspokoi?o, poniewa? masz równie? mo?liwo?? wybrania opcji szybkiego handlu Basic. Tutaj mo?esz po prostu przekonwertowa? swoje monety po kursie rynkowym, bez z?o?ono?ci ksi?g zamówie? i wykresów.

Przejd?my teraz do handlu lewarowanymi kontraktami futures, który jest równie? oferowany przez Binance.

Odwied? stron? Binance

Instrumenty pochodne i futures na Binance

Binance Futures zosta?o uruchomione w 2019 roku i pozwala spekulowa? na cenach walut cyfrowych bez konieczno?ci zakupu samej kryptowaluty, takiej jak Bitcoin, Litecoin, Ripple, Ethereum i innych. Platforma umo?liwia lewarowany handel do 125x, który jest obecnie wi?kszy ni? jakakolwiek inna du?a platforma. Oznacza to, ?e je?li Twoja transakcja zako?czy si? sukcesem, mo?esz pomno?y? swoje zyski przez 125. Nie zapominaj te? o ryzyku!

Kolejn? interesuj?c? rzecz? w Binance Futures jest to, ?e ?rodki u?ytkowników s? przechowywane na oddzielnych kontach handlowych. To konto b?dzie musia?o by? zasilone Tether (USDT) jako zabezpieczenie, a Twoje straty i zyski s? równie? obliczane w USDT.

Maksymalna op?ata transakcyjna wynosi 0,04%, która jest pobierana od ka?dej transakcji na Binance Futures.

Finansowanie Binance

Binance oferuje równie? wybór opcji finansowania. Oto wi?cej informacji na temat ró?nych dost?pnych us?ug.

Po?yczki kryptograficzne

Binance jest wielkim zwolennikiem najwy?szej klasy us?ug, a tak?e poprawy jako?ci korzystania z kryptowalut. W ramach tego procesu oferuje u?ytkownikom po?yczki kryptograficzne. Po?yczki dost?pne s? w formie USDT i BUSD i s? zabezpieczone ETH lub BTC. W ten sposób mo?esz ?atwo uzyska? dost?p do stablecoinów, zachowuj?c jednocze?nie ekspozycj? na swoje zasoby kryptowalut. Daje to równie? mo?liwo?? unikni?cia zdarzenia podlegaj?cego opodatkowaniu, gdy chcesz sprzeda? swoje kryptowaluty.

Karta Binance Visa

Czy wiesz, ?e Binance oferuje w?asn? kart? Visa, z której mo?esz korzysta? u ponad 60 milionów sprzedawców na ca?ym ?wiecie? Wspania?? rzecz? jest to, ?e mo?esz wydawa? swoje zasoby kryptowalut nawet w miejscach, które akceptuj? tylko waluty fiducjarne z twoj? kart?. Kiedy dokonujesz zakupu, twoje krypto s? przeliczane na odpowiedni? walut? fiducjarn? bez ?adnych op?at.

Binance Pay

Je?li znasz si? na e-portfelach, Binance Pay naprawd? Ci si? spodoba. Jest to us?uga p?atno?ci zbli?eniowych, której mo?esz u?ywa? do p?acenia handlowcom, tak jak robisz to z kart? Binance Visa.

Oszcz?dno?ci

Dzi?ki Binance Savings mo?esz zwróci? ?rodki, których nie u?ywasz. Mo?esz wybra? ró?ne typy kont, takie jak konta zablokowane lub elastyczne. Zamkni?te konta oszcz?dno?ciowe s? bardziej oprocentowane od lokat terminowych, a elastyczne konta oszcz?dno?ciowe oprocentowane s? wed?ug zmiennych stóp procentowych.

Stakowanie

Je?li wiesz, jak dzia?a ?wiat kryptowalut, by? mo?e s?ysza?e? o obstawianiu. Tutaj mo?esz zarabia? na dowodach stawki i DeFi (zdecentralizowane finansowanie) bez konieczno?ci posiadania wiedzy technicznej, aby postawi? te monety. Podobnie jak konta oszcz?dno?ciowe oferowane przez Binance, mo?esz zdecydowa? si? na us?ug? obstawiania z opcj? blokowan? lub elastyczn?.

Inteligentna pula Binance

Jest to podobne do carpoolingu, ale z górnikami. Du?a grupa górników mo?e zebra? si?, aby wydoby? wi?ksze bloki kryptowalut, a nast?pnie podzieli? nagrody. To ?wietne miejsce dla osób, które chc? zag??bi? si? w kopanie kryptowalut bez najnowocze?niejszego sprz?tu. Dodatkow? zalet? jest to, ?e moc haszowania jest automatycznie przekierowywana do najbardziej dochodowego krypto w danym czasie. W zwi?zku z tym u?ytkownicy maj? zapewnion? optymalizacj? bez u?ycia r?k.

Wymiana p?ynów Binance

Binance Liquid Swap to platforma AMM lub zautomatyzowana platforma animatora rynku. Jest to podobne do Uniswap, z wyj?tkiem tego, ?e p?ynna wymiana jest scentralizowana. Tutaj mo?esz handlowa? cyfrowymi monetami z minimalnym po?lizgiem lub mo?esz zapewni? p?ynno?? w zamian za cz??? op?at.

Odwied? stron? Binance

Waluty i metody p?atno?ci Binance

Teraz, gdy ju? wiesz, czym jest Binance i jak dzia?a, mo?emy przej?? do odkrywania ró?nych walut i opcji p?atno?ci oferowanych przez t? gie?d?.

Jak wspomniano, Binance jest jedn? z najwi?kszych gie?d kryptowalut na ?wiecie. Jest wi?c zrozumia?e, ?e oferuje ponad 200 kryptowalut!

Najwa?niejsze z nich to Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ripple, Cardano, Chainlink, Solana, Tether, TRON, Dash, Cosmos, Binance Coin, Bitcoin Cash i tak dalej.

Chocia? lista dost?pnych krajów nie jest podana, mo?esz zobaczy? g??bi? jego us?ug, po prostu patrz?c na dost?pne waluty fiducjarne. Obejmuje to euro, dolary ameryka?skie, ruble rosyjskie, dolary kanadyjskie, dolary australijskie, forint w?gierski, lira turecka, frank szwajcarski, baht tajski, rupia indyjska, peso meksyka?skie, jen japo?ski i wiele innych walut fiducjarnych.

Je?li chodzi o opcje p?atno?ci, ju? wiesz, ?e mo?esz swobodnie korzysta? ze swoich kart kredytowych/debetowych, takich jak Visa, MasterCard i innych. Ponadto krypty mo?na wymienia? na waluty fiducjarne lub inne krypto za pomoc? przelewów bankowych i przelewów za po?rednictwem banków SEPA.

Op?aty i koszty Binance

Binance oferuje zrycza?towan? stawk? w wysoko?ci 0,1%, a dla traderów, którzy korzystaj? z platformy handlu kontraktami futures na gie?dzie, op?aty zaczynaj? si? odpowiednio od 0,02% i 0,04% dla twórców lub przyjmuj?cych. Kolejn? wielk? zalet? jest to, ?e natywny token Binance, BNB, zapewnia dodatkow? zni?k? na op?at? transakcyjn? do 50 procent.

Je?li chodzi o depozyty, s? one bezp?atne, chyba ?e istniej? op?aty za blockchain, które zawsze p?aci nadawca. Kiedy chcesz dokona? wyp?aty, obowi?zuj? op?aty, które generalnie koreluj? z transakcj? blockchain. Aby zaoferowa? uczciw? cen?, Binance regularnie aktualizuje op?at? za wyp?at?.

Limity Binance

Na Binance istniej? dwa limity wyp?at. Je?li uko?czy?e? podstawowy proces weryfikacji konta na platformie (Poziom 1), Twój dzienny limit wyp?at wynosi 2 BTC dziennie lub równowarto??. Je?li zako?czysz ca?y proces weryfikacji (KYC i dowód to?samo?ci) (Poziom 2), mo?esz zwi?kszy? swoje limity wyp?at do 100 BTC dziennie!

Binance — obs?ugiwane kraje

Na stronie Binance i gie?dzie nie ma wzmianki o tym, które kraje s? obs?ugiwane, a wi?c jest dost?pne na ca?ym ?wiecie. Ogromn? korzy?ci? jest to, ?e nawet u?ytkownicy z USA mog? korzysta? z Binance US. Dzieje si? tak po tym, jak gie?da wycofa?a swoj? g?ówn? us?ug? z kraju.

Wsparcie Klienta Binance

Binance wykona?o fantastyczn? robot?, wdra?aj?c wybrane kana?y obs?ugi klienta. Mo?esz uzyska? dost?p do kana?u wsparcia ze strony wsparcia, znajduj?cej si? w sekcji stopki witryny.

Strona Binance jest w pe?ni wieloj?zyczna i dost?pna w wielu j?zykach, takich jak w?oski, niemiecki, szwedzki, portugalski, hiszpa?ski, czeski i wiele innych. Wida? wyra?nie, ?e Binance to globalna gie?da kryptowalut.

W wi?kszo?ci przypadków konieczne b?dzie przes?anie pro?by lub zapytania za po?rednictwem formularza kontaktowego poczty e-mail w witrynie. Odpowiedzi nie s? natychmiastowe, wi?c b?d? gotów czeka?. Witryna oferuje równie? czat z botami obs?ugi klienta, ale odpowiedzi tutaj s? po prostu zautomatyzowane, wi?c nie zawsze jest to du?a pomoc.

Odwied? stron? Binance

Binance kontra Coinbase

Gie?da Coinbase oferuje równie? platform? handlow? o nazwie Coinbase Pro. Podobnie jak Binance, Coinbase jest wiod?c? gie?d? i ma doskona?? reputacj?, a tak?e ma wysoki wska?nik adopcji.

Z drugiej strony Coinbase obs?uguje tylko 103 kraje, co ogranicza jego dost?p na ca?ym ?wiecie. Ponadto platforma pobiera op?at? transakcyjn? w wysoko?ci 0,25%. To o wiele wi?cej ni? to, co pobiera Binance.

Aby dowiedzie? si? wi?cej o Coinbase, kliknij tutaj .

Binance - Cz?sto zadawane pytania

1. Jak bezpieczny jest Binance?

Witryna posiada wszystkie najwa?niejsze funkcje bezpiecze?stwa, takie jak 128-bitowe szyfrowanie SSL i uwierzytelnianie dwusk?adnikowe. Jednak w 2019 r. dosz?o do próby w?amania i skradziono 7000 BTC. Wed?ug Binance straty te zosta?y pokryte przez ich fundusz ubezpieczeniowy (SAKU).

2. Czy mog? kupi? Bitcoiny na Binance?

Tak, mo?esz. Co wi?cej, mo?esz kupi? Bitcoiny za pomoc? dowolnego obs?ugiwanego krypto, a tak?e za pomoc? karty kredytowej.

3. Czy mog? wyp?aci? waluty Fiat z Binance?

Obecnie opcja wyp?aty walut fiducjarnych z Binance jest ograniczona do RUB i AUD. Obecnie nie mo?na wyp?aci? euro, dolarów ameryka?skich i innych. Mo?esz tak?e wyp?aci? kryptowaluty z Binance.

Wniosek: czy Binance to w?a?ciwy wybór dla Ciebie?

Faktem jest, ?e Binance to najlepsza gie?da kryptowalut, a jej zalety zdecydowanie przewy?szaj? jej wady. Po??czenie wiedzy ich zespo?u na temat budowania platformy transakcyjnej i niskich op?at gie?dowych sprawia, ?e Binance jest czo?owym graczem w przestrzeni kryptowalut. Ponadto Binance zawsze pracuje nad rozszerzeniem i dopracowaniem swoich us?ug, wi?c jeste?my pewni, ?e ta gie?da kryptograficzna b?dzie mia?a o wiele wi?cej do zaoferowania. Aby zarejestrowa? si? w Binance, kliknij tutaj i zacznij ju? teraz.

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne