Dog??bny przegl?d portfela Trezor – wszystko, co musisz wiedzie? o tym portfelu sprz?towym

Avatar

Opublikowany

włączony

Je?li jeste? na rynku wysoce bezpiecznej opcji przechowywania kryptowalut, portfel sprz?towy Trezor powinien by? na twoim radarze. Jest to jedno z niewielu rozwi?za? typu cold storage, które istniej? w formie urz?dzenia fizycznego, którego celem jest pomoc posiadaczom kryptowalut w przechowywaniu ich kryptowalut w mo?liwie najbezpieczniejszy sposób.

W tej recenzji omówimy wszystko, co musisz wiedzie? o portfelu Trezor, w tym jego funkcje, sposób korzystania z niego, zalety i wady. Mamy nadziej?, ?e informacje zawarte w tej recenzji pomog? Ci zdecydowa?, czy portfel Trezor jest dla Ciebie odpowiedni.

Historia portfela Trezor

Portfele Trezor s? produkowane przez firm? Satoshi Labs z siedzib? w Czechach. Zadebiutowa? w 2014 roku, zdobywaj?c miejsce jako jedno z pionierskich rozwi?za? sprz?towych do przechowywania w ch?odni dla kryptowalut. Firma utrzymuje zespó? programistów, którzy zapewniaj? bezpiecze?stwo portfela, zapewniaj?c jednocze?nie niezb?dne wsparcie u?ytkownikom, zw?aszcza w zakresie obs?ugi wielu kryptowalut. Satoshi Labs do tej pory sprzeda?o ponad 1 milion portfeli Trezor, co wskazuje na du?y popyt na urz?dzenie.

Portfel Trezor obs?uguje tysi?ce kryptowalut, w tym wszystkie tokeny ERC20, które stanowi? du?y procent istniej?cych kryptowalut. To sprawia, ?e jest to idealna opcja do przechowywania w ch?odni, szczególnie dla osób, które maj? zró?nicowane portfolio kryptowalut.

Kupowanie portfela Trezor

Satoshi Labs sprzedaje wiele iteracji portfela Trezor, a tak?e akcesoriów za po?rednictwem swojego sklepu internetowego. Obejmuje to Trezor Model T, który kosztuje 189 euro za opcj? ekspresow?. Je?li nie masz nic przeciwko czekaniu, mo?esz uzyska? 13% rabatu, wybieraj?c opcj? rezerwacji, przez któr? mo?esz z?o?y? zamówienie. Alternatywnie mo?esz kupi? Trezor Model 1, który jest znacznie ta?szy za 59 euro. Niektóre akcesoria do portfela Trezor to silikonowe etui, szklane ochraniacze i przeno?ne etui micro USB. Aby kupi? portfel Trezor, kliknij tutaj .

Wygl?d fizyczny

Podczas gdy niektórzy z jego konkurentów maj? format pami?ci USB, Trezor wygl?da jak brelok samochodowy. Ma ma?y ekran, który wy?wietla informacje o transakcjach i dane kryptowaluty, takie jak ilo?? przechowywanego w nim krypto. Posiada równie? dwa przyciski pod wy?wietlaczem, które s?u?? do poruszania si? po interfejsie urz?dzenia. Urz?dzenie jest równie? wyposa?one w port USB na spodzie, przez który mo?na go pod??czy? do urz?dze? zewn?trznych.

Funkcje bezpiecze?stwa portfela Trezor

Najwi?kszym atutem portfela Trezor jest fakt, ?e nie jest on pod??czony do Internetu, co oznacza, ?e nie mo?na uzyska? do niego zdalnego dost?pu. Ci, którzy korzystaj? z tego portfela, mog? spa? spokojnie, wiedz?c, ?e ich zasoby kryptograficzne w portfelu sprz?towym s? niedost?pne dla hakerów. Istniej? inne, bardziej solidne ?rodki, które firma wdra?a, aby zapewni? najwy?szy poziom bezpiecze?stwa kryptowalut. Na przyk?ad uk?ad numerów podczas wybierania pinu zmienia si? regularnie, aby wszelkie próby keyloggera nie powiod?y si?. Keyloggery to wirusy zaprojektowane do kopiowania dowolnego klucza wpisanego przez u?ytkownika i jako takie mog? by? u?ywane do kopiowania hase?.

Portfel Trezor posiada równie? ograniczon? funkcj? USB, która zapobiega zainfekowaniu go z?o?liwym oprogramowaniem w przypadku, gdy komputer, do którego jest pod??czony, zostanie zainfekowany. Jest to podobne do tego, w jaki sposób mysz ma ograniczone po??czenie, które umo?liwia jej dzia?anie bez infekcji z?o?liwym oprogramowaniem. Co wi?cej, Satoshi Labs wprowadza regularne aktualizacje, które wzmacniaj? ochron? portfela przed nowymi potencjalnymi exploitami.

Jak zacz?? korzysta? z portfela Trezor

Po otrzymaniu portfela Trezor b?dziesz musia? przej?? przez wa?ny proces konfiguracji, zanim zaczniesz u?ywa? urz?dzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Pierwszym krokiem jest pod??czenie urz?dzenia do komputera za pomoc? kabla USB dostarczonego w pude?ku. Portfel sprz?towy wy?wietli zdj?cie k?ódki i link do strony internetowej zawieraj?cej wi?cej instrukcji.

B?dziesz tak?e musia? zainstalowa? cyfrow? wersj? portfela Trezor na swoim komputerze, jako bezpo?rednie pobranie lub jako rozszerzenie przegl?darki Chrome. Celem tej cyfrowej instalacji jest u?atwienie komunikacji mi?dzy portfelem sprz?towym a blockchainem. Portfel Trezor nie jest dostarczany z zainstalowanym oprogramowaniem uk?adowym, wi?c nast?pnym krokiem powinno by? pobranie i zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania uk?adowego za po?rednictwem rozszerzenia przegl?darki. Po zainstalowaniu od??cz urz?dzenie od komputera, a nast?pnie pod??cz ponownie.

Po ponownym pod??czeniu b?dziesz musia? nazwa? urz?dzenie, po czym mo?esz ustawi? kod PIN, który b?dzie wymagany za ka?dym razem, gdy b?dziesz musia? zalogowa? si? do portfela Trezor. Gdy tylko proces konfiguracji kodu PIN zostanie zako?czony, portfel wygeneruje 24-wyrazow? fraz? odzyskiwania. Zapisz go i przechowuj w bezpiecznym miejscu, poniewa? jest to niezb?dne do odzyskania ?rodków w przypadku kradzie?y, zgubienia lub uszkodzenia portfela. Pami?taj, ?e utrata frazy odzyskiwania oznacza, ?e nigdy nie b?dziesz w stanie uzyska? dost?pu do swojego portfela, a zatem musisz go bezpiecznie przechowywa? i nie udost?pnia? nikomu innemu.

Wysy?anie kryptowalut do portfela Trezor

Mo?esz zacz?? korzysta? z portfela sprz?towego Trezor, gdy tylko konfiguracja zostanie zako?czona. B?dziesz musia? pod??czy? portfel sprz?towy do internetowej wersji portfela Trezor na komputerze, aby pomy?lnie przenie?? kryptowaluty do portfela, tak jak ma to miejsce w procesie instalacji. Naci?nij zak?adk? „Odbierz” w opcjach u góry, aby wy?wietli? adres swojego portfela sprz?towego. Skopiuj i wklej go do portfela, z którego zawiera Twoje krypto, aby rozpocz?? proces transferu. Upewnij si?, ?e okre?li?e? cyfrow? monet?, któr? chcesz wys?a?. Transfer powinien by? gotowy w ci?gu kilku minut.

Przenoszenie ?rodków z portfela Trezor

Proces jest tak prosty, jak wysy?anie kryptowalut do portfela sprz?towego, z tym wyj?tkiem, ?e tym razem wybierasz monet?, któr? chcesz wys?a?, i klikasz zak?adk? „Wy?lij” zamiast „Odbierz”. B?dziesz tak?e musia? poda? adres portfela, na który maj? zosta? wys?ane wys?ane kryptowaluty.

Zalety portfela Trezor

Na pocz?tek portfel Trezor oferuje bardzo bezpieczny sposób przechowywania kryptowalut. Kolejn? korzy?ci? jest to, ?e Twój klucz prywatny jest zawsze utrzymywany w trybie offline, co oznacza, ?e nie ma bezpo?redniego po??czenia z Internetem. Aby uzyska? dodatkow? warstw? bezpiecze?stwa, gdy chcesz uzyska? dost?p do swojego portfela Trezor, aby otrzyma? lub wys?a? cyfrowe monety lub po prostu sprawdzi? saldo, b?dziesz musia? wprowadzi? swój osobisty numer PIN. Aby zapewni? bezpiecze?stwo portfela, nigdy nie udost?pniaj nikomu swoich danych PIN. Po utworzeniu kodu PIN otrzymasz równie? zapasowe has?o, którego mo?esz u?y? w razie potrzeby do odzyskania ?rodków w przypadku kradzie?y lub zgubienia portfela. Wszystkie te funkcje bezpiecze?stwa zapewniaj?, ?e Twój portfel Trezor nigdy nie zostanie zhakowany.

Wniosek

Je?li posiadasz ma?? fortun? w kryptowalutach, rozwa? bezpieczny portfel, aby unikn?? kradzie?y. To tutaj portfel Trezor zajmuje centralne miejsce. Portfel Trezor oferuje idealne rozwi?zanie dla maksymalnego poziomu bezpiecznego przechowywania kryptowalut i odpowiedzialno?ci za swoje cyfrowe bogactwo. Aby z ?atwo?ci? kupi? portfel Trezor, kliknij tutaj .

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne