Przewodnik po portfelach kryptowalut – który portfel kryptowalutowy jest dla Ciebie odpowiedni?

Avatar

Opublikowany

włączony

Portfel kryptowalut

Dynamicznie rozwijaj?cy si? rynek kryptowalut oferuje wiele mo?liwo?ci i wygody, zw?aszcza je?li chodzi o transakcje i bezpieczne przechowywanie walut cyfrowych. Na szcz??cie istnieje wiele portfeli kryptowalut zaprojektowanych tak, aby zapewni? jak najlepsze wra?enia. Istnieje jednak wiele czynników, które nale?y wzi?? pod uwag? przy wyborze odpowiedniego portfela kryptograficznego do konkretnych potrzeb. Ten przewodnik dostarczy Ci wszystkich potrzebnych informacji, a tak?e przedstawi niektóre z najlepszych portfeli kryptowalut na rynku.

Co to jest portfel kryptowalutowy?

Portfel kryptowalutowy to program cyfrowy, który czasami istnieje na urz?dzeniu fizycznym i zosta? zaprojektowany w celu zapewnienia bezpiecznego przechowywania aktywów cyfrowych, takich jak kryptowaluty. Portfel kryptowalutowy powinien mie? pewne cechy, takie jak mo?liwo?? ??czenia si? z sieciami blockchain. Mo?e by? równie? u?ywany do wysy?ania lub odbierania kryptowalut.

Aby zrozumie? poj?cie portfela kryptowalutowego, spójrzmy na portfel Bitcoin. Ten rodzaj portfela to program, który umo?liwia odbieranie i wysy?anie Bitcoinów. Jako taki, portfel Bitcoin wchodzi w interakcj? z ksi?g? Bitcoin, która jest znana jako blockchain. Dla Twojej wygody mo?esz zdoby? portfele Bitcoin na komputer stacjonarny, telefon komórkowy, a nawet jako sprz?t.

Aby zrozumie?, jak dzia?a portfel Bitcoin, mo?emy porówna? to z tym, jak dzia?a Twoja poczta e-mail. Na przyk?ad, je?li chcesz odbiera? lub wysy?a? wiadomo?ci e-mail, potrzebujesz do tego programu, takiego jak Outlook lub Gmail. Aby otrzyma? Bitcoin, potrzebujesz unikalnego adresu osobistego, podobnie jak e-maile i w ?wiecie kryptowalut, ten unikalny adres jest okre?lany jako Twój adres Bitcoin. Wa?n? cz??ci? jest to, ?e mo?esz udost?pni? ten adres ka?demu, kto chce wys?a? Ci Bitcoin, w taki sam sposób, w jaki udost?pniasz swój adres e-mail. To jest przyk?ad adresu Bitcoin i co ciekawe, zawsze zaczyna si? od „1” lub „3”/ - 1CovtJHYHtKPgfedUEiubF63b76KYHbvrL

Teraz, gdy masz ju? swój adres Bitcoin, potrzebujesz tylko has?a. Za pomoc? osobistego konta e-mail mo?esz wybra? w?asne has?o, jednak w przypadku portfela Bitcoin has?o jest wybierane losowo. W ?wiecie kryptowalut to has?o nazywa si? twoim kluczem prywatnym i jak sama nazwa wskazuje, nigdy nie powiniene? nikomu udost?pnia? tych informacji.

Aby spojrze? z perspektywy na znaczenie bezpiecznego przechowywania klucza prywatnego, zdecydowanie zaleca si? przechowywanie tych informacji w trybie offline. Je?li kto? zna Twój klucz prywatny, mo?e w pe?ni uzyska? dost?p do Twoich krypt, które s? przechowywane w portfelu. Oznacza to, ?e nie powiniene? zapisywa? tych danych w pliku na swoim komputerze. Najlepiej przechowywa? go w bezpiecznym miejscu i albo zapisa? na dysku flash, który nie jest pod??czony do Internetu, albo zapisa? i przechowywa? w bezpiecznym miejscu. Przyjrzyjmy si? wi?c bardziej szczegó?owo kluczom prywatnym.

Co to jest klucz prywatny i jaka jest jego rola w portfelu kryptowalut?

Jak powiedzieli?my, ka?dy portfel kryptowalut generuje klucz prywatny, który jest has?em i fraz? odzyskiwania, która umo?liwia u?ytkownikom dost?p do ich zasobów cyfrowych. Dzia?aj?c jako has?o, klucz prywatny to bardzo d?ugi ci?g liter i cyfr, wi?c mo?esz go zobaczy? jako tajn? kombinacj?, która umo?liwia Twojemu portfelowi komunikacj? z sieci? Bitcoin, je?li chcesz wys?a? Bitcoin do innego miejsca docelowego.

Klucz prywatny jest przydatny zw?aszcza, gdy u?ytkownik zgubi swoje urz?dzenie, na którym zainstalowany jest portfel cyfrowy lub portfel sprz?towy z kryptowalutami. Mog? kupi? nowy portfel sprz?towy lub zainstalowa? go na nowym urz?dzeniu, a faza odzyskiwania pomo?e odzyska? dost?p do ich krypto. Dlatego wa?ne jest, aby bezpiecznie przechowywa? klucz prywatny w miejscu, do którego tylko Ty masz dost?p.

Rozró?nianie portfeli powierniczych i niepowierniczych

Nie wszystkie portfele kryptowalut pozwalaj? u?ytkownikom na przechowywanie ich kluczy prywatnych. Te, które nie s? znane, nazywane s? portfelami powierniczymi , a te, które nie s? znane, s? znane jako portfele powiernicze . To ostatnie odnosi si? w szczególno?ci do portfeli kryptowalutowych znajduj?cych si? na gie?dach kryptowalut i firmach oferuj?cych przechowywanie kryptowalut. Zalet? portfela powierniczego jest to, ?e pozwala u?ytkownikowi na pe?n? kontrol? nad swoimi cyfrowymi zasobami. Minusem jest to, ?e transakcje mog? by? nieco dro?sze, a je?li chcesz sprzeda? jakiekolwiek aktywa za po?rednictwem gie?dy, musisz najpierw przenie?? aktywa na gie?d?.

Portfele niepowiernicze, zw?aszcza te na gie?dach kryptowalut, umo?liwiaj? ?atwe transakcje na gie?dzie. Niestety u?ytkownicy nie maj? pe?nej opieki, poniewa? gie?da ma dost?p do ich kluczy prywatnych. Oznacza to, ?e gie?dy maj? pewien poziom kontroli nad rachunkami powierniczymi i mog? je zamrozi?, je?li za??daj? tego w?adze. Podej?cie powiernicze jest podobne do tradycyjnej bankowo?ci, w której banki sprawuj? piecz? nad ?rodkami posiadaczy rachunków.

Co ciekawe, w spo?eczno?ci Bitcoina istnieje powiedzenie – „Nie twoje klucze, nie twój Bitcoin”. Odzwierciedla to niebezpiecze?stwa zwi?zane z portfelem powierniczym, ale wa?ne jest, aby pami?ta?, ?e istnieje wiele osób, które po prostu wola?yby nie odpowiada? za w?asne fundusze i w zwi?zku z tym cz??ciej wybieraj? portfele powiernicze ni? inne ni? inne. portfele powiernicze.

Ró?ne rodzaje portfeli kryptowalut

Portfele kryptowalut nale?? do ró?nych kategorii w zale?no?ci od czynników, takich jak ich ??czno?? z Internetem lub czy s? dost?pne jako rozszerzenia przegl?darki, aplikacje mobilne i komputerowe.

 • Portfele zimne

S? to portfele przechowywane na urz?dzeniach, które nie s? bezpo?rednio po??czone z internetem. S? uwa?ane za najbezpieczniejszy rodzaj portfeli kryptograficznych, poniewa? hakerzy nie mog? uzyska? do nich zdalnego dost?pu, dlatego s? preferowane zw?aszcza dla osób, które chc? HODL (trzyma? si? na ca?e ?ycie) krypto przez d?ugi czas.

 • Gor?ce portfele

S? to portfele po??czone z Internetem, dzi?ki czemu u?ytkownicy mog? szybko i ?atwo uzyska? dost?p do gie?d kryptowalut lub przeprowadza? transakcje do innych portfeli. Fakt, ?e s? one po??czone z Internetem, czyni je bardziej podatnymi na ataki hakerów, je?li nie zostan? wdro?one odpowiednie ?rodki bezpiecze?stwa. Co ciekawe, pomimo ryzyka, gor?ce portfele s? najpopularniejszym rodzajem portfela.

 • Portfele papierowe

Wyobra? sobie, ?e mo?esz mie? portfel kryptograficzny na kartce papieru. Istniej? strony internetowe, za po?rednictwem których mo?na utworzy? stron? do wydrukowania zawieraj?c? adres portfela i klucz prywatny, w którym mo?na przechowywa? Bitcoin i inne kryptowaluty. Jednak portfele papierowe mo?na ?atwo zgubi?, zgubi? lub uszkodzi?, w takim przypadku Twoje krypto zostanie utracone. Krypto przechowywane w takich portfelach równie? mo?e by? zagro?one, je?li kto? inny uzyska do nich dost?p.

 • Portfele sprz?towe

S? to urz?dzenia do przechowywania kryptowalut, które cz?sto przypominaj? dyski USB. Zosta?y stworzone z my?l? o bezpiecznym przechowywaniu zasobów cyfrowych, a tak?e kluczy prywatnych. S? one równie? klasyfikowane jako zimne portfele, poniewa? nie s? pod??czone do Internetu. U?ytkownicy z takimi portfelami potrzebuj? komputera pod??czonego do Internetu podczas przesy?ania ?rodków do iz portfeli sprz?towych. Jedn? z najwi?kszych zalet portfeli sprz?towych jest to, ?e s? one specjalnie zbudowane w celu ochrony Twojego klucza prywatnego. Dzieje si? tak nawet w przypadku, gdy urz?dzenie, z którym jeste? po??czony, jest zagro?one przez z?o?liwe oprogramowanie, wi?c mo?esz mie? nawet pewno??, ?e mo?esz korzysta? z portfela sprz?towego na publicznym komputerze, jednak nadal powiniene? zachowa? ostro?no??, poniewa? hakerzy nieustannie znajduj? innowacyjne sposoby na oszustów.

 • Portfele mobilne

Portfele mobilne to typ, który mo?na zainstalowa? jako aplikacj? na urz?dzeniu mobilnym u?ytkownika. Oferuj? du?? wygod?, poniewa? u?ytkownicy podró?uj? w dowolne miejsce ze swoimi smartfonami; dzi?ki temu mog? uzyska? dost?p do swoich kryptowalut, gdziekolwiek si? znajduj?. Poniewa? jednak telefony komórkowe s? cz?sto po??czone z Internetem, a klucze prywatne s? zwykle przechowywane na tym samym urz?dzeniu, s? one mniej bezpieczne. Smartfony mo?na ?atwo zgubi?, uszkodzi? lub ukra??, co dodatkowo zwi?ksza ryzyko.

Je?li nadal chcesz przechowywa? kryptowaluty w mobilnym portfelu, najlepiej by?oby przechowywa? tylko u?amek swojego portfela kryptowalut, a tak?e wdro?y? siln? ochron? has?em, utworzy? kopi? zapasow? klucza prywatnego oraz uwierzytelnianie dwusk?adnikowe.

 • Portfele na komputery stacjonarne

Portfele stacjonarne mo?na zainstalowa? na prywatnym komputerze, na którym przechowywane s? równie? klucze prywatne, ale oznacza to, ?e s? to portfele gor?ce, je?li komputer jest regularnie pod??czony do Internetu. Istnieje znaczne ryzyko, je?li komputer si? zepsuje, zostanie zhakowany lub skradziony. Wydaje si? to jednak bezpieczniejsz? opcj? ni? portfel mobilny, poniewa? komputery mog? by? od??czane od Internetu przez wi?kszo?? czasu, zw?aszcza gdy nie s? u?ywane.

 • Portfele internetowe

Portfele kryptograficzne w serwisach bukmacherskich i gie?dach kryptowalut nale?? do tej kategorii i u?atwiaj? ?atwy transfer ?rodków. Niektóre z wad obejmuj? brak samoopieki, poniewa? klucze prywatne s? przechowywane przez strony internetowe obs?uguj?ce gie?d? lub kasyno online. Dlatego nie s? najbezpieczniejsz? opcj? i nios? ze sob? wi?ksze ryzyko z?o?liwych ataków. Pomimo swoich ogranicze? i zagro?e?, portfele internetowe s? bardzo wygodne, a dzi?ki temu rodzajowi portfela mo?esz szybko i ?atwo sprzedawa?, kupowa? i wysy?a? Bitcoiny.

Aby zmniejszy? ryzyko, wiele us?ug portfela internetowego udost?pnia opcje uwierzytelniania dwusk?adnikowego w celu ochrony portfela internetowego przed hakerami i innymi zagro?eniami. Mo?e to obejmowa? np. walidacj? ka?dego logowania na konto SMS-em. Pomimo tych zabezpiecze? po prostu uwa?amy, ?e portfele internetowe nie s? warte ryzyka, je?li chodzi o przechowywanie znacznej liczby monet. Je?li jeste? nowy w ?wiecie portfeli kryptograficznych, zalecamy, aby nie trzyma? swoich kryptowalut w portfelu internetowym.

Najlepsze portfele kryptograficzne do wyboru

Teraz, gdy zbadali?my ró?ne kategorie portfeli kryptograficznych, nadszed? czas, aby przyjrze? si? niektórym z najlepszych portfeli na rynku. U?ytkownicy mog? wybra? dowolny z tych portfeli w zale?no?ci od swoich preferencji. Po?wi?? równie? troch? czasu na ocen? swoich potrzeb, zanim wybierzesz portfel. Po?wi?? czas, aby odpowiedzie? na kilka wa?nych pyta?, takich jak:

 • Czy sta? mnie na op?acenie portfela?
 • Jak cz?sto b?d? korzysta? z portfela?
 • Ile krypto, takich jak Bitcoin, b?d? musia? przechowywa??
 • Które krypty b?d? przechowywa?
 • Czy b?d? musia? udost?pni? portfel komu? innemu?
 • Czy jestem w stanie zabezpieczy? portfel, czy wola?bym, aby chroni? go kto? inny?
 • Czy b?d? musia? nosi? ze sob? portfel?
 • Jak bardzo jestem zaawansowany technologicznie?

Po?wi?? czas na ocen? swoich potrzeb. Mo?esz chcie? u?y? wi?cej ni? jednego portfela, a wi?c na przyk?ad mo?esz u?y? portfela sprz?towego do du?ych ilo?ci kryptowalut, a tak?e mo?esz mie? portfel mobilny, którego mo?esz u?ywa? do codziennych p?atno?ci. W ten sposób, je?li zgubisz telefon komórkowy lub si? zepsuje, nie nara?asz wi?kszo?ci swoich kryptowalut na ryzyko.

Jak zdoby? portfel kryptowalutowy?

Portfele mobilne i stacjonarne mo?na pobra? z Internetu za darmo. Portfele sprz?towe, które mo?esz kupi? online, a nast?pnie te typy portfeli s? wysy?ane do Ciebie. Gdy zarejestrujesz si? w okre?lonej us?udze, otrzymasz portfel internetowy.

Przyjrzyjmy si? wi?c niektórym dost?pnym portfelom kryptograficznym.

Portfele sprz?towe

 1. Portfele ksi?gi rachunkowej

S? to portfele sprz?towe typu cold storage, które zapewniaj? najwy?szy poziom bezpiecze?stwa posiadaczom kryptowalut. Wyst?puj? w dwóch opcjach; Ledger Nano S i Ledger Nano X. Ceny wahaj? si? od 59 USD do 119 USD, co na pierwszy rzut oka mo?e wydawa? si? nieco drogie, ale godny koszt dla najwy?szego mo?liwego poziomu bezpiecze?stwa Twoich zasobów kryptowalut. Aby dowiedzie? si? wi?cej o portfelach Ledger, kliknij tutaj .

 1. Portfele TREZOR

To kolejny portfel sprz?towy, który oferuje wysoki poziom bezpiecze?stwa Twoich cyfrowych zasobów, a tak?e ?atw? ??czno?? i kompatybilno?? z wieloma portfelami na komputery stacjonarne. Posiada ?atwy w obs?udze interfejs, dzi?ki czemu jest przyjazny dla pocz?tkuj?cych i profesjonalnych u?ytkowników. Portfel Trezor, podobnie jak jego rywal, ma równie? dwie opcje. Obejmuj? one Trezor Model T z wbudowanym wy?wietlaczem, który u?atwia potwierdzanie transakcji oraz Trezor Model One. Aby dowiedzie? si? wi?cej o ró?nych portfelach TREZOR, kliknij tutaj .

Portfele na komputery stacjonarne

 1. Exodus

Exodus jest jednym z najpopularniejszych portfeli kryptograficznych dzi?ki obs?udze szerokiej gamy kryptowalut, przyjaznemu interfejsowi i atrakcyjnemu projektowi. Jest dost?pny jako portfel stacjonarny, a tak?e mobilny portfel kryptograficzny, dzi?ki czemu jest ?atwo dost?pny dla mas. Jego kompatybilno?? z portfelami TREZOR sprawia, ?e jest równie? atrakcyjna dla fanów DeFi. Kliknij tutaj, aby przeczyta? pe?n? recenzj? portfela Exodus.

 1. Elektron

Electrum jest jednym z najstarszych portfeli kryptograficznych na komputery stacjonarne (istnieje od 2011 roku) i chocia? jest pe?en funkcji, takich jak dostosowywanie op?at transakcyjnych, nie jest tak intuicyjny jak inne dost?pne opcje, a zatem nie jest najlepszy dla pocz?tkuj?cych. Jednak ka?dy, kto ma do?wiadczenie w przestrzeni kryptograficznej, prawdopodobnie b?dzie mia? dobre do?wiadczenia z portfelem Electrum. Electrum umo?liwia u?ytkownikom bezpieczne przechowywanie ich prywatnych kluczy w trybie offline i oferuje obs?ug? portfeli sprz?towych Ledger i Trezor. Aby dowiedzie? si? wi?cej o portfelach Electrum, kliknij tutaj .

Wniosek

Teraz, gdy dobrze rozumiesz portfele kryptowalut, miejmy nadziej?, ?e ?atwiej b?dzie Ci wybra? opcje, które odpowiadaj? Twoim preferencjom. Powodzenia i zawsze wdra?aj odpowiednie ?rodki bezpiecze?stwa, aby unikn?? utraty ci??ko zarobionych kryptowalut.

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne