Recenzja brokera IG Markets 2023: zalety, wady i kluczowe funkcje

Avatar

Opublikowany

włączony

Jak rozumiesz IG? Mówi?c pro?ciej, IG jest okre?lany jako broker online specjalizuj?cy si? w oferowaniu handlu na rynku Forex, zak?adów na spready, handlu kontraktami CFD i handlu akcjami. Za?o?ona w 1974, IG jest obecnie jednym z najbardziej znanych globalnych brokerów z wieloma biurami rozsianymi w ró?nych cz??ciach ?wiata, w tym z siedzib? w Wielkiej Brytanii.

Dzi?ki symbolowi gie?dowemu IG szczyci si? tym, ?e jest publicznie notowany, co oznacza, ?e mo?esz kupowa? akcje IG, szczególnie na jednej z gie?d ?wiatowych.

Jak by? mo?e wiesz, handel na rynkach finansowych mo?e zaj?? du?o czasu, je?li chodzi o znalezienie odpowiedniego brokera, który spe?ni Twoje potrzeby. W wi?kszo?ci przypadków musisz po?wi?ci? swój czas na przegl?danie dziesi?tek stron brokerów, aby znale?? idealn?.

Niestety, wi?kszo?? z tych stron internetowych brokerów jest napisana w ró?nych j?zykach i mo?e to by? frustruj?ce, je?li nie rozumiesz ?adnego z tych j?zyków. Ponadto ca?a strona internetowa, w tym sformu?owanie, mo?e by? myl?ca, je?li po raz pierwszy szukasz najlepszego brokera online.

Teraz jeste? tutaj, pomo?emy Ci znale?? najlepszego brokera IG poprzez nasz? szczegó?ow? i dobrze zbadan? recenzj?. Zamierzamy rozbi? zalety i wady IG, co one oferuj?, w których krajach mo?na znale?? brokerów IG i tak dalej. Czytaj dalej, aby dowiedzie? si?, czego szuka?e? przez ca?y czas.

Zawsze dobrym pomys?em jest posiadanie zaufanego i zdolnego brokera, je?li chcesz dokona? pozytywnych zmian w handlu online. Co najwa?niejsze, upewnij si?, ?e wybrany przez Ciebie broker nie jest fa?szywy lub niewiarygodny, je?li chcesz chroni? swoj? inwestycj?.

Poza tym musisz upewni? si?, ?e wszystkie Twoje potrzeby s? zsynchronizowane z profilem Twojego zaufanego brokera. Pomo?e Ci to stworzy? niezawodn?, przynosz?c? zyski relacj?.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Code – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Spis tre?ci

1 1. Co powiniene? wiedzie? o IG

2 2. Czy IG jest bezpieczny?

2.1 2.1. IG: Plusy i minusy IG

2.2 3. GI Regulamin finansowy i nadzór

3 4. Op?aty ogólne IG

4 5. Prowizje GI

5 6. Czym mo?na handlowa? z IG?

6 7. Handel na platformach IG i innych aplikacjach

6.1 7.1. Korzy?ci z handlu IG

6.2 7.2. IG Trading Accounts zapewnia:

6.3 7.3. Czy mog? wypróbowa? IG przed zakupem?

6.4 7.4. Jakie formy p?atno?ci akceptuje IG?

6.5 7.5. Jak rozpocz?? handel z IG?

6.6 7.6. Handel z IG

6.7 7.7. Zasoby edukacyjne w IG

6,8 7,8. Wsparcie w IG

6,9 7,9. Czego potrzebujesz, aby otworzy? konto w IG?

7 8. IG Dolna linia

8 9. Wyj?tkowo?? IG

9 10. Warunki handlowe IG

10 11. Obs?uga klienta IG

11 12. Cz?sto zadawane pytania

12 13. Wniosek

1. Co powiniene? wiedzie? o IG

Jako renomowany broker online, IG po?wi?ca si? dostarczaniu czterech ró?nych sposobów handlu; CFD, Forex, handel akcjami i zak?ady typu Spread. W zwi?zku z tym IG pomo?e Ci odnie?? sukces na jednym z tych czterech sposobów handlu.

Kiedy zaczniesz korzysta? z IG, b?dziesz musia? wp?aci? co najmniej 200 USD. Zanim to zrobisz, niniejszym radzimy za?o?y? konto demo, aby? móg? zapozna? si? ze wszystkim, co musisz wiedzie? o platformie IG. W rzeczywisto?ci brokerzy IG mog? dostosowa? si? do ró?nych poziomów traderów, niezale?nie od ich do?wiadczenia.

Otwórz darmowe konto demo w IG Markets

2. Czy IG jest bezpieczny?

Po?rednik IG
Rok za?o?enia 1974
G?ówne biuro Wielka Brytania, Urz?d Nadzoru Finansowego (FCA)
Rozporz?dzenie Australijska Komisja Papierów Warto?ciowych i Inwestycji (ASIC)
U?ywane przez 178 500 plus
Ochrona przed ujemnym saldem -Nie
Gwarantowany Stop Loss -Tak
Ucz si? wi?cej Odwied? IG ( https://www.ig.com/em )
Ostrze?enie o ryzyku Straty mog? przekroczy? depozyty

Zanim pomo?emy Ci uzyska? odpowied? na to cz?ste pytanie, musisz zrozumie?, czego potrzeba, aby znale?? odpowiedniego brokera. Kiedy zwracasz si? do IG w celu handlu online, status regulacyjny i organ administracyjny tego brokera ma dla Ciebie ogromne znaczenie.

Pami?taj, ?e s? tacy brokerzy, którzy prowadz? transakcje nawet bez nadzoru certyfikowanego organu regulacyjnego. Tacy brokerzy robi? to wed?ug w?asnego uznania, a Twoja inwestycja mo?e by? zagro?ona, je?li co? nie pójdzie zgodnie z oczekiwaniami.

Jak wspomniano wcze?niej, IG zosta?a za?o?ona w 1974 roku i dzia?a od ponad czterech dekad z siedzib? g?ówn? w Wielkiej Brytanii. Ten broker jest organem regulowanym, co oznacza, ?e jest regularnie nadzorowany i sprawdzany pod k?tem ich post?powania przez organ regulacyjny Financial-Conduct-Authority (FCA), Australijska Komisja Papierów Warto?ciowych i Inwestycji (ASIC).

W wi?kszo?ci przypadków regulowanym brokerom trudno jest manipulowa? cenami rynkowymi, co jest korzystne dla handlowców internetowych.

Kiedy wy?lesz pro?b? o wyp?at? do IG, mo?esz mie? pewno??, ?e zostanie ona honorowana bez wzgl?du na wszystko. W przypadku, gdy IG narusza jakiekolwiek przepisy i obowi?zki regulacyjne, ich status regulowany mo?e zosta? pozbawiony. Podobnie, gdy dokonujesz p?atno?ci na konta IG, s? one bezpiecznie przechowywane na oddzielnym koncie.

Aby uzyska? wi?cej funkcji bezpiecze?stwa, IG korzysta z banków poziomu 1. W rzeczywisto?ci poziom 1 jest terminem u?ywanym w odniesieniu do oficjalnej miary, która okre?la si?? finansow? i kondycj? danego banku.

Aby ?atwo znale?? handel online za po?rednictwem IG, powiniene? rozwa?y? utworzenie co najmniej dwóch kont. Jednym z nich powinno by? konto rzeczywiste (na prawdziwe pieni?dze), a drugie to konto demo lub po prostu konto eksperymentalne.

Je?li chcesz otworzy? konto demo, odwied? IG (Https://www.ig.com/en ).

2.1. IG: Plusy i minusy IG

Plusy

 1. IG obs?uguje ponad 178 500 handlowców
 2. Za?o?ona w 1974
 3. Jest regulowany przez Financial-Conduct-Authority (FCA), Australijsk? Komisj? Papierów Warto?ciowych i Inwestycji (ASIC).
 4. Potrzebujesz tylko co najmniej 200 USD podczas logowania lub tworzenia konta
 5. Platformy high-end
 6. Tysi?ce rynków
 7. Gwarantowane stop lossy
 8. Standard bran?owy MetaTrader (Mac i Windows)

Cons

 1. IG nie jest regulowany przez CySEC
 2. Op?aty za konto nieaktywne
 3. Brak kopii lub platformy handlu spo?eczno?ciowego
 4. Klienci detaliczni nie mog? handlowa? na rynku Forex na rynku mi?dzybankowym
 5. Mo?e ponosi? zarówno op?aty gie?dowe, jak i abonamentowe

3. IG Regulamin Finansowy i Nadzór

Jedn? z rzeczy, która powinna da? ci pewno?? co do IG, jest to, ?e jest ona regulowana przez renomowane organizacje. Te same organizacje s? odpowiedzialne za nadzór IG. W ten sposób mo?esz sprawdzi? wszystkie organy regulacyjne i nadzorcze IG, takie jak FCA i ASIC.

Regulacje odgrywaj? kluczow? rol? w zapewnieniu Tobie lub innym handlowcom pewnego regresu tylko w przypadku jakichkolwiek problemów z IG. Zadaniem organów regulacyjnych jest jednak ochrona Ciebie (lub handlowców) przed systemami refundacji. Programy te maj? wi?ksze szanse na odzyskanie Twojej inwestycji, je?li IG lub jakikolwiek inny broker stanie si? niewyp?acalny.

Firmy maklerskie maj? obowi?zek przestrzegania ró?nych zasad i kryteriów okre?lonych przez organ mi?dzynarodowy. G?ównym powodem takiego post?powania jest zapewnienie inwestorom bezpiecznych platform transakcyjnych, a tak?e zachowanie pe?nej licencji. Ca?a idea stoj?ca za takimi regulacjami polega na ochronie wszystkich handlowców IG, zapewniaj?c im jednocze?nie bezpieczne miejsce do handlu.

Bior?c pod uwag?, ?e GI jest zarz?dzany przez renomowane finansowe organy regulacyjne, oczywiste jest, ?e ich zachowanie jest ?ci?le monitorowane. Je?li co? wymknie si? spod kontroli, te same organy regulacyjne podejm? drastyczne ?rodki, aby opanowa? sytuacj?. Maj?c to na uwadze, musisz dowiedzie? si?, czy wybrany broker (taki jak IG) jest legalnymi agentami online.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Profit – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

4. Op?aty ogólne IG

Po?rednik IG
Minimalny depozyt 200
Op?aty karencji -Nie
Op?aty za brak aktywno?ci -Tak
Op?aty depozytowe -Ró?ne
Op?aty prowizyjne CFD -Tak (0,1%)

? IG nie pobiera op?at za wyp?at?

? IG pobiera op?aty nieaktywne

? IG pobiera op?aty depozytowe

5. Prowizje IG

Wa?ne jest, aby wiedzie?, ?e IG pobiera prowizj? od akcji CFD.

6. Co mo?esz handlowa? z IG?

Istnieje wiele instrumentów, którymi mo?esz handlowa? z IG. W rzeczywisto?ci istnieje ponad 10 000 instrumentów, którymi mo?esz handlowa? z IG, je?li zostaniesz jednym z ich traderów. Co najwa?niejsze, IG oferuje ponad 100 par walutowych.

Sprawd? porównanie z innymi brokerami poni?ej:

Pami?taj: Straty mog? przekracza? depozyty

Po?rednik IG
Dost?pne instrumenty 10 000
Platformy MT4MacWeb TraderL2 Tabela dealeraAplikacje mobilne
Waluty/Waluty Odwied? IG ( https://www.ig.com/en )
Oferowane pary Forex 100
Pary Major-Forex -Tak
Pary minor-forex -Tak
Pary egzotyczne-forex -Tak
kryptowaluty -Tak
Kontrakty CFD na towary Odwied? ( https://www.ig.com/en )
Oferowane towary 34
Metale -Tak
Energie -Tak
Rolniczy -Tak
CFD na indeksy i akcje Odwied? IG ( https://www.ig.com/en )
Zaopatrzony w ofercie 8000
Akcje w Wielkiej Brytanii -Tak
Akcje ameryka?skie -Tak
Akcje niemieckie -Tak
Akcje japo?skie -Tak

7. Handel na platformach IG i innych aplikacjach

IG zapewnia handlowcom platform? transakcyjn? MT4 forex. Mo?esz porówna? to, co oferuje MT4 z innymi traderami na

CompareBrokers.co (https://comparebrokers.co/compare/forex-brokers-mt4/ ), aby? móg? zrozumie?, co oferuje IG.

Inn? rzecz?, na któr? nale?y zwróci? uwag?, jest to, ?e natywne aplikacje IG na Androida i iOS na smartfonie b?d? dzia?a? lepiej ni? strona Avatrade, pomimo korzystania z tego samego urz?dzenia. Oprócz tego IG udost?pnia aplikacje mobilne na iOS i Androida, aby wszystko by?o ?atwiejsze.

Innymi s?owy, te aplikacje umo?liwiaj? monitorowanie wszystkiego i wykonywanie wszystkich transakcji, gdy jeste? w ruchu. Aby uzyska? wi?cej informacji, spójrz na platformy IG pod adresem https://www.ig.com/en .

Zarejestruj si? w IG Markets ju? teraz!

7.1. Korzy?ci z handlu IG

? IG umo?liwia skalpowanie

? IG umo?liwia hedging

? IG zapewnia STP

? Istnieje minimalny depozyt

? Gwarantowane stop loss

7.2. IG Trading Accounts zapewnia:

? Minikonto

? Konto demo

? Konto standardowe

7.3. Czy mog? wypróbowa? IG przed zakupem?

Jak wspomniano wcze?niej, IG udost?pnia konto demo, które pomo?e Ci zapozna? si? z ka?dym procesem, zanim podejmiesz decyzj?. Z tego powodu mo?esz utworzy? konto demo i nauczy? si? handlowa?, zanim zdecydujesz si? na t? form? handlu online.

7.4. Jakie formy p?atno?ci akceptuje IG?

Zanim zaczniesz korzysta? z IG, musisz nauczy? si? metod finansowania i wyp?at, które dobrze wspó?pracuj? z tym brokerem. Przewa?nie IG zapewnia nast?puj?ce metody finansowania:

? Przelew bankowy

? Paypal

? Payoneer

? Karty kredytowe

Po?rednik IG
Przelew bankowy -Tak
Karty kredytowe -Tak
Paypal -Tak
Skrill -Tak
Payoneer -Tak
Neteller -Tak

7.5. Jak rozpocz?? handel z IG?

Rozpocz?cie handlu z IG jest tak proste, jak spacer po parku. Przede wszystkim b?dziesz musia? otworzy? konto handlowe w IG. Nast?pnie po otrzymaniu danych logowania zarejestruj si?, aby uzyska? dost?p do swojego konta.

Ale zanim to zrobisz, b?dziesz musia? przes?a? swoje dane uwierzytelniaj?ce lub dokumenty to?samo?ci, aby zweryfikowa? swoje konto i dokona? wp?aty. Po zweryfikowaniu wszystkiego, co dotyczy Twojego konta, przejdziesz do nast?pnego kroku, który obejmuje pobranie wybranej platformy transakcyjnej IG.

Znajd? wi?cej szczegó?ów i pobierz wskazówki dotycz?ce tych platform transakcyjnych IG (https://www.ig.com/en ).

7.6. Handel z IG

IG daje platform? do realizacji transakcji o warto?ci 1 GBP po stronie minimalnej. Kwota ta zmienia si? od czasu do czasu w zale?no?ci od rodzaju konta, na którym operuje trader. Z drugiej strony, IG pozwala wykona? maksymalny handel o ró?nych warto?ciach.

Bior?c pod uwag?, ?e IG zapewnia wykonanie STP, mo?esz mie? pewno??, ?e b?d? w??sze spready. Spready te zapewniaj? wi?ksz? przejrzysto??, szczególnie je?li chodzi o ilo?? gotówki, któr? p?acisz za wykonanie transakcji.

Jednym z g?ównych powodów, dla których powiniene? preferowa? handel z IG, jest to, ?e jest to jeden z niewielu brokerów, którzy nie maj? rekwotowa?. Jest to traktowane jako bonus, wi?c nie musisz si? martwi?, ?e Twoje transakcje IG zostan? zlecone po cenie innej ni? ta, której u?y?e? do ich wcze?niejszego wykonania. Jednak wymagania dotycz?ce depozytu zabezpieczaj?cego ró?ni? si? w zale?no?ci od poszczególnych traderów, instrumentów i kont podczas handlu z innymi brokerami.

7.7. Zasoby edukacyjne w IG

Aby ka?dy móg? skutecznie handlowa? na platformie IG, rozs?dnie jest mie? informacje z pierwszej r?ki na temat rynków i narz?dzi handlowych XTB. Gdy ju? b?dziesz mie? te najwa?niejsze czynniki z ty?u g?owy, twój handel z IG stanie si? co najmniej bez wysi?ku.

Zwykle IG zapewnia dobr? opcj? w zasobach edukacyjnych dla tych, którzy chc? dowiedzie? si? wi?cej o handlu online z brokerami. W zwi?zku z tym musisz po?wi?ci? troch? czasu na czytanie i zapoznawanie si? z tym, jak dzia?aj? transakcje i rynki, jak robi? aktywne transakcje i jak zarz?dza? ryzykiem, w tym dowiedzie? si? wi?cej o czasach handlu.

Wszystkie te czynniki pozwol? Ci zdoby? odpowiednie umiej?tno?ci analityczne, które mo?esz wykorzysta? na swoj? korzy?? podczas handlu z IG. Znajd? odpowiedni czas i spójrz na platformy IG, aby dowiedzie? si?, jak logicznie i systematycznie my?le? o rynkach. To nowy zestaw umiej?tno?ci dla wielu traderów, w tym dla Ciebie. W?a?nie tego wymaga od Ciebie rynek.

7.8. Wsparcie w IG

Najlepsz? rzecz? w handlu z IG jest to, ?e obs?uguje kilka j?zyków, takich jak angielski, niemiecki, hiszpa?ski, francuski i portugalski. Co wi?cej, IG mo?e pochwali? si? ocen? wsparcia na poziomie potrójnej A w wyniku oferowania i obs?ugi szerokiej gamy j?zyków, nie zapominaj?c o obs?udze poczty e-mail i czacie na ?ywo.

Po?rednik IG
Wsparcie Czat na ?ywo
J?zyki -Angielski-Francuski-Niemiecki-Hiszpa?ski-Portugalski
Ucz si? wi?cej Odwied? IG ( https://www.ig.com/en )
Ostrze?enie o ryzyku Straty mog? przekroczy? depozyty

7.9. Czego potrzebujesz, aby otworzy? konto w IG?

Poniewa? IG jest zawsze regulowany i zarz?dzany przez Finance-Conduct-Authority (FCA), Australijsk? Komisj? Papierów Warto?ciowych i Inwestycji (ASIC), wszyscy nowi klienci musz? przej?? kilka podstawowych testów zgodno?ci. Pomo?e to przysz?ym klientom w pe?nym zrozumieniu ryzyka handlowego, zanim b?d? mogli wykona? transakcj?. Tak wi?c, je?li otworzysz swoje konto, najprawdopodobniej napotkasz nast?puj?ce wymagania:

 1. Zeskanowana kopia prawa jazdy, dowodu osobistego lub kopia paszportu.
 2. Wyci?g bankowy lub rachunek za media z ostatnich trzech miesi?cy wskazuj?cy Twój adres fizyczny

Oprócz wy?ej wymienionych wymaga? b?dziesz musia? odpowiedzie? na kilka podstawowych pyta? dotycz?cych zgodno?ci, aby potwierdzi? swój poziom do?wiadczenia w handlu. Dlatego warto po?wi?ci? co najmniej dziesi?? minut na zako?czenie procesu otwierania nowego konta.

Nawet je?li b?dziesz móg? natychmiast rozpocz?? eksploracj? platformy IG, wa?ne jest, aby wiedzie?, ?e nie b?dziesz móg? wykonywa? transakcji z oczywistych powodów. Kluczowym w?ród powodów, dla których nie mo?esz wykonywa? ?adnych transakcji, jest konieczno?? przej?cia testu zgodno?ci.

Mo?e to zaj?? do kilku dni, w zale?no?ci od ró?nych czynników, takich jak Twoja sytuacja. Je?li nie mo?esz si? doczeka? rozpocz?cia procesu tworzenia w?asnego konta w IG, mo?esz odwiedzi? ich stron? tutaj (https://www.ig.com/en ), aby uzyska? wi?cej informacji.

Je?li chodzi o CFD, jest wi?cej ni? na pierwszy rzut oka. Kontrakty CFD s? uwa?ane za produkty lewarowane, w zwi?zku z czym mog? powodowa? utrat? kapita?u. Niemniej jednak ka?de przedsi?wzi?cie handlowe wi??e si? z pewnym ryzykiem. Upewnij si? wi?c, ?e ryzykujesz tylko kapita?, którego nie jeste? gotowy straci?. Pami?taj, ?e Twoje wyniki w przesz?o?ci nie gwarantuj? ?adnych przysz?ych wyników po Twojej stronie.

8. Dolna linia IG

 1. Firma IG rozwin??a si?, aby zdoby? reputacj? dzi?ki swojej zdolno?ci do oferowania Forex, zak?adów spread betting, kontraktów CFD i obrotu akcjami
 2. IG istnieje od ponad 44 lat od 1974 roku
 3. IG szczyci si? rozs?dnym i oddanym call center wsparcia obs?ugi klienta, sk?adaj?cym si? z co najmniej dziesi?ciu osób.
 4. Brokerzy IG s? regulowani przez Financial Conduct Authority (CFA), Australijsk? Komisj? Papierów Warto?ciowych i Inwestycji (ASIC). Powinno to powiedzie?, ?e IG podlega przepisom w przypadku jakichkolwiek sporów. W zwi?zku z tym IGmo?e zosta? poci?gni?ta do odpowiedzialno?ci za swoje niedoci?gni?cia lub raczej odgrywa? rol? arbitra?ow? w przypadku pojawienia si? problemów.
 5. IG korzysta z przepisów jednego z renomowanych krajów Tier-1.
 6. IG ma prawo do przetworzenia wp?at i wyp?at w ci?gu kilku dni, powiedzmy, ?e maksymalnie dwa do trzech dni. Odgrywa to kluczow? rol?, gdy wyp?acasz ?rodki.
 7. IG rozprzestrzeni? si? daleko i mo?na je znale?? w ró?nych krajach. Dzi?ki swojej mi?dzynarodowej obecno?ci, IG mo?e równie? organizowa? lokalne seminaria i przeprowadza? szkolenia.
 8. IG mo?e zatrudnia? ró?ne osoby z ró?nych lokalizacji na ca?ym ?wiecie. Z tego powodu IG obs?uguje kilka kluczowych j?zyków mi?dzynarodowych, takich jak angielski, francuski, niemiecki, hiszpa?ski i portugalski.

9. Wyj?tkowo?? IG

Musisz wiedzie?, ?e IG jest bardzo wyj?tkow? platform? brokersk? i nie bez powodu. Najwyra?niej IG szczyci si? du?? liczb? aktywów i rynków dost?pnych dla traderów. Innymi s?owy, IG jako jedna z platform brokerskich CFD wystawia traderów na ponad 16 000 rynków na ca?ym ?wiecie. Ten rodzaj ekspozycji umo?liwia inwestorom dost?p do wielu instrumentów finansowych z ró?nych rynków na ca?ym ?wiecie. W rzeczywisto?ci ich us?ugi s? skierowane do wielu handlowców na ca?ym ?wiecie. Wynika to z obecno?ci ich 15 biur sprzeda?y w ró?nych cz??ciach ?wiata.

IG ma reputacj? dostawcy us?ug rynku finansowego od prawie pi??dziesi?ciu lat. To sprawia, ?e jest to jedna z najbardziej zaufanych firm brokerskich, na której mo?esz polega?. Do tej pory firma dokona?a transakcji o warto?ci bilionów dolarów dla ró?nych klientów na ca?ym ?wiecie. Opieraj?c si? na tych ustaleniach i ogromnej p?ynno?ci firmy, mo?esz mie? spokój podczas handlu z IG.

Jednocze?nie IG jest regulowany przez Urz?d ds. Post?powania Finansowego (FCA), co oznacza, ?e wdra?a pewne surowe przepisy, aby zapewni? bezpiecze?stwo i poufno?? Twoich ?rodków i danych przez ca?y czas. Z tego powodu mo?esz mie? pewno??, ?e Twoja gotówka i dane b?d? bezpieczne podczas tworzenia konta w IG.

10. Warunki handlowe IG

Jako trader musisz by? w pe?ni ?wiadomy warunków handlu IG, zanim zaczniesz. W takim przypadku warunki rynkowe dost?pne na tej platformie transakcyjnej obejmuj?:

 1. Szybka realizacja zlece? handlowych na 16 000 rynkach finansowych
 2. Platforma IG jest dost?pna i otwarta dla traderów 24/7 dla niektórych indeksów i kryptowalut
 3. Wsparcie obs?ugi klienta jest zawsze dost?pne od soboty 8:00 do pi?tku 22:00 (GMT)
 4. IG pobiera okre?lone op?aty za konto za brak aktywno?ci
 5. Istniej? gwarantowane zlecenia strat, które pomagaj? chroni? konta handlowe przed niekontrolowanymi stratami
 6. IG akceptuje wiele metod p?atno?ci
 7. 1:200 jest uwa?ane za najwy?sz? d?wigni? na tej platformie transakcyjnej

11. Obs?uga klienta IG

Obs?uga klienta IG jest obecnie uwa?ana za jedn? z najwybitniejszych w bran?y. Wynika to z faktu, ?e ich zespó? wsparcia jest zawsze gotowy do pomocy 24 godziny na dob? od poniedzia?ku do soboty.

W przypadku jakichkolwiek pyta? lub wyja?nie? mo?esz kontaktowa? si? z przedstawicielami obs?ugi klienta za po?rednictwem po??cze? telefonicznych, e-maili lub czatów na ?ywo. Agenci s? bardzo do?wiadczeni, kompetentni i profesjonalni w ka?dym aspekcie rynku finansowego. Osoby te mog? rozwi?za? Twoje skargi w odpowiednim czasie, umo?liwiaj?c Ci niemal natychmiastow? realizacj? transakcji.

Skontaktuj si? z IG Markets teraz

12. Cz?sto zadawane pytania

Czy powinienem wypróbowa? IG przed zakupem?

Jak zwykle, IG udost?pnia konto demo nowym traderom. G?ównym celem tego konta demo jest zapoznanie si? z ca?ym procesem handlowym przed wprowadzeniem jakiejkolwiek formy p?atno?ci.

Jak? metod? finansowania powinienem zaakceptowa??

IG oferuje kilka metod finansowania, takich jak przelewy bankowe, PayPal, karty kredytowe, przelew bankowy, Payoneer i wiele innych. Mo?esz u?y? dowolnej z opisanych tutaj metod. Musisz jednak upewni? si?, ?e przestrzegasz wszystkich warunków IG, aby unikn?? wstrzymania wyp?aty lub depozytu. Upewnij si?, ?e nie naruszasz ?adnej z ustalonych zasad.

Jak zacz?? handlowa? IG?

Pierwszym krokiem do rozpocz?cia handlu z IG jest otwarcie konta. Wi?c przejdziesz do stron internetowych IG i zarejestrujesz si?. Nast?pnie otrzymasz e-mailem szczegó?y swojego loginu, zanim prze?lesz dokumenty to?samo?ci w celu zweryfikowania konta. Nast?pnie dokonasz wp?aty i wreszcie pobierzesz wybran? platform? handlow? IG.

Czy powinienem wierzy?, ?e moje pieni?dze s? bezpieczne z IG?

Zdumiewaj?ca odpowied? brzmi: tak. Dzieje si? tak, poniewa? IG jest regulowany i zarz?dzany przez FCA, Australijsk? Komisj? Papierów Warto?ciowych i Inwestycji (ASIC), która powinna da? ci pewno?? co do IG. Jednym z kryteriów stosowanych przez traderów podczas poszukiwania brokerów, takich jak IG, jest status regulacyjny i organ regulacyjny, który reguluje konkretnego brokera. Dzi?ki IG mo?esz mie? pewno??, ?e Twoje pieni?dze pozostan? bezpieczne przez ca?y czas.

13. Wniosek

Masz to! IG jest jednym z regulowanych brokerów, z którymi kiedykolwiek si? spotkasz. Jak zwykle, regulowani brokerzy nie maj? uprawnie? do manipulowania cenami rynkowymi, co daje traderom dobr? platform? do realizacji swoich transakcji. Za?o?ona w 1974 firma IG rozwin??a si? i rozprzestrzeni?a, obejmuj?c szerokie spektrum klientów w ró?nych krajach na ca?ym ?wiecie. Ten broker oferuje kontrakty CFD, handel, handel na rynku Forex, handel akcjami i handel spreadami. Je?li szukasz niezawodnego i zaufanego brokera online, nie szukaj dalej ni? IG.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Revolution – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne