24Opcja

Avatar

Opublikowany

włączony

24Option to stosunkowo nowa firma na parkiecie, która otworzy?a si? zaledwie 10 lat temu, w 2010 roku. Od tego czasu jednak nadal buduje reputacj?, która stawia j? w?ród najlepszych firm maklerskich.

Rozpoczynaj?c rynek handlu opcjami binarnymi, od tego czasu dokonali przej?cia na rynek forex, kryptowalut i CFD. Wydaje si? jednak, ?e firma utrzyma?a swoj? siln? reputacj? i standardy, zmieniaj?c do?wiadczenie handlu kontraktami CFD i forex w proste do?wiadczenie, nawet dla najnowszych traderów w?ród nas.

Sam system oferuje to, z czego najbardziej znani s? brokerzy cyfrowi, co? prostego i prostego, co dzia?a. Czyni to poprzez po??czenie wysokiej jako?ci obs?ugi klienta, regulowanej i bezpiecznej bankowo?ci oraz innowacyjnej platformy, któr? mo?na dostosowa? do dowolnej strategii handlowej.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Code – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Spis tre?ci

1 Licencjonowanie i rozporz?dzenie

2 Czy to jest zgodne z prawem?

3 Wypróbowanie konta demo

4 Platforma handlowa

5 zasobów, które pomog? Ci w handlu

6 Proces p?atno?ci

7 Jako?? obs?ugi klienta

8 Podsumowanie

Licencjonowanie i rozporz?dzenie

Je?li chodzi o 24Option, znajdziesz dwa ró?ne formularze, które obejmuj? wersj? UE i wersj? mi?dzynarodow?. Rodeler Limited, b?d?cy w?asno?ci? Cypryjskiej Firmy Inwestycyjnej i licencjonowany przez CySEC, Cypryjsk? Komisj? Papierów Warto?ciowych i Gie?d, jest w?a?cicielem unijnej wersji tej firmy, dzia?aj?cej na podstawie licencji 207/13.

Wszystkie te rejestracje oznaczaj?, ?e firma dzia?a obecnie zgodnie z MiFID II, dyrektyw? w sprawie rynków instrumentów finansowych, zapewniaj?c pe?n? przejrzysto?? operacji. Zapewnia to równie? fakt, ?e CySEC dzia?a jako cz?onek ESMA lub Europejskiego Urz?du Nadzoru Gie?d i Papierów Warto?ciowych.

Oddzia? 24Option spoza UE jest obs?ugiwany przez Richfield Capital Ltd i licencjonowany przez IFSC lub Mi?dzynarodow? Komisj? Us?ug Finansowych Belize. Numer licencji tutaj to IFSC/60/440/TS/17. Ta rejestracja oraz te dla unijnej wersji firmy oznaczaj?, ?e zapewniaj? swoim klientom najwy?szy mo?liwy poziom ochrony pod oznaczeniem „Detal”.

Czy to jest zgodne z prawem?

Je?li jeste? nowy na rynku handlowym lub je?li nie jeste? do ko?ca pewien co do tej nowej firmy, mo?esz czu? si? pewniej, wiedz?c, ?e jest to absolutnie legalne. To regulowany broker, przechowuj?cy ?rodki na oddzielnych rachunkach bankowych. Ponadto podlega losowym kontrolom platformy i surowym przepisom.

Po dok?adnym przeanalizowaniu, 24Option jest zdecydowanie dobrze rozpoznawaln? firm? brokersk?, która obecnie jest liderem, je?li chodzi o handel online na ca?ym ?wiecie. Oznacza to, ?e nie musisz si? martwi? o oszustwo, gdy zdecydujesz si? zainwestowa? tutaj lub zbada? opcje oferowane za po?rednictwem platformy.

Ta firma jest dobrze znana z przestrzegania przepisów i przestrzegania wytycznych dotycz?cych uczciwych cen oraz przejrzystych kwotowa? dla wszystkich aktywów przez ca?y czas.

Wypróbowanie konta demo

Dla tych, którzy s? zainteresowani wypróbowaniem tego systemu przed inwestycj?, istnieje konto demo, które pozwoli przetestowa? zarówno siebie, jak i platform?. W rzeczywisto?ci dzi?ki wersji demonstracyjnej b?dziesz móg? handlowa? symulacj?, dzi?ki czemu mo?esz opanowa? proces i zobaczysz, jak to wszystko dzia?a podczas korzystania z 24Option.

Otrzymasz inwestycj? w wysoko?ci 100 000 USD do pracy podczas planowania strategii i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Stamt?d mo?esz wypróbowa? ka?d? z funkcji i narz?dzi, nie martwi?c si? o utrat? prawdziwych pieni?dzy podczas pracy.

Platforma handlowa

Je?li chodzi o platform? handlow?, b?dziesz mie? dwie ró?ne opcje do wyboru. Pierwsza to zastrze?ona platforma stworzona przez 24Option. Ta platforma zosta?a zaprojektowana tak, aby by?a przyjazna dla u?ytkownika, a tak?e umo?liwia?a szybkie transakcje. Ponadto zapewnia szereg szczegó?owych informacji o potencjalnych transakcjach i pozwala wybra? format dostarczanych wykresów.

Znajdziesz dost?p do codziennych aktualizacji rynkowych, a tak?e kalendarz ekonomiczny jest wbudowany w ten system. Ponadto obs?uga klienta jest dost?pna bezpo?rednio przez platform?, wi?c nie musisz wychodzi?, je?li masz jakiekolwiek problemy lub obawy.

Drug? opcj? jest MetaTrader 4, znana platforma znana z tego, ?e jest przyjazna dla u?ytkownika i wysoce niezawodna. W rzeczywisto?ci to oprogramowanie istnieje od dziesi?cioleci i przez ca?y ten czas zapewnia?o wysokiej jako?ci informacje i us?ugi.

Dzi?ki temu systemowi b?dziesz mie? zaawansowane opcje wykresów i mo?esz nawet zainicjowa? zautomatyzowane strategie, których nie znajdziesz za pomoc? zastrze?onego oprogramowania. W obu jednak znajdziesz kilka wa?nych funkcji.

Obie platformy zaoferuj? Ci mobilny dost?p do wszystkich Twoich transakcji oraz do pe?nych us?ug platformy. Jednak przekonasz si?, ?e MetaTrader 4 robi to za po?rednictwem aplikacji, podczas gdy zastrze?ony format jest dost?pny przez przegl?dark? internetow?.

B?dziesz mie? do wyboru szereg opcji handlowych, w tym kontrakty CFD na akcje ameryka?skie i europejskie, towary spot, kryptowaluty, aktywa finansowe i inne dost?pne za po?rednictwem jednej z dwóch platform, z którymi zdecydujesz si? wspó?pracowa?.

Zastrze?ona platforma handlowa Platforma handlowa MetaTrader 4
Format Prosty zaawansowane
Przyjazny u?ytkownikowi tak tak
Automatyzacja Nie tak
?ledzenie otwartej pozycji tak tak
Wersja mobilna Przegl?darka internetowa Aplikacja
Opcje handlowe Pary walutowe, kontrakty CFD na akcje ameryka?skie, wiod?ce indeksy CFD na akcje europejskie, towary spot Pary walutowe, kontrakty CFD na akcje ameryka?skie, wiod?ce indeksy CFD na akcje europejskie, towary spot

Otwórz darmowe konto demo z 24Option

Zasoby, które pomog? Ci w handlu

Je?li nie jeste? obecnie ekspertem w handlu, nie stanowi to problemu z 24Option. W rzeczywisto?ci zapewniaj? du?? ilo?? materia?ów edukacyjnych, które maj? pomóc Ci sta? si? lepszym traderem, niezale?nie od tego, czy nigdy wcze?niej nie handlowa?e?, czy ju? uwa?asz si? za eksperta.

Znajdziesz tu poradniki dotycz?ce korzystania z samej platformy, handlu na rynku Forex i nie tylko. Je?li chcesz nauczy? si? bardziej zaawansowanych technik i umiej?tno?ci, s? one równie? dost?pne, podobnie jak przewodniki po strategiach handlowych, które daj? ci opcje. W sekcji edukacyjnej platformy dost?pne s? nawet webinaria i seminaria.

Wszystkie te informacje maj? na celu zapewnienie traderom wiedzy potrzebnej do rozwijania swoich umiej?tno?ci i dalszego uczenia si? nowych opcji do wypróbowania. Oceniaj?c ró?ne strategie, inwestorzy mog? równie? lepiej zrozumie?, co dla nich dzia?a i jaki styl handlu najlepiej odpowiada ich potrzebom.

Aby dokonywa? najbardziej ?wiadomych transakcji i upewni? si?, ?e jeste? na w?a?ciwej ?cie?ce, wa?ne jest, aby? mia? odpowiednie informacje, które Ci? wespr?. Jest to kolejny obszar, w którym 24Option przoduje, oferuj?c zaawansowan? analiz? za po?rednictwem Trading Central. Analizy te maj? na celu oferowanie informacji na temat najpopularniejszych aktywów i mo?na je dostosowa? do swojego stylu handlu.

Je?li chcesz zwi?kszy? swój sukces, mo?esz wykorzysta? te przewodniki i analizy jako ramy, które wska?? Ci w?a?ciwy kierunek. B?dziesz móg? nauczy? si? jeszcze wi?cej, wykorzystuj?c je w pe?nym zakresie. Nie tylko to, ale b?dziesz móg? zobaczy?, co inni odnosz? sukcesy i zastosowa? te techniki we w?asnym handlu.

Wreszcie kalendarz ekonomiczny pozwala na bie??co ?ledzi? wydarzenia gospodarcze i polityczne. W rzeczywisto?ci zapewnia aktualizacje wszystkich rodzajów wiadomo?ci, które mog? mie? wp?yw na Twój handel. Nie wspominaj?c o tym, ?e jest konfigurowalny, dzi?ki czemu mo?esz wybra?, kiedy chcesz otrzymywa? aktualizacje, na jakie platformy lub serwisy informacyjne i jakiego rodzaju informacje chcesz otrzymywa?.

Dostosowanie tego obszaru umo?liwia otrzymywanie aktualizacji tylko w taki sposób, w jaki ich potrzebujesz, zamiast zape?niania skrzynki odbiorczej informacjami, które nie dotycz? sposobu, w jaki handlujesz lub rodzaju informacji, które bierzesz pod uwag? w procesie. Mo?e to pomóc we wdro?eniu obecnej strategii lub wypróbowaniu nowych strategii. Podobnie mo?esz zmienia? strategi? dostosowywania tak cz?sto, jak chcesz.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Profit – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Proces p?atno?ci

Przetwarzanie p?atno?ci, zarówno w celu dokonywania wp?at, jak i wyp?at, mo?e by? trudnym aspektem do rozwa?enia. Chcesz mie? pewno??, ?e to, co otrzymujesz, jest bezpieczne i proste w u?yciu, a to w?a?nie otrzymujesz dzi?ki 24Option. W rzeczywisto?ci mo?esz u?y? dowolnej metody transferu, która Ci si? podoba, w tym:

 • Przelew
 • Giro Pay
 • Astro Pay
 • karta MasterCard
 • Wiza
 • Odkry?
 • OKP?ATA
 • Idealne pieni?dze
 • Skrill
 • Neteller
 • Prze??cznik
 • JCB
 • qiwi
 • idea?

Korzystanie z ka?dej z tych platform oznacza, ?e bez wzgl?du na to, gdzie jeste? na ?wiecie, powiniene? mie? dost?p do 24Option i powiniene? móc korzysta? z platformy lub karty kredytowej, na której aktualnie musisz wp?aci? pieni?dze i zacz??. Kiedy b?dziesz gotowy wyp?aci? swoje zarobki, mo?esz to zrobi? za po?rednictwem tych samych platform, co u?atwi Ci uzyskanie dost?pu.

Wszystko, czego potrzebujesz, to 250 $ na pocz?tek i mo?esz rozpocz?? swoj? pierwsz? transakcj? natychmiast po dokonaniu wp?aty. Oznacza to, ?e nie musisz czeka? na przetworzenie lub okres wstrzymania po dodaniu ?rodków do konta.

Je?li planujesz wyp?aci? pieni?dze, musisz da? temu procesowi 24 godziny na zako?czenie, co jest szybsze ni? w przypadku wi?kszo?ci innych platform. Dzi?ki temu mo?esz czerpa? korzy?ci z zarobków tak szybko, jak to mo?liwe. Nie tylko to, ale b?dziesz móg? wyp?aci? tyle, ile chcesz na raz, i nie ma ?adnych op?at za wp?at? lub wyp?at?.

Co mo?e by? dla Ciebie jeszcze wa?niejsze, to fakt, ?e wszystkie informacje bankowe, przelewy i nie tylko s? realizowane przy u?yciu najwy?szej jako?ci szyfrowania SSL i p?atno?ci mi?dzynarodowych PCI Level 1. Ma to na celu zapewnienie, ?e Twoje dane osobowe s? zawsze chronione i pozostaj? poufne.

Zarejestruj si? teraz w 24Option!

Jako?? obs?ugi klienta

Pierwszym krokiem do uzyskania pomocy w przypadku pyta? lub w?tpliwo?ci, które mo?esz mie?, jest skontaktowanie si? z sekcj? FAQ na stronie internetowej. Umo?liwi to uzyskanie opinii i informacji o niektórych typowych trudno?ciach, które znale?li u?ytkownicy. Je?li jednak nie znajdziesz tutaj odpowiedzi na Twoje pytanie, mo?esz skontaktowa? si? z zespo?em obs?ugi klienta.

W ka?dej chwili dost?pni s? cz?onkowie zespo?u pomocy technicznej, którzy mog? korzysta? z wielu j?zyków. Oznacza to, ?e bez wzgl?du na to, sk?d pochodzisz, znajdzie si? kto?, kto mo?e z Tob? wspó?pracowa? w Twoim j?zyku, aby rozwi?za? Twoje problemy lub w?tpliwo?ci. Pomoc jest równie? dost?pna przez telefon, czat na ?ywo lub e-mail, aby dopasowa? si? do Twojej wygody.

W przypadku bardziej szczegó?owych sytuacji lub obaw b?dziesz móg? komunikowa? si? za po?rednictwem poczty elektronicznej i upewni? si?, ?e w odpowiedzi otrzymasz wi?cej informacji. Ten rodzaj kontaktu jest równie? dobry dla tych, którzy nie maj? czasu czeka? na odpowied?, ale chc? mie? pewno??, ?e ich pytanie lub komentarz zostanie zaadresowany.

Pracownicy dzia?u obs?ugi klienta s? wysoko wykwalifikowani i przeszkoleni oraz rozumiej?, jak zaj?? si? prawie ka?dym problemem, który mo?esz napotka? z systemem jako ca?o?ci? lub z Twoim osobistym do?wiadczeniem. Umo?liwia to szybkie rozwi?zywanie problemów i zapewnia powrót do handlu z jak najmniejsz? przerw?. Celem zespo?u obs?ugi klienta jest upewnienie si?, ?e zawsze mo?esz korzysta? z platformy tak, jak lubisz.

Skontaktuj si? z 24Opcja teraz

Dolna linia

Ogólnie rzecz bior?c, jest to platforma, która umo?liwia bezpieczny handel online i robi to od prawie dekady. Ich obs?uga klienta jest na najwy?szym poziomie, a ich platforma handlowa jest równie? wysokiej jako?ci. Ogólnie rzecz bior?c, oferuj? one dobrze uregulowan? us?ug?, która zapewnia bezpiecze?stwo i pozwala na kontrol?, jak? chcesz nad swoim handlem.

Je?li chcesz zaanga?owa? si? w handel forex, kryptowalutami i CFD, na pewno zechcesz sprawdzi? 24Option. Oferuje troch? wszystkiego, czego szukasz lub w wygodny sposób, niezale?nie od tego, czy jeste? nowym traderem, czy do?wiadczonym.

Ogólnie rzecz bior?c, b?dziesz mie? platform?, która umo?liwi ci interakcj? i handel w sposób, z którym czujesz si? komfortowo, ale która równie? wyszkoli ci? w nowych opcjach i mo?liwo?ciach. Korzystaj?c z 24Option b?dziesz móg? zaanga?owa? si? w jedne z najgor?tszych transakcji, jakie obecnie maj? miejsce w sektorze technologicznym. Zapewni Ci lepszy dost?p, ale nadal pe?n? kontrol? nad wszystkim, co robisz, je?li chodzi o w?asne inwestycje i handel.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Revolution – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne