Jak kupi? monet? Libra?

Avatar

Opublikowany

włączony

Libra to kryptowaluta, o której wielu ekspertów oczekuje, ?e w 2020 r. b?dzie przynosi? fale. Chocia? Facebook og?osi? wcze?niej w czerwcu, ?e uruchomi Libr? w 2019 roku, zarówno platforma, jak i portfel s? nadal w ko?cowej fazie rozwoju. Libra po raz pierwszy sta?a si? popularna w ?wiecie kryptowalut w 2018 roku, kiedy zespó? pod przywództwem Davida Marcusa za?o?y? pierwszy oddzia? blockchain Facebooka. Grupa zasugerowa?a stworzenie kryptowaluty w 2019 roku, a Facebook potwierdzi? ten cel w czerwcu 2019 roku, kiedy ujawni? nazw?. Ze wzgl?du na ich powszechn? popularno?? i zasi?g jako najwi?kszej sieci mediów spo?eczno?ciowych wi?kszo?? ludzi oczekuje, ?e Libra rozpocznie si? od wspania?ego startu. Tak jednak nie by?o, gdy Facebook uruchomi? Libr? w Waszyngtonie. Niektórzy nawet spodziewaj? si?, ?e kiepski odbiór w DC wp?ynie na perspektywy Libry jako kryptowaluty. Istnieje kilka innych obaw dotycz?cych Libry, która ma cechy zarówno krypto, jak i FIATA. Jako inwestor powiniene? zada? wiele pyta?:

 • Czy Libra jest legalna, czy oszustwo?
 • Czy powinienem kupi? Libr? i zainwestowa? w monet? Facebooka?
 • Jaka jest najlepsza platforma do inwestowania w Libr??
 • Jakie s? zagro?enia i szanse?
 • Czy Libra jest kryptowalut? lub platform? przetwarzania transakcji?

Znalezienie odpowiedzi na te pytania mo?e pomóc w zrozumieniu ukrytych krytycznych aspektów przed zainwestowaniem w jak?kolwiek kryptowalut?. Przy tak wielu pojawiaj?cych si? i znikaj?cych na rynku monetach wa?ne jest, aby przeczyta? poza bia?? ksi?g? i okre?li?, jak dzia?a platforma. Je?li masz takie obawy, poni?ej znajduje si? kompleksowy przegl?d Libry, w tym spostrze?enia, jak inwestowa? w monet? Facebooka i co to za sob? poci?ga.

Czym jest moneta Waga?

Jak wspomniano, Libra to kryptowaluta Facebooka. Ta moneta wywo?uje fale w ?wiecie krypt i jest reklamowana jako jedna z najbardziej udanych walut cyfrowych w ci?gu najbli?szych kilku lat. Libra nie ró?ni si? od innych istniej?cych kryptowalut tym, ?e dzia?a bez banku centralnego. Zosta? jednak zaprojektowany, aby rozwi?za? ró?ne problemy z innymi monetami. Zgodnie z zapowiedzi?, Libra stara si? zaj?? witalno?ci? i skalowalno?ci? kryptowalut, tworz?c unikaln? monet?, która ma nieod??czne cechy zwyk?ych walut FIAT. W zwi?zku z tym Libra b?dzie funkcjonowa? jako magazyn warto?ci, miara warto?ci i jednostka rozliczeniowa. Moneta b?dzie dzia?a? w ramach spó?ki zale?nej Calibra, która jest równie? cyfrowym portfelem kryptowaluty. Portfel Calibra b?dzie dost?pny jako samodzielna aplikacja dost?pna zarówno przez Facebook Messenger, jak i Whatsapp.

Libra b?dzie równie? stablecoinem powi?zanym z czterema najpopularniejszymi FIAT-ami (dolar ameryka?ski, euro, japo?ski jen i funt brytyjski). Inne Fiaty zostan? dodane, gdy moneta stanie si? bardziej popularna i dost?pna na ca?ym ?wiecie. Pomimo tego, ?e jest stablecoinem, Libra nie b?dzie mia?a sta?ej ani statycznej warto?ci. Zamiast tego jego warto?? b?dzie si? ró?ni? w zale?no?ci od innych czynników rynkowych, podobnie jak zwyk?e waluty FIAT. Niemniej jednak dynamika nie b?dzie tak zmienna, jak w przypadku innych kryptowalut. Oznacza to, ?e moneta Libra b?dzie mog?a dzia?a? bardziej podobnie do tradycyjnej waluty ni? krypto. Co wi?cej, Libra b?dzie kontrolowana przez Stowarzyszenie Libra, wi?c nie b?dzie w pe?ni zdecentralizowana w momencie premiery. Ponadto tylko kilka osób b?dzie mog?o wydobywa? monet?, wi?c nie b?dzie ona tak rozpowszechniana jak Bitcoin.

 • 88% zg?oszony wspó?czynnik wygranych*
 • Weryfikacja to?samo?ci nie jest wymagana
 • Idealny dla du?ych i ma?ych kupuj?cych/sprzedawców

200$

Minimalny depozyt

Rozpocznij handel Zobacz kluczow? funkcj?

Niemniej jednak Libra b?dzie mia?a wszystkie inne atrybuty, które definiuj? wspó?czesne krypty. Inne kluczowe cechy tej kryptowaluty, na które warto zwróci? uwag?, obejmuj? stosowanie inteligentnych kontraktów za po?rednictwem j?zyka programowania „MOVE” i u?atwianie p?ynnych transakcji w?ród populacji niebankowych. Wykorzysta równie? mechanizm konsensusu LibraBFT. Libra ma dotrze? do znacznie szerszego grona odbiorców, zw?aszcza ?e pozwoli na p?ynne transakcje dla populacji nieubankowionej. Oko?o 2 miliardy ludzi nie posiada konta bankowego, a ??czna liczba u?ytkowników mobilnych to ponad 5 miliardów. Poniewa? Facebook ma 2,3 miliarda aktywnych u?ytkowników ka?dego miesi?ca, moneta ma na celu wykorzystanie tego zasi?gu, aby u?atwi? wszystkim dokonywanie transakcji bez konieczno?ci posiadania karty kredytowej lub konta bankowego.

Jak kupi? monet? Libra?

Wiele osób twierdzi, ?e Libra Facebooka b?dzie najwa?niejszym prze?omem w kryptosferze od czasu Bitcoina. Firmy z listy Fortune 500, takie jak VISA i Uber, wspar?y ju? krypto, inwestuj?c po 10 milionów dolarów, aby u?atwi? jego uruchomienie. Jednak handlowcy nie b?d? musieli wydawa? tyle, aby osi?gn?? zyski. Moneta pozwala inwestorom zacz?? ju? od 250 USD i oferuje osza?amiaj?c? ?cie?k? wzrostu z dok?adnymi sygna?ami transakcyjnymi. Wed?ug ekspertów, handlowcy b?d? mogli zarobi? nawet 1000 USD tygodniowo. Je?li jeste? zainteresowany posiadaniem lub handlem tym nowym krypto, Libra Profit System jest obecnie podstawow? metod?. Libra Profit System nie przypomina ?adnej innej platformy kryptograficznej, z któr? si? spotkasz. Zamiast oferowa? gie?d? kryptograficzn? lub po?rednictwo, Libra Profit System jest zautomatyzowanym robotem handlowym opartym na zastrze?onym algorytmie, który sprawia, ?e wzrost portfela jest ?atwy zarówno dla nowych, jak i do?wiadczonych traderów kryptowalut. Oto kroki do zakupu monet Libra:

a) Otwórz konto

Aby zarejestrowa? konto, musisz odwiedzi? oficjaln? stron? Libra Profit System. Proces rejestracji polega na wype?nieniu krótkiego formularza i podaniu podstawowych danych, takich jak imi? i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i has?o. Zespó? przetworzy i utworzy Twoje konto po zako?czeniu rejestracji. Ka?dy mo?e za?o?y? konto w Libra Profit System pod warunkiem spe?nienia minimalnych wymaga?. Upewnij si?, ?e podczas rejestracji podajesz dok?adne informacje. Aby zako?czy? rejestracj? i rozpocz?? handel, b?dziesz musia? pobra? aplikacj? Libra Profit System. Ta kopia jest dost?pna za darmo po wp?aceniu pieni?dzy na swoje konto. Otwarcie konta w Libra Profit System powinno by? ?atwym zadaniem dla ka?dego. B?dziesz tak?e musia? za?o?y? nowe konto Calibra dla cyfrowego portfela. Poci?ga to za sob? bardziej rygorystyczne procesy weryfikacji, aby zapewni? bezpiecze?stwo platformy i wszystkich funduszy.

b) Dokonaj wp?aty

Aby kupi? Libra, musisz wp?aci? ?rodki na swoje konto Libra Profit System . Platforma umo?liwia wp?aty od 250 USD bez ogranicze? co do tego, ile mo?esz zainwestowa?. Gdy ju? b?dziesz mie? ?rodki na swoim koncie, Twój profil handlowy zostanie aktywowany, co pozwoli Ci kupowa? i handlowa? Libr?. ?rodki pozostan? równie? na Twoim koncie i mo?esz dokona? wyp?aty w dowolnym momencie. Mo?esz wp?aca? ?rodki za pomoc? ró?nych opcji, w tym mi?dzy innymi Visa, MasterCard, Maestro, SWIFT i Diners Club. Najlepszy analityk Libra Profit System równie? zadzwoni do Ciebie po aktywacji profilu handlowego (natychmiast po dokonaniu wp?aty). Dostarcz? przewodnika krok po kroku, w jaki sposób mo?esz skorzysta? z rozwi?zania.

c) Rozpocznij handel

Libra Profit System jest opisywany jako najm?drzejsze na ?wiecie oprogramowanie do handlu kryptowalutami i jest dost?pny za darmo po dokonaniu minimalnego depozytu w wysoko?ci 250 USD. Mo?esz rozpocz?? handel online, gdy tylko zdob?dziesz ?rodki. Ponadto w przysz?o?ci, gdy Facebook uruchomi portfel cyfrowy Calibra, u?ytkownicy b?d? mogli kupowa? Libr?, przechowywa? je i wykorzystywa? do wszelkiego rodzaju transakcji. Jednak uzyskanie Libry za po?rednictwem portfela cyfrowego b?dzie wymaga?o nowego procesu rejestracji i weryfikacji to?samo?ci za pomoc? identyfikatorów wydanych przez rz?d. Umo?liwi to równie? konwersj? walut FIAT na Libra i odwrotnie. Istniej? ró?ne sposoby handlu z Libra, niezale?nie od tego, czy preferujesz handel z mar??, czy wymian?. Mo?esz tak?e u?y? Libry do wykonywania codziennych transakcji lub po prostu trzyma? j? w portfelu, czekaj?c na wzrost jej warto?ci.

 • 88% zg?oszony wspó?czynnik wygranych*
 • Weryfikacja to?samo?ci nie jest wymagana
 • Idealny dla du?ych i ma?ych kupuj?cych/sprzedawców

200$

Minimalny depozyt

Rozpocznij handel Zobacz kluczow? funkcj?

Kupowanie a handel monet? Libra

Gdy ju? masz konto za?adowane kilkoma monetami Libra, nadszed? czas, aby zdecydowa?, czy chcesz po prostu zatrzyma? swoje ?rodki, dopóki ich warto?? nie b?dzie wystarczaj?co wysoka, aby przynie?? ogromne zyski lub rozpocz?? handel. Kupowanie monety Libra jest stosunkowo proste. Wszystko, co musisz zrobi?, to wykona? powy?sze kroki, aby zarejestrowa? si? i wp?aci?. Nast?pnie mo?esz kupi? monety Libra i trzyma? je w portfelu Calibra. Z drugiej strony handel wymaga spostrze?e? i do?wiadczenia. Podobnie jak w przypadku ka?dego innego krypto, aby odnie?? sukces jako trader, musisz przeanalizowa? wykresy cenowe i trendy rynkowe. B?dziesz tak?e musia? r?cznie wchodzi? i wychodzi? z pozycji w zale?no?ci od twoich przewidywa?. W szczególno?ci handel r?czny ma strom? krzyw? uczenia si? i wymaga pewnego poziomu umiej?tno?ci, aby osi?gn?? sukces. Jednak nie jest to nic skomplikowanego, gdy zdob?dziesz r?k? w handlu kryptowalutami. Co wi?cej, platforma b?dzie oferowa? szerok? gam? narz?dzi handlowych i zasobów, które pomog? Ci nauczy? si? zarabia?.

Kiedy kupujesz Libr?, mo?esz j? przenosi?, sprzedawa?, posiada? lub przeprowadza? transakcje, jak chcesz. Ten wybór jest idealny dla ka?dego, kto po prostu chce trzyma? Libr? w nadziei, ?e warto?? wzro?nie i da mo?liwo?? osi?gni?cia znacznych zysków. Mo?esz u?y? monety Libra, podobnie jak FIAT, do p?acenia za zakupy. Kupowanie ma równie? ni?szy poziom ryzyka w porównaniu z handlem. Je?li chodzi o handel, niekoniecznie musisz posiada? monet? Libra. Mo?esz po prostu zajmowa? krótkie lub d?ugie pozycje na platformie bez posiadania jakiejkolwiek waluty. Handel Libra opiera si? na systemie opartym na spo?eczno?ciach o wysokim potencjale zysków. Platforma twierdzi, ?e oferuje 97% szans na rentowno??, chocia? wi??e si? to równie? z wy?szym ryzykiem, poniewa? nie ma gwarancji, w okre?lonym czasie, czy warto?? Libry wzro?nie, czy spadnie. Ryzyko jest jeszcze wi?ksze, je?li planujesz handlowa? na mar?ach. Niemniej jednak, je?li jeste? do?wiadczonym traderem kryptograficznym, okazja mo?e by? bardzo op?acalna.

Waga jako stablecoin

Libra ma by? pierwsz? kryptowalut? stablecoin. Oznacza to, ?e b?dzie wspierany przez niektóre z uznanych ?wiatowych walut FIAT, takich jak dolar, euro, funt i jen. Wsparcie FIAT zapewni stabilno?? Librze, zapewniaj?c, ?e nie b?dzie si? ona zmienia? tak znacz?co, jak w przypadku innych kryptowalut. 12-stronicowa bia?a ksi?ga opublikowana przez Facebooka równie? wskazywa?a, ?e platforma rozpocznie si? jako dozwolony blockchain zarz?dzany przez cz?onków niezale?nego stowarzyszenia Libra. Obecnie stowarzyszenie ma 20 partnerów i planuje mie? 100 cz?onków przed pe?nym uruchomieniem krypto w pierwszej po?owie 2020 roku. Cz?onkowie Libra Association b?d? odpowiedzialni za wydobywanie monet Libra, co jest przeszkod? dla krypto-libertarian, którzy s? przyzwyczajeni do rozproszony zdecentralizowany charakter technologii Bitcoin i blockchain.

Podczas gdy Libra jest reklamowana jako kryptowaluta, eksperci sugeruj?, ?e odgrywa bardziej znacz?c? rol? jako sie? p?atno?ci peer-to-peer, taka jak PayPal, Square, Venmo i Western Union. Systemy te s? nak?adane na istniej?cy system finansowy, podobnie jak Libra jest wzorowana na innych kryptowalutach, takich jak Bitcoin. Jednak w przeciwie?stwie do innych opcji p?atno?ci peer-to-peer, Libra d??y do globalnego zjednoczenia, którego od dawna brakowa?o. Wi?kszo?? systemów p?atno?ci nie jest interoperacyjna, a kiedy tak, ceny mog? by? do?? wysokie. Libra po raz pierwszy pozwoli u?ytkownikom bez wysi?ku wysy?a? i odbiera? ?rodki, p?aci? za transakcje, a nawet handlowa? kryptowalutami. Kiedy odniesie sukces, Libra ma potencja?, aby sta? si? dominuj?c? kryptowalut?, która przekracza granice i lokalne waluty, oferuj?c unikalny sposób p?acenia za towary i us?ugi cyfrowo.

O portfelach na monety Libra

Ka?da kryptowaluta wymaga cyfrowego portfela, w którym u?ytkownicy mog? przechowywa? i przechowywa? swoje kryptowaluty. Do tej pory istnieje tylko jeden cyfrowy portfel do przechowywania monet Libra. To cyfrowy portfel Calibra, który jest jedynym zatwierdzonym portfelem Facebooka. Calibra b?dzie istnie? jako samodzielna aplikacja, któr? mo?na równie? zintegrowa? z innymi aplikacjami. Ten cyfrowy portfel b?dzie dost?pny za po?rednictwem Whatsapp i Facebook Messenger, które s? obs?ugiwane przez gigantyczn? platform? spo?eczno?ciow?. Portfel Calibra i moneta Libra s? w trakcie ostatecznego procesu opracowywania, chocia? oczekuje si?, ?e b?d? dost?pne w pierwszych miesi?cach 2020 roku. Podczas gdy Calibra b?dzie jedynym portfelem dost?pnym w momencie premiery, firma zamierza umo?liwi? innym programistom wymy?lenie ich unikalnego portfele cyfrowe na monet?, poniewa? jest to norm? w ?wiecie kryptowalut. Calibra oferuje szybki, bezpieczny i wygodny sposób dokonywania transakcji za pomoc? kilku dotkni??. Do?wiadczenie jest stosunkowo podobne do korzystania z walut FIAT, aczkolwiek bardziej wydajne i bezpieczne. Wszystkie konta zostan? równie? zweryfikowane przy u?yciu wydanych przez rz?d dokumentów to?samo?ci, aby upewni? si?, ?e ka?dy jest tym, za kogo si? podaje.

Jednak wci?? pozostaje jedno pytanie dotycz?ce przechowywania monet i portfeli Libra. Zasadniczo istniej? dwa g?ówne sposoby przechowywania kryptowalut. Pierwszym z nich jest zaufany depozytariusz lub portfel powierniczy, taki jak Coinbase. Na przyk?ad, je?li kupisz Bitcoin na gie?dzie takiej jak Coinbase, mo?esz go tam zostawi?, a depozytariusz przechowa go tam na przechowanie. Niestety, zewn?trzni powiernicy s? podmiotami regulowanymi, które mog? zablokowa? dost?p do Twojego konta, gdy ?cigaj? Ci? organy ?cigania. Drug? opcj? jest korzystanie z portfela nieobj?tego ochron?, który obejmuje klucze kryptograficzne. Monety mo?esz przechowywa? w pami?ci flash lub nawet na kartce papieru w sejfie. Dobr? rzecz? w portfelach nieobj?tych ochron? jest to, ?e mo?esz zrobi? wszystko ze swoimi monetami, a rz?d nie ma mo?liwo?ci zamro?enia lub powstrzymania Ci? przed korzystaniem z krypto w dowolny sposób. Je?li jednak zgubisz lub zapomnisz swoje klucze prywatne, twoje monety zostan? utracone na zawsze. Poniewa? Facebook jest regulowany, a jego platforma ma równie? grup? cz?onków, których zadaniem jest zarz?dzanie, Calibra znajduje si? gdzie? pomi?dzy portfelami powierniczymi i niepowierniczymi.

Bezpiecze?stwo i zabezpieczenia

Nie ma jednego organu rz?dowego, który zarz?dza kryptowalutami. Dzieje si? tak, poniewa? do tej pory krypty by?y zdecentralizowanymi systemami, które ka?dy z kontem i komputerem móg? u?atwi? weryfikacj?. Chocia? brak ingerencji rz?du jest jednym z powodów rozkwitu kryptowalut, u?atwia to równie? przest?pcom wykorzystywanie ich do prania pieni?dzy i innych nielegalnych dzia?a?. Libra zostanie uruchomiona jako licencjonowany ?a?cuch blokowy, który zapewni kontrol? nawet 100 organizacjom. Firma uruchomi równie? swoj? spó?k? zale?n? Calibra, pe?n? oddzielnych serwerów do przechowywania informacji finansowych. Zapewni to oddzielne przechowywanie i zarz?dzanie kontami spo?eczno?ciowymi na Facebooku i danymi finansowymi. Istnieje kilka innych ?rodków bezpiecze?stwa. Platforma b?dzie dzia?a? na kodzie open source, aby umo?liwi? publiczne audyty i debugowanie.

 • 88% zg?oszony wspó?czynnik wygranych*
 • Weryfikacja to?samo?ci nie jest wymagana
 • Idealny dla du?ych i ma?ych kupuj?cych/sprzedawców

200$

Minimalny depozyt

Rozpocznij handel Zobacz kluczow? funkcj?

Wniosek

Libra ma sta? si? najwi?ksz? kryptowalut? na ?wiecie, dzi?ki globalnej popularno?ci Facebooka. Wi?kszo?? porównuje go do Bitcoina, a nawet sugeruje, ?e pos?u?y on tylko do popchni?cia Bitcoina do g?ównego nurtu akceptacji. Inni obawiaj? si?, ?e wielkie ambicje Libry i Facebooka mog? si? nie powie??. Pomimo mieszanej krytyki z obu stron Facebook spodziewa si?, ?e Libra odniesie du?y sukces. Firma b?dzie mia?a powa?ne zadanie rozwi?zywania problemów zwi?zanych z bezpiecze?stwem i poruszania si? po rygorystycznych ramach prawnych. Krypto zosta?o uderzone przez ró?ne przeciwno?ci, które kilka miesi?cy temu ustawi?y projekt monety Libra. Niemniej jednak oczekuje si?, ?e Libra i Calibra b?d? dost?pne w 2020 roku. Ich intuicyjny algorytm równie? pokazuje wielk? nadziej? i potencja? na sukces.

Cz?sto zadawane pytania

 • 1. Czy moneta Libra jest kryptowalut? jak Bitcoin?

Tak. Moneta Libra to cyfrowa waluta, która wykorzystuje zabezpieczenia kryptograficzne, podobnie jak inne kryptowaluty. Dzia?a równie? bez banku centralnego i korzysta z ksi?gi publicznej, transakcji z kluczem publicznym i pseudonimowych portfeli cyfrowych. W tym sensie Libra jest kryptowalut?, tak? jak Bitcoin i inne altcoiny. Jednak Libra ma swoje unikalne cechy i ró?nice, w tym to, co mo?e osi?gn??. Jest to równie? stablecoin, który zale?y od innych popularnych walut FIAT.

 • 2. Czy inwestowanie w monet? Libra jest bezpieczne?

Facebook obieca? u?y? kodu o otwartym kodzie ?ród?owym dla swojej kryptowaluty Libra. Umo?liwi to ?atwy audyt i monitorowanie b??dów. Wprowadz? równie? system nagród za b??dy, który ma zach?ci? programistów do poszukiwania wirusów i innych luk w zabezpieczeniach. Co wi?cej, je?li u?ytkownicy strac? jakiekolwiek pieni?dze, Facebook obiecuje je zwróci? i natychmiast naprawi? b??d. Krypto jest stosunkowo bezpieczne i wielu ju? porównuje je do Bitcoina pod tym wzgl?dem.

 • 3. Czy Libra korzysta z technologii blockchain?

Tak. Libra korzysta z autorskiej technologii blockchain stworzonej przez zespó? Facebooka. Podobnie jak inne krypty, mo?esz zosta? górnikiem Libra. Musisz jednak by? cz?onkiem Stowarzyszenia Libra lub poczeka? do czasu, gdy platforma przejdzie na blockchain bez uprawnie?. System Libra ró?ni si? równie? od tradycyjnej technologii pod ró?nymi wzgl?dami. Mo?e skalowa? do miliardów u?ytkowników i u?ytkowników systemu Merkle Tree zamiast bloków.

 • 4. Co to znaczy korzysta? z dozwolonego ?a?cucha bloków?

W przeciwie?stwie do ?a?cucha bloków bez zezwolenia, w którym ka?dy mo?e zosta? górnikiem, pod warunkiem, ?e ma odpowiedni zestaw sprz?tu, Libra u?ywa ?a?cucha bloków z zezwoleniem. Tylko cz?onkowie Stowarzyszenia Libra b?d? odpowiedzialni za dobro platformy. Platforma nadal b?dzie zdecentralizowana i przejdzie do systemu bez uprawnie? w miar? rozwoju spo?eczno?ci. Jednak w momencie uruchomienia u?ytkownicy nie b?d? mogli wydobywa? monety ani uczestniczy? w procesie weryfikacji rozproszonej ksi?gi.

 • 5. Czy Facebook b?dzie mia? pe?n? kontrol? nad Libr??

Nie. Facebook wycofa si? z roli lidera po uruchomieniu Libry. Platforma b?dzie kontrolowana przez cz?onków Stowarzyszenia Libra, którzy maj? taki sam g?os i wp?ywy. Stowarzyszenie zamierza mie? 100 cz?onków przed oficjalnym uruchomieniem. Stowarzyszenie Libra b?dzie mia?o rad? odpowiedzialn? za g?osowanie nad decyzjami i polityk?. Jednak Facebook b?dzie mia? do odegrania znacz?c? rol?, w tym zarz?dzanie i funkcjonowanie Calibry.

 • 6. Kto mo?e kupi? monet? Libra?

Libra b?dzie dost?pna dla ka?dego, kto spe?nia minimalne wymagania, takie jak dokumenty to?samo?ci wydane przez rz?d, wa?ny adres e-mail i minimalny depozyt. Ponadto, poniewa? nie wymaga posiadania konta bankowego, eksperci oczekuj?, ?e Libra stanie si? bardzo popularna na ca?ym ?wiecie. Facebook atakuje oko?o 1,7 miliarda ludzi bez konta bankowego. Ka?dy mo?e zainwestowa? w Libr? i rozpocz?? handel. Jest to równie? waluta cyfrowa, któr? mo?na wysy?a? i odbiera? w?ród u?ytkowników.

 • 7. Co mo?na kupi? za monet? Libra?

Facebook uruchomi Libr? wraz z portfelem Calibra. Umo?liwi to u?ytkownikom wysy?anie i odbieranie ?rodków od innych u?ytkowników. Firma planuje równie? u?atwi? transakcje za pomoc? monety. Jako pierwsi inwestorzy, Uber i eBay b?d? pierwszymi firmami, które zezwol? na transakcje monetowe Libra dla swoich produktów i us?ug. Facebook przewiduje, ?e Calibra umo?liwi u?ytkownikom bezproblemowe zakupy, a wi?cej punktów sprzeda?y z przyjemno?ci? przyjmie Libr? jako op?acalny system p?atno?ci.

 • 8. Czy kryptowaluta to to samo co waluta cyfrowa?

Kryptowaluty ciesz? si? dobr? opini? dzi?ki zdecentralizowanym systemom rozproszonych ksi?g rachunkowych. We?my na przyk?ad Bitcoin. Ka?dy, kto ma odpowiedni sprz?t, mo?e kopa? Bitcoin, który jest regulowany przez miliony komputerów i w?z?ów rozmieszczonych w sieci. Z drugiej strony Libra zostanie uruchomiony jako dozwolony blockchain, co oznacza, ?e tylko garstka osób b?dzie mia?a za zadanie weryfikacj? i zarz?dzanie ksi?gami. To sprawia, ?e jest to bardziej cyfrowa waluta ni? krypto, ale nadal ma nieod??czne cechy krypto.

 • 88% zg?oszony wspó?czynnik wygranych*
 • Weryfikacja to?samo?ci nie jest wymagana
 • Idealny dla du?ych i ma?ych kupuj?cych/sprzedawców

200$

Minimalny depozyt

Rozpocznij handel Zobacz kluczow? funkcj?

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne