Czo?owe wiod?ce startupy Blockchain

Avatar

Opublikowany

włączony

Technologia Blockchain ma potencja?, aby upro?ci? opracowywanie rozwi?za?, z których firmy b?d? korzysta? podczas ich podró?y w poszukiwaniu innowacji i transformacji cyfrowej.

Podczas gdy wiele osób uwa?a, ?e blockchain i kryptowaluty s? synonimami, nie mo?e by? bardziej w b??dzie – poniewa? technologia wykracza poza typow? motywacj? do zakupu bitcoina .

Zamiast tego istnieje kilka innych przypadków u?ycia technologii blockchain, w tym system ?ledzenia przeciwdzia?aj?cy praniu pieni?dzy, monitorowanie ?a?cucha dostaw i logistyki, p?atno?ci transgraniczne, bezpiecze?stwo to?samo?ci osobistej i bezpiecze?stwo danych wra?liwych (np. danych medycznych).

W tym artykule poznasz czo?owe startupy blockchain w 2021 roku.

Co to jest startup? - Wyja?nienie idei

Wiele osób twierdzi, ?e ka?dy ma?y biznes na pocz?tku swojej dzia?alno?ci mo?na uzna? za startup. Inni twierdz?, ?e startup to firma o bardzo niskich kosztach utrzymania, ale ma potencja? do szybkiego rozwoju i generowania ogromnych zysków.

Jednak dok?adniejsza definicja tego terminu jest taka, ?e startup to grupa ludzi poszukuj?cych powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego, pracuj?ca w warunkach skrajnej niepewno?ci.

W tym sensie model biznesowy to sposób, w jaki startup generuje warto?? – czyli jak zamienia swoj? prac? w pieni?dze.

Bran?a kryptograficzna to dobrze prosperuj?ce ?rodowisko dla startupów, zw?aszcza tych, które proponuj? unikalne pomys?y, które s? mo?liwe do zrealizowania i dostarczaj? rzeczywistych rozwi?za? rzeczywistych problemów.

Rozwi?? piel?gnacj?

Firma Solve Care z siedzib? w Kijowie na Ukrainie jest rozwi?zaniem opartym na blockchain, skoncentrowanym na rozwi?zywaniu z?o?onych problemów, które n?kaj? obecnie system opieki zdrowotnej.

Obecny system opieki zdrowotnej jest zbyt z?o?ony i wi??e si? z du?? ilo?ci? biurokracji. Kiedy kto? zachoruje, musi przej?? przez nieko?cz?cy si? cykl prób koordynowania opieki medycznej, co jest trudne, a czasem prawie niemo?liwe w danych okoliczno?ciach.

Oparte na technologii blockchain, Solve Care stworzy?o platform? skoncentrowan? na pacjentach, gdzie ludzie mog? ??czy? i koordynowa? wnioski o ?wiadczenia, opiek? i p?atno?ci. Inwestowanie w monety, które rozwi?zuj? te problemy, mo?e by? warto?ciow? inwestycj?, poniewa? ich ceny kryptowalut mog? wzrosn??, poniewa? rozwi?zuj? rzeczywiste problemy.

Pocz?tek projektu mia? miejsce w 2017 roku, kiedy zespó? odpowiedzialny za Solve Care przej?? firm? us?ugow? o nazwie UKRSOFT. Wkrótce zespó? do?wiadczonych profesjonalistów zacz?? wykorzystywa? firm? do budowania rozwi?za? opieki zdrowotnej.

Po zbadaniu i opracowaniu rozwi?za? w zakresie opieki zdrowotnej dla kilku firm w Europie, Azji i Ameryce Pó?nocnej zespo?owi uda?o si? uzyska? solidne zaplecze, które obejmuje:

  • Firmy ubezpieczeniowe
  • Kliniki
  • Administratorzy ?wiadcze?
  • Organizacje opieku?cze
  • Pracodawcy opieki zdrowotnej

W 2019 roku Solve Care otrzyma?o nagrod? Most Innovative Blockchain Project Award na Forum Blockchain Life 2019 w Singapurze, pokazuj?c potencja?, jaki ten stosunkowo nowy pomys? ma wp?yn?? na ?ycie jeszcze wi?kszej liczby osób na ca?ym ?wiecie.

Genomy

Londy?ski startup Genomes uwa?a, ?e ka?dy powinien posiada? wszystkie informacje o swoim genomie. Dzi?ki unikalnemu podej?ciu, które ??czy nauk? i technologi? blockchain, buduj? prywatny bank danych DNA w ca?o?ci zbudowany za pomoc? kryptografii cyfrowej.

Projekt pozwala ka?demu odkry? i przechowywa? ca?y swój biologiczny znacznik w ?a?cuchu blokowym Ethereum, uwieczniaj?c informacje DNA w bezpiecznym formacie, aby móc je udost?pnia? lub nie w przysz?o?ci.

Wszystkie dane zwi?zane z DNA gromadzone przez Genomes s? bezpieczne w zaszyfrowanym wirtualnym skarbcu, który jest w?asno?ci? i jest kontrolowany wy??cznie przez klientów. W ten sposób nikt nie mo?e uzyska? dost?pu do informacji w skarbcu bez ?cis?ego pozwolenia, nawet personel Genomes.

Genomy zapewniaj? 30-krotne sekwencjonowanie ca?ego genomu na poziomie klinicznym, które analizuje 100% DNA danej osoby, umo?liwiaj?c ludziom zbadanie ca?ego genomu i wyja?nienie ich pochodzenia, cech, dobrego samopoczucia, zagro?e? dla zdrowia i wielu innych.

Po zakupie sekwencjonowania DNA klient mo?e bezpiecznie przechowywa? dane w osobistym skarbcu DNA projektu, co oznacza, ?e przechowywane tam informacje pozostaj? ca?kowicie prywatne.

Poza tym mo?liwe jest wnoszenie wk?adu w badania medyczne i zarabianie bez nara?ania prywatno?ci, bezpiecze?stwa lub w?asno?ci prywatnych danych, poniewa? klienci mog? zarabia? na swoich genach i zarabia? w zamian tokeny ETH.

Pobierz.Ai

Fetch.ai z siedzib? w Cambridge to startup zajmuj?cy si? sztuczn? inteligencj?, który buduje zdecentralizowan? platform? uczenia maszynowego opart? na technologii blockchain, aby zapewni? bezpieczne udost?pnianie danych, po??czenia i transakcje w scenariuszu globalnym.

Sie? projektu to otwarte, oparte na blockchain ?rodowisko, w którym u?ytkownicy mog? uzyska? dost?p do pot?gi sztucznej inteligencji na skal? globaln?, aby wykonywa? z?o?one zadania koordynacyjne dla dzia?a? zwi?zanych z gospodark?.

W sieci projektu grupa agentów oprogramowania reprezentuje i dzia?a w imieniu swoich w?a?cicieli (prawdziwych ludzi). W ten sposób te agenty oparte na sztucznej inteligencji s?u?? do zapewnienia optymalnej obs?ugi w ró?nych ekosystemach, przynosz?c korzy?ci zarówno dostawcom, jak i konsumentom.

Technologia stoj?ca za celem Fetch.ai ma ogromny potencja?, poniewa? mo?e zoptymalizowa? handel, pomóc w rekonfiguracji sieci transportu publicznego i stworzeniu inteligentnych miast, które mog? by? wykorzystywane przez ich mieszka?ców, restrukturyzuj?c gospodark? i sposób, w jaki ludzie prowadz? swoje ?ycie .

Ko?cowe przemy?lenia

Technologia Blockchain z pewno?ci? rozszerzy?a swój wp?yw na ró?ne segmenty, od fintech po opiek? zdrowotn? i logistyk?.

Obiecuj?ce start-upy, takie jak Solve Care, Genome i Fetch.ai, pokazuj?, w jaki sposób innowacje wprowadzane przez technologi? blockchain mo?na w??czy? w ?ycie ludzi, aby ulepsza? us?ugi, u?atwia? konsumpcj? produktów/us?ug w ró?nych domenach i ??czy? ludzi.

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne