Jak kupowa? i handlowa? kryptowalutami

Avatar

Opublikowany

włączony

Gotowy do zanurzenia si? w ekscytuj?cym ?wiecie kryptowalut? By? mo?e przygl?da?e? si? z boku, jak waluty cyfrowe wci?? zyskuj? na warto?ci, podczas gdy niektórzy z twoich przyjació? lub cz?onków rodziny osi?gn?li niesamowite zyski, a mo?e zauwa?y?e?, jak inflacja poch?ania twoje oszcz?dno?ci. Teraz, gdy zdecydowa?e? si? wzi?? udzia? w akcji, prawdopodobnie zastanawiasz si?, jak skutecznie kupowa? lub handlowa? kryptowalutami. Na szcz??cie trafi?e? we w?a?ciwe miejsce po takie informacje.

Wybór wymiany i zasilenie konta

Pierwszym krokiem przed rozpocz?ciem misji kupowania i handlu kryptowalutami powinno by? podj?cie decyzji, z której gie?dy skorzysta?. Istniej? scentralizowane i zdecentralizowane gie?dy, na których mo?esz kupi? kryptowaluty, ale poniewa? prawdopodobnie jeste? nowy na rynku, radzimy zacz?? od scentralizowanej wymiany.

Aby pomóc Ci zaw?zi? list?, by? mo?e rozwa? skorzystanie z jednej z wiod?cych ?wiatowych gie?d, takich jak Coinbase, Binance i Cex.io. Niektóre badania, zw?aszcza dotycz?ce wp?at i metod wyp?at, pomog? Ci wybra? opcj?, która zapewni p?ynne wra?enia.

Na przyk?ad, je?li chcesz wp?aca? ?rodki za pomoc? kart kredytowych lub debetowych, a tak?e wp?aca? bezpo?rednio z konta bankowego, musisz najpierw sprawdzi?, która gie?da obs?uguje preferowan? metod?. Gie?dy, takie jak Binance, oferuj? równie? opcj? P2P, która umo?liwia u?ytkownikom otrzymywanie ?rodków za po?rednictwem transakcji peer-to-peer, w której wysy?aj? walut? fiducjarn? do zweryfikowanego agenta P2P. Po wybraniu preferowanej gie?dy za?ó? konto. Upewnij si?, ?e poda?e? wszystkie wa?ne i zgodne z prawem dane osobowe, poniewa? b?dziesz musia? przej?? weryfikacj? KYC. Gdy Twoje konto zostanie utworzone i zweryfikowane, b?dziesz mie? adres portfela finansowania, a tak?e portfel spot. Ta ostatnia jest niezb?dna, poniewa? jest to adres, z którego b?dziesz wykonywa? swoje transakcje.

Kupuj i handluj kryptowalutami za po?rednictwem Binance

U?ytkownicy mog? ?atwo kupowa? Bitcoin i inne kryptowaluty, korzystaj?c z szerokiej gamy opcji p?atno?ci, w tym przelewu bankowego, karty kredytowej lub debetowej oraz gotówki. Na Binance dost?pna jest opcja p?atno?ci dla ka?dego

Kupuj i handluj kryptowalutami za po?rednictwem Coinbase

Klienci na ca?ym ?wiecie odkrywaj? i rozpoczynaj? swoj? podró? z kryptowalutami za po?rednictwem Coinbase. Oko?o 73 miliony zweryfikowanych u?ytkowników, 10 000 instytucji i 185 000 partnerów ekosystemu w ponad 100 krajach zaufa?o Coinbase w zakresie ?atwego i bezpiecznego inwestowania, wydawania, oszcz?dzania, zarabiania i u?ywania kryptowalut.

Kupuj i handluj kryptowalutami za po?rednictwem CEX.IO

CEX to regulowana, wielofunkcyjna gie?da kryptowalut za?o?ona w 2013 roku i obs?uguj?ca obecnie ponad 4 miliony klientów na ca?ym ?wiecie.

Wybór kryptowalut do zakupu

Zwró? uwag?, ?e istniej? tysi?ce cyfrowych walut i tokenów. Na zdolno?? kryptowaluty lub tokena cyfrowego do zyskania warto?ci wp?ywa wiele czynników, takich jak przypadki u?ycia i kr???ca poda?. Bitcoin jest uwa?any za dobry magazyn warto?ci, poniewa? jest deflacyjny z ograniczon? poda?? i jest traktowany jako „cyfrowe z?oto”. By? pionierem w cyfrowej przestrzeni walutowej, a zatem przewaga pierwszego gracza w po??czeniu z silnym popytem przek?ada si? na solidn? warto??. Tymczasem Ethereum (ETH) czerpie wi?kszo?? swojej warto?ci z u?yteczno?ci ?a?cucha bloków Ethereum.

Wiele innych kryptowalut, takich jak monety memowe, istnieje dzisiaj i wi?kszo?? z nich ma pewn? u?yteczno??, ale nale?y zachowa? ostro?no?? w przypadku wielu modnych monet, poniewa? tak szybko, jak mog? wzrosn?? na warto?ci, mog? równie szybko ulec awarii. Postrzegana warto??, ograniczona poda? i u?yteczno?? powinny znajdowa? si? na szczycie listy kontrolnej przed podj?ciem decyzji o zakupie okre?lonej kryptowaluty. Je?li planujesz wej?? w handel kryptowalutami jako zabezpieczenie przed inflacj?, powiniene? rozwa?y? deflacyjne kryptowaluty, takie jak Bitcoin. Zauwa?, ?e istniej? kryptowaluty, takie jak stablecoiny, których warto?? jest cz?sto powi?zana z warto?ci? waluty fiducjarnej, takiej jak dolar ameryka?ski. B?d? kluczowymi narz?dziami podczas twoich przedsi?wzi?? zwi?zanych z handlem kryptowalutami.

Portfele kryptograficzne

W tym artykule nie b?dziemy zag??bia? si? we wszystkie szczegó?y portfeli kryptowalutowych, ale zasadniczo, jak sama nazwa wskazuje, portfel kryptograficzny to miejsce, w którym przechowujesz krypto. W naj?ci?lejszych terminach technicznych portfel to sposób, w jaki uzyskujesz dost?p do krypto na blockchainie. Najwa?niejszym aspektem twojego portfela kryptograficznego jest klucz prywatny i frazy seed.

Musisz upewni? si?, ?e przechowujesz je w bezpiecznym miejscu i nigdy, przenigdy nie udost?pniaj ich nikomu, nawet personelowi pomocniczemu na gie?dzie. Je?li zgubisz swój klucz prywatny i/lub frazy pocz?tkowe, nie b?dziesz w stanie uzyska? dost?pu ani odzyska? swojego krypto. Jedyn? cz??ci? portfela, któr? mo?esz udost?pni?, jest adres publiczny. Jest to adres, który podajesz innym osobom lub gie?dom, na które wysy?asz krypto.

Je?li podajesz swój adres publiczny, upewnij si?, ?e jest on w 100% identyczny z tym, jak jest wy?wietlany w Twoim portfelu, w przeciwnym razie krypto mo?e zosta? wys?ane na z?y adres i nie b?dzie mo?na go odzyska?. Wyobra? sobie swój adres publiczny jak numer konta bankowego; mo?esz przekaza? go innym ludziom, a jedyne, co mog? z nim zrobi?, to wys?a? do ciebie pieni?dze. Je?li jednak podasz im z?y numer konta, kto? inny mo?e otrzyma? Twoje pieni?dze.

Jak kupowa? kryptowaluty

Zak?adaj?c, ?e podj??e? decyzj?, które krypto chcesz kupi?, zaloguj si? na gie?d? kryptowalut i wybierz opcj? „Kup krypto”. Proces mo?e si? nieznacznie ró?ni? przy ka?dej wymianie, ale ogólnie jest bardzo podobny i bardzo intuicyjny. Nast?pnie musisz wybra? krypto, które chcesz kupi?, i metod? p?atno?ci, której zamierzasz u?ywa?. Zwró? uwag? na op?aty za ró?ne opcje p?atno?ci.

Ogólnie rzecz bior?c, transakcje kart? kredytow? wi??? si? z najwi?kszymi op?atami. Gdy dojdziesz do tego punktu, b?dziesz mia? mo?liwo?? decydowania, ile odpowiedniego krypto chcesz kupi?, lub mo?esz wprowadzi? kwot? w walucie fiducjarnej, np. USD, a poka?e Ci ilo?? krypto, któr? otrzymasz w powrót.

Ostateczna otrzymana kwota mo?e si? nieco ró?ni? ze wzgl?du na stale zmieniaj?ce si? ceny rynkowe. B?dziesz musia? zdecydowa?, czy chcesz, aby kryptowaluta, któr? kupujesz, by?a wysy?ana bezpo?rednio do osobnego portfela kryptowalutowego, np. aplikacji na telefonie, czy te? chcesz, aby zosta?a przes?ana do gor?cego portfela (portfela spot) z gie?d?. Je?li wysy?asz go do osobnego portfela, musisz poda? adres swojego portfela. Je?li planujesz aktywnie handlowa?, wygodniej b?dzie mie? swoje krypto w portfelu spot, aby by?o ?atwo dost?pne dla twojego handlu. Wreszcie, je?li jeste? zadowolony z podanej kwoty i miejsca, w którym b?dziesz przechowywa? krypto, mo?esz sfinalizowa? zakup.

Wi?kszo?? transakcji kryptograficznych ko?czy si? w ci?gu kilku minut, poniewa? transakcja jest potwierdzana przez w?z?y w sieci. Gdy krypto pojawi si? w twoim portfelu, transakcja jest zako?czona. Jak wspomniano, proces mo?e si? nieznacznie ró?ni? w przypadku ka?dej wymiany, ale ogólnie gie?dy sprawi?y, ?e ich procesy s? bardzo intuicyjne i przyjazne dla u?ytkownika, nawet dla zupe?nie pocz?tkuj?cych.

Kupuj i handluj kryptowalutami za po?rednictwem Binance

U?ytkownicy mog? ?atwo kupowa? Bitcoin i inne kryptowaluty, korzystaj?c z szerokiej gamy opcji p?atno?ci, w tym przelewu bankowego, karty kredytowej lub debetowej oraz gotówki. Na Binance dost?pna jest opcja p?atno?ci dla ka?dego.

Kupuj i handluj kryptowalutami za po?rednictwem Coinbase

Klienci na ca?ym ?wiecie odkrywaj? i rozpoczynaj? swoj? podró? z kryptowalutami za po?rednictwem Coinbase. Oko?o 73 miliony zweryfikowanych u?ytkowników, 10 000 instytucji i 185 000 partnerów ekosystemu w ponad 100 krajach zaufa?o Coinbase w zakresie ?atwego i bezpiecznego inwestowania, wydawania, oszcz?dzania, zarabiania i u?ywania kryptowalut.

Kupuj i handluj kryptowalutami za po?rednictwem CEX.IO

CEX to regulowana, wielofunkcyjna gie?da kryptowalut za?o?ona w 2013 roku i obs?uguj?ca obecnie ponad 4 miliony klientów na ca?ym ?wiecie.

Co musisz wiedzie? o kupnie i sprzeda?y cz??ci

Kupowanie po odpowiedniej cenie jest kluczowym elementem osi?gni?cia sukcesu w handlu kryptowalutami. Zysk to nazwa gry i dlatego powiniene? d??y? do kupowania tanio i sprzedawania drogo. Profesjonalni traderzy rozumiej?, ?e op?acalny handel kryptowalutami to gra cierpliwo?ci. Ustalenie czasu na rynku jest niezwykle trudne, co oznacza, ?e cz?sto nie z?apiesz najni?szych cen.

Jednak niektóre narz?dzia mog? pomóc w ustaleniu, czy jest to odpowiedni czas na zawarcie transakcji, osi?gni?cie zdrowych wej??, a tak?e kiedy zako?czy?. Wiele gie?d kryptowalut, zw?aszcza tych czo?owych, oferuje wykresy i narz?dzia do tworzenia wykresów, takie jak wska?niki techniczne, które mo?na wykorzysta? do analizy technicznej. Narz?dzia te pozwalaj? zobaczy? stan rynku, na przyk?ad, czy akcja cenowa okre?lonego aktywa jest przeci??ona. Kupowanie, gdy cena aktywów jest wyprzedana, jest jedn? z najlepszych strategii osi?gania dobrych punktów wej?cia.

Podczas gdy wska?niki techniczne pozwalaj? zidentyfikowa? zdrowe strefy kupna lub sprzeda?y, sekcja typu zlecenia zapewnia wi?ksz? elastyczno??, je?li chodzi o realizacj?. Na przyk?ad zlecenie kupna z limitem umo?liwia ustalenie ceny, po której chcia?by? kupi? kryptowalut?, gdy cena spadnie. Segment pozwala równie? handlowcom ustawi? kwot?, któr? chc? kupi?. Po uruchomieniu limitu kupna przedsi?biorca mo?e ustawi? zlecenie sprzeda?y z limitem, które zostanie automatycznie uruchomione po preferowanej cenie wyj?cia.

Idealne strategie handlowe dla pocz?tkuj?cych

Posiadanie odpowiedniej strategii handlowej jest wa?ne, je?li chcesz osi?ga? zyski. Najprostsz? strategi? teraz, gdy rynek kryptowalut wci?? si? rozwija, jest znana jako hodling (nie, to nie jest literówka). Ta strategia polega na inwestowaniu w kryptowaluty i po prostu trzymaniu ich w perspektywie ?rednio- i d?ugoterminowej. Dzi?ki takiemu podej?ciu po prostu przejedziesz fal? przez wzloty i upadki, oczekuj?c, ?e twoje krypto b?dzie ros?o na warto?ci. Ci, którzy zainwestowali w Bitcoin na pocz?tku i trzymali si? przez dwa lub wi?cej lat, cieszyli si? silnym wzrostem. Strategia holdingowa dzia?a najlepiej, gdy masz dodatkowy dochód do dyspozycji. Ta strategia dzia?a równie? dobrze ze strategi? o ?rednim koszcie dolara, w której kupujesz wi?cej wybranej kryptowaluty za ka?dym razem, gdy jej akcja cenowa do?wiadcza silnej bessy lub krachu cenowego, kupuj?c w ten sposób spadek.

Strategie hodl i u?redniania kosztów w dolarach nie wymagaj? nauki analizy technicznej. Ta ostatnia jest idealna dla traderów, którzy chc? wykorzysta? wysoce niestabiln? natur? rynku kryptowalut. Holding mo?e nie przynosi? tak du?ych zysków, jak inne aktywne strategie handlowe, ale wi??e si? z mniejszym ryzykiem, wymaga mniejszej wiedzy technicznej i co najwa?niejsze, cierpliwo?ci! Kolejnym kluczowym czynnikiem sukcesu jest brak paniki. Rynek kryptowalut jest bardzo niestabilny i cz?sto zdarzaj? si? b?yskawiczne awarie, ale nie panikuj i nie sprzedawaj, gdy pojawiaj? si? spadki, s? to naturalne ruchy rynkowe, a Twoim celem przy trzymaniu jest d?ugoterminowy wzrost.

Zarz?dzanie ryzykiem

Handel kryptowalutami jest uwa?any za ryzykowny rodzaj inwestycji, pomimo zdrowych zwrotów, które mo?na osi?gn??. Wynika to z bardzo niestabilnej natury rynku, która mo?e wymaza? zyski tak szybko, jak zosta?y zrealizowane. Na szcz??cie istniej? strategie zarz?dzania ryzykiem, które inwestorzy mog? wykorzysta?, aby zablokowa? swoje zyski i unikn?? du?ych strat. Jedn? z najlepszych strategii zarz?dzania ryzykiem jest analiza on-chain w celu ?ledzenia dzia?alno?ci detalicznej i instytucjonalnej. Wieloryby i gracze instytucjonalni cz?sto maj? dost?p do wska?ników rynkowych, wi?c kiedy kupuj?, oznacza to, ?e maj? zaufanie do rynku. Jest to najlepszy czas na dokonywanie wpisów i handel w parze z instytucjami i ten sam przypadek powinien mie? zastosowanie w przypadku ich sprzeda?y. Rozwa? w??czenie do tej strategii wska?nika strachu i chciwo?ci. Do?wiadczeni inwestorzy maj? tendencj? do kupowania, gdy na rynku panuje skrajny strach, poniewa? jest to czas, w którym sprzedaj? kupuj?cy detaliczni, a to oznacza, ?e krypto jest dost?pne po obni?onych cenach. Nie by?oby te? m?drze sprzedawa?, gdy na rynku panuje zbyt du?a chciwo??, poniewa? w takich przypadkach ceny s? gotowe do krótkiej sprzeda?y, a ci?g?e bycze staj? si? nie do utrzymania. Niestety, wielu handlowców detalicznych staje si? ofiarami FOMO lub FUD (strach, niepewno?? i w?tpliwo?ci), gdy poziom chciwo?ci jest wysoki, a gdy nadchodzi krach, zostaj? oni zmuszeni do sprzeda?y ze strat?.

Streszczenie

Perspektywa zarabiania du?ych zysków na handlu kryptowalutami jest do?? kusz?ca, ale jest te? ryzykowna. Jednak te zyski mog? by? na Twoj? korzy?? przy odpowiedniej strategii, w?a?ciwej kryptowalucie i du?ej cierpliwo?ci. Konieczna jest ostro?no??, zw?aszcza w przypadku nowszych kryptowalut. Oszustwa kryptograficzne staj? si? coraz cz?stsze, co sprawia, ?e konieczne jest przeprowadzenie nale?ytej staranno?ci przed zainwestowaniem, szczególnie w nowsze kryptowaluty. Najlepsz? strategi? na sta?e zyski… jest edukacja. Im lepiej rozumiesz rynek, analiz? techniczn? i fundamentaln?, tym wi?ksza jest Twoja zdolno?? do podejmowania ?wiadomych i ?wiadomych decyzji.

Kupuj i handluj kryptowalutami za po?rednictwem Binance

U?ytkownicy mog? ?atwo kupowa? Bitcoin i inne kryptowaluty, korzystaj?c z szerokiej gamy opcji p?atno?ci, w tym przelewu bankowego, karty kredytowej lub debetowej oraz gotówki. Na Binance dost?pna jest opcja p?atno?ci dla ka?dego.

Kupuj i handluj kryptowalutami za po?rednictwem Coinbase

Klienci na ca?ym ?wiecie odkrywaj? i rozpoczynaj? swoj? podró? z kryptowalutami za po?rednictwem Coinbase. Oko?o 73 miliony zweryfikowanych u?ytkowników, 10 000 instytucji i 185 000 partnerów ekosystemu w ponad 100 krajach zaufa?o Coinbase w zakresie ?atwego i bezpiecznego inwestowania, wydawania, oszcz?dzania, zarabiania i u?ywania kryptowalut.

Kupuj i handluj kryptowalutami za po?rednictwem CEX.IO

CEX to regulowana, wielofunkcyjna gie?da kryptowalut za?o?ona w 2013 roku i obs?uguj?ca obecnie ponad 4 miliony klientów na ca?ym ?wiecie.

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne