Jak i gdzie kupi? Trust Wallet Token [TWT] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Trust Wallet Token zosta? pocz?tkowo wprowadzony jako zasób BEP-2 na Binance Chain, ale zosta? ponownie uruchomiony jako token BEP-20 na Binance Smart Chain w pa?dzierniku 2020 roku.

Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 396 587 038 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #229. W obiegu znajduje si? 346 951 186 monet TWT.

O Trust Wallet Token TWT

Trust Wallet Token lub TWT to prosty symbol narz?dzia BEP-20, który oferuje u?ytkownikom Trust Wallet ró?ne korzy?ci i zach?ty.

Trust Wallet to mobilny portfel kryptowalut, który obs?uguje wiele popularnych aktywów natywnych, a tak?e popularne tokeny Ethereum, Binance i TRON.

TWT zyska?o w?asne znaczenie jako narz?dzie finansowe, poniewa? zapewnia prawa g?osu i w?adz? nad rozwojem Trust Wallet i mo?e by? wykorzystywane do transakcji DEX ze zni?k? i zakupów w aplikacji.

<<KUP token portfela zaufania>>

Co to jest Trust Wallet Token TWT?

Trust Wallet Token zosta? pocz?tkowo wprowadzony jako zasób BEP-2 na Binance Chain, ale zosta? ponownie uruchomiony jako token BEP-20 na Binance Smart Chain w pa?dzierniku 2020 roku.

Jest on równie? obj?ty programem Binance bug bounty, który oferuje do 10 000 USD w BNB ka?demu, kto znajdzie luk? w Binance Chain lub jego rdzeniu opartym na blockchain.

<<KUP token portfela zaufania>>

Kim s? za?o?yciele Trust Wallet Token TWT?

Viktor Radchenko stworzy? Trust Wallet w 2017 roku. Radchenko, który ma siedzib? w Mountain View w Kalifornii, pracowa? w projektowaniu i planowaniu w wielu firmach cyfrowych, a tak?e by? wspó?za?o?ycielem Trucker Path w 2013 roku – organizacja, za któr? stoi, jest jedn? z najbardziej popularne aplikacje dla kierowców i firm ?eglugowych.

<<KUP token portfela zaufania>>

Co sprawia, ?e Trust Wallet Token TWT jest wyj?tkowy?

Trust Wallet Token jest wspierany przez rygorystycznie sprawdzony mechanizm konsensusu POS (proof-of-stake), oparty na Binance Smart Chain. S?u?y to do ochrony sieci przed ró?nymi zagro?eniami, takimi jak 51% i w?amania Sybil.

TWT by?a równie? jedn? z pierwszych monet notowanych na Binance Smart Chain (BSC), podwy?szonym blockchainie dla walut cyfrowych i zdecentralizowanych aplikacji (DApps).

W rezultacie TWT mo?na handlowa? z niewiarygodnie niskimi op?atami i czasami potwierdzenia transakcji, które s? prawie natychmiastowe.

Gdzie mo?na kupi? Trust Wallet Token TWT?

Trust Wallet Token mo?na kupowa? i sprzedawa? na wielu platformach, w tym na kontrolowanych i zdecentralizowanych gie?dach. MXC i Binance DEX to dwie najbardziej p?ynne gie?dy TWT. Token mo?na teraz wymieni? na Tether (USDT), Bitcoin (BTC) i Binance Coin (BNB).<<KUP token portfela zaufania>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Trust Wallet Token TWT

Ile Trust Wallet Token TWT Coins znajduje si? obecnie w obiegu?

Ze wzgl?du na oczywiste przej?cie na Binance Smart Chain, 99 procent pocz?tkowej poda?y tokenów TWT zosta?o spalonych, a obecna maksymalna produkcja zosta?a ustalona na poziomie 1 miliarda TWT, z czego tylko oko?o jedna czwarta jest obecnie w obiegu.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Trust Wallet Token TWT?

TWT jest chroniony przez oprogramowanie portfela, które s?u?y do zarz?dzania nim. Obejmuje to blokad? has?a i 12-wyrazowy ci?g odzyskiwania w Trust Wallet.

Od jakich czynników zale?y cena tokena Trust Wallet TWT?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? TWT.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Trust Wallet Token TWT zosta?y uaktualnione do nowego, wszechczasowego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 1,15 USD za token.

Zwi?kszona warto?? Trust Wallet Token TWT wystarczy, aby udowodni? swoj? warto?? w oczach interesariuszy i przysz?ych inwestorów. Oprócz tego TWT z ka?d? cz??ci? akcji dozwolon? u?ytkownikom daje kolejn? mo?liwo?? handlu.
<<KUP token portfela zaufania>>


Trust Wallet Token Oficjalna strona TWT — https://trustwallet.com/

Trust Wallet Token TWT Twitter - https://twitter.com/TrustWalletApp

Trust Wallet Token TWT Reddit - https://reddit.com/r/trustapp

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne