Jak i gdzie kupi? s?o?ce (nowo??) [SUN] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Platforma SUN.io jest pierwszym punktem kompleksowej obs?ugi TRON w zakresie swapów stablecoin, produkcji tokenów i samorz?dno?ci.

Przy 24-godzinnym wolumenie obrotu wynosz?cym 16 104 601 USD, aktualna cena Sun (Nowa) wynosi 0,033862 USD. Kurs SUN do USD jest monitorowany w czasie rzeczywistym. W ci?gu ostatnich 24 godzin Sun (Nowe) zyska?o 0,95 proc. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 168 364 775 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #298. W obiegu znajduje si? 4 972 136 000 monet SUN.

<<KUP S?o?ce (nowe)>>

O Sun (Nowo??) SUN

Wszystkie sugestie i wnioski s? g?osowane przez ludno?? za po?rednictwem SUN, przy czym mniejszo?ci popieraj? wi?kszo??. SUN zostanie zainstalowany na maszynie wirtualnej TRON, gdzie b?dzie pe?ni? rol? centrum dla innych inicjatyw DeFi.

Zgodnie z po?wiadczeniami, nowy token SUN zapewni posiadaczom tokenów ró?ne prawa i korzy?ci, takie jak wybory i przywileje zarz?dzania w spo?ecze?stwie, przechwytywanie warto?ci, zach?ty do stawiania i tak dalej, jako wszechstronna demokratyczna moneta odpowiedzialno?ci na platformie SUN (odpowiednik moneta CRV Curve DAO i moneta EPS Ellipsis).

<<KUP S?o?ce (nowe)>>

Co to jest S?o?ce (nowe) S?O?CE?

SUN nie posiada inwestycji typu venture capital ani private equity, nie ma pre-miningu ani rezerw dla zespo?u i jest zarz?dzany wy??cznie przez ludno?? za po?rednictwem w pe?ni dost?pnych systemów p?atno?ci.

SUN to eksperyment naukowy, który dotyczy mo?liwo?ci DeFi firmy TRON. Na platformie TRON zosta? stworzony jako najlepszy analog Btc.

Kim s? za?o?yciele Sun (nowego) SUN?

SUN jest blisko zwi?zany z TRON i nosi w widocznym miejscu nazwisko twórcy TRON, Justina Sun.

Sun jest znanym graczem w dziedzinie kryptowalut, najbardziej znanym ze swojego szczerego wsparcia dla TRON i spotkania z Warrenem Buffettem, w ramach którego Sun wniós? 4,5 miliona dolarów.

Firma Sun aktywnie promowa?a SUN i chocia? to?samo?? jej twórców nie zosta?a formalnie ujawniona, oddana spo?eczno?? jest odpowiedzialna za jego dzia?ania i ekspansj?.

<<KUP S?o?ce (nowe)>>

Co sprawia, ?e Sun (nowo??) SUN jest wyj?tkowy?

SUN koncentruje si? na DeFi i pomaga w jego adopcji i infiltracji blockchaina TRON. Jako taki dzia?a podobnie do natywnych tokenów sieci DeFi, nagradzaj?c u?ytkowników za obstawianie innych monet i udzia? w operacjach zarz?dzania.

G?ównym celem firmy SUN jest zapewnienie kompatybilno?ci z protoko?em TRON, który d??y do ustanowienia autonomicznego ekosystemu online.

<<KUP S?o?ce (nowe)>>

Gdzie mo?na kupi? Sun (nowe) SUN?

Aby z?agodzi? potrzeby handlowców i zainteresowanych inwestorów, twórcy SUN dokonali handlu na zakup opcji wymiany o wiele bardziej ni? wcze?niej. SUN jest obecnie dost?pny do handlu na coraz wi?kszej liczbie gie?d, w tym na parach kryptowalut i stablecoin.

Od czerwca 2021 r. Binance ma najwi?cej par, podczas gdy Huobi Global ma równie? alternatywy dla Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) i Tether (USDT).<<KUP S?o?ce (nowe)>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Sun (nowo??) SUN

Ile Sun (nowych) monet SUN znajduje si? obecnie w obiegu?

Co tydzie? 930301 SUN b?dzie wydobywane przez Genesis Mining. W ci?gu dwóch tygodni mo?na wydoby? ??cznie 1860602 SUN, co stanowi 9,34 procent maksymalnej poda?y.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje firma Sun (nowe) SUN?

Model bezpiecze?stwa firmy SUN jest podobny do wielu innych kryptowalut typu proof-of-stake (PoS), polegaj?cy na konsensusie spo?eczno?ci i zach?tach finansowych do zapewnienia bezpiecze?stwa danych.

Od jakich czynników zale?y cena s?o?ca (nowego) SUN?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? SUN.

<<KUP S?o?ce (nowe)>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Sun (nowe) SUN zosta?y zaktualizowane do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,033 USD za token.

Zwi?kszona warto?? Sun (nowego) SUN wystarczy, aby udowodni? swoj? warto?? w oczach interesariuszy i przysz?ych inwestorów. Oprócz tego SUN z ka?d? cz??ci? akcji dozwolon? u?ytkownikom daje kolejn? mo?liwo?? handlu.
<<KUP S?o?ce (nowe)>>


Sun (Nowo??) Oficjalna witryna SUN - https://sun.io/


Sun (Nowo??) SUN Twitter - https://twitter.com/defi_sunioCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne