Jak i gdzie kupi? Smooth Love Potion [SLP] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Graj?c w gr? Axie Infinity otrzymasz ?etony Smooth Love Potion (SLP). Ten cyfrowy przedmiot mo?e by? u?yty do zast?pienia punktów do?wiadczenia.

W ci?gu ostatnich 24 godzin Smooth Love Potion straci? 3,75 procent swojej warto?ci. Obecny ranking CoinMarketCap to #195, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 248 067 663 USD. W obiegu znajduje si? 2 145 135 756 monet SLP.

<<KUP G?adk? Mikstur? Mi?o?ci>>

O Smooth Love Potion SLP

Tokeny SLP to tokeny ERC-20, które mo?na wykorzysta? do tworzenia nowych cyfrowych zwierzaków zwanych osiami. Koszt hodowli zaczyna si? od 100 SLP z wysokim strza?em oko?o 200 SLP dla drugiego pokolenia, trzecia cz??? zawiera 300, czworoboczna cz??? zawiera 500, pi?ta cz??? zawiera 800 i wreszcie 1300 znajduje si? w pude?ku szóstego .

Osie mog? by? hodowane tylko siedem razy, a siódma rasa kosztuje 2100 SLP. Ograniczenie to istnieje po to, aby rynek nie sta? si? hiperinflacyjny.

Nguyen, ojciec SLP, twierdzi, ?e proces hodowli, który wykorzystuje SLP, ma by? znany graczom innych gier kolekcjonerskich, takich jak CryptoKitties.

<<KUP G?adk? Mikstur? Mi?o?ci>>

Co to jest Smooth Love Potion SLP?

Podsumowuj?c, funkcja SLP dla subskrybentów mo?e troch? potrwa?, aby zgromadzi? SLP w postaci wprowadzonej do gry. Dlatego gracz b?dzie musia? uko?czy? 15-20 konkursów, zanim b?dzie móg? wykona? swoj? pierwsz? ras?. Kupowanie SLP na otwartym rynku pozwala graczom zyska? przewag? na starcie.

Wed?ug Nguyena osie ró?ni? si? znacznie od innych niewymiennych monet, poniewa? potrzebuj? opieki rodzicielskiej i intensywnej opieki, aby szybko dojrze?.

<<KUP G?adk? Mikstur? Mi?o?ci>>

Kim s? za?o?yciele Smooth Love Potion SLP?

Bardziej trafnym pytaniem jest, kto za?o?y? Axie Infinity. Trung Nguyen, dyrektor generalny twórców gry, porzuci? prac? programisty w Stanach Zjednoczonych, aby po?wi?ci? si? projektowi.<<KUP G?adk? Mikstur? Mi?o?ci>>

Co sprawia, ?e Smooth Love Potion SLP jest wyj?tkowy?

SLP jest wyj?tkowy sam w sobie, poniewa? bardzo niewiele tokenów w grze zosta?o sklasyfikowanych przez Binance w swojej Strefie Innowacji. Gie?da wyznaczy?a t? kategori? handlow? dla aktywów „prawdopodobnie charakteryzuj?cych si? wi?ksz? zmienno?ci? i oferuj?cych wi?ksze ryzyko ni? inne tokeny”.

Rzadko zdarza si?, aby gotówka w grze by?a wymieniana na gie?dach, ale SLP jest jednym z nich. Pod pewnymi wzgl?dami to tak, jakby Nintendo zgadza?o si? na zwi?kszenie liczby tokenów, które maj? zosta? przekazane w ramach finansowego upliftingu Super Mario.

<<KUP G?adk? Mikstur? Mi?o?ci>>

Gdzie mo?na kupi? Smooth Love Potion SLP?

SLP nie mia? zmiennej warto?ci, kiedy po raz pierwszy zacz?? by? monet?. Podczas gdy w oparciu o Uniswap zbudowano fundusz p?ynno?ci SLP, sytuacja uleg?a drastycznej zmianie.

Niewykluczone, ?e zakup SLP fiatem b?dzie wyzwaniem. W rezultacie mo?e by? konieczne wykonanie szybkiego przelewu euro, funtów lub zwyk?ych dolarów na powszechnie akceptowan? form? kryptowaluty, tj. Ethereum.

<<KUP G?adk? Mikstur? Mi?o?ci>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Smooth Love Potion SLP

Ile monet Smooth Love Potion SLP znajduje si? obecnie w obiegu?

Ilo?? SLP w obiegu wynosi?a w momencie pisania tego tekstu dziesi?tki milionów – a ten token ERC-20 nie ma ?cis?ego limitu.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa stosuje Smooth Love Potion SLP?

Smooth Love Potion to waluta ERC-20, która dzia?a na forum Ethereum zamiast posiada? w?asn? sie?.

Od jakich czynników zale?y cena Smooth Love Potion SLP?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? SLP.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Smooth Love Potion SLP zosta?y zaktualizowane do nowej, wysokiej w historii liczby t?umacze? wynosz?cej prawie 0,115 USD za token.

Era cieszenia si? grami i handlu jak najwi?cej z nich w?a?nie rozpocz??a si? od ró?norodnej puli mo?liwo?ci, jak? g?adka cz??? mi?osna ma w torbie dla swoich drogich subskrybentów.
<<KUP G?adk? Mikstur? Mi?o?ci>>


Oficjalna strona Smooth Love Potion SLP - https://axieinfinity.com/


Smooth Love Potion SLPTwitter - https://twitter.com/AxieInfinity


Smooth Love Potion SLP Reddit - https://reddit.com/r/AxieInfinity


Smooth Love Potion SLP Medium - https://medium.com/@AxieInfinity

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne