Jak i gdzie kupi? Origin Protocol (OGN) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Kupuj?cy i sprzedaj?cy mog? spotyka? si? i handlowa? bezpo?rednio przez Origin, z pomini?ciem jakichkolwiek po?redników. W flagowej aplikacji rynkowej Origin i aplikacjach partnerskich klienci mog? teraz kupowa? i sprzedawa? produkty i us?ugi. Operatorzy platform handlowych mog? tworzy? w?asne aplikacje peer-to-peer, korzystaj?c ze standardów open source Origin.

<<Kup protokó? pochodzenia>>

O protokole pochodzenia

Origin to platforma typu open source, która umo?liwia tworzenie rynków peer-to-peer i aplikacji e-commerce. Platforma Origin jest pierwotnie ukierunkowana na ogólno?wiatow? gospodark? dzielenia si?, umo?liwiaj?c kupuj?cym i sprzedaj?cym produkty i us?ugi cz??ciowego u?ytku zawieranie transakcji w otwartej sieci. Osoby korzystaj?ce z platformy mog? komunikowa? si? w sposób P2P za pomoc? blockchain Ethereum i Mi?dzyplanetarnego Systemu Plików (IPFS), umo?liwiaj?c rozwój i rezerwacj? us?ug i towarów bez potrzeby konwencjonalnych po?redników.

Origin Token (OGN) jest kluczowym elementem platformy Origin, s?u??cym jako mechanizm zach?ty do utrzymania dobrej kondycji i rozwoju sieci, jednocze?nie zapewniaj?c udzia?y w sieci u?ytkownikom Origin.

<<Kup protokó? pochodzenia>>

Co to jest protokó? pochodzenia [OGN]?

Origin Protocol to sie? peer-to-peer (P2P), która umo?liwia graczom rynkowym udost?pnianie produktów i us?ug. Celem platformy jest stworzenie du?ego rynku internetowego opartego na blockchainie Ethereum (ETH) i mi?dzyplanetarnym systemie plików (IPFS), aby nie by?o potrzeby po?rednika.

Protokó? umo?liwia kupuj?cym i sprzedaj?cym ??czenie si?, wyszukiwanie dost?pnych ofert, wystawianie recenzji i wykonywanie wielu innych zada? w zdecentralizowanym ?rodowisku. Pozwala to na ?atwiejsz? wymian? cz??ciowego wykorzystania aktywów.

Origin Protocol podkre?la podstawowe wady, które obecnie istniej? na rynkach internetowych, takie jak niesprawiedliwe koszty transakcji, brak przejrzysto?ci, brak innowacji i obawy zwi?zane z centralizacj?. Protokó? oferuje zdecentralizowane i nagradzane ?rodowisko u?atwiaj?ce biznes dla kupuj?cych i sprzedaj?cych.

<<Kup protokó? pochodzenia>>

Kim s? za?o?yciele protoko?u Origin [OGN]?

Zespó? sk?ada si? z osób z ponad siedmiu ró?nych krajów, które pasjonuj? si? technologi? blockchain. Origin Protocol ma siedzib? w San Francisco i ma wielu inwestorów z ca?ego ?wiata. Josh Fraser i Matthew Liu wymy?lili protokó? w 2017 roku.

Przed Origin Protocol Josh Fraser by? wspó?za?o?ycielem trzech dodatkowych firm. Jest seryjnym przedsi?biorc? z ponad dziesi?cioletnim do?wiadczeniem w bran?y kryptograficznej. Fraser by? tak?e CTO Eventvue, platformy spo?eczno?ciowej.

Drugi wspó?za?o?yciel, Matthew Liu, jest równie? in?ynierem oprogramowania i mened?erem produktu z du?ym do?wiadczeniem w sektorze blockchain. Liu by? wcze?niej zatrudniony w YouTube jako mened?er produktu.

Yu Pan, wspó?za?o?yciel firmy, pracowa? wcze?niej w Google. Wspó?tworzy? Kiwi Crate i by? jednym z pierwszych pracowników Paypal.

Wiceprezes ds. in?ynierii Frank Chastagnol pracowa? w takich firmach jak YouTube, Dropbox i innych.


<<Kup protokó? pochodzenia>>

Co sprawia, ?e protokó? Origin jest wyj?tkowy?

Misj? Origin Protocol jest budowanie platform rozproszonych, które pozwalaj? u?ytkownikom sprzedawa? swoje firmy. Protokó? skupia si? na nieograniczonym handlu wszystkimi towarami i us?ugami po kursach rynkowych bez interwencji stron trzecich. Oto cechy, które czyni? OGN wyj?tkowym:

  • Op?aty transakcyjne s? obni?one. Origin Protocol eliminuje potrzeb? po?redników, którzy pobieraj? op?aty za przetwarzanie transakcji. Protokó? daje u?ytkownikom dost?p do uczciwych cen produktów i us?ug.
  • Poprawiono system zach?t. Origin Protocol nagradza u?ytkowników za ich wk?ady sieciowe poprzez program motywacyjny. U?ytkownicy strony, tacy jak podmioty stowarzyszone, s? równie? op?acani tokenami kryptowalut, gdy reklamuj? oferty generowane przez traderów. U?ytkownicy otrzymuj? motywacj? z programu motywacyjnego, aby utrzyma? platform? przy ?yciu.
  • Konwencjonalne firmy wymagaj? od klientów posiadania rachunków bankowych, kart kredytowych lub innych form p?atno?ci w celu korzystania z ich us?ug, wykluczaj?c w ten sposób osoby nieposiadaj?ce rachunku bankowego. Z drugiej strony Origin Protocol umo?liwia marginalizowanym spo?eczno?ciom wej?cie na otwarte rynki bez konieczno?ci posiadania konta bankowego.


<<Kup protokó? pochodzenia>>

Gdzie mo?na kupi? protokó? Origin [OGN]?

Tokeny Origin Protocol s? teraz przedmiotem obrotu na wielu gie?dach, w tym na najbardziej znanych i szanowanych platformach, takich jak Binance, Uniswap (V2), Upbit i Huobi Global.

<<Kup protokó? pochodzenia>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? OGN za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu OGN za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje sie? Origin?

OGN to token u?ytkowy oparty na ERC-20, który dzia?a w sieci Ethereum. Ka?dy portfel obs?uguj?cy tokeny ERC-20 mo?e zachowa? OGN. Protokó? wykorzystuje równie? Mi?dzyplanetarny System Plików (IPFS) w celu zagwarantowania integralno?ci danych poprzez zabezpieczenie wymiany informacji mi?dzy równorz?dnymi u?ytkownikami.

Od jakich czynników zale?y cena sieci OGN [OGN]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? OGN.

<<Kup protokó? pochodzenia>>

Origin Protocol Oficjalna strona internetowa – https://www.originprotocol.com/

Origin Protocol Medium – https://medium.com/originprotocol

Protokó? Origin na Twitterze – https://twitter.com/originprotocol

Protokó? Origin Reddit – https://reddit.com/r/originprotocol

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne