Jak i gdzie kupi? Nexusa [NXM] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Nexus Mutual korzysta z puli podzia?u ryzyka, która pozwala ka?demu kupi? ubezpieczenie lub przekaza? pieni?dze do puli w zamian za przysz?e korzy?ci.

Obecna cena NXM wynosi 132,90 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 491,92 USD. Ceny NXM do USD s? stale monitorowane. W ci?gu ostatnich 24 godzin, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 880 037 074 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #213. W obiegu znajduje si? 6 621 938 monet NXM.

<<KUP Nexusa>>

Informacje o Nexusie NXM

Nexus Mutual to zdecentralizowany protokó? ubezpieczeniowy oparty na Ethereum, który zosta? uruchomiony w maju 2019 r. Umo?liwia u?ytkownikom wykupienie inteligentnego ubezpieczenia kontraktowego za pomoc? natywnej monety NXM.

Nexus Mutual rozwi?zuje problem podatno?ci inteligentnych umów, oferuj?c konsumentom poziom bezpiecze?stwa, który mo?e pomóc im unikn?? utraty pieni?dzy.

Token Nexusa wykorzystuje krzyw? wi?zania do ustalenia swojej ceny, która jest okre?lana na podstawie tego, ile kapita?u posiada Towarzystwo i ile kapita?u potrzebuje, aby zaspokoi? wszystkie roszczenia z okre?lonym prawdopodobie?stwem.<<KUP Nexusa>>

Co to jest Nexus NXM?

Misj? Nexus Mutual jest zak?ócenie dzia?alno?ci ubezpieczeniowej poprzez przekazanie kontroli nad zgromadzonymi zasobami osobom fizycznym. Poniewa? towarzystwo jest w?asno?ci? jego cz?onków, ka?dy mo?e do niego do??czy?. U?ytkownicy mog? przekaza? Ethereum (ETH) do puli NXM.

Im wi?cej NXM zainwestowa?o w inteligentny kontrakt, tym ta?sze jest jego zapewnienie; wysoka stawka wskazuje, ?e wielu uczestników uwa?a, ?e kontrakt jest op?acalny.

<<KUP Nexusa>>

Kim s? za?o?yciele Nexusa NXM?

Hugh Karp jest za?o?ycielem NXM. By? dyrektorem finansowym Munich Re przed uruchomieniem NXM.

Pracowa? równie? jako aktuariusz w ubezpieczeniach na ?ycie dla MLC i Nab Health.

<<KUP Nexusa>>

Co sprawia, ?e Nexus NXM jest wyj?tkowy?

Inteligentne os?ony kontraktowe, pocz?tkowe rozwi?zanie Nexus Mutual, zapewnia?y ochron? kontraktów na przechowywanie warto?ci. Inicjatywa musia?a osi?gn?? pul? 12 000 ETH, aby rozpocz?? przetwarzanie roszcze?, co zrobi?a dwa miesi?ce po jej rozpocz?ciu.

Uczestnicy maj? wiele obowi?zków, z których jednym jest analiza ryzyka ka?dego inteligentnego kontraktu. S? oni odpowiedzialni za g?osowanie nad autentyczno?ci? roszczenia i czy wyp?ata mo?e by? dokonana, czy nie, gdy zostanie ona z?o?ona.

Osoby fizyczne mog? wybra? NXM do g?osowania nad ocenami przypadków, reszta zale?y od dalszych kroków, czy powinna zosta? wyp?acona. Cz?onkowie, którzy g?osuj? zgodnie z konsensusem, s? nagradzani NXM, podczas gdy ci, którzy g?osuj? przeciwko niemu, maj? zablokowane tokeny na pewien czas.

<<KUP Nexusa>>

Gdzie mo?na kupi? Nexusa NXM?

Bior?c pod uwag? NXM, rynek Nexus jest pocz?tkow? opcj? handlu. Tylko opakowane monety NXM (wNXM) mo?na swobodnie przenosi? poza rynek Nexus Mutual.<<KUP Nexusa>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Nexusa NXM

Ile monet Nexus NXM znajduje si? obecnie w obiegu?

Wed?ug stanu na marzec 2021 r. NXM ma w obiegu 6 375 553 tokenów, bez informacji o maksymalnej ilo?ci.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Nexus NXM?

Nexus Mutual to wielostronna us?uga, która ??czy Ethereum, aby umo?liwi? ludziom dzielenie ryzyka bez konieczno?ci polegania na ubezpieczycielu. Osoby oceniaj?ce ryzyko mog? inwestowa? swoje pieni?dze w kontrakty, które uwa?aj? za ca?kowicie bezpieczne.

Od jakich czynników zale?y cena Nexusa NXM?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? NXM.

<<KUP Nexusa>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Nexus NXM zosta?y zaktualizowane do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 131,93 USD za token.

W porównaniu do rosn?cych warto?ci ró?nych walut handlowych, warto?? NXM jest wystarczaj?ca, aby udowodni? swoj? warto?? w oczach interesariuszy i przysz?ych inwestorów. Oprócz tego Nexus NXM z ka?d? cz??ci? akcji dozwolon? u?ytkownikom daje kolejn? mo?liwo?? handlu.
<<KUP Nexusa>>


Oficjalna witryna Nexus NXM — https://nexusmutual.io/

Nexus NXM Twitter – https://twitter.com/NexusMutual

Nexus NXM Medium – https://medium.com/nexus-mutual


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne