Jak i gdzie kupi? sie? LTO ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

LTO Network, pierwotnie znana jako LegalThings One, zosta?a za?o?ona jako oddzia? firmy Firm24 w maju 2014 roku. G?ównym celem projektu by?o wdra?anie legalnych transakcji biznesowych w sieci przez kilka lat. Jest zbudowany na interakcji prywatnych i publicznych blockchainów z koncepcyjnego punktu widzenia.

Sie? LTO ma pomóc firmom skoncentrowa? si? na wzmocnieniu ich produktywno?ci, odpowiedzialno?ci i poufno?ci poprzez wyeliminowanie potrzeby zaufania do ludzkiego aspektu w transakcjach finansowych.

<<Kup sie? LTO>>

O sieci LTO

LTO Network to hybrydowy model blockchain, który pomaga w wysoce scentralizowanych przep?ywach pracy i automatyzacji procesów biznesowych. Firmy mog? anga?owa? si? i przeprowadza? transakcje, komunikowa? si? ze sob?, tworzy? ?a?cuchy dostaw, delegowa? przetwarzanie danych i nie tylko, wszystko w tym samym czasie i bez polegania na zaufaniu, dzi?ki platformie opartej na zawieraniu umów na ?ywo.

Sie? LTO pomaga mi?dzy innymi w uproszczeniu i funkcjonowaniu wymaganego procesu transakcyjnego, wymianie informacji mi?dzy stronami, budowie biznesowych ?a?cuchów dostaw oraz bezpiecznym przekazywaniu danych innym stronom.


<<Kup sie? LTO>>

Co to jest sie? LTO?

LTO Network to platforma programistyczna dzia?aj?ca na hybrydowych aplikacjach blockchain. Dzia?a w celu u?atwienia konsumentom korzystania ze zweryfikowanych, bezpiecznych i wymienialnych us?ug danych.

To, co odró?nia LTO od wi?kszo?ci komercyjnych aplikacji i platform blockchain, to fakt, ?e tokeny kryptowalutowe odgrywaj? istotn? rol? w funkcjonowaniu sieci, zarówno pod wzgl?dem mechanicznym, jak i generowania dochodu.


<<Kup sie? LTO>>

Kim s? za?o?yciele sieci LTO?

W 2014 roku LegalThingsOne zosta? opracowany przez Firm24, który zosta? pó?niej zaktualizowany w sieci LTO w 2017 roku z dodaniem blockchaina w rozwoju produktu.

Rick Schmitz jest wspó?za?o?ycielem i dyrektorem generalnym LTO Network. Wraz z nim jest Martijn Migchelsen wspó?za?o?yciel, COO i CFO sieci LTO. Pracowa? równie? jako konsultant finansowy.

G?ównym architektem i trzecim wspó?za?o?ycielem jest Arnold Daniels, który by? in?ynierem oprogramowania Cloud9.

Posiadaj?c tytu? magistra sztucznej inteligencji, Sven Stam jest obecnym CTO w LTO. ponadto w panelu doradczym zasiadaj? Mike Egorov (za?o?yciel i CTO w NuCypher), Sandor Klein (Wiceprezes ds. sprzeda?y w Docker), Pedro Irujo (Cemex Ventures) oraz Femke Stroucken (doradca prawny CMS)<<Kup sie? LTO>>

Co sprawia, ?e sie? LTO jest wyj?tkowa?

?atwe w obs?udze kontrakty na ?ywo oraz rozwój hybrydowego mechanizmu blockchain z kotwiczeniem to dwie podstawowe cechy sieci LTO.

Umowy na ?ywo umo?liwiaj? stronom osi?ganie korzystnych dla obu stron rozlicze? w czasie rzeczywistym. Nadrz?dna technologia LTO tworzy specyficzny tajny blockchain do rejestrowania historii wydarze? i aktualnego statusu kontraktów, gdy uczestnicy osi?gaj? konsensus i rozpoczynaj? umow? na ?ywo.

Osobiste i korporacyjne warstwy funkcjonowania blockchain s? rozdzielone. Warstwa prywatna jest przeznaczona do pracy grupowej, przep?ywu informacji i automatyzacji. Z drugiej strony warstwa publiczna zapewnia wysoki poziom bezpiecze?stwa dzi?ki rozproszonym w?z?om i mechanizmowi nagradzania.


<<Kup sie? LTO>>

Gdzie mo?na kupi? sie? LTO?

Sie? LTO jest ?atwo handlowana dzi?ki bezpiecznym zasadom transakcji. Transakcje gie?dowe, które faworyzuj? handel w sieci LTO obejmuj?; Binance, Uniswap(V2), Gate.io, PancakeSwap, Bilaxy i Omgfin.

FTM jest dost?pny dla ró?nych protoko?ów, w tym ERC-20, BEP2 i w?asnej monety OPERA firmy Fantom. Tokeny LTO Network s? równie? oparte na ERC-20. Natomiast 280 618 533 ?etonów monety znalaz?o si? w obiegu od kwietnia 2021 roku.

<<Kup sie? LTO>>

Najcz??ciej zadawane pytania dotycz?ce zakupu monet FIRO

Ostatnia pozycja numeru identyfikacyjnego monety LTO 330 w ramach kapitalizacji rynkowej. Podczas gdy najnowsza ogólna kapitalizacja rynkowa wynosi oko?o 12 157 227 USD

Czy zakup monety LTO jest bezpieczny?

Hybrydowa struktura LTO pozwala na jak najwi?ksz? rozbudow? prywatnych ?a?cuchów bloków, przy jednoczesnym zachowaniu zabezpiecze? publicznych ?a?cuchów bloków, które s? ju? szeroko stosowane. Algorytm konsensusu proof-of-stake (PoS) chroni sie? LTO.

Jakie s? g?ówne zach?ty po zakupie LTO?

Je?li masz od siebie wystarczaj?c? liczb? osób leasinguj?cych, zarobisz dobre zyski, nawet je?li wyp?ata nie wyniesie 100%. Za pomoc? punktu dost?powego mo?esz ?wiadczy? us?ugi sieciowe LTO. Chocia? obs?uga w?z?a mo?e by? op?acalna na d?u?sz? met?, ale nie teraz. Je?li tak jest, to tylko z niewielkim marginesem.

<<Kup sie? LTO>>

Sie? LTOOficjalna strona internetowa – https://www.ltonetwork.com/


Sie? LTO Twitter – https://twitter.com/TheLTONetwork


Reddit sieci LTO – https://reddit.com/r/LTONetwork


Medium sieci LTO – https://medium.com/ltonetworkCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne