Jak i gdzie kupi? TYLKO [JST] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

JUST to popularna nowa platforma zdecentralizowanego finansowania (DeFi) oparta na TRON.

JUST zyska? 7,60% w ci?gu ostatnich 24 godzin. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 204 204 753 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #197. W obiegu znajduje si? 2 260 326 706 monet JST i maksymalna poda? 2 260 326 706 monet JST. 990 000 000 monet JST jest dost?pnych do zakupu.

<<KUP TYLKO>>

O JUST JST

Platforma zosta?a uruchomiona w sierpniu 2020 r., po wst?pnej ofercie wymiany (IEO) na platformie Poloniex LaunchBase na pocz?tku tego roku, ale natywny token zarz?dzania sieci? (JST) jest w obiegu od maja tego roku.

Tokeny USDJ i JUST (JST) stanowi? podstaw? tego dwutokenowego ekosystemu.

W przeciwie?stwie do USDJ, który jest stablecoinem z wieloma zabezpieczeniami, JST ma szereg zada? na platformie, w tym p?acenie odsetek, pomoc w utrzymaniu kana?u i uczestniczenie w jego zarz?dzaniu, a tak?e pomaga w ustalaniu zmiennych, takich jak oprocentowanie po?yczek (koszty stabilno?ci ) oraz minimalny udzia? p?ynno?ci.

<<KUP TYLKO>>

Co to jest TYLKO JST?

Sie? ma s?u?y? jako uczciwy i pozbawiony granic rynek produktów DeFi, dost?pny dla ka?dego abonenta TRON.

W przeciwie?stwie do innych platform, które wykorzystuj? energoch?onny proces konsensusu proof-of-work (POW), aby chroni? integralno?? ?a?cucha bloków i odpiera? potencjalne ataki, TRON wykorzystuje energooszcz?dny delegowany dowód stawki (dPOS) metoda.

Uczestnicy mog? nast?pnie wybi? i wyp?aci? USDJ, które musz? zosta? zwrócone w celu odzyskania pocz?tkowego zabezpieczenia, w oparciu o ilo?? zdeponowanych papierów warto?ciowych.

<<KUP TYLKO>>

Kim s? za?o?yciele JUST JST?

Ekosystem JUST jest nadzorowany przez Fundacj? JUST, która sk?ada si? z osób z Alibaba, Tencent, IBM i „innych ?wiatowej klasy przedsi?biorstw cyfrowych”, podczas gdy zespó? bada? finansowych JUST pochodzi z „wielu globalnych banków inwestycyjnych”, jak podaje strona internetowa projektu.

Do najbardziej utalentowanych osób stoj?cych za stworzeniem JUST nale?? Terance F, Elvis Zhang, C Wu i GL Kong.

<<KUP TYLKO>>

Co sprawia, ?e JUST JST jest wyj?tkowy?

Poni?ej znajduj? si? dodatkowe funkcje dodane przez JUST w celu zwi?kszenia u?yteczno?ci u?ytkownika:

JustStable to flagowa, wielozabezpieczaj?ca, zdecentralizowana platforma stablecoin firmy JUST.

JustLend to system rynku pieni??nego oparty na TRON, który umo?liwia u?ytkownikom dostarczanie p?ynno?ci do puli po?yczek i uzyskiwanie niskooprocentowanych po?yczek kryptowalutowych.

JustSwap to kolejna zautomatyzowana platforma animatora rynku (AMM) do bezzaufanych swapów tokenów TRC-20 i rozwoju puli p?ynno?ci bez zezwolenia.

JustLink to pierwszy zdecentralizowany system Oracle dla sieci TRON, u?ywany do bezpiecznego dostarczania rzeczywistych faktów do inteligentnych kontraktów.

Wreszcie aktywa z innych blockchainów, które zosta?y tokenizowane na TRON i mog? by? wykorzystywane w ekosystemie JUST, takie jak Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) i Litecoin (LTC).

<<KUP TYLKO>>

Gdzie mo?na kupi? TYLKO JST?

JUST (JST) opiera si? na monetach p?ynnych aktywów, którymi mo?na handlowa? na wielu znanych platformach wymiany, w tym Binance, Poloniex, OKEx i Bithumb. Najbardziej znane pary handlowe JST to USDT, KRW i BTC od stycznia 2021 r.


<<KUP TYLKO>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce JUST JST

Ile monet JUST JST znajduje si? obecnie w obiegu?

Od oko?o stycznia 2021 r. w obiegu znajdowa?o si? ??cznie 2,26 mld JST z maksymalnej ilo?ci 9,9 mld. To oko?o jedna czwarta ca?kowitej poda?y.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje JUST JST?

Poniewa? monet? JUST Network jest TRC-20, jej bezpiecze?stwo zapewnia podstawowy blockchain kana?u TRON.

Od jakich czynników zale?y cena JUST JST?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? JST.

<<KUP TYLKO>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, by zacytowa?, ?e tokeny JUST JST zosta?y uaktualnione do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,092 USD za token.

Krótko mówi?c, JST pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.
<<KUP TYLKO>>

Oficjalna strona JUST JST - https://just.network/#/

JUST JST Twitter - https://twitter.com/defi_just

JUST JST Medium - https://medium.com/@TronFoundation/the-testnet-of-the-tron-based-stablecoins-lending-platform-successfully-completed-platform-662e0649209f


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne