Jak i gdzie kupi? HEX ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

HEX pozwala u?ytkownikowi postawi? swoje monety HEX w zamian za cz??? nowej poda?y waluty HEX lub inflacj? i zawiera elementy maj?ce na celu nagradzanie wzrostu cen i zniech?canie do szkód cenowych. Inteligentna umowa HEX karze interesariuszy, którzy wcze?niej zaprzestaj? stawiania stawek, i nagradza tych, którzy obstawiaj? wi?ksze ilo?ci HEX przez d?u?szy czas.

Po pierwszym roku administracji najwy?sz? dopuszczaln? stop? inflacji HEX ustalono na 3,69 proc. Poniewa? wykorzystuje zabezpieczenia Ethereum, kryptowaluta HEX jest szybsza i ta?sza w transakcjach, a tak?e bardziej niezawodna w niektórych obszarach ni? Bitcoin, dzi?ki czemu rz?dzi ?wiatem kryptowalut. HEX jest zbudowany na Ethereum, blockchainie Proof of Work o wi?kszej zdecentralizowanej sile haszuj?cej ni? Bitcoin, dzi?ki ?agodzeniu potrzeb handlowców i sektora handlowego.

<<Kup HEX>>

O HEX

HEX to pierwszy certyfikat depozytowy na blockchain, technicznie oszcz?dno?? czasu, który przyniesie zwrot, i zosta? wprowadzony 2 grudnia 2019 r. przez Richarda Hearta i jego zespó?. HEX to token ERC20, który dzia?a na blockchainie Ethereum.

Jednym ze sposobów tworzenia i rozpowszechniania tokenów HEX jest zastosowanie wzmacniacza adopcyjnego. Pierwsz? alternatyw? jest skorzystanie z bezp?atnych roszcze?.

Mo?esz odebra? Bitcoin za darmo, je?li masz go na swoim koncie lub portfelu przed 1 grudnia 2019 r.

Dla posiadaczy bitcoinów moneta HEX to BEZP?ATNY Zrzut. To nie jest ICO i nie b?dziesz musia? nic p?aci? w ?adnym momencie tego procesu.

<<Kup HEX>>

Co to jest HEX?

HEX zosta? równie? zbudowany, aby wykorzysta? rozwijaj?c? si? bran?? DeFi (zdecentralizowane finanse) sieci Ethereum w kryptowalutach.

HEX jest przyznawany posiadaczom bitcoinów po kursie 10 000 HEX za 1 BTC. HEX jest ?atwo dost?pny dla posiadaczy bitcoinów w pierwszym roku jego debiutu. HEX mo?na równie? uzyska? w zamian za ETH w tym okresie, anga?uj?c si? w ksi?g? wspó?dzielon? HEX.


<<Kup HEX>>

Kim s? za?o?yciele HEX?

Richard Heart opracowa? i zbudowa? HEX 2 grudnia 2019 r., reklamuj?c go jako certyfikat depozytowy oparty na blockchain.

Heart i jego ekipa prze?yli wiele trudno?ci od czasu opublikowania swoich ambicji zwi?zanych z projektem. Firma by?a po raz pierwszy znana jako „Bitcoin Hex”. Jednym z kluczowych celów projektu, wed?ug Heart, jest rozproszenie bogactw ?wiata Crypto.

Nie niespodziewanie pojawia si? znacz?ca krytyka architektury projektu i motywów jego twórcy, a dok?adna analiza krypto-ekonomii ekosystemu HEX rodzi wi?cej problemów ni? odpowiada.

<<Kup HEX>>

Co sprawia, ?e HEX jest wyj?tkowy?

HEX pozwala u?ytkownikom postawi? swoje monety HEX w zamian za udzia? w emisji ?wie?ych monet HEX lub inflacji i obejmuje ?rodki stymuluj?ce wzrost cen i eliminuj?ce motywacyjne szkody cenowe.

HEX ma by? magazynem warto?ci, który zast?pi Certyfikat Depozytowy jako taki analogowy blockchain do tego aktywa finansowego b?d?cego przedmiotem obrotu na tradycyjnych rynkach finansowych.<<Kup HEX>>

Gdzie mo?na kupi? HEX?

Je?li szukasz miejsca, w którym mo?na kupi? HEX, obecnie najlepsze transakcje kryptowalut to HitBTC, Bitcoin.com Exchange, Uniswap (V3), BitMart i XT.COM. Inne s? wymienione na stronie gie?d kryptowalut.

Wszystkie monety HEX, które nie zosta?y zebrane przez posiadaczy Bitcoin, s? przydzielane do salda u?ytkowników HEX z wa?nymi stawkami na koniec pierwszego roku dzia?alno?ci.


<<Kup HEX>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? HEX za gotówk??

Nie. HEX jest obecnie niedost?pny do zakupu przy u?yciu walut fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na HEX.

Czy HEX to dobra inwestycja?

D?ugoterminowi inwestorzy kryptowalut Hex s? zachwyceni. W 2021 r. altcoin wzrós? o 600 procent, a w zesz?ym roku o oko?o 3000 procent.

Od jakich czynników zale?y cena sieci HEX [HEX]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? HEX.

<<Kup HEX>>

HEX Oficjalna strona internetowa – https://hex.com/

HEX Twitter – https://twitter.com/HEXcrypto

HEX Reddit – https://reddit.com/r/HEXcrypto


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne