Jak i gdzie kupi? Gemini Dollar [GUSD] ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Gemini Trust Company (Gemini) to firma zajmuj?ca si? handlem walut? cyfrow? i powiernikiem utworzona w lutym 2014 r., która daje mo?liwo?? kupowania, sprzedawania, a nawet posiadania produktów cyfrowych. Gemini, gie?da kryptowalut, uruchomi?a GUSD.

Przy 24-godzinnym wolumenie transakcji wynosz?cym 18 970 720 USD, cena Gemini Dollar na ?ywo wynosi 1,00 USD. Nasz kurs wymiany GUSD na USD jest rejestrowany w systemie. W ci?gu ostatnich 24 godzin spad?a o 0,08 proc.

Obecny ranking CoinMarketCap to #284, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 174 686 516 USD. W obiegu znajduje si? 174 645 068 monet GUSD.

<<KUP Gemini Dolar>>

O Gemini Dollar GUSD

Gemini Dollar to token ERC-20 oparty na Ethereum. Ma inteligentne kontrakty, które s? audytowane przez firm? zajmuj?c? si? bezpiecze?stwem Trial of Bits Inc.

Stabilcoin zosta? dopuszczony do debiutu we wrze?niu 2018 roku przez renomowany nowojorski Departament Us?ug Finansowych. Wraz z Paxos jest uwa?any za jeden z najwcze?niejszych stablecoinów. Gemini Trust Company utrzymuje depozyty w USD równe sumie istniej?cych tokenów.

Technologia multisignature, powszechnie znana jako multi-sig, jest wykorzystywana w systemie rozwoju zabezpiecze? GUSD. Dodaje dodatkow? warstw? bezpiecze?stwa przed atakami, a tak?e wi?ksz? nisk? latencj?.

Proces transferu ?rodków z pami?ci w chmurze nie jest tak ?atwy, jak si? wydaje, jak w przypadku protoko?ów o wy?szym poziomie bezpiecze?stwa wymagane s? mulktplie siognatury u?ytkowników.

<<KUP Gemini Dolar>>

Co to jest Gemini Dollar GUSD?

Gemini Dollar to moneta ERC-20 oparta na sieci Ethereum i zawieraj?ca inteligentne kontrakty, które zosta?y zbadane przez firm? zajmuj?c? si? cyberbezpiecze?stwem Trail of Bits Inc.

Dolar Gemini ma na celu stworzenie zgodnego z przepisami po??czenia mi?dzy konwencjonalnymi systemami bankowymi a ca?o?ci? dzia?alno?ci blockchain.

<<KUP Gemini Dolar>>

Kim s? za?o?yciele Gemini Dollar GUSD?

Cameron Winklevoss i Tyler s? wynalazcami (GUSD), których pe?na nazwa to Gemini Dollar.

Tyler Winklevoss jest prezesem WinkDex i wspó?za?o?ycielem Winkevoss Capital, b?d?c jednocze?nie ojcem wspó?za?o?yciela Gemini.

Cameron Winklevoss jest CEO WinkDex i wspó?twórc? Winkevoss Capital, b?d?c jednocze?nie wspó?za?o?ycielem GUSD.

<<KUP Gemini Dolar>>

Co sprawia, ?e Gemini Dollar GUSD jest wyj?tkowy?

Gemini Dollar wyró?nia si? od Bitcoina i innych tradycyjnych kryptowalut zdolno?ci? do utrzymywania sta?ej warto?ci.

Jest to w przeciwie?stwie do Bitcoina, który mo?e do?wiadcza? gwa?townych waha? cen. Podejmowane s? pewne ?rodki w celu osi?gni?cia tej stabilno?ci wyceny.

Mo?na to osi?gn?? poprzez z?o?one obliczenia lub powi?zanie warto?ci z podstawowymi aktywami, takimi jak waluty fiducjarne, takie jak USD, EUR, a mo?e nawet z?oto.

<<KUP Gemini Dolar>>

Gdzie mo?na kupi? Gemini Dollar GUSD?

Aby osi?gn?? GUSD lub Gemini Dollars, istnieje nast?puj?ca ró?norodno?? gie?d, aby u?atwi? proces handlu; Hoo, XT, DigiFinex, BitMart i OKEx

<<KUP Gemini Dolar>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Gemini Dollar GUSD

Ile monet Gemini Dollar GUSD znajduje si? obecnie w obiegu?

Gemini Dollar jest notowany na 41 ró?nych gie?dach i ma wysok? warto?? 1,3435 USD.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Gemini Dollar GUSD?

Trial of Bits Inc., prywatna firma ochroniarska, oceni?a zdecentralizowane aplikacje GUSD.

Wszystkie klucze prywatne u?ywane do podpisywania transakcji kryptowalutowych s? przechowywane poza siedzib? firmy, w bezpiecznych, zabezpieczonych i rozproszonych geograficznie obiektach do przechowywania w chmurze.

Od jakich czynników zale?y cena dolara Gemini GUSD?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? GUSD.

<<KUP Gemini Dolar>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

Dlatego jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Gemini Dollar GUSD zosta?y uaktualnione do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,989 USD za token.

Dlatego mo?na do?? bezpiecznie przewidzie?, jak sama nazwa wskazuje, ?e GUSD z?agodzi?o Twoje potrzeby w zakresie cywilnego handlu, jednocze?nie daj?c nowicjuszom i profesjonalistom mo?liwo?? zaufania ich niezniszczalnym us?ugom handlowym.
<<KUP Gemini Dolar>>


Oficjalna strona Gemini Dollar GUSD - https://gemini.com/dollar/

Gemini Dollar GUSD Twitter - https://twitter.com/geminitrust

Gemini Dollar GUSD Reddit - https://reddit.com/r/Gemini
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne