Jak i gdzie kupi? ECOMI [OMI] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

ECOMI to startup technologiczny z siedzib? w Singapurze, który specjalizuje si? w kolekcjach cyfrowych.

Obecna cena ECOMI wynosi 0,003658 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 5 538 144 USD. Ceny OMI na USD s? aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Obecny ranking CoinMarketCap to #221, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 608 258 153 USD. Ma w obiegu 166 285 821 196 monet OMI i maksymaln? poda? 750 000 000 000 monet OMI.

<<KUP ECOMI>>

O ECOMI OMI

ECOMI sk?ada si? z dwóch cz??ci: poprzedniego ekosystemu ECOMI Collect (obecnie znanego jako VeVe) oraz ECOMI Secure Storage Wallet.

Id?c w kierunku protoko?u bezpiecze?stwa podanego przez ECOMI swoim u?ytkownikom, kr??y wokó? metodologii GoChain. Jest znany ze wspania?ej wstecznej kompatybilno?ci z Ethereum.

VeVe obejmuje sklep VeVe, rynek wtórny, salon z rozszerzon? rzeczywisto?ci? i kana? spo?eczno?ciowy.

Oprócz tego VeVe wspó?pracowa? z ró?nymi firmami, w tym mi?dzy innymi Batman, Superman, Harley Quinn, Ghostbusters, NFL i Major League Baseball.


<<KUP ECOMI>>

Co to jest ECOMI OMI?

Token OMI to wielofunkcyjny zasób, który mo?e by? u?ywany do kupowania, sprzedawania lub handlu cyfrowymi przedmiotami kolekcjonerskimi na platformie VeVe. OMI oferuje równie? niezmienny zapis w?asno?ci cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich.

VeVe to cyfrowy rynek kolekcjonerski oparty na blockchain, który pozwala u?ytkownikom kupowa? i sprzedawa? przedmioty kolekcjonerskie na platformach spo?eczno?ciowych.

Rzeczywisto?? rozszerzona VeVe pozwala ustawi? przedmioty kolekcjonerskie w wirtualnym ?rodowisku, co jest ostatecznie kolejn? unikaln? korzy?ci? dla u?ytkowników, którzy mog? zacz?? z ni? ju? teraz.

<<KUP ECOMI>>

Kim s? za?o?yciele ECOMI OMI?

David Yu jest dyrektorem generalnym ECOMI. Swoj? pierwsz? firm? stworzy? w 1996 roku i od tego czasu uruchomi? wiele innych w bran?y licencyjnej i detalicznej. Daniel Crothers i Joseph Janik to pozostali dwaj wynalazcy ECOMI.

<<KUP ECOMI>>

Co sprawia, ?e ECOMI OMI jest wyj?tkowy?

Ludzie mog? kupowa? i wymienia? cyfrowe kolekcje na ECOMI, a tak?e pochwali? si? swoimi rzeczami na platformie spo?eczno?ciowej VeVe.

Jak wspomniano niedawno, VeVe ma powi?zania z popularnymi posiadaczami licencji na klasycznym rynku kolekcjonerskim, w tym z kilkoma po??danymi postaciami DC, takimi jak Batman i Wonder Woman.

VeVe umo?liwia klientom tworzenie wirtualnych salonów do wymiany swoich kolekcji z innymi lud?mi na ca?ym ?wiecie i lokalnie, zarówno za pomoc? smartfonów, jak i rozszerzonej rzeczywisto?ci, co pozwala dos?ownie chodzi? po tych wirtualnych ?rodowiskach.

<<KUP ECOMI>>

Gdzie mo?na kupi? ECOMI OMI?

Wielozadaniowe tokeny Ecomi OMI s? cz?sto i ?atwo dost?pne do ?atwego handlu z nast?puj?cymi wyj?tkowymi zmianami; Gate.io., BitForex i wreszcie mówi?c o najlepszych gie?dach, jak mo?na zapomnie? o AscendEX (Bitmax).<<KUP ECOMI>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce ECOMI OMI

Ile monet ECOMI OMI znajduje si? obecnie w obiegu?

Autentyczne informacje kr???ce dotycz?ce poda?y tokenów OMI obejmuj? maksymaln? poda? 150 miliardów OMI. Odwrotnie w momencie produkcji 750 miliardów na podstawie 20% sprzeda?y tokena OMI.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje ECOMI OMI?

Moneta OMI jest tokenem GO20, co oznacza, ?e zosta?a stworzona na platformie GoChain. GoChain to zdecentralizowany, skalowalny ?a?cuch bloków, który umo?liwia korzystanie z protoko?u konsensusu i aplikacji opartych na ?a?cuchu bloków (DApps).

Od jakich czynników zale?y cena ECOMI OMI?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? OMI.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, by przytoczy?, ?e tokeny ECOMI OMI zosta?y zaktualizowane do nowej, wysokiej w historii liczby t?umacze? wynosz?cej prawie 0,0036 USD za token.

W porównaniu do rosn?cych warto?ci ró?nych walut handlowych, warto?? OMI jest wystarczaj?ca, aby udowodni? swoj? warto?? w oczach interesariuszy i przysz?ych inwestorów. Oprócz tego ECOMI OMI ewidentnie sprawi?o, ?e handel jest op?acalny ekonomicznie dla pocz?tkuj?cych i jak mo?emy lekcewa?y? szcz??cie fanów DC.<<KUP ECOMI>>


Oficjalna strona ECOMI OMI - https://www.ecomi.com/ECOMI OMI Twitter - https://twitter.com/BIFROSTio


ECOMI OMI Medium - https://medium.com/bifrost/bfc-initial-uniswap-listing-8f38e1179b16
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne