Jak i gdzie kupi? BitDAO [BIT] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

BitDAO to zdecentralizowana inicjatywa, która ma na celu podniesienie poprzeczki pola gry, które jest zbyt dost?pne dla wszystkich na ?wiecie, poprzez skonstruowanie zdecentralizowanego tokena finansowego.

Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 315 334 192 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #240. W obiegu znajduje si? 231 500 975 monet BIT, z ??czn? alokacj? 10 000 000 000 monet BIT.

<<KUP BitDAO>>

O BitDAO BIT

Jednym z g?ównych celów inicjatywy jest przyci?gni?cie talentów deweloperskich poprzez wymian? tokenów i inicjatywy wspólnego rozwoju.

Wymiana tokenów pozwoli skarbowi BitDAO zgromadzi? kolekcj? najlepszych tokenów projektu kryptograficznego.

Otwarte finanse i zdecentralizowana stokenizowana gospodarka s? kluczem do misji BitDAO. BitDAO d??y do promowania szerokiej gamy inicjatyw, w tym DeFi, DAO, NFT i gier. Zapewnione zostan? badania i rozwój, zwi?kszenie p?ynno?ci i finansowanie.


<<KUP BitDAO>>

Co to jest BitDAO BIT?

BitDAO d??y do opracowania niezb?dnych produktów, które poprawi? dzia?anie i skuteczno?? BitDAO i innych DAO.

Podstawowa oferta to zbiór narz?dzi i produktów do zarz?dzania w ?a?cuchu i poza ?a?cuchem, z zarz?dzaniem finansami DAO, które jest w stanie wdra?a? i nadzorowa? aktywa w celu uzyskania zysku.

Ponadto BitDAO zamierza przyznawa? fundusze zespo?om zwi?zanym z kryptowalutami na badania lub rozwój produktu. Wszystkie fundusze s? g?osowane i przyznawane na rzecz ca?ej spo?eczno?ci kryptograficznej.

Kim s? za?o?yciele BitDAO BIT?

BitDAO nie ma za?o?ycieli; jest prowadzony przez spo?eczno?? wspó?pracowników, którzy posiadaj? tokeny BIT.

Poniewa? system DAO ani nie posiada ?adnego zespo?u, nie jest wspierany przez ?adne korporacje, co oznacza, ?e jest to otwarta platforma dla wszystkich, którzy chc? przyczyni? si? do jego doskonalenia w zakresie protoko?u BitDAO, a w?a?ciciele (wspó?twórcy) BIT zdecydowa?, czy zaakceptowa? lub odrzuci? te sugerowane poprawki.

Jest finansowany przez Peter Thiel, Founders Fund, Pantera, Dragonfly, Spartan, Bybit i inne.

<<KUP BitDAO>>

Co sprawia, ?e BitDAO BIT jest wyj?tkowy?

Poprzez wymian? tokenów BitDAO ma nadziej? wspó?pracowa? zarówno z istniej?cymi, jak i nowymi projektami. Swapy tokenów pozwol? alokacji skarbu BitDAO na zgromadzenie portfela najcenniejszych tokenów kryptograficznych.

Chocia? spoty i instrumenty pochodne DEX s? traktowane z najwi?ksz? uwag?.

Unikalne, przyjazne dla u?ytkownika cechy BitDAO s? nast?puj?ce: Dzi?ki wymianie tokenów i wysi?kom wspólnego rozwoju mo?esz wspó?pracowa? z projektami. Swapy tokenów pozwol? Skarbowi BitDAO zgromadzi? kolekcj? najpopularniejszych tokenów projektów kryptograficznych; opracowa? niezb?dne produkty, które pomog? BitDAO i innym DAO dzia?a? wydajniej.

Obejmuje to systemy zarz?dzania w ?a?cuchu i poza ?a?cuchem, a tak?e rozwi?zania do zarz?dzania finansami DAO; Dotacje dla zespo?ów, które generuj? badania lub produkty b?d?ce dobrami publicznymi dla sektora kryptowalut.

<<KUP BitDAO>>

Gdzie mo?na kupi? BitDAO BIT?

Istnieje ogromna lista wymian, na których zainteresowani kandydaci mog? naby? monety BIT, które obejmuj?; BitMart, MEXC, Uniswap (V3), AEX, CoinW, Gate.io, Sushiswap i wiele innych.


<<KUP BitDAO>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce BitDAO BIT

Kiedy rozpocz?? si? handel BitDAO BIT?

Handel BitDAO rozpocz?? si? 16 sierpnia.

Czy moneta BitDAO BIT ma potencja? uderzenia 1 USD?

BitDAO kosztuje obecnie ponad 1 dolara od pocz?tku 21 sierpnia.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje BitDAO BIT?

Platforma BitDAO wykorzystuje szyfrowanie SSL w celu ochrony danych osobowych subskrybentów.

<<KUP BitDAO>>

Wniosek

Po samej ocenie w zakresie dzia?alno?ci inwestycyjnej w kryptowalutach, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

Dlatego jest wystarczaj?co du?o, by przytoczy?, ?e tokeny BitDAO BIT zosta?y zaktualizowane do nowego, wszechczasowego, wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 1,36 USD za token.

W porównaniu do rosn?cych warto?ci ró?nych walut handlowych, warto?? BitDAO BIT jest wystarczaj?ca, aby udowodni? swoj? warto?? w oczach interesariuszy i przysz?ych inwestorów. Oprócz tego BIT ewidentnie sprawi?, ?e handel jest op?acalny ekonomicznie dla traderów.<<KUP BitDAO>>

Oficjalna strona BitDAO BIT - https://www.bitdao.io/

BitDAO BIT Twitter - https://twitter.com/BitDAO_Official

BitDAO BIT Medium - https://medium.com/bitdao/introducing-bitdao-464ebf80eb56

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne