Jak i gdzie kupi? Bifrost [BFC] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Bifrost to wielo?a?cuchowa platforma oprogramowania po?redniego, która umo?liwia programistom tworzenie zdecentralizowanych aplikacji (DApps) na bazie wielu ró?nych protoko?ów.

Bifrost (BFC) zyska? 0,45% w ci?gu ostatnich 24 godzin. Obecny ranking CoinMarketCap to #259, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 240 529 315 USD. W obiegu znajduje si? 844 434 685 monet BFC.

<<KUP Bifrost>>

O Bifrost BFC

Bifrost umo?liwia programistom tworzenie inteligentnych kontraktów dla kilku technologii blockchain w ujednoliconym ?rodowisku. Po prostu wybieraj? docelowy ?a?cuch bloków dla ka?dego komponentu kodu, a Bifrost opracowuje i udost?pnia skrypt we wszystkich docelowych ?a?cuchach bloków w tym samym czasie.

Producenci mog? z ?atwo?ci? uruchamia? swoje aplikacje DApp, a nawet zmienia? docelowy ?a?cuch bloków, gdy dost?pne b?d? nowe i lepsze protoko?y.

BFC (token Bifrost) to waluta ekosystemu wielo?a?cuchowego. Programi?ci p?ac? BFC za wykorzystanie oprogramowania multichain do tworzenia i uruchamiania swoich DApps, co pozwala im zaoszcz?dzi? pieni?dze na wydatkach na gaz dzi?ki wykorzystaniu wielu protoko?ów blockchain zamiast jednego.<<KUP Bifrost>>

Co to jest Bifrost BFC?

BiFi mo?e ??czy? si? bezpo?rednio z wieloma ?a?cuchami bloków, w tym Bitcoin, Tron i Klaytn, rozszerzaj?c ekosystem DeFi poza Ethereum.

BiFi b?dzie mia?o swój w?asny token, BIFI, który b?dzie u?ywany do zarz?dzania, a tak?e do op?acania op?at za wielo?a?cuchowe us?ugi DeFi. Multichain BiFi jest zasilany przez Bifrost, dlatego BiFi b?dzie kupowa? BFC za pomoc? BIFI i regularnie p?aci? Bifrostowi. Bifrost jest wci?? rozwijany, z dalszymi mo?liwo?ciami wyspecjalizowanymi w tworzeniu DeFi DApp i mo?liwo?ci? obs?ugi wielo?a?cuchowych konstruktorów DeFi w nadchodz?cej erze.

<<KUP Bifrost>>

Kim s? za?o?yciele Bifrost BFC?

PiLab, dostawca oprogramowania zorientowanego na badania, zosta? za?o?ony 14 marca 2016 r. w celu tworzenia aplikacji blockchain do rozwi?zywania problemów spo?ecznych i korporacyjnych. W tym procesie poznali zalety i wady technologii blockchain.

Istnia?o wiele protoko?ów, ka?dy z w?asnym zestawem zalet i wad, bez mo?liwo?ci ich po??czenia. W rezultacie Dohyun Pak, JongHyup Lee, Changhyun Yoo i Soso opracowali Bifrost, platform? technologiczn?, która u?atwia z?o?ono?? programistów w zakresie budowania technologii za pomoc? blockchain

<<KUP Bifrost>>

Co sprawia, ?e Bifrost BFC jest wyj?tkowy?


Niektóre z kluczowych cech, które sprawiaj?, ?e rozwój jest porównywalny, obejmuje elastyczno?? b?ogos?awie?stwa u?ytkowników, aby maksymalnie wykorzysta? technologi? blockchain.

Po drugie, skalowalno?ci redukcji warstw abstrakcji towarzyszy funkcja elastyczno?ci, aby bezpo?rednio wykorzystywa? blockchain zgodnie z koralikami u?ytkownika.

Po trzecie, czynnik interoperacyjno?ci pozwala programistom wymy?la? wiele opracowa? nieograniczonych kombinacji na forum blockchain.

Wreszcie pe?ny pakiet deweloperski, ta ostatnia funkcja umo?liwia programistom dost?p do pe?nego zestawu sk?adników programistycznych, takich jak IDE, operacje klienta, a nawet operacje monitorowania.

<<KUP Bifrost>>

Gdzie mo?na kupi? Bifrost BFC?

Do handlu BFC mo?na wybra? Uniswap wraz z par? wymiany BFC-ETH.<<KUP Bifrost>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Bifrost BFC

Ile monet Bifrost BFC znajduje si? obecnie w obiegu?

W sumie stworzono 4 miliardy tokenów BFC. Od czasu naszej aukcji Uniswap 2 grudnia 2020 r. o godzinie 11:00 UTC w obiegu by?o 256 milionów tokenów BFC.

Jak Bifrost BFC zapewnia bezproblemowe po??czenie dla u?ytkowników?

Pulpit nawigacyjny, który zapewnia kompleksowe spojrzenie na wewn?trzne procesy Bifrost i przedstawia diagramy po??czenia ?a?cucha bloków wraz z funkcj? elastyczno?ci kodu.

Od jakich czynników zale?y cena Bifrost BFC?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? BFC.

<<KUP Bifrost>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Bifrost BFC zosta?y zaktualizowane do nowego, wszechczasowego, wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,291 USD za token.

W porównaniu do rosn?cych warto?ci ró?nych walut handlowych, warto?? NXM jest wystarczaj?ca, aby udowodni? swoj? warto?? w oczach interesariuszy i przysz?ych inwestorów. Oprócz tego Bifrost BFC z ka?dym bitem akcji dozwolonym dla u?ytkowników daje kolejn? mo?liwo?? handlu.
<<KUP Bifrost>>


Oficjalna strona Bifrost BFC - https://thebifrost.io/


Bifrost BFC Twitter - https://twitter.com/BIFROSTio


Bifrost BFC Medium - https://medium.com/bifrost/bfc-initial-uniswap-listing-8f38e1179b16
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne