Jak i gdzie kupi? Badger DAO [BADGER] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Badger DAO to przejrzysta, zdecentralizowana, zautomatyzowana jednostka skoncentrowana na opracowywaniu towarów i technologii, które usprawniaj? i upraszczaj? przyj?cie tokena Bitcoin (BTC) jako zobowi?zania w wielu ekosystemach inteligentnych kontraktów.

Obecna cena Badger DAO wynosi 24,64 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 19 135 192 USD. Nasz cennik BADGER na USD jest aktualizowany w czasie rzeczywistym. W ci?gu ostatnich 24 godzin Badger DAO zyska? 0,61 proc. Obecny ranking CoinMarketCap to #191, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 249 281 187 USD. W obiegu znajduje si? 10 116 031 monet BADGER, o ??cznej liczbie 21 000 000 monet BADGER.

<<KUP Badgera DAO>>

O Badger DAO BADGER

Konstruktorem mo?e by? pojedynczy programista, zespó? programistów lub korporacja. Warunki uczestnictwa nie s? ustalone w kamieniu i ka?dy mo?e je ustali?. Badger Builders, produkty spo?ecze?stwa, dedykowany personel operacyjny Badger, stosunkowo wczesne wydanie tokenów BADGER do zarz?dzania oraz rzeczywisto??, która obejmuje wszystkie elementy oprogramowania, s? dost?pne i prawdopodobnie stanowi? podstaw? Badger DAO.

Zespó? audytowy Zokyo podczas wst?pnego audytu nie wykry? ?adnych powa?nych wad w systemach p?atno?ci Badger DAO.

<<KUP Badgera DAO>>

Co to jest Badger DAO BADGER?

Sett i DIGG to podstawowe produkty Badger DAO. Poniewa? Badger DAO jest inicjatyw? opart? na spo?eczno?ci, wszystkie towary musz? zosta? przekazane, przeg?osowane i zaakceptowane przez posiadaczy tokenów, zanim zostan? zbudowane.

Platforma jest aren? wspó?pracy, na której programi?ci, znani jako Badge Builders, mog? wspó?pracowa?, aby doda? Bitcoin jako zabezpieczenie do jak najwi?kszej liczby blockchainów. Dlatego przy ka?dym wdro?eniu programista mo?e otrzyma? minut? do du?ej cz??ci przychodów wraz z monetami BADGER za po?rednictwem programistycznej sieci bitcoin. Mainnet zosta? uruchomiony 3 grudnia 2020 r.

<<KUP Badgera DAO>>

Kim s? za?o?yciele Badger DAO BADGER?

Chris Spadafora to genialny umys? stoj?cy za ostatecznym stworzeniem Badger DAO. By? wieloletnim entuzjast? kryptowalut, inwestorem i partnerem Angelrock.

<<KUP Badgera DAO>>

Co sprawia, ?e Badger DAO BADGER jest wyj?tkowy?

Bior?c pod uwag? podstawowe produkty (SETT i DEG) borsuka DAO, mo?na ?mia?o powiedzie?, ?e technologia pob?ogos?awi?a u?ytkowników wieloma unikalnymi cechami, z których mo?na skorzysta?.

Sett jest zdecentralizowanym agregatorem finansów (DeFi), który oferuje techniki ?agodzenia po?yczek flash w oparciu o stokenizowane BTC za pomoc? pi?ciu strategii. Gdy u?ytkownik dokona wp?aty, inteligentna umowa protoko?u wykonuje prac?, a u?ytkownik otrzymuje dywidend?.

Rolnicy, którzy wp?acaj? tokenizowane BTC do skarbca Setta, otrzymuj? BADGER i DIGG jako nagrod? za swój udzia?. Poza podatkiem w wysoko?ci 0,5 proc. zyski s? pomniejszane o 4,5 proc. na pokrycie kosztów gazu i transakcji.

DIGG jest bitcoinem produkowanym bez powiernictwa na zasadzie ?a?cucha bloków Ethereum z elastyczn? produkcj? i mechanizmem opartym na rebazie, który jest powi?zany z kosztem BTC. Jego g?ównym celem jest eliminacja scentralizowanych stron trzecich.

<<KUP Badgera DAO>>

Gdzie mo?na kupi? Badger DAO BADGER?

Badger DAO (BADGER) mo?na kupi? lub sprzeda? na nast?puj?cych gie?dach: aby kupi? lub sprzeda? dowoln? walut? Badger DAO (BADGER), nale?y zanotowa? wymienione poni?ej nazwy; Binance, Huobi Global, OKEx i wreszcie FTXZT


<<KUP Badgera DAO>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Badger DAO BADGER

Ile monet Badger DAO BADGER znajduje si? obecnie w obiegu?

Od oko?o marca 2021 r. aktywna dost?pno?? Badger DAO (BADGER) pozosta?a 7 339 511 monet, z dost?pn? ilo?ci? 21 000 000 BADGER.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa stosuje Badger DAO BADGER?

Badger DAO utworzy?o grup? doradcz? ds. bezpiecze?stwa sk?adaj?c? si? z haktywistów, którzy regularnie analizuj? ?rodowisko projektu.

Od jakich czynników zale?y cena borsuka DAO BADGER?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? BADGER.

Wniosek

Po samej wycenie do 100% w ci?gu zaledwie pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, by zacytowa?, ?e tokeny Badger DAO BADGER zosta?y zaktualizowane do nowego, wszechczasowego, wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 24,64 USD za token.

W ten sposób w?a?nie zacz?? si? potencja?, by du?o zyska? przy mniejszym nak?adzie.
<<KUP Badgera DAO>>


Badger DAO BADGER Oficjalna strona internetowa - https://app.badger.finance/

Badger DAO BADGERTwitter - https://twitter.com/badgerdao
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne