Jak i gdzie kupi? Aragon (ANT) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

O Aragonii

Prawie wszystkie organizacje dziel? pewne podstawowe obowi?zki zarz?dcze. Musz? przyzna? nabywcom prawo w?asno?ci, umo?liwi? inwestorom udzia? w kwestiach zarz?dzania, generowa? fundusze, wynagradza? personel i partnerów za pomoc? systemu g?osowania oraz ustanowi? uprawnienia administracyjne w zakresie zarz?dzania finansami i bezpiecze?stwem. Te funkcje s? zawarte w Aragon dApp dla wszystkich nowych organizacji, które do??czaj? do platformy.

<<KUP ARAGON>>

Co to jest Aragon (ANT)?

Aragon to projekt oprogramowania ksi?gi publicznej oparty na Ethereum. S?u?y do tworzenia i prowadzenia zdecentralizowanych, w pe?ni niezale?nych grup. Organizacja Aragon, klient Aragon i system Aragon to trzy podstawowe komponenty platformy Aragon.

Organizacja Aragon to projekt oparty na infrastrukturze o zerowym zysku, która obs?uguje system Aragon poprzez dystrybucj? i ochron? przychodów uzyskanych za po?rednictwem wymiany monet. System Aragon wspiera i promuje wymian? informacji mi?dzy klientami oraz pomoc w ramach spo?eczno?ci ksi?gi publicznej, któr? Aragon twierdzi, ?e reprezentuje. Klient Aragon jest standardowym narz?dziem dla programistów, którzy pracuj? nad tworzeniem DAO.

ANT to rdzenna moneta platformy Aragon, która obs?uguje ró?ne zastosowania, w tym odpytywanie sugestii i uczestnictwo w zarz?dzaniu systemem. Oprogramowanie Przedstawiciela Aragona i inteligentne kontrakty Ethereum umo?liwiaj? zdecentralizowanej organizacji prowadzenie osobistych po??cze? w oparciu o platform? Aragon. Aragon to inicjatywa jedyna w swoim rodzaju, poniewa? umo?liwia zdecentralizowane systemy organizacji i ??czy klientów DAO za po?rednictwem sieci Ethereum.

<<KUP ARAGON>>

Kim s? za?o?yciele ANT?

Platforma Aragon zosta?a stworzona przez Luisa Ivana Cuende i Jorge Izquierdo w 2016 roku. Para stworzy?a równie? Aragon Organization i Aragon One. Aragon One to firma zasilaj?ca platform? Aragon i wspieraj?ca j?.

W 2017 roku grupa twórców zorganizowa?a premier? monet, sprzedaj?c monety ANT i pozyskuj?c 275 000 ETH, co w momencie premiery równa?oby si? 25 milionom dolarów. Na platformie Ethereum projekt zosta? publicznie wprowadzony w 2018 roku.

Klienci maj? mo?liwo?? aktualizacji do wersji Aragon V2, która zu?ywa minimaln? ilo?? paliwa na op?atach i wykorzystuje meta transfery dla ANT, od 2020 roku.

<<KUP ARAGON>>

Dlaczego ANT jest uwa?any za wyj?tkowy?

Aragon jest wyj?tkowy, poniewa? pozwala tworzy?, obs?ugiwa? i zarz?dza? DAO. To trudne przedsi?wzi?cie, ale Aragon dba o to, by by?o tak przyjazne dla u?ytkownika, jak to tylko mo?liwe. Aragon's, inteligentna platforma kontraktowa z preinstalowan? funkcjonalno?ci? do budowy DAO, umo?liwia u?ytkownikom i programistom szybkie zak?adanie niezale?nych zdecentralizowanych organizacji na platformie Aragon.

Aragon pomaga w rozwoju gospodarki opartej na ksi?dze publicznej i spo?eczno?ci DAO, u?atwiaj?c budowanie i utrzymywanie zdecentralizowanych organizacji. DAO znajduj?ce si? na platformie mog? si? ??czy?, a u?ytkownicy mog? budowa? zdecentralizowane organizacje do ró?nych celów.

Aragon to wspania?a koncepcja, która dodaje warto?? rynkowi bitcoinów.

<<KUP ARAGON>>

Gdzie kupi? Aragona?

ANT mo?na znale?? na kilku g?ównych gie?dach kryptowalut. Nie ma niestety prostego portalu gotówkowego do zakupu ANT. Je?li chcesz kupi? ANT, musisz najpierw kupi? BTC lub ETH, poniewa? s? to g?ówne kombinacje handlowe dla kryptowaluty.

Krótko mówi?c, poniewa? ARGON to moneta BEP-20 dzia?aj?ca na Binance Smart Chain, najszybszy sposób na zakup, poniewa? by?by to transfer ETH na Binance (lub jeden z wymienionych poni?ej rynków handlowych dla kupuj?cych z USA), zmie? go na BNB, a nast?pnie przenie? go do portfela za pomoc? Binance Smart Chain i zmie? BNB na ANT na PancakeSwap.

<<KUP ARAGON>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy ANT to dobra inwestycja?

G?ówn? cech? Aragona jest to, ?e pozwala ka?demu tworzy? i obs?ugiwa? DAO. Znaczenie zdecentralizowanych organizacji mo?e zwi?kszy? atrakcyjno?? ANT i Aragon. Aragon mo?e by? doskona?ym zakupem dla tych, którzy dostrzegaj? mo?liwo?ci w DAO.

Jak kupi? ANT?

Poniewa? zastanawia?e? si?, jak kupi? ANT, z przyjemno?ci? dowiesz si?, ?e Kriptomat u?atwia to. Aby kupi? ANT za pomoc? ró?nych sposobów p?atno?ci, po prostu zarejestruj si? za darmo i post?puj zgodnie z instrukcjami wy?wietlanymi na ekranie.

Jak sprzeda? ANT?

Je?li obecnie posiadasz ANT i trzymasz je na koncie handlowym Kriptomat, mo?esz szybko handlowa?, przegl?daj?c interfejs u?ytkownika i wybieraj?c preferowan? metod? p?atno?ci.

<<KUP ARAGON>>

Wniosek

Aragon to korzystna inicjatywa w ca?ym ?wiecie kryptowalut, poniewa? pozwala ka?demu szybko (w ci?gu kilku minut) stworzy? DAO, eliminuj?c konieczno?? wcze?niejszego skomplikowanego podej?cia. Jako lokalna moneta platformy, ANT docenia rozwój platformy Aragon, co czyni j? istotnym elementem spo?eczno?ci DAO.

W miar? rozwoju i aktualizacji Aragona, nowi nabywcy, programi?ci, klienci i handlowcy zainteresuj? si?, potencjalnie powoduj?c wzrost warto?ci ANT.

<<KUP ARAGON>>

Oficjalna strona Aragon https://aragon.org/

Aragon Twitter https://twitter.com/AragonProject

Blog Aragona https://blog.aragon.org/

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne