Xtrade

Avatar

Opublikowany

włączony

Xtrade jest uwa?any za wiod?cego globalnego brokera forex i CFD oraz instytucj? finansow?. Firma powsta?a dziesi?? lat temu i obs?uguje handlowców z ca?ego ?wiata. X trade oferuje swoim inwestorom szerok? gam? rynków finansowych, w tym forex, akcje, kryptowaluty, indeksy, towary, kontrakty CFD i ETF. Wiarygodno?? firmy wzros?a na poziomie mi?dzynarodowym, kiedy w 2016 roku podpisa? kontrakt z supergwiazd? pi?ki no?nej Cristiano Ronaldo jako ich oficjalnym ambasadorem. Przez lata Xtrade ?wiadczy?o swoje us?ugi niektórym z wiod?cych handlowców na ?wiecie, zapewniaj?c bezpieczne ?rodowisko handlowe.

Pomimo wielkiego mi?dzynarodowego uznania i recenzji Xtrade, zdecydowali?my si? przetestowa? oferowane przez nich us?ugi i ustali?, w jaki sposób radz? sobie z niektórymi z czo?owych konkurentów w bran?y brokerskiej CFD. Aby to osi?gn??, stworzyli?my konto na platformie Xtrade i zasilili?my je prawdziwymi pieni?dzmi. Nast?pnie przetestowali?my platform? na niektórych z jej wiod?cych us?ug. To w?a?nie po tej analizie zdecydowali?my si? napisa? t? recenzj?, aby?my mogli poinformowa? handlowców, o co chodzi handlowcom i czy by?aby to dobra platforma dla nich do prowadzenia transakcji.

Od ponad dekady Xtrade oferuje swoim klientom platform?, na której mog? prowadzi? dzia?alno?? handlow?. Dzi?ki szerokiej gamie produktów do handlu, Xtrade przyci?gn?? handlowców z ca?ego ?wiata i osi?gn?? mi?dzynarodowe uznanie i recenzje.

Oto kompleksowe podsumowanie Xtrade i us?ug, które oferuje swoim klientom.

ZALETY CONS
Obs?uga klienta jest dost?pna 24/6- nie dzia?aj? w sobotyRachunek demo jest dost?pnyXtrade jest regulowanym podmiotem finansowymOferuje bonusy kredytowe i gotówkoweMo?esz handlowa? 24/7D?wignia jest tak wysoka jak 1:400Bez op?at za wp?aty lub wyp?atyObs?uga wielu walut bazowychXtrade akceptuje kredyty/ karty debetowe i transakcje za pomoc? e-portfelaLiczne materia?y edukacyjne Xtrade oferuje sta?e spready Handlowcy z niektórych lokalizacji, takich jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, nie s? akceptowani. Platforma MT4 nie jest dost?pna na wszystkich typach kont

Dlaczego mia?by? wybra? Xtrade zamiast innych brokerów? Us?ugi oferowane przez Xtrade swoim klientom s? wyj?tkowe, poniewa? Xtrade pozwala na handel przez siedem dni w tygodniu, w przeciwie?stwie do niektórych wiod?cych firm brokerskich na ?wiecie. Ich zespó? obs?ugi klienta jest równie? dost?pny przez sze?? z tych dni, aby pomóc swoim klientom, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Chocia? platforma handlowa MT4 nie zosta?a jeszcze przyj?ta na Xtrade, broker oferuje swoim klientom szerok? gam? materia?ów edukacyjnych i narz?dzi handlowych. Przewodniki po analizach rynkowych s? kluczowym czynnikiem sukcesu ka?dego tradera, a Xtrade pomog?o Ci skorzysta? z zespo?u wykszta?conych pracowników, aby zapozna? si? z przewodnikami po analizach rynkowych, które pomog? Ci na ka?dym etapie handlu.

Xtrade szybko staje si? ulubie?cem traderów ze wzgl?du na sta?? dost?pno?? wysokiej jako?ci us?ug. Chocia? nie jest dost?pny w niektórych obszarach, takich jak USA, Wielka Brytania i Kanada, Xtrade umo?liwia swoim klientom dost?p do szeregu instrumentów finansowych na ich platformie. W ci?gu ostatniej dekady Xtrade obs?u?y? dla swoich klientów miliardy dolarów. Przy du?ym nap?ywie gotówki i p?ynno?ci wp?aty i wyp?aty nie powinny stanowi? ?adnego wyzwania dla klientów Xtrade.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Revolution – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Spis tre?ci

1 test do?wiadczenia Xtrade

2 Obs?uga klienta

3 Platforma transakcyjna

4 Proces wyp?aty

5 Czy Xtrade to oszustwo czy legalne?

6 Regulacja Xtrade i bezpiecze?stwo funduszy

7 Xtrade- Rodzaje Kont

8 Op?aty i spready

9 Wp?aty i wyp?aty

9.1 Portfele elektroniczne

9.2 Karty kredytowe/debetowe

9.3 Przelew bankowy

9.4 Weryfikacja konta

9.5 Dowód to?samo?ci

9.6 Dowód adresu

Platforma handlowa 10 Xtrade

11 cz?sto zadawanych pyta? (FAQ)

11.1 Czy Xtrade jest regulowany?

11.2 Co to jest Xtrade?

11.3 Kto ma do?wiadczenie z Xtrade?

11.4 Jak dzia?a Xtrade?

11.5 Jak? renom? cieszy si? Xtrade?

11.6 Jak otworzy? konto w Xtrade?

11.7 Gdzie znajduje si? Xtrade?

12 Wniosek

Test do?wiadczenia Xtrade

Aby wybra? odpowiedniego brokera, nale?y wzi?? pod uwag? pewne us?ugi. Us?ugi te s? kluczem do udanego handlu na dowolnej platformie maklerskiej. Jako firma maklerska o wysokiej reputacji chcieli?my potwierdzi?, czy us?ugi te dzia?a?y do perfekcji. W tym celu utworzyli?my konto w Xtrade i zasilili?my je prawdziwymi pieni?dzmi oraz przetestowali?my ró?ne us?ugi.

Obs?uga klienta

Najpierw przyjrzeli?my si? ich systemowi obs?ugi klienta. Aby Twoi klienci byli zadowoleni i usatysfakcjonowani, personel obs?ugi klienta musi by? zawsze dost?pny i zdolny do rozwi?zania przedstawionych problemów. Xtrade b?d?c wiod?cym brokerem oferuje swoim klientom zespó? obs?ugi klienta dost?pny 24/6. Z obs?ug? klienta mo?na skontaktowa? si? przez e-mail, telefon lub czat na ?ywo o ka?dej porze dnia, nawet w niedziele. Przes?ali?my zg?oszenie personelowi obs?ugi klienta i otrzymali?my natychmiastow? odpowied?, obiecuj?c natychmiastowe zbadanie problemu. Xtrade przyjrza? si? naszemu problemowi i zosta? rozwi?zany w mgnieniu oka. Mo?emy ?mia?o powiedzie?, ?e Xtrade przoduje w dziale obs?ugi klienta.

Otwórz darmowe konto demo z Xtrade

Platforma handlowa

Postanowili?my przyjrze? si? platformie, z której korzystaj? traderzy na Xtrade. Korzystaj? z platformy WebTrader, która jest ?atwa w u?yciu dla wi?kszo?ci traderów i oferuje szerok? gam? narz?dzi edukacyjnych i handlowych. Handlowcy uzyskuj? dost?p do codziennych wiadomo?ci na temat trendów rynkowych, analiz rynkowych i kalendarza ekonomicznego, aby pokaza? im wydarzenia, które mog? mie? wp?yw na niektóre cz??ci ?wiata gospodarczego. Narz?dzia te daj? handlowcom wiedz? na temat aktywów do handlu i akcji do kupienia. Pomagaj? równie? handlowcom podejmowa? lepsze decyzje w procesie handlowym. Platforma handlowa by?a bardzo responsywna. Z?o?yli?my zamówienie i nasza pro?ba zosta?a natychmiast przetworzona. W ten sposób nie stracili?my okazji do zakupu. Podobnie ustawili?my zlecenie sprzeda?y i nasza pro?ba zosta?a zatwierdzona w kilka sekund. Szybka realizacja zlece? to czasami ró?nica mi?dzy udan? transakcj? a flopem. Xtrade zapewnia Ci ochron?, poniewa? jego platforma ma doskona?y czas realizacji.

Proces wyp?aty

Dla traderów proces wyp?aty ?rodków jest równie wa?ny jak sam proces handlowy. Proces wyp?aty musi by? na tyle prosty, aby unikn?? niepotrzebnych niedogodno?ci. Na Xtrade stali?my si? uprawnieni do wyp?aty naszych ?rodków, gdy tylko dokonali?my wp?aty na nasze konto handlowe. Wype?nili?my formularz wniosku o wyp?at? i przes?ali?my go do zespo?u obs?ugi klienta wraz z dokumentami weryfikacyjnymi. Nasza pro?ba zosta?a sprawdzona i zatwierdzona. Nasze konto zosta?o zwrócone w ci?gu 24 godzin. Metody przelewów bankowych mog? jednak nie by? tak szybkie, jak inne metody. Dzieje si? tak z powodu wszystkich procesów bankowych. Mo?e min?? wi?cej ni? dwa dni robocze, zanim pieni?dze pojawi? si? na Twoim koncie.

Trzy sprawdzone przez nas us?ugi maj? kluczowe znaczenie dla sukcesu ka?dego tradera, a Xtrade w zadowalaj?cy sposób dostarcza je swoim klientom. Na tej podstawie mo?emy poleci? Xtrade jako platform? brokersk? do handlu forex, kryptowalutami, indeksami gie?dowymi, metalami i towarami.

Czy Xtrade to oszustwo czy legalne?

Trader musi zaufa? platformie handlowej, zanim zacznie z ni? handlowa?, aby zdoby? to zaufanie, musi wiedzie?, czy broker jest regulowany przez organ, czy nie, poniewa? handel z zaufanym brokerem zapewni traderowi spokój ducha, ?e ich fundusze i dane osobowe s? bezpieczne. Po przejrzeniu ich us?ug mo?emy potwierdzi?, ?e Xtrade jest legaln? platform? brokersk? CFD. Xtrade kojarzy si? z wielkimi nazwiskami, w tym z supergwiazd? pi?ki no?nej Cristiano Ronaldo.

Xtrade jest spó?k? regulowan?. Ten broker jest regulowany i licencjonowany przez Mi?dzynarodow? Komisj? Us?ug Finansowych o numerze rejestracyjnym IFSC/60/383/TS/19. Poniewa? Xtrade jest regulowany, wymagane jest przestrzeganie mi?dzynarodowych polityk kieruj?cych rynkami finansowymi, w tym przepisów AML i KYC. Xtrade podda? si? tym organom regulacyjnym, dzi?ki czemu mog? zapewni? 100% przejrzysto?? swoim klientom, a ich celem jest ograniczenie kradzie?y i powi?zanie z bran??. . Przepisy AML i KYC maj? na celu wyeliminowanie kradzie?y to?samo?ci, finansowania terroryzmu i prania pieni?dzy. Te ustalone przepisy zapewniaj? równie? bezpiecze?stwo informacji u?ytkownika przez ca?y czas. Dzi?ki zespo?owi, który bardzo dba o uczciwo??, Xtrade nieustannie pracuje nad zapewnieniem swoim u?ytkownikom bezpiecznego i regulowanego ?rodowiska handlowego.

W czasach, gdy Xtrade istnia?, pracowali nad tym, aby procesy transakcyjne na swojej platformie by?y wystarczaj?co ?atwe dla swoich klientów. System p?atno?ci zosta? usprawniony, aby zapewni? bezpiecze?stwo ?rodków podczas transakcji. Dzi?ki temu inwestorzy na platformie Xtrade mog? z ?atwo?ci? przesy?a? pieni?dze bez ?adnych wyzwa? zwi?zanych z bezpiecze?stwem. ?rodki mo?na wyp?aci? bez ?adnych problemów, a kto tego nie chce? Weryfikacja Twojego konta jest bardzo wa?na przed wyp?at? ?rodków. Dlatego rozs?dnie by?oby mie? przy sobie wszystkie dokumenty weryfikacyjne przed otwarciem konta w Xtrade.

Warunki Xtrade s? wyczerpuj?ce i ?atwe do zrozumienia. Xtrade sprawia, ?e klient rozumie wszystko o firmie, zanim b?dzie móg? si? z nimi zarejestrowa?. Xtrade szanuje prywatno?? swoich klientów iz tego powodu nie udost?pnia ani nie sprzedaje informacji o klientach ?adnym stronom trzecim ani firmom stowarzyszonym. Wszystkie dane udost?pniane Xtrade pozostaj? zawsze poufne.

Zarejestruj si? teraz w Xtrade!

Regulacja Xtrade i bezpiecze?stwo funduszy

Jak wspomniano wcze?niej, Xtrade jest regulowany przez Mi?dzynarodow? Komisj? Us?ug Finansowych w Belize pod numerem rejestracyjnym IFSC/60/383/TS/19. Xtrade international podlega równie? przepisom AML i KYC.

Xtrade zapewnia najwy?sze bezpiecze?stwo ?rodków i informacji swoich klientów. Ich systemy bezpiecze?stwa s? szczelne, co pozwala im chroni? fundusze u?ytkowników przed hakerami i innym szkodliwym oprogramowaniem znalezionym w Internecie.

W?a?ciciele kont s? jedynymi osobami, które mog? uzyska? dost?p do kont, a jest to mo?liwe tylko po weryfikacji, wi?c nie martw si?, z Xtrade wszystko jest w porz?dku. Xtrade za?o?y? indywidualne konta klientów i nie miesza aktywów klientów z aktywami swojej firmy. Dzi?ki temu oddzieleniu funduszy firmy i klientów, Xtrade zapewni?o inwestorom dost?p do swoich pieni?dzy, kiedy tylko zechc?. Poniewa? banki Xtrade z mi?dzynarodowymi instytucjami bankowymi, fundusze klientów s? chronione przez renomowane instytucje kredytowe UE. Xtrade spe?nia mi?dzynarodowe standardy, je?li chodzi o bezpiecze?stwo danych i funduszy, dzi?ki czemu Xtrade cieszy si? zaufaniem niektórych wiod?cych traderów na ?wiecie. Wielu brokerów wysokiej jako?ci podlega regulacjom, dlatego zaleca si?, aby? po?wi?ci? troch? czasu na porównanie ich us?ug, zanim wybierzesz odpowiedniego dla siebie brokera.

Xtrade- Rodzaje Kont

Xtrade oferuje u?ytkownikom ró?norodne pakiety. Ich konta handlowe obejmuj? klientów ze wszystkich klas, a niezawodne us?ugi s? oferowane wszystkim. Chocia? typy kont maj? minimalne ró?nice, maj? na celu u?atwienie ludziom handlu setkami aktywów finansowych. W poni?szej tabeli podsumowano ró?ne typy kont.

XStandardowy Xpremium XPatynowa XVIP
Minimalny depozyt 250 z? 1000$ 5000 USD 20 000 $
Trader stacjonarny i mobilny dost?pny dost?pny dost?pny dost?pny
Konto demo dost?pny dost?pny dost?pny
Codzienne recenzje rynku wideo dost?pny dost?pny dost?pny dost?pny
Lekcja platformy 1 na 1 dost?pny dost?pny dost?pny dost?pny
Obs?uga klienta 24/7 dost?pny dost?pny dost?pny dost?pny
Ekskluzywny bonus powitalny dost?pny dost?pny dost?pny
Alerty rynkowe, raporty i prognozy Autochartist dost?pny dost?pny dost?pny
MetaTrader4 dost?pny dost?pny dost?pny
Dedykowany mened?er konta dost?pny dost?pny dost?pny
Edukacyjne samouczki wideo i e-booki dost?pny dost?pny dost?pny
Redukcja rozprzestrzeniania si? dost?pny dost?pny
Wsparcie transakcyjne VIP / Dedykowany starszy mened?er konta dost?pny dost?pny
Bonusy depozytowe VIP dost?pny dost?pny
Indywidualna strategia handlowa i wsparcie dost?pny
Konto priorytetowe i przetwarzanie p?atno?ci dost?pny
Ekskluzywne prezenty firmowe dost?pny

To jest podsumowanie warunków handlowych na Xtrade.

 • Brak op?at transakcyjnych za wp?aty lub wyp?aty.
 • Nie mo?esz zmieni? domy?lnego wska?nika d?wigni.
 • Maksymalna dost?pna d?wignia to 1:400.
 • Xtrade akceptuje p?atno?ci za po?rednictwem metod elektronicznych, przelewów bankowych oraz kart kredytowych/debetowych.
 • Godziny handlu na platformach Xtrade to od niedzieli 2100 GMT do pi?tku 2100 GMT w czasie letnim. Zim? godziny handlu s? od niedzieli 2200 GMT do pi?tku 2200 GMT.
 • Minimalny lot handlowy mo?na obni?y? z pomoc? obs?ugi klienta.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Profit – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Op?aty i spready

Jak ju? wspomniano, Xtrade nie pobiera ?adnych op?at za transakcje, jednak Twój bank/instytucja finansowa mo?e obci??y? Ci? op?atami transakcyjnymi. Xtrade pobiera pewne op?aty na swoich platformach, takie jak op?aty za spread i op?ata za brak aktywno?ci, gdy konto pozostaje nieaktywne przez 3 miesi?ce.

W zale?no?ci od rodzaju konta tradera, Xtrade obs?uguje zarówno zmienne, jak i sta?e spready. Wraz ze wzrostem typów kont zmniejszaj? si? spready. Traderzy na platynie i VIP uzyskuj? zatem ni?sze spready w porównaniu do tych, którzy korzystaj? z kont standardowych i premium.

Otwarcie konta w Xtrade jest bardzo proste. Wystarczy wej?? na ich stron? internetow? i klikn?? „ZAREJESTRUJ SI?”, która jest na niebiesko. Podaj wymagane dane i zaakceptuj warunki Xtrade oraz prze?lij swoj? aplikacj?. Twoje konto zostanie wkrótce otwarte.

Wp?aty i wyp?aty

Uproszczony system p?atno?ci na Xtrade u?atwia u?ytkownikom wp?acanie i wyp?acanie ?rodków bez ?adnych problemów. Aby wp?aci? pieni?dze na swoje konto Xtrade, wykonaj nast?puj?ce kroki:

 • Odwied? stron? Xtrade i zaloguj si? na swoje konto.
 • Wejd? na swoj? platform? i kliknij zak?adk? „wp?ata”.
 • Wprowad? preferowan? metod? p?atno?ci.
 • Wprowad? kwot?, któr? chcesz wp?aci? i z?ó? wniosek.
 • ?rodki pojawi? si? na Twoim koncie handlowym w ci?gu kilku minut.
 • Przelewy bankowe mog? potrwa? d?u?ej ni? jeden dzie?, zanim ?rodki pojawi? si? na Twoim koncie.

Xtrade akceptuje te trzy metody p?atno?ci:

Portfele elektroniczne

Akceptowane s? p?atno?ci za pomoc? metod elektronicznych, takich jak Skrill i Neteller. Transakcje s? bezp?atne, ale Twoja instytucja finansowa mo?e Ci? za to obci??y?. Ta metoda transakcji jest szybka i ma natychmiastowe odzwierciedlenie.

Karty kredytowe/debetowe

Karty takie jak Visa, Mastercard i Astropay s? akceptowane przez Xtrade. Ta metoda jest równie? szybka i szybko si? odbije. Twoja instytucja mo?e pobiera? op?aty za procesy.

Przelew bankowy

Ta metoda jest przydatna w obszarach, w których metoda p?atno?ci kart? jest niska. Przetworzenie tej metody zajmuje 2-5 dni roboczych.

Aby wyp?aci? zarobki z konta Xtrade, wykonaj nast?puj?ce kroki.

 • Odwied? Xtrade i zaloguj si? na swoje konto.
 • Przejd? do swojej platformy i kliknij przycisk „wyp?ata”.
 • Wype?nij formularz wniosku o wyp?at? p?atno?ci.
 • Poczekaj na zatwierdzenie, a Twoje konto zostanie zasilone, gdy Xtrade zatwierdzi Twoj? pro?b?.

B?dziesz musia? zweryfikowa? swoje konto, zanim b?dziesz móg? wyp?aci? pieni?dze.

Weryfikacja konta

Jest to bardzo delikatny proces i Xtrade nadaje mu wysoki priorytet. Dzisiejszy ?wiat online jest pe?en oszustów, a Xtrade stara si? chroni? przed nimi ?rodki klientów. Aby to zrobi?, Xtrade b?dzie wymaga?o przedstawienia nast?puj?cych dokumentów:

Dowód to?samo?ci

Aby potwierdzi? swoj? to?samo??, zostaniesz poproszony o przes?anie któregokolwiek z nast?puj?cych dokumentów;

 • Mi?dzynarodowy paszport
 • Dowód osobisty
 • Prawo jazdy

Dokumenty te musz? zawiera? te same informacje, które poda?e? na swoim koncie Xtrade.

Potwierdzenie adresu

Rozwa?any b?dzie ka?dy z nast?puj?cych dokumentów:

 • wyci?g z konta bankowego
 • Rachunek za media (pr?d, woda, gaz, telefon itp.)

Wszystkie te dokumenty musz? by? aktualne (nie starsze ni? 3 miesi?ce), powinny zawiera? wszystkie Twoje dane i by? jasne.

Brak weryfikacji konta nie pozwoli na dokonywanie transakcji na Xtrade.

Skontaktuj si? z Xtrade teraz

Platforma handlowa Xtrade

Xtrade obs?uguje zarówno WebTrader, jak i MT4. Jednak MT4 nie jest dost?pny na standardowych typach kont. WebTrader to najpopularniejsza platforma na Xtrade. Nie wymaga instalacji i mo?e by? u?ywany przez ka?dego handlarza. WebTrader jest kompatybilny ze wszystkimi przegl?darkami i daje u?ytkownikom kilka wa?nych funkcji, takich jak konta demo, wiadomo?ci i analizy rynkowe, kalendarze ekonomiczne, wykresy cen i wiele innych.

MT4 jest najpopularniejsz? platform? handlow? w bran?y ze wzgl?du na wiele funkcji. Na Xtrade jest dost?pny dla posiadaczy kont Premium, Platinum i VIP. Ta platforma jest bardzo bezpieczna i zawiera wiele narz?dzi, takich jak wiadomo?ci rynkowe, wykresy cen na ?ywo, kalendarze ekonomiczne, analizy rynku, zasoby edukacyjne, dedykowanego mened?era konta i wiele innych funkcji.

Aplikacja mobilna Xtrade jest dost?pna zarówno dla u?ytkowników Androida, jak i iOS. Korzystaj?c z tej aplikacji, handlowcy mog? uzyska? dost?p do swoich kont i przeprowadza? transakcje. Wszystkie platformy na Xtrade maj? elegancki interfejs u?ytkownika, a handlowcy ?atwo si? po nich porusza?.

Traderzy musz? by? na czele w ?wiecie marketingu finansowego i handlu kryptograficznego, je?li chc? by? na czele swojego handlu. Wszyscy inwestorzy Xtrade maj? dost?p do ró?norodnych materia?ów edukacyjnych, które pomog? im by? na bie??co. Nale?? do nich samouczki wideo, blogi, eBooki i s?owniczek. Wszystkie te zasoby s? dost?pne dla pocz?tkuj?cych i guru handlu.

Pod wzgl?dem zasobów Xtrade zapewnia swoim u?ytkownikom ró?ne narz?dzia handlowe. Niezale?nie od tego, czy jest to platforma MT4, czy platforma transakcyjna WebTrader, u?ytkownicy mog? uzyska? dost?p do ró?nych narz?dzi handlowych, takich jak kalendarz ekonomiczny, który informuje traderów na bie??co. Inne materia?y edukacyjne s? równie? dost?pne tutaj.

Obs?uga klienta na Xtrade jest po prostu fantastyczna i jedna z najlepszych w bran?y handlowej. Zespó? obs?ugi klienta jest dost?pny 24/6. S? profesjonalni, a jednocze?nie bardzo przyja?ni. Wszelkie problemy, które masz, zostan? rozwi?zane w krótkim czasie.

Cz?sto zadawane pytania (FAQ)

Czy Xtrade jest regulowany?

Xtrade International Ltd jest regulowana i autoryzowana przez Mi?dzynarodow? Komisj? Us?ug Finansowych w Belize, z numerem licencji IFSC/60/383/TS/19 i ?wiadczy us?ugi zgodnie z polityk? firmy.

Co to jest Xtrade?

Xtrade to firma brokerska oferuj?ca najlepsze w handlu online CFD i online forex. Od ponad 10 lat Xtrade pomaga traderom dokonywa? p?atno?ci handlowych, zarz?dza? ryzykiem i uzyskiwa? dost?p do wysokiej p?ynno?ci.

Kto ma do?wiadczenie z Xtrade?

Handlowcy wszystkich klas s? obs?ugiwani w Xtrade. Dzi?ki ró?nym typom kont handlowcy mog? wybiera? konta, na których wygodnie handluj?. Ich konta demo s? równie? przydatne, aby pomóc w zapoznaniu si? nowych cz?onków z platform?.

Jak dzia?a Xtrade?

Xtrade daje swoim traderom dost?p do rynków finansowych i umo?liwia im handel aktywami w akcjach, forex, CFD, towarach i metalach.

Xtrade korzysta z platformy MT4 i WebTrader, aby zapewni? dost?p swoim klientom. Xtrade pobiera op?aty transakcyjne za ka?d? transakcj? poprzez spready, oprócz innych kosztów, takich jak op?aty za brak aktywno?ci.

Jak? renom? cieszy si? Xtrade?

Xtrade to renomowana firma. Ich ambasadorem w roku 2016 by?a supergwiazda pi?karska Cristiano Ronaldo, która gra w Juventus FC. Xtrade s? równie? regulowane przez IFSC i dzia?aj? zgodnie z regulacjami KYC i AML.

Jak otworzy? konto w Xtrade?

Aby rozpocz?? handel z Xtrade, wykonaj nast?puj?ce kroki:

 • Odwied? oficjaln? stron? Xtrade i kliknij Zarejestruj si?.
 • Podaj swoje imi? i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
 • Zgód? si? i prze?lij swoj? aplikacj?.
 • Po przejrzeniu Twoich danych, Xtrade aktywuje Twoje konto
 • Po wp?aceniu ?rodków na swoje konto mo?esz rozpocz?? handel.

Gdzie jest oparty na Xtrade?

Xtrade International Ltd ma siedzib? przy Cork Street, nr 5 w Belize City w Belize.

Wniosek

Bior?c to wszystko pod uwag?, mog? potwierdzi? wszystkim handlowcom, ?e Xtrade to legalna firma, której mo?na zaufa?. Mo?esz skontaktowa? si? z nimi przez telefon, e-mail i czat na ?ywo, aby uzyska? wi?cej informacji.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Code – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne