TeleTrade

Avatar

Opublikowany

włączony

Je?li szuka?e? czego? na temat inwestowania, prawdopodobnie s?ysza?e? o TeleTrade. W rzeczywisto?ci jest to jedna z najbardziej znanych firm, a tak?e ta, która istnieje najd?u?ej. W rzeczywisto?ci zacz??o si? to ju? w 1994 roku. A co jeszcze lepsze, zapewniali wspania?e us?ugi i opiek? wszystkim swoim handlowcom. Ale chcesz wiedzie? troch? wi?cej, prawda?

Có?, TeleTrade jest w rzeczywisto?ci cz??ci? DJ International Consulting i ma siedzib? w Limassol na Cyprze, cho? nie jest to jedyny kraj, w którym mo?na ich znale??. S? równie? regulowane przez Cypryjsk? Komisj? Papierów Warto?ciowych i Gie?d, która jest g?ównym regulatorem w Europa. Po raz kolejny nie jest to jedyna us?uga, w której s? one regulowane. Ogólnie jednak przyjrzymy si?, czy s? naprawd? tak ?wietne, jak mówi? niektórzy.

Spis tre?ci

1 Recenzja brokera TeleTrade

2 Dlaczego TeleTrade jest wyj?tkowy?

3 Test do?wiadczenia TeleTrade

4 Czy broker TeleTrade to oszustwo?

5 Bezpiecze?stwo funduszy z TeleTrade

6 rodzajów rachunków TeleTrade

7 Brak konta Dealing Desk

8 Konto Sharp ECN

9 Konto standardowe

10 warunków handlowych z TeleTrade

11 Twoje do?wiadczenie w otwieraniu rachunku TeleTrade

12 Weryfikacja konta

13 Handel TeleTrade

14 Zasoby edukacyjne

Recenzja brokera TeleTrade

Pierwsz? rzecz?, któr? powiniene? wiedzie?, jest to, ?e TeleTrade istnieje od ponad 24 lat i wci?? si? rozwija. S? dobrze znani w po?rednictwie CFD i wydaj? si? mie? kilka ?wietnych funkcji do rozwa?enia.

Dlaczego TeleTrade jest wyj?tkowy?

Mo?esz my?le?, ?e nie ma ju? czego? takiego jak unikalny broker, ale w rzeczywisto?ci tak nie jest i TeleTrade zdecydowanie to udowadnia.

n Globalna obecno?? – Po pierwsze, s? obecni w wi?kszo?ci krajów na ca?ym ?wiecie, co nadaje zupe?nie nowe znaczenie terminowi „globalna pot?ga”.

n Multi-Regulation – Otrzymujesz brokera, który by? faktycznie regulowany w wielu ró?nych jurysdykcjach, co sprawi, ?e b?dziesz bezpieczniejszy, bez wzgl?du na to, sk?d z nim pracujesz.

n Konto ECN – B?dziesz mie? mo?liwo?? korzystania z tak zwanej sieci komunikacji elektronicznej, co daje mo?liwo?? handlu z lepsz? egzekucj?, spreadami zbli?onymi do zera i cenami mi?dzybankowymi.

n Kopiowanie transakcji – Projekt TeleTrade Invest to taki, który pozwala spojrze? na to, co robi? inni inwestorzy i faktycznie kopiowa? ich transakcje. Mo?esz nawet ?ledzi? te transakcje, aby zobaczy?, jak sobie radz?.

n Pot??ne platformy – B?dziesz mie? opcje, je?li chodzi o platform?, z której chcesz korzysta?, poniewa? TeleTrade faktycznie dzia?a zarówno z MT4, jak i MT5. Ka?dy z nich oferuje równie? szereg ró?nych opcji u?ytkowania.

n Us?ugi edukacyjne – Je?li dopiero zaczynasz lub zajmujesz si? handlem od lat, uzyskasz wiele korzy?ci z zasobów edukacyjnych dost?pnych w TeleTrade.

n Doskona?e wsparcie – Otrzymujesz ca?odobowe wsparcie w przypadku wszelkich problemów lub obaw, które mo?esz mie?. Co wi?cej, maj? wieloj?zyczny personel, który mo?e Ci pomóc z dowolnego miejsca, a strona internetowa równie? jest wieloj?zyczna.

n Wygrywanie nagród – W tym momencie TeleTrade zdoby? 37 ró?nych wewn?trznych nagród w celu uznania ich za poziom oferowanych us?ug handlowych.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Code – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Test do?wiadczenia TeleTrade

Teraz faktycznie wykorzystali?my w pe?ni rzeczywisty rachunek, aby oceni?, jak wygl?da TeleTrade. Nie zrobili?my tego z kontem demo, wi?c wszystko, co zrobili?my, obejmowa?o nasze w?asne pieni?dze i prawdziw? inwestycj?. Chcieli?my zobaczy?, jak to b?dzie, jako trader, wej?? do systemu i naprawd? zacz?? (miejmy nadziej?) zarabia? troch? pieni?dzy. Ale najpierw musieli?my wej??.

Ogólnie rzecz bior?c, strona g?ówna by?a do?? prosta, aby si? do niej dosta?. W rzeczywisto?ci byli?my w stanie przej?? przez proces otwierania konta i weryfikacji w ci?gu zaledwie kilku minut i bez wielu k?opotów. Nie tylko to, ale od razu mogli?my zobaczy? szereg ró?nych funkcji i us?ug na stronie internetowej.

Platforma handlowa jest w rzeczywisto?ci do?? niezawodna i oferuje wiele ró?nych narz?dzi do u?ycia, a nawet wska?niki handlowe. W ten sposób byli?my w stanie dostosowa? nasz? w?asn? analiz? cen aktywów. Z kontem ECN byli?my jednak zdecydowanie zadowoleni z wyników. Prowizja od dokonanej przez nas transakcji (w EURUSD) wynios?a tylko 0,008% i oferuje spread 0,2 pipsa. To wszystko zdecydowanie ucieszy?o nas z naszego zysku.

Kolejn? cz??ci? procesu, który przetestowali?my, by? program inwestycyjny. Chcieli?my sprawdzi?, czy naprawd? ?atwo jest skopiowa? czyj?? strategi?. Có?, pierwsz? rzecz? by?o ustalenie, kogo chcemy skopiowa?, a to by?o ?atwiejsze, ni? my?leli?my, ?e b?dzie. Dzi?ki TeleTrade mo?esz zobaczy? odznak? dla ka?dego inwestora, która pokazuje ich procentowy wzrost wszechczasów. Pokazuj? równie? ocen? poziomu ryzyka, która pasuje do ka?dego z tych warto?ci procentowych.

Tak wi?c byli?my w stanie wybra? typ tradera, którego chcieli?my ?ledzi? na podstawie jego wzrostu, a tak?e ryzyka, które byli?my gotowi podj??. Ogólnie rzecz bior?c, konfiguracja by?a do?? prosta i byli?my w stanie bardzo szybko zanurzy? si? w pozytywnych wynikach obserwowania tych osób.

Wyp?ata ?rodków po sko?czonym badaniu by?a równie? bardzo prosta. Je?li konto, z którego korzystasz, jest w pe?ni zweryfikowane, wystarczy, ?e z?o?ysz wniosek o wyp?at?. W ci?gu 24 godzin wniosek zosta? przetworzony, aw ci?gu kolejnych 48 godzin ponownie byli?my w posiadaniu ?rodków. Ogólnie rzecz bior?c, by? to zdecydowanie szybki i wydajny proces.

W ko?cu musieli?my wielokrotnie kontaktowa? si? z obs?ug? klienta w celu uzyskania komentarzy, w?tpliwo?ci, pyta? i innych, poniewa? dopiero zaczynali?my korzysta? z tej nowej us?ugi. Odkryli?my, ?e obs?uga klienta odpowiedzia?a na wszystkie nasze pytania w przyjazny sposób i ?e bardzo reagowa?a na wszystko, co chcieli?my wiedzie?. Nie by?o problemu z uzyskaniem odpowiedzi na cokolwiek.

Przydzielono nam nawet w?asnego opiekuna konta na wypadek, gdyby?my mieli konkretne pytania lub chcieli zada? wi?cej pyta?. By? to kto?, kto wiedzia? wi?cej o naszej sprawie i naszym koncie, aby upewni? si?, ?e jeste?my dobrze poinformowani przez ca?y czas w godzinach handlu.

Otwórz darmowe konto demo z TeleTrade

Czy broker TeleTrade to oszustwo?

Jaka jest wi?c krótka odpowied? na to pytanie? Absolutnie nie. TeleTrade zdecydowanie wydaje si? by? legaln? us?ug? i tak?, która zaoferuje Ci funkcje, których potrzebujesz. W rzeczywisto?ci jest to bardzo bezpieczna firma do inwestowania, poniewa? jest licencjonowana i regulowana, a tak?e certyfikowana przez ESMA. Ponadto maj? kilka dodatkowych licencji od innych agencji regulacyjnych, dzia?aj? w ramach MiFID i wiele wi?cej. Ogólnie rzecz bior?c, dzi?ki tej us?udze b?dziesz mie? du?o ochrony.

Jednym z najwi?kszych problemów, które zdarzaj? si? w przypadku wielu oszustw, s? zmanipulowane transakcje, ale dzi?ki naszym badaniom i naszemu czasowi pracy z TeleTrade nie zauwa?yli?my ?adnych oznak, ?e manipulowali oprogramowaniem. Nie mieli?my ?adnych po?lizgów ani opó?nionych kana?ów cenowych. Byli?my równie? bardziej ni? zadowoleni z ca?o?ciowego wykonania.

Wszystko to nam powiedzia?o, ?e proces i inwestycje w TeleTrade s? bardzo przejrzyste i ?e zdecydowanie spe?niaj? przepisy i instrukcje, które na?o?yli na nich za po?rednictwem swoich organów regulacyjnych. Je?li chodzi o TeleTrade, nie ma powodu, aby martwi? si? tego typu zapisami lub sposobem dzia?ania systemu.

Kolejnym najcz?stszym oszustwem jest kradzie? to?samo?ci i nie czuli?my, ?e jest to problem podczas wspó?pracy z brokerem. Obs?uguj? wszystko za pomoc? szyfrowania 128 SSL, a wszystkie transakcje s? przeprowadzane za po?rednictwem bezpiecznego oprogramowania bankowego, a mianowicie us?ugi mi?dzynarodowej poziomu 1 PCI. Wszystko to zapewnia wi?ksze bezpiecze?stwo danych i zapewnia, ?e nie musisz si? martwi? o kradzie? to?samo?ci.

Wreszcie, bonusy i promocje to kolejny sposób, w jaki niektóre us?ugi przyci?gaj? niczego niepodejrzewaj?cych inwestorów. S? one na ogó? niezwykle trudne, je?li nie niemo?liwe do uzyskania, jednak maj? tendencj? do przyci?gania wielu nowych osób. W TeleTrade oferowane by?y pewne bonusy, jednak wszystkie wydawa?y si? stosunkowo ?atwe do oszacowania i by?y zdecydowanie mo?liwe do osi?gni?cia.

Byli?my bardzo zadowoleni równie? z otrzymanego aspektu obs?ugi klienta. Dzi?ki us?ugom oszustwa zazwyczaj otrzymujesz ?wietn? obs?ug? klienta przed zarejestrowaniem si?, ale znika po pierwszej wp?acie. To zdecydowanie nie by?o w przypadku do?wiadczenia, które mieli?my z TeleTrade. Czuli?my, ?e przez ca?y czas otrzymujemy t? sam? wysok? jako?? obs?ugi klienta.

Wszystko to wskazuje na to, ?e TeleTrade jest zdecydowanie renomowan? us?ug? i zdecydowanie nie jest oszustwem. Je?li zdecydujesz, ?e maj? funkcje, których szukasz, na pewno dobrze sobie tutaj poradzisz.

Bezpiecze?stwo funduszy z TeleTrade

Jednym z najwa?niejszych aspektów podczas inwestowania jest to, jak bezpieczne b?d? Twoje ?rodki. TeleTrade jest zobowi?zany do przestrzegania okre?lonych wytycznych i zasad zwi?zanych ze sposobem, w jaki zabezpiecza fundusze, poniewa? s? one regulowane przez CySEC i inne systemy regulacyjne. Oznacza to, ?e musz? mie? odpowiedni poziom kapita?u i musz? korzysta? z renomowanych instytucji bankowych, a tak?e oddzielnych kont bankowych.

Firma dba równie? o to, aby klienci nie popadli w ujemne saldo rachunku, co wymaga dodatkowych us?ug monitorowania i zarz?dzania ryzykiem. Oznacza to, ?e klient nie mo?e straci? wi?cej, ni? ju? zainwestowa? i przestrzega przepisów ESMA.

Ponadto s? cz??ci? Funduszu Rekompensat dla Inwestorów. Oznacza to, ?e je?li co? si? stanie firmie i zostanie ona uznana za niewyp?acaln?, klienci, którzy w ni? zainwestowali, otrzymaj? ochron? i odszkodowanie do 20 000 euro na klienta. Oznacza to, ?e mo?esz inwestowa? bez obaw o utrat? wszystkich pieni?dzy z powodu problemu firmy.

Rodzaje rachunków TeleTrade

Je?li zdecydujesz si? zainwestowa? w TeleTrade, znajdziesz w sumie trzy ró?ne rodzaje rachunków. Konta te daj? ci troch? wi?cej swobody w inwestowaniu w sposób, w jaki czujesz si? najbardziej komfortowo, a tak?e pomagaj? w ustaleniu w?asnego stylu inwestowania.

Brak konta Dealing Desk

To konto pozwala ci wej?? na rynek mi?dzybankowy, ale nie b?dziesz musia? martwi? si? o dealing desk w ?rodku tego wszystkiego. B?dziesz mie? 7 ró?nych typów instrumentów:

– Forex

– Indeksy

- Surowce

– Energie

– Zapasy

– ETF-y

– Kryptowaluta

B?dziesz tak?e mie? spready, które zaczynaj? si? od 0,8 pipsa, ju? od 0,007% prowizji, a nawet wymóg zmiennego depozytu zabezpieczaj?cego i wysok? d?wigni? do 1:500. Wszystkie te rzeczy sprawi?, ?e b?dzie to ?wietna opcja dla niektórych inwestorów.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Profit – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Konto Sharp ECN

Kolejna opcja to taka, która oferuje handel aktywami bez tradycyjnej gie?dy. Kiedy zarejestrujesz si? za pomoc? tego typu konta, zostaniesz skonfigurowany u dostawców p?ynno?ci i b?dziesz mie? korzy?ci, takie jak 4 rodzaje instrumentów:

– Forex

– Indeksy

– Energie

- Surowce

B?dziesz tak?e mie? spready, które zaczynaj? si? ju? od 0,2 pipsa, a prowizja jest sta?a na poziomie 0,008%, bez wzgl?du na wielko?? kontraktu. Otrzymujesz nawet sta?e wymagania dotycz?ce depozytu zabezpieczaj?cego i d?wigni? do 1:30.

Zarejestruj si? w TeleTrade ju? teraz!

Konto standardowe

Je?li szukasz tylko podstaw i chcesz si? upewni?, ?e masz dost?p do tego, co jest zwykle u?ywane na wi?kszo?ci kont handlowych, na pewno b?dziesz potrzebowa? konta standardowego. B?dziesz mie? w sumie siedem ró?nych typów instrumentów, w tym:

– Forex

– Indeksy

- Surowce

– Energie

– Zapasy

– ETF-y

– Kryptowaluta

Nie b?dziesz mie? równie? absolutnie ?adnej prowizji, ponad 200 ró?nych zbywalnych aktywów finansowych, 18 ró?nych par kryptowalut i spreadów od 1,5 pipsa. A wszystko to z d?wigni? do 1:500.

Pracuj?c z dowolnym z tych ró?nych typów kont, b?dziesz mie? mo?liwo?? korzystania z hedgingu i ochrony przed ujemnymi saldami. Aby rozpocz??, musisz mie? ??cznie 100 $/100 i b?dziesz mie? ograniczenie do 40 transakcji dziennie. Dodatkowo b?dziesz mie? dedykowanych mened?erów kont, którzy b?d? Ci pomaga? 24/7.

Warunki handlowe z TeleTrade

– Wszystkie czasy to GMT lub GMT+1 podczas czasu letniego

– Handel instrumentami ze sta?ym spreadem z natychmiastow? egzekucj?

– Handel instrumentami ze zmiennym spreadem z egzekucj? rynkow? bez rekwotowa?

– D?wignia podstawowa od 1:30 do 1:500

– Handel swapami o 2400 godz. GMT lub GMT+1

– Brak ujemnych sald

Op?aty i spready

W przypadku tej wersji masz do czynienia tylko z minimalnymi kosztami handlowymi, które pomog? zwi?kszy? Twoje zyski. W rzeczywisto?ci spready mog? zaczyna? si? ju? od 0,2 pipsa dla par walutowych lub nawet zerowych spreadów w okre?lonych okresach handlu metalami. Ró?ne konta b?d? p?aci? ró?ne prowizje i b?d? mia?y ró?ne spready, jak opisano powy?ej.

Twoje do?wiadczenie w otwieraniu rachunku TeleTrade

Je?li chodzi o otwarcie konta, jest to ca?kiem proste i na pewno b?dzie to szybki proces. Uda?o nam si? to zrobi? w mniej ni? 2 minuty, dzi?ki czemu handel b?dzie znacznie szybszy. Ty po prostu musisz:

1. Wybierz rejestr.

2. Wype?nij formularz swoimi danymi osobowymi.

3. Potwierd? swoj? rejestracj?.

4. Zaloguj si? do swojego konta.

5. Dokonaj wp?aty.

Je?li po??czysz konto Facebook lub Google, mo?esz nawet przyspieszy? ten proces. Upewnij si? tylko, ?e zweryfikowa?e? swoje konto, aby ?atwiej by?o dokona? wyp?aty, kiedy chcesz.

Skontaktuj si? teraz z TeleTrade

Weryfikacja konta

Otrzymasz ochron?, przechodz?c przez proces weryfikacji (wymagany do wyp?aty pieni?dzy). B?dziesz musia? potwierdzi? swoj? to?samo??, dostarczaj?c kolorowy dowód to?samo?ci z dat? urodzenia, pe?nym imieniem i nazwiskiem, zdj?ciem i podpisem. B?dziesz tak?e potrzebowa? dowodu zamieszkania, który mo?e by? rachunkiem za media, wyci?giem bankowym lub innym rachunkiem w?adz lokalnych, który zawiera nie tylko Twoje imi? i nazwisko, ale tak?e pe?ny adres i jest datowany w ci?gu ostatnich 60 dni.

Handel TeleTrade

B?dziesz mie? trzy ró?ne opcje, je?li chodzi o handel za po?rednictwem TeleTrade, poniewa? s? to wszystkie dost?pne platformy. Wersja WebTrader b?dzie ?wietna dla tych, którzy po prostu chc? pozosta? przy zastrze?onej wersji i chc? uzyska? dost?p do wszystkich ró?nych opcji oferowanych przez TeleTrade.

Mo?esz tak?e wybra? mi?dzy MetaTrader 4 lub MetaTrader 5. S? to jedne z najpopularniejszych i najcz??ciej u?ywanych wersji platform transakcyjnych. B?dziesz móg? je pobra? na swój komputer, korzysta? z aplikacji i wiele wi?cej za ich po?rednictwem (i wersji WebTrader). Wszystko to u?atwia obs?ug? transakcji.

Dost?pna jest równie? aplikacja mobilna dla wersji platformy transakcyjnej MT4 i MT5.

Zasoby edukacyjne

B?dziesz mie? mnóstwo zasobów edukacyjnych dost?pnych za po?rednictwem TeleTrade, w tym artyku?y, kursy zdalne i wiele wi?cej. Pomog? ci pozna? ró?ne rodzaje handlu i pomog? rozwin?? twój w?asny styl.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Revolution – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne