Plus500

Avatar

Opublikowany

włączony

Kiedy szukasz brokera, który pomo?e ci na rynkach finansowych, mo?esz by? przyt?oczony wszystkimi dost?pnymi opcjami. Plus 500 wygl?da na ?wietnego kandydata do rozwa?enia, poniewa? zgromadzi? wiele pozytywnych recenzji od globalnych inwestorów. Ale nigdy nie powiniene? robi? recenzji znalezionych w Internecie, je?li chodzi o bezpiecze?stwo finansowe. Dlatego opracowali?my t? dok?adn? i wyczerpuj?c? recenzj?. Po przeczytaniu poni?szego przewodnika b?dziesz mia? pomys?, czy powiniene? zainwestowa? w Plus 500, czy dalej szuka? lepiej dopasowanego do Twoich potrzeb.

Nale?y pami?ta?, ?e podobnie jak osobiste odczucia dotycz?ce wyboru ?ywno?ci i dru?yn sportowych, b?d? te? osobiste opinie, które nie zgadzaj? si? z najbardziej pozytywn? recenzj? dost?pn? w Internecie. To, co klienci firmy maklerskiej wybieraj?, gdy opadnie kurz, to firma, która oferuje im korzy?ci, których najbardziej potrzebuj?, przy jednoczesnym ograniczeniu sk?adników ich us?ugi, z którymi klienci si? nie zgadzaj?, lub przynajmniej pozwalaj? klientom spojrze? poza nieliczne rozbie?no?ci w wizji ich idealna firma.

Plus 500 to jedna z najbardziej zró?nicowanych platform brokerskich CFD w dziedzinie rynków finansowych. Inwestorzy maj? dost?p do akcji, metali, Forex, towarów, indeksów i kryptowalut oraz innych aktywów finansowych. Ich reputacja jest niekwestionowana, poniewa? s?u?? jako oficjalny sponsor Atletico Madryt, renomowanego hiszpa?skiego klubu pi?karskiego. W?ród narz?dzi klienci maj? dost?p do: platform transakcyjnych, wiadomo?ci rynkowych oraz codziennej analizy rynku.

Plusy:

Oferuj? konto demo z cyfrowymi pieni?dzmi, aby wypróbowa? swoje strategie handlowe, zanim wydasz prawdziwe pieni?dze.

 • Maj? aplikacj? mobiln? dla u?ytkowników iOS i Android
 • Firma jest notowana na gie?dzie, co stawia jej reputacj? wy?sz? ni? inne spó?ki nienotowane na gie?dzie
 • Nie pobieraj? prowizji
 • Obs?uguj? wiele walut
 • Oferuj? bardzo w?skie spready na wszystkich swoich aktywach
 • U?ytkownicy maj? dost?p do kontraktów CFD, kryptowalut, ETF, opcji, forex, akcji, towarów i indeksów
 • Broker oferuje ró?ne opcje p?atno?ci
 • Obs?ugiwanych ponad 2000 instrumentów finansowych
 • D?wignia do 1:300
 • Realizacja zamówienia jest szybka i niezawodna

Otwórz darmowe konto demo z Plus500

Cons

 • Nie oferuj? kont firmowych
 • Nie oferuj? wielu narz?dzi edukacyjnych, aby dowiedzie? si? wi?cej o ró?nych rynkach
 • Nie oferuj? ca?odobowej obs?ugi klienta

Nale?y zauwa?y?, ?e chocia? lista pro/con wydaje si? wspiera? Plus500 jako „najlepsz?” firm? do wyboru przez klientów, intencj? jest po prostu zapewnienie najbardziej oczywistych korzy?ci i wad wyboru wspó?pracy z brokerami w Plus500. Klienci powinni podj?? ostateczn? decyzj? na podstawie znalezionych informacji, a tak?e swoich osobistych potrzeb i planów na przysz?o?? dotycz?cych ich funduszy handlowych. Nie ma umów ani zobowi?za?, aby trzyma? si? wspó?pracy z jedn? firm? przez ca?e ich do?wiadczenie handlowe.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Code – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

3. Dlaczego Plus500 ró?ni si? od innych firm?

Plus500 to platforma oferuj?ca kilka unikalnych korzy?ci. Jednym z nich jest to, ?e nie pobieraj? ?adnej prowizji za transakcje przeprowadzane za pomoc? ich platformy. Nie ma op?aty transakcyjnej za wyp?at? lub wp?at? ?rodków z platformy. Ich spready s? jednymi z najw??szych, wi?c s? bardzo atrakcyjne jako broker CFD. Dzi?ki obs?udze wielu walut bazowych ludzie na ca?ym ?wiecie mog? handlowa? na platformie przy u?yciu w?asnej waluty. Plus500 ma miliony klientów na ca?ym ?wiecie z warto?ci? transakcji przekraczaj?c? 200 miliardów dolarów w ci?gu ostatnich czterech lat.

Kolejn? korzy?ci?, jak? oferuje Plus500, jest szeroka gama obs?ugiwanych rynków finansowych, w tym kryptowaluty, akcje, towary, metale, Forex i wiele innych, które s? obs?ugiwane przez zaawansowan? technologi?, która oferuje ?atw? platform? handlow? nawet dla najnowszych entuzjastów handlu.

Spis tre?ci

1 Omówienie do?wiadcze? na platformie Plus500

2 Czy Plus500 jest legalny?

3 Wi?cej o bezpiecze?stwie Twoich pieni?dzy

4 rodzaje kont w Plus500

5 warunków handlowych w Plus500

6 spreadów i op?at Fe

7 Jak to jest otworzy? konto w Plus500?

8 Sposoby i procedura wp?at i wyp?at

9 W Plus500 akceptowane s? nast?puj?ce metody p?atno?ci:

10 innych wymaga? weryfikacyjnych

10.1 Platforma transakcyjna Plus 500

10.2 Zasoby edukacyjne

10.3 Obs?uga klienta

10.4 Cz?sto zadawane pytania

11 O czym jest Plus500?

12 Czy firma jest regulowana?

13 Czy Plus500 jest szanowan? platform? handlow??

14 Kto korzysta z Plus500 Target dla klientów?

15 Jak dzia?a Plus500?

16 Jak wygl?da proces rejestracji konta handlowego w Plus500?

17 Gdzie znajduje si? siedziba Plus500?

18 Wniosek

Omówienie do?wiadcze? na platformie Plus500

Podobnie jak w przypadku ka?dej platformy transakcyjnej, praktyczne do?wiadczenie Plus500 jest niezb?dne do okre?lenia, jak wydajna jest firma, gdy inwestycje s? realizowane w prawdziwej walucie. Istniej? trzy kluczowe elementy dobrego do?wiadczenia handlowego. Porozmawiamy o ka?dym z poni?szych:

Sama platforma handlowa: Plus500 korzysta z platformy WebTrader, która umo?liwia dost?p z dowolnej przegl?darki internetowej. Handel jest prosty dzi?ki dobrze zaprojektowanemu interfejsowi u?ytkownika, który oferuje ?atwy dost?p do wielu rynków finansowych. Z?o?enie zarówno zlecenia kupna, jak i zlecenia sprzeda?y skutkuje natychmiastowym powiadomieniem o procesie, daj?c u?ytkownikom poczucie, ?e ich decyzje dotycz?ce kupna i sprzeda?y mo?na szybko wdro?y?.

Obs?uga klienta: Chocia? nie oferuj? ca?odobowej obs?ugi klienta, ich obs?uga klienta wydaje si? by? ca?kiem dobra. Test procesu zg?oszenia do pomocy technicznej by? pozytywny. Agenci obs?ugi klienta mog? rozmawia? z u?ytkownikami w wi?cej ni? jednym j?zyku za pomoc? poczty e-mail, telefonu lub czatu na ?ywo. Po przes?aniu zg?oszenia do pomocy technicznej nast?pi?o natychmiastowe potwierdzenie otrzymania i rozwi?zanie zg?oszenia w ci?gu godziny.

Proces wyp?aty: Jak ?atwo jest u?ytkownikom wyp?aci? pieni?dze z platformy? Jest to wa?ny punkt do rozwa?enia, poniewa? u?ytkownik musi wiedzie?, ?e w dowolnym momencie mo?e odebra? swoje pieni?dze. W przypadku Plus500 ?rodki zosta?y dodane podczas wst?pnej rejestracji. Niemal natychmiast u?ytkownik wype?ni? ??danie wyp?aty i przes?a? je wraz z odpowiednim dowodem to?samo?ci. Fundusze zosta?y uwolnione w nieca?? godzin?. Oczywi?cie by?a to p?atno?? cyfrowa, pozwalaj?ca na szybsz? wyp?at?. W przypadku osób korzystaj?cych z przelewu bankowego zwrot pieni?dzy mo?e potrwa? do pi?ciu dni.

Wygl?da na to, ?e z perspektywy u?ytkownika Plus500 otrzymuje dobr? ocen? za posiadanie prostego i wydajnego interfejsu u?ytkownika, doskona?? obs?ug? klienta oraz szybki i pe?en szacunku proces wyp?aty.

Zarejestruj si? teraz w Plus500!

Czy Plus500 jest legalny?

Bior?c pod uwag? osobiste i bran?owe do?wiadczenie z Plus500, wydaje si?, ?e firma jest godn? zaufania firm? brokersk?. Uzasadnienie tego wyroku jest nast?puj?ce:

Plus500, z siedzib? w Londynie, jest notowany na Londy?skiej Gie?dzie Papierów Warto?ciowych (LSE) pod firm? macierzyst? Plus500UK Ltd. Jako spó?ka publiczna jest regulowana i autoryzowana przez Financial Conduct Authority, co daje firmie mo?liwo?? obs?ugi klientów w Europa i Azja. Firma jest zobowi?zana do przestrzegania przepisów dotycz?cych przeciwdzia?ania praniu pieni?dzy (AML) oraz przepisów Know-Your-Customer (KYC), zapewniaj?c klientom przejrzyst? i godn? zaufania platform? dla klientów.

Wa?ne jest, aby klienci przeczytali i zrozumieli swoj? stron? regulaminu, aby zorientowa? si?, jakimi walutami maj? do czynienia i jak prawid?owo wyp?aci? ?rodki. Klienci musz? równie? zaakceptowa? proces weryfikacji, który wymaga osobistej identyfikacji, poniewa? to wysoki poziom zabezpiecze? zapewnia Plus500 status niezawodnej i godnej zaufania platformy transakcyjnej.

Wi?cej o bezpiecze?stwie Twoich pieni?dzy

Plus500 jest bardzo rygorystyczny, je?li chodzi o bezpiecze?stwo ?rodków klientów. Kiedy klienci rejestruj? si? w Plus500, ich ?rodki s? umieszczane na oddzielnym rachunku bankowym, który jest oddzielony od kapita?u obrotowego firmy. Jest to zabezpieczenie, aby pieni?dze klientów przez ca?y czas pozostawa?y w bezpiecznym miejscu i nie by?y wykorzystywane przez firm? do innych celów.

Rodzaje kont w Plus500

Plus500 oferuje tylko konta indywidualne, dost?pne w trybie demo lub trybie prawdziwych pieni?dzy. Tryb demo umo?liwia klientom korzystanie z funduszy cyfrowych, aby przetestowa?, jak ich strategie handlowe s? na poziomie rynku, a tak?e oferuje te same korzy?ci, co wersja na ?ywo, w tym najnowsze wiadomo?ci rynkowe, dost?p do narz?dzi handlowych i szybka realizacja zlece?.

Wersja na ?ywo pozwala u?ytkownikowi wp?aca? ?rodki na konto i handlowa? na jednym z ponad 2000 rynków finansowych. Klienci mog? wp?aca? tyle, ile chc?.

Warunki handlowe w Plus500

Dost?pno?? Stop Limit i Stop Loss oraz Trailing Stop dla wszystkich klientów

Ochrona przed zerowym saldem konta

W?skie spready dla wszystkich klientów

Brak op?at za wyp?at? lub wp?at? ?rodków

Dost?p do gwarantowanej ochrony stop loss

Brak zni?ek handlowych dla du?ych klientów

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Profit – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Spready i op?aty

Plus500 nie pobiera od swoich klientów prowizji ani wp?at/wyp?at ?rodków. W rzeczywisto?ci platforma jest lokalizacj? woln? od transakcji i trzymaj? si? tego systemu. Nale?y jednak pami?ta?, ?e banki klientów cz?sto pobieraj? op?aty za wp?aty lub wyp?aty.

Spread na Plus500 jest w?ski, funkcja, która przynosi korzy?ci indywidualnemu posiadaczowi konta i daje traderom przewag? konkurencyjn? na rynkach.

Jak to jest otworzy? konto w Plus500?

Proces zak?adania konta w Plus500 jest ?atwy i szybki. Klienci mog? odwiedzi? stron? g?ówn? Plus500 i klikn?? „Rozpocznij handel”, aby si? zarejestrowa?. Klienci b?d? musieli poda? swoje imi? i nazwisko, adres e-mail, kraj zamieszkania, numer telefonu i has?o. Po zako?czeniu klient przesy?a wniosek, weryfikuje swój adres e-mail i wchodzi na stron?, aby rozpocz?? handel.

Sposób i procedura wp?at i wyp?at

Gdy klient zarejestruje si? w Plus500, proces wp?acania ?rodków na konto jest stosunkowo prosty. Najpierw musz? si? zalogowa?, klikn?? przycisk „Wp?ata”, wybra? walut?, której chc? u?y? dla ?rodków, i przes?a?.

Klienci zostan? poproszeni o wybór metody p?atno?ci. Dost?pne opcje obejmuj? przelew bankowy, portfel elektroniczny, bankowo?? elektroniczn? lub kart? kredytow?/debetow?. Wi?cej o metodach p?atno?ci znajduje si? poni?ej

Po wybraniu metody p?atno?ci, klient zostanie poproszony o podanie kwoty ?rodków, które chce zdeponowa? na koncie handlowym, a nast?pnie o przes?anie informacji. Po zweryfikowaniu ?rodki zostan? zaksi?gowane i odzwierciedlone na koncie.

W Plus500 akceptowane s? nast?puj?ce metody p?atno?ci:

Przelew bankowy: Jest to popularna forma p?atno?ci i wyp?at, poniewa? wi??e si? z bezpo?rednim po??czeniem z bankiem macierzystym klienta. Jednak przelewy bankowe potrzebuj? 2-3 dni, aby odzwierciedli? konto handlowe i to samo mo?na powiedzie? o wyp?atach z konta z powrotem na konto bankowe.

Portfel elektroniczny: Klienci mog? natychmiast wp?aca? lub wyp?aca? ?rodki za pomoc? portfeli elektronicznych, takich jak Neteller, Skrill i inne. Nie ma op?at za przenoszenie ?rodków do iz tych portfeli, dzi?ki czemu jest to wygodne i szybkie.

Paypal: Legalno?? bankowo?ci internetowej zaczyna si? kumulowa?, ale nie jest to popularna metoda p?atno?ci na rynku forex. Plus500 umo?liwia klientom prowadzenie konta handlowego w Paypal, który oferuje natychmiastowe p?atno?ci i wyp?aty.

Kredyt/debet: Najpopularniejsz? form? p?atno?ci i wyp?aty jest karta kredytowa lub debetowa. Plus500 akceptuje karty Mastercard, Visa, American Express, Maestro i inne.

Klienci b?d? musieli przedstawi? dowód swojej to?samo?ci przed wyp?at? zarobków ze swojego konta handlowego, co wymaga najpierw weryfikacji konta. Dlatego klienci b?d? musieli przygotowa? si? do weryfikacji identyfikacji. Jest to regulacja FCA, a nie polityka stworzona przez Plus500. Aby zweryfikowa? swoj? to?samo??, klienci powinni by? przygotowani na dostarczenie prawa jazdy, paszportu mi?dzynarodowego lub dowodu osobistego z wyra?nie widocznym zdj?ciem oraz imieniem i nazwiskiem, numerem dowodu osobistego, dat? wa?no?ci i dat? urodzenia.

Inne wymagania dotycz?ce weryfikacji

Miejsce zamieszkania: Aby przedstawi? dowód zamieszkania, klienci b?d? musieli przedstawi? jeden z poni?szych dokumentów, które zosta?y wydane przez agencj? rz?dow?, s?dow? lub finansow? lub firm? u?yteczno?ci publicznej, tak? jak dostawca energii elektrycznej lub przedsi?biorstwo wodoci?gowe. Niektóre z akceptowanych dokumentów to

List podatkowy

Rachunek za telefon lub pr?d

Wyci?gu z karty kredytowej

rachunek za internet

Rachunek podatku lokalnego

wyci?g bankowy

Numer telefonu: Klienci b?d? musieli zweryfikowa? numer telefonu, którego u?yli podczas procesu rejestracji. Zwykle odbywa si? to za pomoc? wiadomo?ci SMS zawieraj?cej kod weryfikacyjny, który klienci b?d? musieli przes?a? do weryfikacji.

?ród?o funduszy: Klienci powinni by? w stanie udowodni?, ?e maj? pieni?dze dost?pne do handlu. ?ród?em dowodu posiadania ?rodków mo?e by? skan lub kopia dowolnego z poni?szych:

Karta debetowa lub kredytowa

Ostatni wyci?g z karty kredytowej

wyci?g bankowy

Platforma handlowa Plus 500

Plus500 korzysta z platformy WebTrader dla swoich handlowców. Korzystanie z tej platformy ma wiele zalet. Klienci maj? dost?p do konta demo, na którym mog? „?wiczy?” swoje strategie handlowe w warunkach zbli?onych do rzeczywistych. Platforma zawiera równie? wiadomo?ci rynkowe i analizy, dzi?ki czemu inwestorzy mog? podejmowa? lepsze decyzje w oparciu o aktualne informacje rynkowe. Interfejs u?ytkownika jest prosty i stworzony dla laika bez konieczno?ci instalacji. Co najlepsze, klienci mog? uzyska? dost?p do platformy ze wszystkich przegl?darek i urz?dze? mobilnych.

Zasoby edukacyjne

By? mo?e ich jedyna wada, Plus500 nie ma ogromnej biblioteki materia?ów lub zasobów, które mo?na by uzna? za edukacyjne. Istnieje kilka filmów dotycz?cych procesu handlu z Plus500, a tak?e kilka filmów na temat handlu CFD i popularnych metod handlu. Nie oferuj? jednak dost?pu do materia?ów, które wyja?niaj? wi?cej o rynku finansowym za kulisami parkietu.

Bior?c to pod uwag?, platforma WebTrader ma inne zasoby, w tym powiadomienia o powiadomieniach i narz?dzia do zarz?dzania ryzykiem, aby zapewni? klientom informacje, których potrzebuj? do podejmowania dobrych decyzji handlowych.

Skontaktuj si? z Plus500 teraz

Obs?uga klienta

Jak wspomniano wcze?niej, Plus500 oferuje przedsi?biorcy pozytywne wra?enia z obs?ugi klienta. Agenci obs?ugi klienta s? uprzejmi i pomocni z wiedz?, która pozwala tworzy? kopie zapasowe swoich porad lub rozwi?zywania problemów. Zespó? szybko reaguje i jest ?atwo dost?pny za po?rednictwem poczty e-mail, czatu na ?ywo lub telefonu. Chocia? nie oferuj? ca?odobowego dost?pu do agentów obs?ugi klienta, ich reakcja jest nadal wystarczaj?co szybka, aby rozwi?za? wi?kszo?? problemów, które mog? napotka? handlowcy.

Cz?sto Zadawane Pytania

Poni?ej znajdziesz najcz??ciej zadawane pytania, jakie potencjalni klienci maj? odno?nie Plus500.

O czym jest Plus500?

Plus500 to platforma po?rednictwa finansowego w aktywach, która zapewnia dost?p do ponad 2000 ?róde? aktywów, w tym kryptowalut, towarów, akcji, kontraktów CFD i walut.

Czy firma jest regulowana?

Plus500 jest regulowany przez FCA. Jest to spó?ka notowana na gie?dzie, która pojawia si? na Londy?skiej Gie?dzie Papierów Warto?ciowych pod firm? macierzyst? Plus500 Ltd z siedzib? w Londynie.

Czy Plus500 jest szanowan? platform? handlow??

Korzystaj?c z opinii tysi?cy klientów i swojego statusu jako spó?ki notowanej na gie?dzie, Plus500 jest jedn? z najbardziej renomowanych firm brokerskich w bran?y aktywów finansowych. Obs?u?yli miliardy dolarów w transakcjach i maj? procesy bezpiecze?stwa na najwy?szym poziomie, które zapewniaj? bezpiecze?stwo funduszy swoich klientów.

Kto korzysta z Plus500 Target dla klientów?

Plus500 to firma specjalizuj?ca si? w rachunkach indywidualnych. Obecnie nie zapewniaj? dost?pu do kont firmowych. Konfiguracja platformy Plus500 jest prosta i przeznaczona zarówno dla pocz?tkuj?cych, jak i zaawansowanych traderów, bez wzgl?du na obszar, z którego pochodz? lub ich poprzedni poziom do?wiadczenia z platformami handlowymi lub sam? bran?? handlow?.

Jak dzia?a Plus500?

Proces rejestracji i wp?acania ?rodków jest prosty i umo?liwia klientom natychmiastowy dost?p do rachunku demo lub rachunku transakcyjnego na ?ywo. Ci, którzy u?ywaj? przelewu bankowego jako podstawowej formy dokonywania wp?at lub wyp?acania ?rodków, mog? by? zmuszeni czeka? na weryfikacj? ?rodków przez bank macierzysty, zanim b?d? mogli aktywnie handlowa?. Po zarejestrowaniu si? i posiadaniu ?rodków na koncie handlowym klienci mog? uzyska? dost?p do ponad 2000 aktywów finansowych, którymi mog? handlowa?. Przedstawiciele obs?ugi klienta s? dost?pni w przypadku pyta? lub problemów zwi?zanych z platform? handlow?.

Jak wygl?da proces rejestracji konta handlowego w Plus500?

Strona g?ówna Plus500 jest ?atwa w nawigacji, umo?liwiaj?c odwiedzaj?cym za?o?enie konta po prostu przez klikni?cie linku „rozpocznij handel” w prawym górnym rogu strony g?ównej. Po przekierowaniu na stron? handlow? odwiedzaj?cy mog? klikn?? „zarejestruj si?” i poda? swoje informacje. Nast?pnie naciskaj? przycisk przesy?ania. Handlowcy zostan? nast?pnie poproszeni o zweryfikowanie swojego adresu e-mail. Po zako?czeniu procesu weryfikacji, post?puj?c zgodnie z instrukcjami e-mail, s? gotowi do zdeponowania ?rodków na swoim koncie handlowym i do??czenia do spo?eczno?ci handlowej.

Gdzie znajduje si? Plus500?

Plus500 ma siedzib? w Londynie w Anglii. Ich fizyczny adres to South Quay Plaza, 183, Marsh Wall, London E14 9SR. ?atwo jest skontaktowa? si? z zespo?em Plus500 za po?rednictwem czatu na ?ywo, poczty e-mail lub rozmowy telefonicznej.

Wniosek

W przypadku Plus500 jego status jako spó?ki notowanej na gie?dzie daje mu legitymacj?, której nie mo?na kwestionowa?. Ale to nie gwarantuje pozytywnego do?wiadczenia handlowego. W tym celu handlowcy musz? wzi?? pod uwag? do?wiadczenia osób, które zarejestrowa?y si? w firmie, a tak?e korzy?ci i ograniczenia, które firma zapewnia handlowcom, którzy chc? przyjemnego i potencjalnie dochodowego do?wiadczenia handlowego.

W wielu kategoriach Plus500 wydaje si? by? idealn? platform? handlow? dla wszystkich poziomów traderów. Jedyne negatywne punkty, jakie nale?y poczyni? na temat firmy, to mo?liwy brak zasobów edukacyjnych udost?pnianych na stronie, które pomagaj? nauczy? traderów wi?cej o bran?y finansowej, które mo?na znale?? na wielu innych stronach maklerskich. Jeszcze jeden potencjalny negatyw mo?e dotyczy? pozornego braku agentów obs?ugi klienta dost?pnych w godzinach 7-24, co mo?na argumentowa?, zauwa?aj?c, ?e nawet bez takiej dost?pno?ci do?wiadczenie obs?ugi klienta wi?kszo?ci handlowców wydaje si? by? ca?kiem pozytywne, a problemy s? rozwi?zywane szybko i dok?adnie.

?adna firma handlowa nie jest w stanie zapewni? idealnego do?wiadczenia dla wszystkich traderów. Je?li Plus500 nie wydaje si? spe?nia? oczekiwa? jednej osoby, dost?pnych jest wiele innych opcji. Rynek handlu finansowego jest rozleg?y i ci?gle si? zmienia. Handlowcy powinni by? ?wiadomi i gotowi do przej?cia z jednej firmy maklerskiej do drugiej w zale?no?ci od ich osobistych potrzeb.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Revolution – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne