Rynki Olimpii

Avatar

Opublikowany

włączony

Olympia Markets jest jednym z niedawno ustanowionych brokerów forex i oferuje internetow? platform? handlow?. Oprogramowanie transakcyjne jest proste i ?atwe w u?yciu, co czyni je lepszym dla tych, którzy maj? problemy z korzystaniem z innych platform transakcyjnych. Olympia Markets dzia?a w bran?y handlu online od niedawna, ale ju? stworzy?a rozpoznawaln? mark?, która jest popularna w?ród globalnych handlowców i inwestorów online. Oferuj?c wyj?tkowe us?ugi handlowe i praktycznie najlepsze do?wiadczenie handlowe na rynku, temu wiod?cemu brokerowi uda?o si? osi?gn?? takie uznanie.

Wiele mówiono o Olympia Markets od czasu jej powstania. Wraz ze wzrostem popularno?ci brokera wydawano zarówno pozytywne, jak i negatywne recenzje. Po us?yszeniu tak wielu informacji o brokerze postanowili?my przetestowa?, jak Olympia Markets dzia?a z prawdziwymi pieni?dzmi. Po dokonaniu oceny najbardziej fundamentalnych obszarów, na które patrzy ka?dy trader przed inwestowaniem, opracowali?my raport.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Code – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Olympia Markets Broker Review - poznaj fakty, handluj z ufno?ci?

Obraz 2

Aby dostarczy? oparte na dowodach informacje o Olympia Markets, które zapewni?yby u?ytkownikom bezpiecze?stwo ich ?rodków, otworzyli?my rachunek rzeczywisty, aby?my mogli mie? bezpo?rednie do?wiadczenie us?ug i funkcji brokerów. Z zebranych informacji wynika, ?e Olympia Markets jest jednym z brokerów internetowych, który pozwala u?ytkownikom rozpocz?? handel z niskim depozytem, poniewa? u?ytkownicy mog? zacz?? handlowa? z 250 USD. Broker ma równie? najlepszy wybór instrumentów handlowych, co czyni go wyj?tkowym w?ród innych brokerów forex. Pomimo tego, ?e s? w bran?y przez krótki czas, brokerzy maj? wi?cej unikalnych zalet ni? inni brokerzy, co czyni go popularnym w globalnej bran?y handlu online.

ZALETY CONS
Dobry wybór instrumentów handlowychWysoka d?wignia do 1:500Minimalny kapita? operacyjny w wysoko?ci 250 USDFundusze oraz poufno?? i bezpiecze?stwo informacjiSzybki handel, który zapewnia, ?e nie stracisz ?adnych okazji handlowychSzeroka ró?norodno?? aktywów Innowacyjne typy kont dostosowane do wyboru funkcji i us?ugBezp?atne demo dla pocz?tkuj?cychKompleksowe zasoby edukacyjneDoskona?y klient us?ugi z natychmiastow? informacj? zwrotn?Zautomatyzowany handel dost?pny kopiami Witryna Meta Trader nie jest obs?ugiwanaWy?szy minimalny depozyt za pomoc? przelewu bankowegoWysokie spreadyBrak akceptacji ameryka?skich traderów
 • Co sprawia, ?e Olympia Markets jest wyj?tkowa?

B?d?c skoncentrowanym brokerem, Olympia Markets zosta?a zaprojektowana w sposób, który daje nowym i do?wiadczonym traderom równe szanse na odniesienie sukcesu w bran?y. Jednym z najbardziej unikalnych aspektów Olympia Market jest jego koncentracja na szkoleniu pocz?tkuj?cych traderów. Aby obs?ugiwa? handlowców na wszystkich poziomach, brokerzy maj? ró?ne odpowiednie konta, z których handlowcy mog? wybiera?. Olympia Markets posiada solidne zasoby edukacyjne i materia?y, do których u?ytkownicy mog? ?atwo uzyska? dost?p i wykorzysta? je do poznania zmieniaj?cych si? trendów na rynku. Jest to równie? pierwszy broker detaliczny, który posiada platform? handlow? opart? na chmurze, która zapewnia, ?e wszystkie Twoje zlecenia rynkowe s? realizowane w czasie rzeczywistym. Olympia Markets oferuje bezp?atne konta próbne oprócz materia?ów szkoleniowych. W ten sposób, kiedy przekroczysz krzyw? uczenia si?, nie ryzykujesz utraty swoich prawdziwych pieni?dzy.

Platforma Olympia Markets jest bardzo prosta, mówi ci, czego potrzebujesz, aby by? u?ytecznym w monitorowaniu twoich transakcji. Na stronie g?ównej prezentuj? przejrzyst?, ?atw? do zrozumienia map? rynku. Mo?esz zobaczy? czas i kwoty obok planu, co u?atwia natychmiastowe zrozumienie. Wybieraj?c typ wykresu i kolor, mo?esz równie? dostosowa? wykresy. Na dole strony, z pomoc? czatu, znajduj? si? informacje o otwartych i zamkni?tych transakcjach. W prostej i przejrzystej prezentacji projekt u?atwia u?ytkownikom zobaczenie tego, czego potrzebuj?. Osobisty mened?er jest przypisany do ka?dego tradera na jego zawo?anie i telefon 24 godziny na dob?. Olympia Markets nie jest wyj?tkowy, ale jest specjalnym brokerem dla nowoczesnego brokera z usprawnionym systemem przetwarzania p?atno?ci, a tak?e ?cis?ym zaanga?owaniem w bezpiecze?stwo funduszy klientów.

 • Test do?wiadczenia na rynkach Olimpii

Aby ustali?, czy Olympia Markets jest godnym partnerem brokerskim, przeprowadzono szereg testów. Pierwszy test polega? na ustaleniu, w jakim stopniu broker wspiera? zbyt nowych traderów. Test polega? na podaniu szczegó?ów i oczekiwaniu na odpowied?. Po godzinie platforma zaoferowa?a odpowied?, dzwoni?c. Obs?uga klienta jest obs?ugiwana przez profesjonalistów, którzy potrafi? obs?u?y? wszystkie zadawane pytania, a nie robota lub zautomatyzowany program. Drugi test mia? na celu okre?lenie skuteczno?ci procesu wyp?aty. Nawet bez dokonywania jakiejkolwiek transakcji, mo?esz wyp?aci? swoje pieni?dze, o ile wp?aci?e? minimaln? wymagan? kwot?. ??danie wyp?aty zajmuje maksymalnie 24 godziny, a po 5 dniach roboczych pieni?dze trafiaj? na zalecane konto u?ytkownika. Ostatnim testem by?a realizacja zlece? za po?rednictwem swojej platformy, która rzekomo korzysta z platformy transakcyjnej opartej na chmurze. Wszystkie zlecenia zosta?y zrealizowane natychmiastowo, bez rekwotowa? i po?lizgów.

Po zdaniu podstawowych testów Olympia Markets zosta?a zakwalifikowana jako wiod?cy partner brokerski.

 • Czy Olympia Markets jest oszustwem czy legalnym?

Olympia Markets to legalny broker, który oferuje uczciwe i przejrzyste us?ugi handlowe dla handlowców internetowych i inwestorów. Przejrzysto?? jest jedn? z g?ównych warto?ci Olympia Markets, a brokerzy informuj? u?ytkowników o mo?liwych zagro?eniach, z którymi mo?na si? spotka? podczas handlu aktywami online. Wszystkie zagro?enia zwi?zane z handlem online s? omówione na stronie g?ównej. Broker udost?pni? równie? u?ytkownikom dwie funkcje przezroczysto?ci. Funkcje te obejmuj? Poznaj swojego klienta (KYC) i przeciwdzia?anie praniu pieni?dzy (AML), które pokazuj? u?ytkownikom wysi?ki, jakie wk?ada w przestrzeganie globalnych przepisów i protoko?ów finansowych. Ten poziom przejrzysto?ci jest tym, co wyró?nia Olympia Markets jako legalnego brokera.

Najcz?stsze oszustwa zwi?zane z handlem aktywami online to manipulacje platformami handlowymi i kradzie? to?samo?ci. Olympia Markets korzysta z platformy transakcyjnej opartej na chmurze, wi?c inwestorzy nie powinni si? martwi? i manipulowa? platform? handlow?. Aby zapobiec kradzie?y to?samo?ci, dane osobowe nie s? dystrybuowane ani sprzedawane przez Olympia Markets ?adnej organizacji, która mo?e je wykorzystywa? komercyjnie lub w inny sposób. Wszelkie dane osobowe klientów pozostaj? przez ca?y czas bezpieczne i nigdy nie s? zagro?one.

Otwórz darmowe konto demo w Olympia Markets

 • Regulamin Olympia Markets i bezpiecze?stwo funduszy

Obraz 3

Olympia Market jest zarejestrowana w Estonii, jednym z krajów Unii Europejskiej, które maj? surowe przepisy dotycz?ce obrotu aktywami finansowymi online. Jest to marka Yield Enterprise Currency Software i dzia?a zgodnie z dyrektyw? w sprawie rynków instrumentów finansowych, której g?ównym celem jest zwi?kszenie przejrzysto?ci na rynkach finansowych UE, a tak?e promowanie traderów i ochrona inwestorów.

Bezpiecze?stwo funduszy jest jednym z podstawowych obszarów, na których koncentruje si? Olympia Markets. Wykorzystuje zaawansowan? technologi? bezpiecze?stwa, aby upewni? si?, ?e wszystkie transakcje wykonane na platformie s? bezpieczne. Broker wykorzystuje pot??n? platform? handlow? opart? na chmurze nie tylko w celu zapewnienia szybkiej realizacji zlece?, ale tak?e w celu ochrony traderów przed manipulacj?. Korzystaj?c z platformy transakcyjnej opartej na chmurze, hakerzy prawie nie mog? zhakowa? systemu i zacz?? manipulowa? traderami. Platforma ma równie? wiele mo?liwo?ci handlowych, z których mog? wybiera? inwestorzy.

 • Rodzaje kont

Olympia Markets ma trzy rodzaje kont, a klienci mog? swobodnie wybra? konto, z którym chc? handlowa?. Rachunki nie s? zró?nicowane pod wzgl?dem wysoko?ci wymaganego depozytu, ale wyró?niaj? si? konstrukcj?. Wszystkie trzy konta maj? ró?ne projekty, aby zaspokoi? potrzeby ró?nych traderów.

Trzy konta obejmuj?:

 • Samodzielny handlowiec

Jest to konto dla traderów i inwestorów, którzy chc? handlowa? osobi?cie i maj? szans? na bezpo?rednie do?wiadczenie w ?wiecie handlu online aktywami finansowymi. Dzi?ki temu kontu masz pe?n? kontrol? nad swoimi transakcjami, poniewa? mo?esz r?cznie otwiera?, obs?ugiwa? i zamyka? transakcje, jak chcesz. To konto jest zalecane dla do?wiadczonych traderów, którzy chc? zastosowa? swoje r?czne strategie na rynku. Poniewa? platforma oferuje szkolenia i wykresy dla pocz?tkuj?cych, nowi inwestorzy, którzy lubi? handlowa? r?cznie, mog? równie? wybra? to konto.

 • Handlarz robotów

To konto odpowiednie dla wszystkich traderów. Dzia?a jako zautomatyzowany system, który daje handlowcom mo?liwo?? korzystania z zaawansowanej technologii predykcyjnej. Dla tych traderów, którzy chc? stosowa? automatyczne strategie na rynku, jest to dla nich preferowane konto. Do?wiadczeni handlowcy, którzy zakodowali swoje strategie handlowe lub nowi handlowcy, którzy kupili automatyczne strategie robocze, uznaj? ten rodzaj konta za najwygodniejszy i najbardziej praktyczny dla siebie.

 • Kopiuj handlowców

Jest to bardziej konto spo?eczno?ciowe, które pozwala traderom kopiowa? transakcje, je?li s? to najlepsi inwestorzy na platformie handlowej Olympia Markets. Po zarejestrowaniu si? na tym koncie nie b?dziesz musia? si? martwi?, ?e nie masz ?adnego do?wiadczenia w handlu online, poniewa? musisz wybra? traderów, od których chcesz kopiowa?, a ich transakcje natychmiast odzwierciedlaj? si? na Twoim koncie. To konto jest odpowiednie dla nowych traderów, którzy oszcz?dzaj? czas i ucz? si? zarabiaj?c pieni?dze.

Zarejestruj si? w Olympia Markets ju? teraz!

 • Warunki handlowe Olympia Markets

Poni?ej znajduj? si? warunki handlowe dla Olympia Markets:

 • Ca?y czas w GMT+2.
 • Gie?dy handlowe obowi?zuj? o 2400 godzin GMT+2.
 • Normalna d?wignia wynosi 1:100. Ale mo?esz handlowa? do wy?szego poziomu d?wigni 1:500.
 • Szybka realizacja jest wymieniana na instrumentach ze sta?ym spreadem, co promuje gwarancj? ceny. W przypadku zmiany ceny mog? wyst?pi? ponowne notowania.
 • Egzekucja rynkowa odbywa si? na instrumentach z p?ynnym spreadem. Gwarantuje to, ?e ?adne rekwotowania nie zostan? wype?nione po nowej cenie, nawet przy zmianach cen.
 • Poziom Stop Out to 0%, brak ujemnego salda.
 • W okresach niskiej lub wysokiej zmienno?ci, egzotyczne pary walutowe mog? by? ograniczone.
 • Je?li Twoje konto handlowe jest ograniczone, wszystkie otwarte transakcje zostan? zamkni?te do czasu zako?czenia wszystkich weryfikacji.

Aby uzyska? wi?cej informacji na temat warunków Olympia Markets, znajduje si? dodatkowa sekcja z cz?sto zadawanymi pytaniami i odpowiedziami na nie.

 • Op?aty i spready

Olympia Markets oferuje traderom korzy?ci wynikaj?ce z niskich op?at transakcyjnych. G?ówn? przewag? konkurencyjn? brokera jest cena. Utrzymuje koszty handlowe na niskim poziomie, aby zwi?kszy? rentowno??. Istnieje sta?y spread wynosz?cy 3 pipsy na g?ównych parach walutowych, takich jak para EURUSD, podczas gdy na parach krzy?owych, takich jak CADJPY, istnieje sta?y spread wynosz?cy 6 pipsów. Dla par walutowych, takich jak USDZAR; towary takie jak z?oto; indeksy takie jak FTSE 100; i udost?pnia takie jak Facebook; p?ywaj?cy spread stosowany przez Olympia Markets. Gwarantuje to, ?e spready s? ni?sze w okresach wysokiej p?ynno?ci rynku i wy?sze w okresach niskiej zmienno?ci.

 • Do?wiadczenie otwierania konta

Obraz 4

Dopóki jeste? pe?noletni, czyli masz uko?czone 18 lat, otwarcie konta w Olympia Markets jest proste, szybsze i bezpo?rednie. Aby otworzy? konto, odwiedzasz witryn? internetow? Olympia Markets i na stronie g?ównej, a nast?pnie kliknij przycisk w prawym górnym rogu z napisem „Zarejestruj si?”. Aby si? zarejestrowa?, b?dziesz musia? wprowadzi? dane osobowe, takie jak imi? i nazwisko oraz adres e-mail. Zostaniesz równie? poproszony o wpisanie preferowanego has?a. Po przes?aniu swoich danych otrzymasz automatyczn? wiadomo?? e-mail od Olympia Markets z pro?b? o potwierdzenie adresu e-mail.

Po potwierdzeniu adresu e-mail b?dziesz móg? uzyska? dost?p do swojego konta na platformie handlowej Olympia Markets. Aby rozpocz?? handel, b?dziesz musia? wp?aci? pieni?dze na swoje konto handlowe.

Olympia Markets pozwala traderom otworzy? a? 10 ró?nych kont.

 • Wp?aty i wyp?aty

Obraz 5

Olympia Markets wykorzystuje usprawniony system p?atno?ci, który zapewnia inwestorom mo?liwo?? wp?acania i wyp?acania ?rodków z konta handlowego bez wysi?ku, bezpiecznie i wygodnie.

Kaucja jest bezp?atna, minimalna wp?ata wynosi 250 USD. U?atwia wszystkim dost?p do witryny i jest dobrym punktem wyj?cia dla pocz?tkuj?cych. Depozyt ?rodków jest stosunkowo szybki, ale przelewy trwaj? d?u?ej ni? inne metody. Oto kroki, które nale?y wykona?, aby dokona? wp?aty na swoje konto handlowe.

 • Zaloguj si? na swoje konto Olympia Markets
 • Kliknij przycisk „Wp?ata”
 • Wybierz metod? p?atno?ci, z której b?dziesz korzysta?
 • Kliknij „Potwierd? wp?at?” i mo?esz ju? i??.

Preferowane metody p?atno?ci Olympia Markets obejmuj?:

 • Karty kredytowe i debetowe

Olympia Markets umo?liwia inwestorom dokonywanie wp?at na swoje konto handlowe za pomoc? g?ównych kart, takich jak Maestro, MasterCard i Visa, od dobrze znanych organizacji finansowych. Jest to wygodny sposób p?atno?ci, poniewa? karty s? popularne w?ród handlowców, a wp?ata pojawia si? na Twoim koncie po krótkim czasie. Przy tej metodzie minimalny depozyt wynosi 250 USD. Maksymalna kwota depozytu przy u?yciu kart to 30000 USD miesi?cznie ze wzgl?dów bezpiecze?stwa. Handlowcy mog? równie? wp?aca? ?rodki na swoje konta handlowe za pomoc? wielu kart.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Profit – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

 • Przelew bankowy

Olympia Markets obs?uguje równie? przelewy bankowe w regionach, w których karty nie s? opcj? lub s? niewygodne. Wybieraj?c to jako preferowan? metod? p?atno?ci ze swojej strefy handlowej, mo?esz znale?? szczegó?y p?atno?ci. Minimalne saldo depozytu podczas korzystania z przelewu bankowego wynosi 500 USD, a Twoje konto handlowe mo?e potrwa? nieco d?u?ej, zanim ?rodki zostan? odzwierciedlone.

Maksymalna kwota do wyp?aty zale?y od ?rodków, które masz na swoim koncie handlowym, poniewa? nie ma ujemnego salda. Minimalna kwota wyp?aty to 250 USD. Zatwierdzenie pro?by o wyp?at? mo?e potrwa? do 24 godzin. Kwota pojawi si? na Twoim koncie po oko?o 5 dniach roboczych. Przetwarzasz wyp?aty przy u?yciu tej samej metody, za pomoc? której dokona?e? wp?aty. B?dziesz musia? zweryfikowa? swoje konto handlowe, aby zapewni? p?ynne i bezproblemowe wp?aty i wyp?aty. Oto kroki, aby wyp?aci? pieni?dze z konta handlowego.

 • Zaloguj si? na swoje konto handlowe Olympia Markets
 • Kliknij przycisk „Wycofaj”, wype?nij wymaganie i prze?lij swoj? pro?b?
 • Poczekaj na zatwierdzenie, a pieni?dze otrzymasz pó?niej.
 • Weryfikacja konta

Olympia Market ?ci?le przestrzega wytycznych KYC i przeciwdzia?ania praniu brudnych pieni?dzy. Wszyscy klienci musz? przej?? proces weryfikacji, zanim b?d? mogli rozpocz?? handel na swoich kontach. Ma to na celu zapewnienie bezpiecze?stwa i upewnienie si?, ?e konto otwarte z Twoimi danymi zosta?o otwarte przez Ciebie. Aby zweryfikowa? swoje konto handlowe Olympia Markets, b?dziesz potrzebowa?:

 • Dowód to?samo?ci

Aby udowodni? swoj? to?samo??, Olympia Markets akceptuje tylko wa?ne dokumenty wydane przez rz?d, takie jak:

 • Dowód osobisty
 • Paszport
 • Prawo jazdy

Wymagana jest kolorowa kopia zeskanowana lub ze zdj?ciem. Kopia powinna by? wyra?na i czytelna. Powinien zawiera? drobne szczegó?y, takie jak imi? i nazwisko, data urodzenia, zdj?cie i podpis, a tak?e dat? wa?no?ci, je?li dotyczy.

 • Potwierdzenie adresu

Aby potwierdzi? swój adres, Olympia Markets akceptuje tylko dokumenty takie jak:

 • Wyci?g z banku lub karty kredytowej
 • Rachunek za media (woda, pr?d)
 • Deklaracje podatkowe lub rachunek podatkowy w?adz lokalnych

Dokumenty nie powinny by? starsze ni? 3 miesi?ce i powinny wyra?nie wskazywa? wystawc?, Twoje imi? i nazwisko oraz adres, a tak?e dat? wydania.

 • Dowód posiadania karty

Dotyczy to u?ytkowników kart kredytowych. Olympia Markets wymaga kolorowej kopii obu stron karty. Kopia powinna wyra?nie wskazywa?:

 • Imi? w?a?ciciela karty
 • Data wyga?ni?cia
 • Strona przednia- 4 cyfry
 • Ty?- podpis

Wszystkie inne szczegó?y niewymienione powy?ej nale?y ukry? dla w?asnego bezpiecze?stwa.

 • Deklaracja depozytu

Pobierz formularz ze strony internetowej Olympic Markets na stronie KYC, wype?nij go, podpisz, a nast?pnie wydrukuj. Deklaracja Depozytu powinna zawiera?:

 • Data i godzina wp?aty
 • Kwota i waluta zdeponowana
 • Podpis

Obrazy 6

Olympia Markets jest bardzo przyjazna dla u?ytkownika i ?atwa w nawigacji. Platforma wygl?da na przejrzyst? i zorganizowan?, a po??czenia u?atwiaj? znajdowanie tego, czego szukasz. Platforma handlowa Olympia Markets jest platform? handlow? opart? na chmurze, która zosta?a zaprojektowana, aby zapewni? traderom sukces w ich dzia?alno?ci handlowej. Ten rodzaj platformy handlowej równie? promuje bezpiecze?stwo. Platforma nie wymaga pobierania, poniewa? jest oparta na Internecie. Strona internetowa Olympia Markets umo?liwia inwestorom dotarcie do ponad 400 zbywalnych aktywów finansowych, od par walutowych, akcji i indeksów po towary i kryptowaluty.

Strona jest pe?na funkcji i jest wysoce konfigurowalna. Handlowcy mog? wyró?ni? swoje ulubione zasoby, do których mo?na ?atwo uzyska? dost?p na platformie, po prostu klikaj?c przycisk „ulubione”. Platforma Olympia Markets posiada interaktywne wykresy, które mo?na wy?wietla? w postaci rz?dów, s?upków lub ?wieczników. Istniej? ró?ne wska?niki i narz?dzia do handlu, które dodatkowo wspieraj? Twój handel.

 • Edukacja i zasoby

Obraz 7

Aby upewni? si?, ?e handlowcy odnios? sukces w handlu, Olympia Markets oferuje szkolenia dla nowych i starych handlowców. Na g?ównej stronie platformy znajduje si? szczegó?owy przewodnik, który pokazuje traderom, jak w pe?ni wykorzysta? dost?pne funkcje dla ich korzy?ci. Oprócz edukacji handlowej dost?pne s? bezp?atne demonstracje dla pocz?tkuj?cych korzystaj?cych z wirtualnych monet. Pomaga to nowym traderom nauczy? si? handlowa? bez obawy o utrat? pieni?dzy. Dodatkowo dost?pne s? ró?ne e-booki i samouczki wideo wyja?niaj?ce ró?ne strategie, które mo?na wykorzysta? podczas handlu ró?nymi aktywami lub warunkami rynkowymi.

Handlowcy w Olympia Markets maj? równie? dost?p do przydatnych narz?dzi handlowych, które mog? usprawni? ich dzia?alno??. Istnieje wykres zmienno?ci, który zawiera list? najlepszych ruchów na rynku w ci?gu dnia. Dost?pny jest równie? Kalendarz Dywidendowy, który jest bardzo przydatnym narz?dziem dla traderów CFD na akcje. Pomaga handlowcom ?ledzi? akcje, na które musz? zwróci? uwag?. Kalendarz finansowy jest dost?pny, aby pomóc inwestorom ?ledzi? wszystkie najwa?niejsze wiadomo?ci i wydarzenia gospodarcze, a tak?e aktywa, które mog? na nie wp?yn??.

 • Obs?uga klienta

Obs?uga klienta przez e-mail, telefon i czat na ?ywo jest dost?pna 24/7. Olympia Markets traktuje priorytetowo traderów; dlatego wszystkie po??czenia s? wykonywane i odbierane przez profesjonalistów, a nie zautomatyzowane lub zrobotyzowane systemy. Wszyscy handlowcy s? traktowani tak samo, niezale?nie od u?ywanego konta handlowego. Obs?uga klienta jest bardzo responsywna i stara si? jak najlepiej rozwi?za? wszelkie problemy, gdy tylko zostan? zg?oszone.

Skontaktuj si? teraz z Olympia Markets

 • Cz?sto zadawane pytania (FAQ)

P: Co to s? rynki Olympia?

Odp.: Olympia Markets jest internetowym brokerem Forex i kryptowalut. Inwestorzy i handlowcy maj? dost?p do ekscytuj?cego ?wiata internetowego handlu aktywami finansowymi

P: Gdzie znajduje si? Olympia Markets?

O: Olympia Markets jest zarejestrowana i ma siedzib? w Estonii, jednym z krajów Unii Europejskiej.

P: Kto jest w?a?cicielem Olympia Markets?

O: Olympia Markets jest mark? firmy Yield Enterprise Currency Software OU.

P: Czy rynki Olympia s? regulowane?

O: Olympia Markets jest mark? Yield Enterprise Currency Software OÜ, firmy nale?ycie zarejestrowanej i maj?cej siedzib? w Estonii. Estonia jest cz??ci? Unii Europejskiej, co oznacza, ?e wszystkie firmy ?wiadcz?ce us?ugi finansowe zarejestrowane w tym kraju dzia?aj? zgodnie z unijn? dyrektyw? MiFID II. Oznacza to, ?e Olympia Markets nale?ycie dzia?a jako regulowana firma brokerska w Europie.

P: Czy Olympia Markets jest legalne?

Odp.: Olympia Markets to legalny broker, który oferuje uczciwe i przejrzyste us?ugi handlowe dla handlowców internetowych i inwestorów. Funkcje takie jak poznaj swojego klienta (KYC) i przeciwdzia?anie praniu pieni?dzy (AML) s?u?? do pokazania u?ytkownikom wysi?ków, jakie firma wk?ada w przestrzeganie globalnych przepisów i protoko?ów finansowych.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Revolution – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne