iTrader

Avatar

Opublikowany

włączony

Mimo ?e ta marka jest stosunkowo nowa, pojawi?a si? dopiero w 2012 roku, w rzeczywisto?ci cieszy si? du?ym zainteresowaniem i do?? du?ym wsparciem ze strony inwestorów i traderów. W rzeczywisto?ci ten broker jest wyj?tkowo niezawodny i jest uwa?any za wyj?tkowo przejrzysty, ?wietny w obs?udze klienta i jeszcze bardziej doskona?y w przetwarzaniu p?atno?ci. W rzeczywisto?ci dostaniesz z nimi wiele wspania?ych funkcji.

Wszystko, co musisz zrobi?, to zajrze? do Internetu, a zobaczysz niektóre ze wspania?ych cech tej marki, a na pewno zobaczysz, jak bardzo ludzie naprawd? je lubi?. Oferuj? prawie wszystko, w tym ?wietne us?ugi edukacyjne i narz?dzia handlowe.

Spis tre?ci

1 Oszustwo iTrader czy Legit?

2 Licencja i rozporz?dzenie

3 rodzaje kont

4 Platforma transakcyjna

4.1 WebTrader

4.2 MetaTrader 4

4.3 Aplikacja mobilna

5 zasobów handlowych

6 metod p?atno?ci

7 Obs?uga klienta

8 plusów i minusów

Oszustwo iTrader czy Legit?

Pierwsz? rzecz?, któr? chcesz wiedzie?, jest to, czy jest to us?uga oszustwa, a odpowied? absolutnie nie. W rzeczywisto?ci iTrader jest ?ci?le regulowany i ma ?wietn? obs?ug? klienta. Dzia?aj? w dziedzinie forex i CFD i oferuj? ogromn? pomoc ka?demu, kto korzysta z ich us?ug po drodze. Wi?c zag??bimy si? w to troch? dalej i zobaczymy, co mo?emy w tej firmie.

Licencja i rozporz?dzenie

iTrader jest w rzeczywisto?ci cz??ci? firmy o nazwie Hoch Capital Ltd., która jest licencjonowana przez CySEC. To Cypryjska Komisja Papierów Warto?ciowych i Gie?d i nie jest jedyn?, która utrzymuje tego brokera uczciwie. Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych i inne organy regulacyjne z ca?ej Europy s? równie? tymi, których ta firma by?a cz??ci?. W tym organy regulacyjne w Polsce, Francji, Norwegii, Austrii, Danii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, W?oszech, Grecji, Estonii, Rumunii, Hiszpanii, Niemczech, ?otwie, Szwecji i Holandii.

Z powodu tych wszystkich ró?nych regulatorów naprawd? nie musisz si? zbytnio martwi?, je?li chodzi o to, ?e s? bardzo szanowan? mark? i zdecydowanie s? legaln?. Mo?esz mie? pewno??, ?e s? one bardzo ?ci?le monitorowane przez ka?d? z tych ró?nych firm i ?e przestrzegaj? wszystkich zasad, które towarzysz? procesowi regulacji. Oznacza to segregacj? kont, losowe kontrole platformy, wytyczne dotycz?ce uczciwych cen i przejrzyste oferty cenowe.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Code – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Rodzaje kont

W rzeczywisto?ci istniej? trzy ró?ne rodzaje kont, które mo?esz uzyska?, je?li chodzi o iTrader. Mo?esz u?y? srebra, z?ota lub platyny. Ogólnie rzecz bior?c, ka?dy z nich oferuje szereg funkcji i b?dzie ?wietny dla ró?nych osób. B?dziesz móg? uzyska? ró?ne d?wignie, zmienne spready i zmiany w zale?no?ci od wybranego typu konta. B?dzie to zale?e? od tego, jakim typem inwestora jeste?, jakiego rodzaju konta chcesz u?y?.

Teraz, bez wzgl?du na to, z którego konta zdecydujesz si? skorzysta?, b?dziesz potrzebowa? minimalnego depozytu w wysoko?ci 250 USD, a tak?e b?dziesz mie? korzy?ci, takie jak wsparcie 24/7 i takie rzeczy, jak zabezpieczenie i konto zgodne z prawem szariatu. Daje to o wiele wi?cej swobody ni? w przypadku niektórych innych systemów i wersji firm maklerskich.

Otwórz darmowe konto demo z iTrader

Platforma handlowa

Teraz jednym z najwa?niejszych aspektów ca?ego procesu jest platforma transakcyjna, z której korzystasz. Chcesz si? upewni?, ?e otrzymujesz platform? handlow? wysokiej jako?ci, poniewa? w ten sposób upewnisz si?, ?e otrzymujesz inwestycje, których chcesz. Z iTrader nie musisz si? o to martwi?, poniewa? faktycznie dzia?aj? one przez MetaTrader 4 w trzech ró?nych formatach.

WebTrader

Wersja tego systemu WebTrader jest w rzeczywisto?ci t?, która jest dost?pna online. Nie musisz niczego pobiera? na swój komputer, a wszystko, co musisz zrobi?, to po??czy? si? z Internetem i mie? niezawodne po??czenie internetowe i przegl?dark?, aby przeprowadza? transakcje, ocenia? transakcje i mie? oko na wszystko na swoim koncie. Oferuje analizy i wykresy na ?ywo, a tak?e trendy graficzne i nie tylko. B?dziesz tak?e mie? mo?liwo?? handlu jednym klikni?ciem, a nawet handlu spo?eczno?ciowego, dzi?ki czemu mo?esz przyjrze? si?, co robi? niektórzy z najlepszych traderów i zobaczy?, czy chcesz ?ledzi?.

MetaTrader 4

Jest to prawdopodobnie najpopularniejsza platforma dla brokerów i dla tych, którzy chc? wej?? w handel. Mo?na go pobra? na komputer Mac lub PC, wi?c nie musisz si? martwi? o rodzaj us?ugi, któr? aktualnie posiadasz. Ponadto dzia?a ?wietnie jako samodzielne oprogramowanie i pozwala uzyska? wszystko, czego szukasz bezpo?rednio na swoim komputerze. W rzeczywisto?ci ma ró?ne wska?niki, a tak?e narz?dzia do tworzenia wykresów.

Ogólnie rzecz bior?c, b?dziesz mie? proste sk?adanie zlece? i b?dziesz mie? doskona?? kontrol? nad analiz? i handlem. Jest powód, dla którego jest to najpopularniejsza us?uga, a to ze wzgl?du na ?atwo?? u?ytkowania i funkcje, z którymi si? dogadujesz.

Aplikacja mobilna

Dla tych, którzy lubi? mie? kontrol? nad wszystkim w podró?y, absolutnie mo?esz skorzysta? z mobilnej wersji systemu, aby mie? pewno??, ?e wszystko czerpiesz ze wszystkiego. Wersja mobilna pozwala na dost?p do swoich transakcji, niezale?nie od tego, czy korzystasz z urz?dzenia z systemem Android czy iOS. Nie b?dziesz mia? równie? problemu z uzyskaniem jak najwi?kszych korzy?ci ze wszystkich swoich transakcji.

Poniewa? b?dziesz mie? dost?p bezpo?rednio z urz?dzenia mobilnego, nie b?dziesz musia? si? martwi? o to, gdzie jeste?, gdy otrzymasz wa?ne wiadomo?ci o wielkiej sprawie. B?dziesz tak?e móg? odprawi? si? w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca. Aplikacja mobilna sprawia, ?e odprawa jest o wiele ?atwiejsza i wygodniejsza ni? korzystanie z us?ugi internetowej z urz?dzenia mobilnego.

Teraz, za pomoc? wszystkich tych urz?dze?, b?dziesz mia? mo?liwo?? handlu w ramach ponad 200 ró?nych aktywów finansowych. B?dziesz mie? równie? ponad 150 ró?nych wska?ników technicznych, fundamentalnych i sentymentalnych. Oznacza to, ?e b?dziesz mie? zawiadomienie bez wzgl?du na to, co si? dzieje i mo?esz podejmowa? ?wiadome decyzje dotycz?ce tego, co chcesz zrobi? ze swoimi transakcjami lub potencjalnymi transakcjami.

Zasoby handlowe

Zasoby s? zawsze wa?ne, gdy pracujesz z brokerem, poniewa? chcesz mie? mo?liwo?? kontynuowania nauki i dalszego rozwijania swoich umiej?tno?ci. Z iTrader otrzymujesz us?ug?, która zosta?a faktycznie zbudowana przez innych, którzy handluj?, wi?c zosta?a zaprojektowana z my?l? o traderach. W ten sposób zawiera du?y zestaw zasobów edukacyjnych, które na pewno zechcesz sam sprawdzi?.

Niezale?nie od tego, czy jeste? pocz?tkuj?cym, czy zaawansowanym traderem, znajdziesz co?, co pomo?e ci poszerzy? swoj? wiedz? i dalej doskonali? swoje umiej?tno?ci. B?dziesz mie? informacje o handlu i ró?nych technikach, które mo?esz wypróbowa?. B?dziesz mie? równie? ró?ne formaty dost?pnych materia?ów edukacyjnych, dzi?ki czemu mo?esz wybra? co?, co Ci odpowiada.

Oferowane s? e-booki, filmy i inne materia?y szkoleniowe i artyku?y, które zawieraj? porady dotycz?ce handlu przy u?yciu ró?nych narz?dzi, a tak?e korzystania z takich rzeczy jak psychologia. S? napisane przez jednych z najlepszych ekspertów w okolicy i b?d? pisane przez ludzi, którzy pracuj? w firmie.

To, co znajdziesz tutaj równie?, gdy spojrzysz na zasoby, to mnóstwo dziennych wykresów, które pomog? Ci zobaczy? najcz??ciej wymieniane aktywa. Dostarcz? ci nawet link bezpo?rednio do platformy internetowej, który pozwoli ci natychmiast dokonywa? w?asnych transakcji. Mo?esz skonfigurowa? podsumowania rynkowe i prognozy, aby uzyska? dobry obraz swoich transakcji i aktywów, a nawet skorzysta? z kalkulatora handlowego, aby dowiedzie? si? wi?cej o punktach obrotu, pipsach i nie tylko.

B?dziesz tak?e móg? korzysta? z kalendarza ekonomicznego, aby dokonywa? najlepszych transakcji w oparciu o rynek. Pozwoli ci to ?ledzi? takie rzeczy, jak wiadomo?ci gospodarcze i polityczne, które absolutnie chcesz wiedzie? i które z pewno?ci? mog? wp?yn?? na twoje inwestycje. Chcesz mie? pewno??, ?e jeste? ?wiadomy wszystkiego, co si? dzieje, co mo?e potencjalnie wp?yn?? na wyniki Twoich inwestycji.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Revolution – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Metody P?atno?ci

Je?li chodzi o pieni?dze, absolutnie chcesz si? upewni?, ?e wiesz, jak to wszystko dzia?a. Có?, tutaj metody p?atno?ci s? w rzeczywisto?ci do?? proste. Przez ca?y czas b?dziesz mie? kontrol? nad wszystkim, co jest zwi?zane z Twoimi pieni?dzmi. W rzeczywisto?ci system korzysta z serwerów z certyfikatem SAS 70, a wszystkie dane s? przetwarzane za pomoc? szyfrowania 128 SSL. Wszystko to oznacza, ?e Twoje informacje s? ca?kowicie bezpieczne. Dodaj zgodno?? z PCI Level 1 i nikt nie b?dzie mia? dost?pu do Twoich danych osobowych ani transakcji.

B?dziesz mie? równie? wiele opcji, je?li chodzi o wp?aty lub wyp?aty pieni?dzy, wi?c nie musisz si? martwi? o to, w jaki sposób uzyskasz dost?p, gdy zdecydujesz, ?e chcesz swoje pieni?dze na co? innego. Mo?esz u?y?:

– Bezpieczny przelew bankowy

– MasterCard

– Wiza

– Qiwi

– Maestro

- American Express

– Vload

– Skrill

– WebMoney

– Neteller

– Yandex

Nie b?dziesz mie? równie? absolutnie ?adnych op?at, gdy wp?acasz lub wyp?acasz pieni?dze, co oznacza, ?e nie musisz si? martwi? o utrat? cz??ci swoich inwestycji lub zysków. Dodatkowo mo?esz zacz?? inwestowa? i handlowa? natychmiast po wp?acie i odzyska? swoje pieni?dze poprzez wyp?at? w ci?gu zaledwie 24 godzin.

Zarejestruj si? w iTrader teraz!

Obs?uga klienta

Jak radzi sobie ten broker, je?li chodzi o traktowanie Ci? w?a?ciwie i odpowiadanie na Twoje pytania? Naprawd? robi? ?wietn? robot?. A wszystko, co musisz zrobi?, to skontaktowa? si? z obs?ug? klienta. Znajdziesz stron? FAQ, która zawiera mnóstwo pyta? i odpowiedzi, ale je?li ?adne z nich nie dzia?a dla Ciebie, istnieje równie? zespó? obs?ugi klienta dost?pny 24 godziny na dob?.

Mo?na si? z nimi skontaktowa? za po?rednictwem poczty e-mail, telefonu lub czatu i udziel? ci szybkich odpowiedzi na wszelkie pytania lub w?tpliwo?ci, które mo?esz mie?. W rzeczywisto?ci ten broker zdecydowanie zas?uguje na swoj? reputacj? i zdecydowanie jest jednym z najlepszych równie? pod wzgl?dem regulacji. Przekonasz si?, ?e zdecydowanie zawsze staraj? si? ?y? jak najlepiej, jak potrafi?.

Za I przeciw

Co wi?c ma do zaoferowania ta firma, na co powiniene? zwraca? uwag?? Có?, w rzeczywisto?ci maj? sporo ?wietnych us?ug i nie tyle wad. Naprawd?, je?li chcesz zacz?? inwestowa?, nie pomylisz si? tutaj.

Je?li chodzi o zalety i wady, zdecydowanie dostajesz o wiele wi?cej zalet, ni? mog?oby si? wydawa?. A ta firma nie ma zbyt wielu rzeczy, które powiniene? rozwa?y? przeciwko niej. Spójrz wi?c na funkcje, o których wspomnieli?my powy?ej (i poni?ej) i zobacz, co o nich my?lisz.

Plusy Cons
3 ró?ne typy kont Dzia?a tylko przez MetaTrader 4
Us?ugi wysoce regulowane
Wysoki poziom przejrzysto?ci
Wspó?pracuje z MetaTrader 4
3 metody interakcji z platform? handlow?
Wyp?aty 24 godziny
Natychmiastowy handel po wp?acie
Responsywna obs?uga klienta

Skontaktuj si? z iTrader teraz

Ogólnie rzecz bior?c, otrzymujesz firm? wysokiej jako?ci, która oferuje wiele us?ug i funkcji. S? wysoce przejrzyste, ?ci?le regulowane w ca?ej Europie i oferuj? kilka ró?nych typów kont, aby Twoja konfiguracja by?a jeszcze bardziej spersonalizowana. Oferuj? równie? szereg ró?nych opcji aktywów finansowych.

Kiedy spojrzysz na wszystko, co mo?esz tutaj uzyska?, na pewno zaczniesz ?wietny pocz?tek handlu. B?dziesz mie? po trochu wszystkiego, czego mo?esz chcie?, i na pewno b?dziesz równie? gotowy na pewne zyski.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Profit – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne