Rynki GSI

Avatar

Opublikowany

włączony

Rynek po?rednictwa internetowego jest bardzo konkurencyjny; niezliczone firmy brokerskie forex i CFD walcz? o Twój biznes. Niektóre z nich to doskona?e firmy z pot??nymi narz?dziami handlowymi, które mog? pomóc Ci osi?gn?? sukces. Z drugiej strony, wielu nie wyró?nia si? z t?umu i nie s? dobrymi zak?adami, na które mo?na postawi? pieni?dze. Niektórzy brokerzy s? jawnymi oszustami i istniej? g?ównie po to, aby oszukiwa? klientów i szybko zarabia? dla w?a?ciciela.

Znalezienie dobrego brokera forex jest podobne do znalezienia ig?y w stogu siana. W Coinlib postrzegamy nasz rygorystyczny przegl?d forex jako narz?dzie, które pomaga skutecznym, etycznym traderom wznie?? si? ponad poprzeczk?. Spo?ród tych godnych pochwa?y traderów nasi eksperci daj? GSI Markets nasz? najwy?sz? rekomendacj?.

GSI Markets to wiod?cy internetowy broker forex, uznawany za jednego z najlepszych przez traderów na ca?ym ?wiecie. GSI Markets ma za sob? ponad dziesi?cioletnie do?wiadczenie od momentu powstania w 2003 roku. Firma stale poprawia jako?? swoich us?ug i tworzy kompleksowe ?rodowisko handlowe. Mamy nadziej? odpowiedzie? na wszystkie pytania dotycz?ce GSI Markets i pokaza?, dlaczego jest to najlepsza opcja dla ekspertów forex.

Spis tre?ci

1 Recenzja brokera GSI Markets - Poznaj fakty, handluj z ufno?ci?

2 Co sprawia, ?e rynki GSI s? wyj?tkowe?

3 Test do?wiadczenia rynków GSI

4 Czy GSI Markets to oszustwo czy legalne?

5 Regulacje rynków GSI i bezpiecze?stwo funduszy

6 rodzajów kont

7 warunków handlowych GSI Markets

7.1 Op?aty i spready

7.2 Do?wiadczenie otwierania konta

7.3 Wp?aty i wyp?aty

7.4 Weryfikacja konta

Platforma handlowa 8 rynków GSI

9 Edukacja i zasoby

10 Obs?uga klienta

11 cz?sto zadawanych pyta? (FAQ)

11.1 Czy GSI Markets jest regulowanym brokerem?

11.2 Jak otworzy? konto GSI Markets?

11.3 Jaka jest reputacja GSI Markets?

11.4 Jak dzia?a GSI Markets?

11.5 Kto ma do?wiadczenie z GSI Markets?

11.6 Czy GSI Markets jest bezpieczne?

11.7 Gdzie znajduje si? siedziba GSI Markets?

Recenzja brokera GSI Markets - Poznaj fakty, handluj z ufno?ci?

Pierwszym krokiem do oceny legalno?ci tradera forex jest za?o?enie rachunku rzeczywistego. W procesie recenzowania niezliczonych us?ug brokerskich i forex, nasi recenzenci doskonalili t? umiej?tno?? jak brzytw?. Rygorystycznie oceniamy produkty i us?ugi w ?wiecie handlu mi?dzynarodowego za pomoc? zestawu wa?nych wska?ników. Dzi?ki naszej bieg?o?ci w ?wiecie handlu online zamierzamy poprowadzi? Ci? do podejmowania najlepszych decyzji za Twoje pieni?dze.

ZALETY CONS
Oferuje dost?p do dwóch intuicyjnych platform transakcyjnych, w tym MetaTrader 4 (MT4) D?wignia do 1:100 Szeroki wybór bezpiecznych opcji bankowych Brak rekwotowa? Umo?liwia handel spo?eczno?ciowy Profesjonalna i elastyczna obs?uga klienta Nie akceptuje handlowców z USA

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Code – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Co sprawia, ?e rynki GSI s? wyj?tkowe?

GSI Markets jest unikalnym cz?onkiem rynku forex. Oferuje solidne platformy do wielu transakcji, a tak?e niskie spready do niezawodnej obs?ugi klienta. Niezale?nie od preferowanej metody p?atno?ci, GSI Markets oferuje wiele opcji, które Ci? dostosuj?. Nie wszyscy brokerzy oferuj? unikalny bonus depozytowy GSI Markets. Bonus jest dost?pny tylko raz w miesi?cu i ró?ni si? dla posiadaczy kont Gold i Platinum. Obecnie premia za depozyt wynosi 10% do 500 USD dla posiadaczy kont Gold oraz 15% premii dla posiadaczy kont Platinum. Istniej? jednak wymagania handlowe dotycz?ce obrotu premiami; wszystkie szczegó?y mo?na znale?? na GSI Markets.com. Dodatkowo GSI Markets zapewnia premi? za polecenie znajomemu o warto?ci 25 USD za ka?dego nowego klienta.

GSI Markets oferuje zró?nicowany zestaw kont handlowych, które z pewno?ci? spodobaj? si? wszystkim traderom. Podkre?laj? nawet inkluzywno?? religijn?; jednym z czterech typów kont jest konto islamskie. Konta nie s? dyskryminuj?ce pod wzgl?dem korzy?ci, ale raczej oferuj? ró?ne do?wiadczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb ró?nych traderów. Na przyk?ad, high roller by?by najlepszy dla konta Platinum ECN, które zawiera transakcje w standardowych lotach.

Otwórz bezp?atne konto demo w GSI Markets

Test do?wiadczenia rynków GSI

Jednak zbadanie cech handlowca na papierze nie wystarczy do napisania pe?nej, bezstronnej recenzji. Wykorzystali?my kilka funkcji i produktów oferowanych przez GSI Markets, aby poinformowa? nasz? recenzj? o firmie. W rezultacie mo?emy zapewni?, ?e GSI Markets uczciwie prezentuje wszystkie funkcje. Dodatkowo wszystkie funkcje spe?niaj? warunki.

Wsparcie klienta by?o naszym pierwszym celem do zbadania. Testy responsywno?ci da?y ?wietne wyniki w przypadku poczty elektronicznej, czatu na ?ywo i wsparcia telefonicznego. Zespó? wsparcia GSI Markets odpowiedzia? na nasze e-maile w zaledwie 15 minut. Wystarczy?o zadzwoni? tylko raz, aby po??czy? si? z agentem wsparcia, a przedstawiciele czatu na ?ywo byli dost?pni od razu po uruchomieniu funkcji czatu na ?ywo. Daleko od ich doskona?ej wydajno?ci na tym; docenili?my agentów wsparcia za ich profesjonalizm, wiedz? i umiej?tno?ci.

Nast?pnie przetestowali?my platform? handlow? i MT4 przeprowadzi?o wszystkie reklamowane instrumenty finansowe. Zauwa?yli?my kilka pozytywnych cech w naszym przyk?adowym te?cie konta na ?ywo. Zapewniaj? one nie tylko du?? szybko?? realizacji, ale tak?e szybko?ci, które s? zgodne z tymi reklamowanymi na stronie internetowej. Nie by?o równie? ?adnych rekwotowa?, których mo?na by si? spodziewa? podczas niestabilnych rynków.

Przeprowadzili?my nasz ostatni test na rynkach bankowych. W tym przypadku GSI Markets radzi?o sobie fantastycznie w zakresie wska?ników szybko?ci i ró?norodno?ci opcji. Przetestowali?my szybko?? przetwarzania wp?at i wyp?at dla kart kredytowych, Skrill i przelewu bankowego. FAQ zawiera dok?adne oszacowania wszystkich pr?dko?ci transferu.
GSI Markets przekroczy?o nasze oczekiwania podczas ca?ej naszej oceny i cieszy si? najwy?sz? rekomendacj? naszych ekspertów.

Czy GSI Markets to oszustwo czy legalne?

GSI Markets jest legalnym brokerem dla potrzeb internetowych forex i CFD. Nasze ?ledztwo ujawni?o, ?e GSI Markets obs?uguje prawdziwy model po?rednictwa ECN. Spready brokera by?y czasami zerowe lub konkurencyjne, co sugeruje, ?e broker jest przejrzysty. Jest to praktycznie dost?pne w oknie zlecenia MT4. Brokerzy oszustów rzadko docieraj? tak daleko; na ogó? dzia?aj? w modelu brokerskim typu dealing desk, który zapewnia przestrze? do wykorzystywania spreadów i manipulacji cenami.

GSI jest spó?k? zale?n? pod nazw? GSI Markets Group. Ten ostatni jest podmiotem zarejestrowanym zgodnie z prawem Wysp Marshalla. Oznacza to, ?e firma przestrzega prawa i dzia?a zgodnie z ramami prawnymi organów regulacyjnych tego kraju.

Badanie bezpiecze?stwa internetowego firmy cz?sto odpowiada na pytania dotycz?ce legalno?ci. GSI Markets ?ci?le chroni fundusze, które powierzaj? im inwestorzy. Pieni?dze traderów s? przechowywane na ró?nych kontach, innych ni? fundusze firmy. GSI Markets wykorzystuje zaawansowane zapory sieciowe, aby uniemo?liwi? dost?p do swojej sieci prywatnej. Oprócz zapór, strona internetowa firmy posiada bezpieczne po??czenie szyfrowane kluczami 128-bitowymi. Informacje mog? by? najbardziej nara?one podczas przesy?ania mi?dzy serwerem sieciowym a przegl?dark?, ale pot??ne metody szyfrowania s?u?? do ochrony przesy?anych informacji. Brokerzy oszustw prawie nie b?d? okazywa? troski o Twoje dane osobowe i finansowe. Raczej wykorzystaj? naruszenia w?asnego bezpiecze?stwa na swoj? korzy??.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Profit – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Regulacja rynków GSI i bezpiecze?stwo funduszy Safety

GSI Markets to broker offshore z siedzib? na Wyspach Marshalla. Dzia?a na podstawie licencji numer 19085, co jest kolejnym dowodem na to, ?e GSI Markets jest legaln? firm? dzia?aj?c? zgodnie z prawem Wysp Marshalla. W zwi?zku z tym firma jest zwi?zana zasadami bran?owymi dotycz?cymi przejrzysto?ci, uczciwo?ci i bezpiecze?stwa funduszy. Na przyk?ad firma jest zobowi?zana do opublikowania spreadów dla wszystkich instrumentów handlowych. Strona spreadu i marginesów wyra?nie przedstawia te informacje dla ka?dej zainteresowanej osoby. Dodatkowo okno zlece? MT4 wype?nia spready przed z?o?eniem zlecenia.

Je?li chodzi o bezpiecze?stwo funduszy, firma post?puje zgodnie z najlepszymi praktykami w bran?y, segreguj?c fundusze firmy i pieni?dze handlowców. W ten sposób firma mo?e unikn?? konfliktu interesów z pieni?dzmi traderów. Dodatkowo b?d? mogli zwróci? pieni?dze handlowcom, je?li firma upadnie.

Zarejestruj si? w GSI Markets ju? teraz!

Rodzaje kont

Jako trader z GSI Markets masz dost?p do nast?puj?cych czterech ró?nych rodzajów kont.

I. Srebrne konto ECN

Aby zakwalifikowa? si? do Konta Srebrnego, opcji drugiego poziomu, musisz spe?ni? dwa kryteria. Po pierwsze, musisz handlowa? 150 lotami w ka?dym kwartale. Nast?pnie kwalifikujesz si? do konta srebrnego. Gdy osi?gniesz wolumen obrotu 300 lotów lub zarobisz ponad 1000 $ w depozytach. Konto srebrne oferuje kilka korzy?ci, takich jak wej?cie do wyzwania handlowego o warto?ci 20 000 $ i dedykowanego mened?era konta.

II. Z?ote konto ECN

Osoby zainteresowane rachunkiem z?ota powinny najpierw osi?gn?? kwartalny wolumen obrotu równy lub wi?kszy ni? 600 lotów. Ponadto musisz osi?gn?? 2000 lotów lub Twoje depozyty powinny przekroczy? 10 000 USD. Gdy osi?gniesz te cele, mo?esz cieszy? si? takimi korzy?ciami, jak cotygodniowe wej?cie do wyzwania handlowego o warto?ci 20 000 $, 10% bonus od depozytu, pe?ny dost?p do akademii GSI Markets i trzydniowe wyp?aty.

III. Platynowe konto ECN

Konto Platinum ECN jest zarezerwowane dla traderów VIP GSI Markets. Dost?p do konta platynowego mo?esz uzyska?, spe?niaj?c jedno z dwóch kryteriów. Po pierwsze, mo?esz osi?gn?? wolumen obrotu wynosz?cy 10 000 lotów. Alternatywnie, uzyskasz dost?p do konta Platinum ECN, gdy Twoje depozyty przekrocz? 75 000 $. W porównaniu do konta z?otego, mo?esz cieszy? si? miesi?cznym bonusem od depozytu w wysoko?ci 15% do 2000 $, programem rabatowym, jeszcze szybszymi wyp?atami i nie tylko.

IV. Konto Islamskie

Chocia? konto islamskie jest przeznaczone dla tych, którzy przestrzegaj? prawa szariatu, nie-muzu?manie nie s? z niego ograniczeni. W wi?kszo?ci jest identyczny z innymi kontami. Dwie kluczowe ró?nice polegaj? na tym, ?e konto islamskie nie ma op?at za rolowanie i jest wolne od swapów.

Warunki handlowe GSI Markets

Warunki handlowe na GSI Markets s? bardzo atrakcyjne. Maksymalna d?wignia na ich rynku wynosi 1:100, a GSI Markets spe?nia wszystkie ceny bez rekwotowa?. Oprócz konta islamskiego, wszystkie konta maj? swoje swapy zrealizowane o 2400 GMT+12. W niektórych przypadkach GSI Markets mo?e tymczasowo blokowa? handel niektórymi parami egzotycznymi. Zespó? GSI Markets robi to w okresach wysokiej zmienno?ci rynku, aby chroni? rachunki przed ujemnym saldem. Warunki GSI Markets na ich stronie internetowej zapewniaj? ?atwy dost?p do tych i innych wa?nych informacji.

Op?aty i spready

GSI Markets wykorzystuje swój status jako brokera non-dealing desk, aby zapewni? traderom kilka korzy?ci. GSI Markets kieruje zlecenia do g?ównych dostawców p?ynno?ci, takich jak Citi i Barclays Bank, aby dostarcza? inwestorom kwotowania w czasie rzeczywistym. Prowadzenie biura maklerskiego non-dealing desk oznacza, ?e GSI Markets mo?e oferowa? handlowcom ni?sze op?aty. Dodatkowo inwestorzy z GSI Markets ciesz? si? sta?ymi, konkurencyjnymi spreadami i g??bokim dost?pem do rynku. Konkurencyjne spready oferowane przez GSI Markets obejmuj? 0,3 dla GBPUSD, 0,7 dla EURUSD i 0,8 dla USDJPY.

W odniesieniu do transakcji GSI Markets pobiera tylko op?aty oparte na spreadach i nie pobiera ?adnych innych op?at.

Do?wiadczenie otwierania konta

Otwarcie rachunku handlowego GSI Markets jest niezwykle ?atwym procesem.

 1. Wejd? na stron? internetow? GSI Markets
 2. Wybierz „Utwórz konto” za pomoc? przycisku w prawym górnym rogu strony g?ównej
 3. Podaj zwyk?y zestaw danych osobowych, takich jak imi? i nazwisko, e-mail, numer telefonu
 4. Zaakceptuj warunki za pomoc? przycisku Zaakceptuj warunki i wybierz opcj? „Utwórz moje konto”
 5. Post?puj zgodnie z monitem, aby utworzy? silne has?o
 6. Otwórz e-mail i wybierz link potwierdzaj?cy

W tym momencie Twoje konto GSI Markets jest aktywne i mo?esz rozpocz?? handel w ci?gu zaledwie pi?ciu minut. Wskazane jest dostarczenie na tym etapie dokumentów weryfikacyjnych konta, aby unikn?? opó?nie? przy wyp?acie pieni?dzy.

Wp?aty i wyp?aty

Handlowcy z GSI Markets maj? dost?p do wielu popularnych opcji p?atno?ci z ca?ego ?wiata. Opcje te obejmuj? mi?dzy innymi Maestro, Visa, Mastercard, Bank Wire i AstroPay. Popularn? opcj? s? równie? p?atno?ci lokalne, w tym SPEI i BBVA dla klientów w Meksyku, BCI dla klientów w Chile oraz Efecty lub RedServi dla klientów w Kolumbii. Ró?ne opcje p?atno?ci wi??? si? z ró?nymi op?atami i szybko?ci? przetwarzania, dlatego radzimy wybra? najbardziej dogodn? dla siebie opcj?.

Specyficzne cechy opcji oferowanych przez GSI Markets s? nast?puj?ce.

 • Waluty – handlowcy z GSI Markets korzystaj? z ró?nych opcji w odniesieniu do walut zbywalnych. Opcje walutowe obejmuj? g?ówne waluty globalne, takie jak dolar ameryka?ski, euro i funt brytyjski. Ta ró?norodno?? opcji pomaga inwestorom zaoszcz?dzi? na op?atach za przewalutowanie.
 • Okres oczekiwania – Istnieje wiele ró?nych okresów oczekiwania dla ró?nych metod p?atno?ci. Na przyk?ad Skrill korzysta z natychmiastowych wp?at i jednodniowych wyp?at. Wp?aty kart? s? natychmiastowe, ale wyp?aty trwaj? od pi?ciu do dziesi?ciu dni. Przelew bankowy jest zazwyczaj rozliczany w ci?gu 3-5 dni roboczych, a dost?p do ?rodków b?dziesz mie? w ci?gu oko?o 5-9 dni roboczych.
 • Limity wp?at i wyp?at – Istniej? minimalne i maksymalne limity wp?at i wyp?at, chocia? ró?ni? si? one w zale?no?ci od metody p?atno?ci. Wszystkie metody p?atno?ci maj? minimalny depozyt w wysoko?ci 250 jednostek wybranej waluty. GSI Markets pozwala na maksymalny depozyt w wysoko?ci 10 000 kart?, ale przelewy bankowe s? nieograniczone. Wszystkie wyp?aty s? ograniczone do 200 USD, z wyj?tkiem przelewów bankowych, które s? nieograniczone. Nadwy?ki zostan? przelane przelewem bankowym.
 • Op?aty – GSI Markets nie pobiera op?at zwi?zanych z przetwarzaniem p?atno?ci. Gwarantujemy, ?e wszelkie op?aty stosowane do p?atno?ci s? nak?adane przez firmy obs?uguj?ce p?atno?ci lub przez Twój bank.
 • Bezpiecze?stwo metod p?atno?ci – GSI Markets wykorzystuje najnowsz? technologi? bezpiecze?stwa, aby zapewni? bezpiecze?stwo wszystkich metod p?atno?ci. Zabezpieczenia kart s? zgodne z PCI, a GSI Markets wykorzystuje nowoczesn? technologi? szyfrowania do ochrony e-portfeli, takich jak Skrill. Przelewy bankowe s? równie? ca?kowicie bezpieczne, a powiadomienie e-mail towarzyszy wszystkim próbom wyp?aty. Daje to mo?liwo?? powstrzymania wyp?aty, je?li to nie Ty j? z?o?y?e?.

Weryfikacja konta

GSI Markets przestrzega praw i przepisów dotycz?cych prania brudnych pieni?dzy. Zgodnie z tymi zasadami przeciwdzia?ania praniu pieni?dzy (AML) firma stosuje ?wiczenie Poznaj swojego klienta (KYC). ?wiczenie KYC pozwala firmie potwierdzi?, ?e handlowcy spe?niaj? wymogi prawne dotycz?ce handlu. W ten sposób GSI Markets blokuje osoby zajmuj?ce si? praniem brudnych pieni?dzy, nieletnich handlowców, zdyskwalifikowanych urz?dników pa?stwowych i inne osoby przed nielegalnym handlem. W ramach ?wiczenia KYC, GSI Markets wymaga od pocz?tkuj?cych traderów nast?puj?cych dokumentów.

 • Dowód obywatelstwa – prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport zapewniaj? niezb?dn? weryfikacj? obywatelstwa.
 • Dowód adresu – ostemplowany rachunek za media zawieraj?cy Twoje pe?ne imi? i nazwisko oraz adres jest niezb?dny do udowodnienia Twojej lokalizacji. Rachunki za telefon, wod? lub pr?d s? odpowiednie, chocia? powinny by? aktualne w ci?gu trzech miesi?cy.
 • Dowód posiadania karty – wed?ug uznania GSI Markets, mog? za??da? kolorowego obrazu przedniej i tylnej strony Twojej karty kredytowej. Musisz jednak wy?wietli? tylko pierwsz? i ostatni? cyfr? na karcie. Na odwrocie Twój podpis powinien by? widoczny, gdy CVV jest ukryte. Jest to rezerwowy o?rodek zapewniaj?cy dodatkowe bezpiecze?stwo i nie jest obowi?zkowy.

Platforma handlowa GSI Markets

GSI Markets dokonuje transakcji za po?rednictwem Meta Trader 4 i Sirix, dwóch popularnych platform transakcyjnych. Meta Trader 4 lub MT4 to bardzo wszechstronna platforma kompatybilna ze wszystkimi g?ównymi systemami operacyjnymi. Dost?p jest bezp?atny, niezale?nie od tego, czy korzystasz z systemu iOS, Windows, Mac OS, Linux i innych. Dodatkowo MT4 oferuje obs?ug? 37 j?zyków i pot??ny zestaw narz?dzi handlowych. Obejmuje to 50 narz?dzi wska?ników technicznych i 31 narz?dzi do tworzenia wykresów, takich jak oscylatory, wska?niki trendów i wska?niki wolumenu.

GSI Markets przywi?zuje du?? wag? do dost?pno?ci i ?atwo?ci u?ytkowania. Firma udost?pnia samouczek dotycz?cy korzystania z tej szanowanej platformy transakcyjnej. Ponadto istniej? zoptymalizowane wersje GSI Markets MT4 dla komputerów stacjonarnych, aplikacji mobilnych i wersji internetowej. Ka?dy z nich zapewnia pe?en zakres korzy?ci handlowych w intuicyjnym, przyjaznym dla klienta interfejsie u?ytkownika. Chocia? aplikacja mobilna ma na celu wygod?, nie ma ?adnych wyci?tych funkcji i zapewnia pe?ny zestaw narz?dzi handlowych i opcji w podró?y.

Oprócz korzy?ci dla pocz?tkuj?cych, do?wiadczeni handlowcy maj? wiele zalet dzi?ki platformie GSI Markets MT4. Mog? osadzi? doradców ekspertów na platformie, wypróbowa? ró?ne narz?dzia oferowane przez platform? i przeprowadza? testy historyczne w?ród innych opcji. Ponadto GSI Markets zapewnia integraln? sekcj? raportów, która pomaga organizowa? i rejestrowa? wyniki. Sekcja raportów zawiera krzyw? akcji, oczekiwan? wyp?at?, najwi?kszy zysk i wiele innych opcji w wygodnie przygotowanym pakiecie.

MT4 to fantastyczna platforma, a Sirix ?adnie j? uzupe?nia. Oba s? równie przydatne, a Sirix zapewnia wyj?tkowe korzy?ci osobom zainteresowanym handlem spo?eczno?ciowym. Sirix pozwala traderom r?cznie kopiowa? rzeczywiste pozycje innych traderów lub automatycznie otwiera? transakcje. W rezultacie handlowcy, którzy nie s? zainteresowani rynkami finansowymi, mog? automatycznie czerpa? zyski dzi?ki Sirix, sp?dzaj?c czas gdzie indziej. Jedyn? op?at? za to jest niewielka op?ata, p?acona przedsi?biorcy, którego kopiujesz. Handel spo?eczno?ciowy to fantastyczny, wzajemnie korzystny sposób dla nowych traderów, aby nauczy? si? zwyci?skich strategii handlowych od weteranów.

Podsumowuj?c, GSI Markets zapewnia bezkonkurencyjn? kombinacj? platform, która jest odpowiednia zarówno dla pocz?tkuj?cych, jak i do?wiadczonych traderów.

Edukacja i zasoby

Podstaw? sukcesu w handlu forex jest g??bokie zrozumienie rynku. Sekcja edukacyjna GSI Markets to kolejne cenne narz?dzie, które ma na celu wzmocnienie pozycji pocz?tkuj?cych traderów. Jednak sekcja ta zawiera szereg materia?ów, które z pewno?ci? przynios? korzy?ci traderom na wszystkich poziomach do?wiadczenia. Nasza analiza sugeruje, ?e firma wyda?a fortun? w procesie tworzenia jednego z najlepszych dost?pnych zasobów do handlu forex.

Sekcja edukacyjna zawiera tre?ci dla pocz?tkuj?cych, obejmuj?ce podstawy forex, krok po kroku. Ten przewodnik z sze?cioma lekcjami pomaga pocz?tkuj?cym w owocnym pocz?tku ich czasu na rynku forex. Omawiane tutaj tematy obejmuj? d?wigni?, transakcje i wykresy oraz inne aspekty podstaw rynku forex.

Sekcja obejmuj?ca linie trendu, punkty obrotu, wsparcie i opór oraz inne punkty z pewno?ci? pomo?e po?redniemu traderowi d???cemu do wi?kszych rzeczy. Tre?ci zwi?zane z doradcami ekspertów, testami historycznymi i innymi zaawansowanymi elementami handlu na rynku Forex s? odpowiednie dla weterana handluj?cego. Dodatkowo, okresowe webinaria i seminaria prowadzone przez ekspertów rynkowych oferuj? mo?liwo?? nauki dla wszystkich traderów. Inne narz?dzia odpowiednie dla wszystkich traderów obejmuj? kalendarz ekonomiczny i licznik kupna/sprzeda?y Bitcoin, który dzia?a jako dostawca sygna?u.

Obs?uga klienta

GSI Markets zapewnia doskona?? obs?ug? klienta. Kultura firmy k?adzie nacisk na potrzeb? zapewnienia klientom wspania?ego do?wiadczenia, a ich zespo?y dobrze wyszkolonych, dobrze wychowanych agentów wsparcia oferuj? ca?odobowe wsparcie. Je?li potrzebujesz pomocy podczas korzystania z GSI Markets, masz cztery mo?liwo?ci skontaktowania si? z obs?ug? klienta:

Dodatkowo FAQ to doskona?e miejsce do poszukiwania rozwi?za?. Nawet je?li dany problem nie dotyczy Ci? aktualnie, zyskasz poj?cie o typowych wyzwaniach, z jakimi mierz? si? handlowcy. Dodatkowo b?dziesz na nie przygotowany, gdy si? z nimi zmierzysz. Przyk?ady tre?ci najcz??ciej zadawanych pyta? obejmuj? konto i bankowo??, weryfikacj? konta i nie tylko.

Skontaktuj si? teraz z GSI Markets

Cz?sto zadawane pytania (FAQ)

Czy GSI Markets jest regulowanym brokerem?

Media Force Limited jest w?a?cicielem i operatorem Gsimarkets.com. W zwi?zku z tym GSI Markets podlega przepisom prawa Republiki Wysp Marshalla.

Jak otworzy? konto GSI Markets?

Aby otworzy? konto GSI Markets, nale?y wykona? sze?? kroków:

 1. Wejd? na stron? internetow? GSI Markets
 2. Wybierz „Utwórz konto”
 3. Podaj wszystkie niezb?dne dane osobowe
 4. Zaznacz pole obok „Warunki” i kliknij „Utwórz konto”
 5. Uzyskaj dost?p do swojego adresu e-mail i otwórz link potwierdzaj?cy
 6. Wp?a? minimalny depozyt na swoje konto i rozpocznij handel.

Jaka jest reputacja GSI Markets?

GSI Markets to szanowany broker z ponad dziesi?cioletnim do?wiadczeniem. Eksperci bran?owi, do?wiadczeni handlowcy i nasi recenzenci oferuj? firmie najwy?sz? rekomendacj?.

Jak dzia?aj? rynki GSI?

Dzi?ki platformie GSI Markets inwestorzy maj? dost?p do rynków finansowych i mog? kupowa? i sprzedawa? aktywa. GSI Markets traci skromne op?aty naliczane od ró?nicy mi?dzy cen? wywo?awcz? a cen? kupna.

Kto ma do?wiadczenie z GSI Markets?

Trader finansowy i inwestorzy potrzebuj?cy niezawodnego brokera do handlu walutami i innymi aktywami gromadz? si? na GSI Markets.

Czy GSI Markets jest bezpieczne?

GSI Markets wykorzystuje najnowsze technologie, takie jak szyfrowanie SSL, aby zagwarantowa? bezpiecze?stwo. Ponadto GSI Markets jest zgodny z przepisami RODO i PCI.

Gdzie znajduje si? baza rynków GSI?

GSI Markets znajduje si? fizycznie w Trust Company Complex na Ajeltake Road na Wyspach Marshalla.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Revolution – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne