Rynki FP

Avatar

Opublikowany

włączony

Rynek forex jest bardzo konkurencyjny, a wiele domów maklerskich szuka Twojej firmy. Do?wiadczenie nie k?amie jednak, a FP Markets jest jednym z najstarszych internetowych brokerów forex w bran?y. Od 2005 roku FP Markets zapewnia traderom wspania?e rynki finansowe i liczne aktywa. FP Markets ma udokumentowane do?wiadczenie i wysok? reputacj? w?ród ekspertów.

Je?li wiek FP Markets nie jest wystarczaj?cym dowodem ich legalno?ci, powinna by? ich pe?na zgodno?? z australijskimi przepisami finansowymi. Przestrzegaj?c przepisów regulacyjnych, FP Markets zapewnia inwestorom bezpieczny dost?p do wszelkiego rodzaju aktywów. Obejmuje to forex, kryptowaluty, indeksy, towary, opcje i fundusze ETF. ?wiatowi liderzy w ?wiecie handlu cz?sto prowadz? interesy za po?rednictwem FP Markets, dzi?ki bogatemu zestawowi funkcji, samouczkom wideo, najwy?szej jako?ci obs?udze klienta i intuicyjnym platformom handlowym.

Chocia? FP Markets zdoby?o czo?owe miejsce w bran?y forex online, nie pozwalamy nikomu spocz?? na laurach. Stworzyli?my ten kompleksowy przegl?d ich us?ug, aby poinformowa? konsumentów, czy FP Markets zas?uguje na swoj? dzia?alno??. Musieli?my równie? oceni? ich cechy na tle najlepszych konkurentów w bran?y. Aby osi?gn?? ten cel, u?yli?my prawdziwych pieni?dzy do za?o?enia rachunku transakcyjnego na ?ywo, aby?my mogli oceni? us?ugi ?wiadczone przez FP Markets. Informacje te stanowi? podstaw? naszej uczciwej, bezstronnej oceny. W Coinlib na sercu le?y nam interes konsumenta.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Code – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Spis tre?ci

1 Recenzja brokera FP Markets – czy to jest w?a?ciwy broker do wspó?pracy?

2 Co sprawia, ?e rynki FP s? wyj?tkowe?

2.1 Test do?wiadczenia rynków FP

2.2 Czy FP Markets to oszustwo czy legalne?

2.3 Regulacja rynków FP i bezpiecze?stwo funduszy

2.4 Rynki FP – Rodzaje rachunków

2.5 Rodzaje kont Forex

2.6 Rodzaje kont Iress

3 Warunki handlowe FPMarkets

3.1 Op?aty i spready

4 do?wiadczenie w otwieraniu konta

4.1 Wp?aty i wyp?aty

4.2 PayPal

4.3 Karty kredytowe/debetowe

4.4 Portfele elektroniczne

4.5 Przelew bankowy

4.6 Broker do brokera

5 Weryfikacja konta

5.1 Dowód to?samo?ci

5.2 Dowód zamieszkania

5.3 Platforma handlowa rynków FP

6 Edukacja i zasoby

7 Obs?uga klienta

8 najcz??ciej zadawanych pyta? (FAQ)

8.1 Czy FPMarkets jest regulowane?

8.2 Co to jest FP Markets?

8.3 Kto ma do?wiadczenie w pracy z FP Markets?

8.4 Jak dzia?aj? FP Markets?

8.5 Jak? renom? ciesz? si? rynki FP?

8.6 Jak otworzy? konto w FP Markets?

8.7 Gdzie znajduje si? siedziba FPMARKETS?

Recenzja brokera FP Markets – czy jest to w?a?ciwy broker do wspó?pracy?

FP Markets z dum? og?asza si? jako ostateczne miejsce docelowe dla traderów zainteresowanych rynkami finansowymi. Celem ich dzia?alno?ci jest umo?liwienie wygodnej sprzeda?y aktywów tak ró?norodnych, jak kryptowaluty, akcje, towary, metale, indeksy i inne. Przy tak wznios?ych celach musieli?my ich przetestowa? i sprawdzi?, czy ich us?ugi odpowiadaj? ich ambicjom. Zanim przejdziemy do naszej szczegó?owej recenzji, oto krótkie podsumowanie zalet i wad.

ZALETY CONS
Broker jest regulowany przez australijskie w?adze finansowe – ASIC (Australian Securities and Investments Commission) Spready zaczynaj? si? od 0.0. Traderzy otrzymuj? osobistych mened?erów kont, którzy pomagaj? im podejmowa? trafne decyzje handlowe Obs?uguje cztery ró?ne platformy handlowe – MT4, MT5, WebTrader i IressIslamic. obs?ugiwane na FP MarketsMo?esz handlowa? walutami, akcjami, towarami, metalami i indeksami na FP MarketsHandlowcy maj? dost?p do licznych materia?ów edukacyjnych i innych narz?dzi handlowych Obs?uguje szerok? gam? metod p?atno?ci, w tym PayPalPonad 10 000 instrumentów finansowych dost?pnych dla traderów Funkcja automatycznego otwierania i zamykania pozycjiOferty 10 waluty bazowe Funkcja czatu na ?ywo nie jest dost?pna 24/7 Traderzy z niektórych jurysdykcji nie s? akceptowani

Otwórz darmowe konto demo z FP Markets

Co sprawia, ?e rynki FP s? wyj?tkowe?

Powodem, dla którego FP Markets nadal jest liderem w bran?y, jest si?a jej us?ug. Kluczowym punktem sprzeda?y jest ró?norodno?? dost?pnych platform transakcyjnych; FP Markets obs?uguje cztery ró?ne platformy transakcyjne. Obejmuje to MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader i Iress. FP Markets zapewnia dost?p do rynku poprzez doskona?y, intuicyjny i ?atwy w nawigacji interfejs u?ytkownika. Dodatkowo FP Markets oferuje szereg przydatnych narz?dzi, które pomagaj? traderom w osi?gni?ciu sukcesu.

Oprócz jako?ci funkcji oferowanych przez firm?, oferuj? doskona?e op?aty i w?skie spready, cz?sto zaczynaj?ce si? od 0,0. FP Markets nie pobiera op?at od transakcji, co oznacza, ?e mo?esz wp?aca? i wyp?aca? pieni?dze bez dodatków. Twój bank mo?e jednak obci??y? Ci? kosztami transakcji.

FP Markets oferuje jeden z najbardziej rozbudowanych wachlarzy aktywów finansowych i instrumentów spo?ród wszystkich brokerów forex i CFD. Aktywa finansowe, które FP Markets oferuje traderom, s? liczone w tysi?cach. Obecnie FP Markets oferuje traderom ponad 10 000 instrumentów finansowych – 500 razy wi?cej ni? konkurencja. Praktycznie wszystkie standardowe aktywa finansowe, takie jak akcje, kryptowaluty, forex i tym podobne, s? dost?pne za po?rednictwem platform FP Markets. FP Markets ?wiadczy us?ugi milionom klientów o warto?ci miliardów dolarów rocznie. Firma cieszy si? ogromn? p?ynno?ci?, co skutkuje ?atwym wp?acaniem i wycofywaniem ?rodków zainwestowanych na ich rynkach.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Profit – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Test do?wiadczenia rynków FP

Dla przedsi?biorcy wszystkie us?ugi musz? by? niezawodne. Je?li jakakolwiek us?uga jest nieodpowiednia, mo?e skutkowa? stratami finansowymi, niezale?nie od tego, jak dobre s? inne. Po otwarciu naszego konta przetestowali?my najwa?niejsze us?ugi oferowane przez FP Markets. U?ywamy tych testów jako ?rodka do okre?lenia poziomu efektywno?ci internetowych domów maklerskich.

Przeprowadzili?my nasz pierwszy test dotycz?cy procesu wyp?aty. Niezawodne wyp?aty s? prawdopodobnie najwa?niejsz? us?ug?. W ko?cu ka?da awaria tutaj zablokuje handlowcom ich pieni?dze i spowoduje za?amanie zaufania. Kiedy otworzyli?my nasze konto, zdeponowali?my ?rodki na naszym koncie handlowym. Od razu mieli?my mo?liwo?? wyp?aty naszych pieni?dzy. Chocia? musieli?my przes?a? nasze dokumenty to?samo?ci do zespo?u obs?ugi klienta, uzyskanie ich akceptacji zaj??o mniej ni? godzin?. Dzi?ki temu ?rodki wróci?y na nasze konto bankowe. Karty kredytowe i e-portfele oferuj? najszybszy czas wyp?aty; Twoje konto odzwierciedla wyp?acone ?rodki niemal natychmiast. Z kolei przelewy bankowe wymagaj? skromnego czasu oczekiwania 3-5 dni roboczych.

Po przetestowaniu wyp?at przetestowali?my obs?ug? klienta w FP Markets. Jako?? obs?ugi klienta jest niezb?dna w ka?dej bran?y. Jest to podwójnie prawdziwe, gdy mamy do czynienia z tak du?ymi ilo?ciami funduszy, jak w bran?y forex. Testujemy wszystkie opcje obs?ugi klienta w FP Markets: e-mail, telefon i czat na ?ywo na stronie internetowej. Pod ka?dym wzgl?dem zespó? obs?ugi klienta FP Markets dzia?a? ponad oczekiwania. Przes?ali?my pytanie do zespo?u obs?ugi klienta i otrzymali?my odpowied? w ci?gu kilku minut. Zapewnili nas, ?e s? na szczycie naszego problemu i w nieca?? godzin? otrzymali nasz? odpowied?. System ten pozwoli? nam sp?dzi? okres interwencyjny skupiony na handlu, a nie na s?uchaniu muzyki z windy. To subtelna innowacja, któr? chcieliby?my, aby przyj??o wi?cej zespo?ów obs?ugi klienta.

Na koniec poddali?my testowi ich platform? handlow?. FP Markets zapewnia wsparcie dla trzech liderów bran?y; MT4, MT5 i WebTrader. Dodatkowo FP Markets obs?uguje Iress, kolejn? unikaln? platform? handlow?. Ka?da platforma ma swoje zalety i narz?dzia pomagaj?ce traderom w osi?gni?ciu sukcesu. Dodatkowo wszystkie oferuj? intuicyjny interfejs i szybk? obs?ug?. Ka?da platforma przetwarza?a nasze zamówienia w ci?gu kilku sekund, zapewniaj?c, ?e nie stracili?my dobrych transakcji z powodu opó?nie?. Pod tym wzgl?dem platformy by?y do?? równe.

Te trzy podstawowe us?ugi s? naprawd? niezb?dne dla sukcesu traderów na rynku finansowym. Kiedy masz do czynienia z FP Markets, mo?esz mie? pewno??, ?e FP Markets przekracza poprzeczk? i zapewnia doskona?? obs?ug? w ka?dym obszarze. W rezultacie mo?emy wygodnie poleci? FP Markets jako brokera forex, kryptowalut, akcji i metali. Jedynym powodem, dla którego mo?emy odwróci? wzrok od FP Markets, jest brak konkretnych us?ug, którymi jeste? zainteresowany.

Zarejestruj si? w FP Markets ju? teraz!

Czy FP Markets to oszustwo czy legalne?

Przed rozpocz?ciem handlu za po?rednictwem platformy niezb?dne jest ustalenie ich legalno?ci. Chocia? legalna firma mo?e oferowa? Ci wspania?e mo?liwo?ci, istnieje wiele nielegalnych platform, które s?u?? do oszukiwania aspiruj?cych traderów. Nasze wyczerpuj?ce badania rynków FP pozwalaj? nam jednak z ca?kowit? pewno?ci? stwierdzi?, ?e FP Markets jest legalnym brokerem forex i CFD.

Pierwszym krokiem, jaki nale?y podj?? w ocenie legalno?ci firmy, jest sprawdzenie, czy s? one regulowane. FP Markets jest regulowane przez ASIC i australijskie przepisy dotycz?ce bran?y finansowej. Przepisy australijskie, których przestrzega FP Markets, s? zgodne z przepisami mi?dzynarodowymi. W rezultacie FP Markets jest prawnie zobowi?zane do zapewnienia sprawiedliwego dost?pu do rynków oraz ochrony danych i funduszy swoich handlowców.

W sumie nie ma w?tpliwo?ci co do legalno?ci FP Markets. S? nie tylko renomowanym i szanowanym brokerem forex i CFD, który dzia?a na rynku od 15 lat. Co wi?cej, ich skala dzia?alno?ci poci?gn??a za sob? w tym czasie transakcje warte biliony dolarów. Wreszcie australijskie agencje regulacyjne zapewniaj? wszelkie niezb?dne zatwierdzenia i weryfikuj? legalno?? i wiarygodno?? FP Markets.

Dwie wa?ne zasady, których przestrzegaj? firmy regulowane, to zasady przeciwdzia?ania praniu pieni?dzy (AML) i zasady poznania swojego klienta (KYC). Te przepisy regulacyjne pomagaj? ograniczy? nielegalnych handlowców, oszustwa i inn? dzia?alno?? przest?pcz? na rynkach finansowych. Dodatkowo poprawiaj? przejrzysto?? i oferuj? wi?ksze bezpiecze?stwo handlowcom. Cz??ciowo oznacza to, ?e FP Markets wymaga, aby wszyscy handlowcy zweryfikowali swoj? to?samo?? i lokalizacj?, zanim b?d? mogli cieszy? si? pe?n? aktywno?ci? na koncie. W zwi?zku z tym powiniene? upewni? si?, ?e posiadasz dokumenty potrzebne do potwierdzenia Twojej to?samo?ci i lokalizacji podczas otwierania konta FP Markets. Jest to standardowa procedura bran?owa, której wszyscy renomowani brokerzy wymagaj? od swoich klientów.

Aby znale?? wszystkie informacje na temat dzia?ania FP Markets, mo?esz przeszuka? Regulamin. Podaje rygorystycznie i dok?adnie wszystkie informacje na temat dzia?alno?ci firmy, jej kryteriów dla ró?nych rodzajów dzia?alno?ci finansowej oraz wszystkie wa?ne informacje. W FP Markets pracuj? do?wiadczeni handlowcy, którzy dobrze rozumiej? rynki finansowe i mo?esz by? pewien ich wiedzy i profesjonalizmu.

FP Markets posiada jeden z najsolidniejszych systemów bezpiecze?stwa w?ród wszystkich internetowych brokerów. Oprócz si?y protoko?ów bezpiecze?stwa, s? one skutecznie stosowane. W zwi?zku z tym us?ugi wyp?at i wp?at ?wiadczone przez FP Markets nie zagra?aj? ani szybko?ci, ani bezpiecze?stwu. Mo?esz ?mia?o dzia?a? z FP Markets bez obawy o problemy z bezpiecze?stwem.

Ponadto FP Markets szanuje prywatno?? swoich u?ytkowników. Z tego powodu FP Markets nie sprzedaje ani nie udost?pnia swoich danych ?adnym stronom trzecim, firmom stowarzyszonym ani innym zainteresowanym pozyskiwaniem danych w celach marketingowych. Wszystkie dane, które FP Markets zbiera od swoich traderów, s? traktowane jako poufne.

Regulacja rynków FP i bezpiecze?stwo funduszy and

Podobnie jak wszyscy renomowani brokerzy forex i CFD, FP Markets podlega przepisom prawa kraju, w którym si? znajduje. Australijska Komisja Papierów Warto?ciowych i Inwestycji (ASIC) nadzoruje regulacje finansowe w Australii, których przestrzega FP Markets. Daje to dodatkow? gwarancj?, ?e FP Markets jest bezpieczne, niezawodne i szanowane. Niektóre z tych regulacji obejmuj? opisane wcze?niej zasady AML i KYC oraz ich postanowienia dotycz?ce weryfikacji ich statusu jako legalnych przedsi?biorców. Dzi?ki tym zasadom FP Markets mo?e ukróci? ró?ne przest?pstwa finansowe i ograniczy? przep?yw ?rodków do organizacji przest?pczych.

Innym wa?nym priorytetem dla firmy jest zapewnienie bezpiecze?stwa w odniesieniu do funduszy traderów. Pot??ne protoko?y bezpiecze?stwa w FP Markets zapewniaj?, ?e ich handlowcy prowadz? interesy szybko, wydajnie i bezpiecznie. Jednym z mechanizmów, dzi?ki któremu osi?gaj? to, jest oddzielne przechowywanie ?rodków firmy i ?rodków klientów. Dzi?ki temu klienci zawsze mog? niezawodnie uzyska? dost?p do swoich funduszy. ?rodki klientów s? przechowywane w wiarygodnych, renomowanych instytucjach bankowych, które przestrzegaj? mi?dzynarodowych przepisów i zapewniaj? ich bezpiecze?stwo. Ponadto firma by?aby w stanie wyp?aca? klientom pieni?dze w ma?o prawdopodobnym przypadku, gdyby upad?a.

Rynki FP – rodzaje rachunków Account

FP Markets oferuje pi?? rodzajów kont. Dwa z tych kont s? oferowane w ramach konta forex, a trzy s? dost?pne za po?rednictwem Iress. Rodzaje kont s? dostosowane do unikalnych potrzeb ró?nych typów traderów. Chocia? istniej? subtelne ró?nice mi?dzy jednym kontem a drugim, s? one równe pod tym wzgl?dem, ?e zapewniaj? inwestorom bezpieczny i ?atwy dost?p do rynków finansowych.

Rodzaje kont Forex

Istniej? dwa ró?ne rodzaje kont forex oferowanych przez FP Markets:

Standard

Z jednej strony FP Markets oferuje konto standardowe. Standardowe konto ma minimalny depozyt w wysoko?ci 100 AUD i obs?uguje handel za po?rednictwem MT4 i MT5. Konto standardowe nie obejmuje op?at prowizyjnych, ale spready zaczynaj? si? od 1,0. Je?li chodzi o lewarowanie aktywów finansowych, u?ytkownicy Konta Standardowego maj? stosunek 1:500.

Surowy

Drugie konto Forex to konto surowe. W wi?kszo?ci jest to do?? podobne do konta standardowego. Minimalny depozyt w wysoko?ci 100 AUD jest identyczny. Raw obs?uguje równie? dwie platformy, dla MT4 i MT5. D?wignia na aktywach finansowych pozostaje na poziomie 1:500. Jednak u?ytkownicy kont Raw s? obci??ani prowizj? w wysoko?ci 3 USD od transakcji na platformie. Z drugiej strony spready zaczynaj? si? od 0,0 zamiast 1,0.

Rodzaje kont Iress

Trzy rodzaje kont Iress to ró?ne rodzaje kont przeznaczonych dla traderów Iress. Iress jest zazwyczaj wybierany przez do?wiadczonych traderów, którzy ceni? zaawansowane narz?dzia, które oferuje.

Standard

Tutaj konto standardowe jest zorientowane wy??cznie na platform? handlow? Iress. Minimalna kwota wp?aty to 1000 AUD. Stawki prowizji s? oparte na podstawie za lot i wynosz? 10 AUD, a nast?pnie 0,1%. Stawki mar?y kapita?owej dla us?ug CFD zaczynaj? si? od 3%, w porównaniu do stawki bazowej w FP Markets. Stawka bazowa dla FP Markets zaczyna si? od 4%.

Platyna

Podobnie jak konto Standard, konto Platinum Iress obs?uguje wy??cznie platform? handlow? Iress. Minimalny depozyt to 25000 AUD. Prowizja spada do 9 AUD i 0,09%. Podczas gdy stawki mar?y CFD na akcje s? identyczne jak na koncie Standard, na poziomie 3%, podstawowa stawka dla FP Markets zaczyna si? od 3,5%.

Premier

Najwy?szym typem konta dost?pnym w FP Markets jest konto Premier Iress. Podobnie jak inne konta Iress, obs?uguje tylko platform? Iress. Minimalny depozyt skacze do sumy 50 000 AUD. Na tym koncie nie ma podstawowej, minimalnej prowizji. Jedyna prowizja na koncie Premier wynosi 0,08%. Zarówno mar?e na akcje CFD, jak i stopa bazowa FP Markets zaczynaj? si? od 3%.

Podczas gdy rosn?ce typy kont oferuj? cenne korzy?ci, wszyscy klienci korzystaj? z doskona?ych podstawowych funkcji konta FP Markets. Wszystkie konta oferuj? dost?p do rynków finansowych za po?rednictwem fantastycznego interfejsu u?ytkownika, a wszystkie konta zapewniaj? dost?p do wyj?tkowej obs?ugi klienta. Dodatkowo, wszyscy handlowcy FP Markets korzystaj? z pot??nego zestawu narz?dzi edukacyjnych, narz?dzi handlowych i tysi?cy aktywów finansowych dost?pnych za po?rednictwem platform FP Markets.

Ponadto muzu?ma?scy handlowcy, którzy przestrzegaj? prawa szariatu, uciesz? si?, ?e FP Markets oferuje konto islamskie dostosowane do ich potrzeb religijnych.

Otwórz konto teraz

Skontaktuj si? z FP Markets teraz

Warunki handlowe FPMarkets

FP Markets ma nast?puj?ce warunki handlowe:

 • Czasy handlu s? w GMT+2 lub GMT+3 w czasie letnim
 • FP Markets oferuje wszystkie pary walutowe FX przez ca?? dob?, z wyj?tkiem dwuminutowej przerwy oko?o pó?nocy.
 • Ka?dy tydzie? handlowy trwa od poniedzia?ku o 00:02 do pi?tku o 23:57.
 • FP Markets oferuje pozycje, które mo?esz automatycznie otwiera? i zamyka?.
 • Niektóre konta oferuj? spready od 0,0
 • Unikalne op?aty, prowizje i warunki za po?rednictwem platformy transakcyjnej Iress
 • ?wi?teczne godziny handlu ró?ni? si? w zale?no?ci od platformy
 • D?wignia na aktywach finansowych do 1:500

Op?aty i spready

FP Markets nie pobiera prowizji od niektórych rodzajów kont i transakcji. Jednak op?aty pobierane przez brokera s? do?? rozs?dne. Transakcje Forex na rachunkach Raw i metalach podlegaj? prowizji w wysoko?ci zaledwie 3,50 AUD. Op?aty na rachunkach Iress zmieniaj? si? w zale?no?ci od konta, kraju i dost?pnych instrumentów finansowych.

FP Markets oferuje transakcje z imponuj?co w?skimi spreadami. Dla u?ytkowników kont Standard spready zaczynaj? si? od 1,0 pipsa. Spready na kontach Raw zaczynaj? si? od 0,0 pipsa. Spready takie jak ten s? bardzo konkurencyjne i pozwalaj? traderom korzysta? z dobrych mo?liwo?ci finansowych.

Do?wiadczenie otwierania konta

Rejestracja w FP Markets to prosty i nieskomplikowany proces. Otwarcie konta u nich daje dost?p do ich platform i pot??nych narz?dzi handlowych. Z kontem FP Markets mo?esz handlowa? akcjami, forex, indeksami, towarami i kryptowalutami.

Odwied? oficjaln? stron? brokera, aby rozpocz?? proces otwierania konta. W prawym górnym rogu platformy znajduje si? zak?adka „OPEN LIVE”. Po klikni?ciu tej zak?adki FP Markets automatycznie przekieruje Ci? na stron? rejestracji.

Otwarcie konta FP Markets wi??e si? z czteroetapowym procesem rejestracji. Na pierwszym etapie podajesz dane osobowe, w tym imi? i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. W drugim etapie podajesz wi?cej danych osobowych, takich jak adres zamieszkania i zawód.

Trzeci etap to wybór rodzaju konta handlowego. Oprócz wyboru rodzaju konta, musisz wybra? platform? handlow? i walut? bazow?. Ostatnim krokiem jest wype?nienie kwestionariusza, który ma pomóc zespo?owi FP Markets pozna? Ci?. Po zako?czeniu ankiety i zaakceptowaniu regulaminu Twoje konto zostanie automatycznie otwarte. Po zweryfikowaniu i zasileniu konta mo?esz rozpocz?? handel.

Zacznij handlowa? teraz

Wp?aty i wyp?aty

Ró?norodna gama metod p?atno?ci obs?ugiwanych przez FP Markets pomaga traderom szybko zasila? swoje konta. Aby zdeponowa? ?rodki na koncie handlowym FP Markets, wykonaj poni?sze czynno?ci:

 • Zaloguj si? do swojego konta handlowego FP Markets i wybierz opcj? „WP?ATA” w prawym górnym rogu ekranu
 • Wybierz preferowan? metod? p?atno?ci
 • Podaj odpowiednie informacje dotycz?ce metody p?atno?ci i ??danej ilo?ci zdeponowanych ?rodków
 • Z?o?y? wniosek

Po zako?czeniu tego procesu Twoje konto automatycznie reprezentuje nowe ?rodki.

Na FP Markets dzia?a wiele ró?nych metod p?atno?ci, w tym:

PayPal

FP Markets naturalnie obs?uguje PayPal, poniewa? Paypal jest jedn? z najwi?kszych platform p?atno?ci online. Mo?esz wp?aca? ?rodki z PayPal w dowolnej z nast?puj?cych walut; AUD, CAD, EUR, GBP, HKD, JPY, SGD i USD. Konta za po?rednictwem MT4 i MT5 nie maj? op?at transakcyjnych, ale konta Iress maj? op?at? transakcyjn? w wysoko?ci 2%. PayPal umo?liwia natychmiastowe dodawanie ?rodków do konta FP Markets.

Karty kredytowe/debetowe

Karty kredytowe/debetowe wyprzedzaj? PayPala jako najpopularniejsz? metod? p?atno?ci. FP Markets akceptuje g?ówne karty kredytowe i debetowe, takie jak Visa, MasterCard i inne. Nie ma op?at transakcyjnych na kontach handlowych MT4 i MT5. Z drugiej strony konta Iress s? obci??ane op?at? w wysoko?ci 1,6% za AUD. Pozosta?e waluty s? oznaczone i naliczane po 3,18%. Mo?esz u?ywa? kart kredytowych i debetowych do wp?acania ?rodków w CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD i USD. FP Markets natychmiast przetwarza transakcje kredytowe/debetowe, a ?rodki pojawi? si? na Twoim koncie w mniej ni? godzin?.

Portfele elektroniczne

FP Markets akceptuje równie? p?atno?ci z portfeli elektronicznych. Niektóre akceptowane portfele elektroniczne to Neteller, Skrill, Fasapay, Poli Pay i Pay Trust. FP Markets natychmiast sfinansuje p?atno?ci eWallet na Twoje konto.

Przelew bankowy

FP Markets akceptuje zarówno lokalne, jak i mi?dzynarodowe przelewy bankowe. ?rodki pojawi? si? na Twoim koncie bankowym w ci?gu jednego dnia roboczego. Przelew krajowy jest wolny od op?at, podczas gdy przelew mi?dzynarodowy poci?ga za sob? op?at? w wysoko?ci 12,5 AUD za transakcj?.

Broker do Brokera

Mo?esz przela? swoje ?rodki z innej platformy brokerskiej do FP Markets. Podobnie jak w przypadku przelewu bankowego, ?rodki potrzebuj? jednego dnia, aby dotrze? do Twojego konta handlowego FP Markets. W przypadku transakcji krajowych nie ma op?at transakcyjnych. Z drugiej strony, op?ata od brokera mi?dzynarodowego do brokera wymaga op?aty w wysoko?ci 25 AUD za depozyt.

Podobnie jak w przypadku wp?aty ?rodków, mo?esz ?atwo wyp?aci? swoje zarobki z FP Markets. Musisz jednak najpierw zweryfikowa? swój dowód to?samo?ci i miejsce zamieszkania. Wyp?aty s? nadal do?? ?atwe do zrealizowania i wymagaj? podj?cia nast?puj?cych kroków:

 • Zaloguj si? do swojego konta handlowego FP Markets – w prawym górnym rogu znajdziesz ikon? „TRADING”. Wybierz to.
 • Znajd? i kliknij „WYP?ATA ?RODKÓW”.
 • Wybierz sposób wyp?aty ?rodków i podaj swoje dane
 • Wprowad? ??dan? wyp?at? i prze?lij ??danie wyp?aty
 • Twoja pro?ba zostanie rozpatrzona i zatwierdzona w mniej ni? godzin?, je?li dostarczona zostanie ca?a dokumentacja. Twoje konto zostanie zasilone natychmiast. Jednak metody takie jak przelew bankowy mog? wi?za? si? z opó?nieniem w dotarciu ?rodków.

Weryfikacja konta

FP Markets wymaga od u?ytkowników weryfikacji ich kont przed uzyskaniem pe?nej aktywno?ci na koncie.

Dowód to?samo?ci

FP Markets wymaga udowodnienia swojej to?samo?ci zgodnie z ró?nymi politykami regulacyjnymi, takimi jak KYC i AML. Akceptowane dokumenty to:

 • Narodowa karta identyfikacyjna
 • Prawo jazdy
 • Mi?dzynarodowy paszport

Kopie musz? wyra?nie zawiera? wszystkie wa?ne informacje, takie jak imi? i nazwisko, data wydania i data urodzenia.

Dowód zamieszkania

FP Markets wymaga równie? od u?ytkowników weryfikacji adresu. Niektóre z akceptowanych dokumentów to:

 • Rachunki za media (pr?d, woda, inne)
 • wyci?g bankowy

UZYSKAJ DOST?P DO HANDLU ONLINE TERAZ

Platforma handlowa FP Markets

Niewiele domów maklerskich forex oferuje cztery ró?ne platformy transakcyjne, tak jak robi to FP Markets. Najpopularniejsze platformy handlowe to MT4 i MT5. S? u?ywane przez szerok? gam? brokerów i s? standardow? opcj? oferowan? przez wielu doskona?ych brokerów. Traderzy FP Markers, którzy dzia?aj? za po?rednictwem MT4 i MT5, ciesz? si? szybk? realizacj? zlece?, doradcami ekspertów i bogactwem narz?dzi informacyjnych, które pomog? im w handlu. Istniej? inne korzy?ci, takie jak konta handlowe na ?ywo, handel jednym klikni?ciem i wiele innych.

Dodatkowo FP Markets zapewnia dost?p do platformy WebTrader. WebTrader jest naj?atwiejszy w u?yciu, poniewa? nie wymaga pobierania ?adnego oprogramowania. Chocia? dost?pno?? jest du?ym punktem sprzeda?y dla Webtrader, oferuje przydatny zestaw narz?dzi, który doceni ka?dy trader.

Wreszcie, FP Markets zapewnia inwestorom dost?p do platformy transakcyjnej Iress. Jest to nowa i ulepszona aktywna platforma transakcyjna, która oferuje szereg zaawansowanych funkcji. Tam, gdzie WebMaster jest fantastyczny dla pocz?tkuj?cych, a platformy MT s? dobre dla wszystkich, Iress jest skierowany do do?wiadczonych traderów. W Iress masz zaawansowane funkcje, takie jak wiele portfeli, dok?adna wycena wymiany i wiele innych.

Bez wzgl?du na platform? handlow?, z której korzystasz, inwestorzy FP Markets maj? dost?p do tysi?cy aktywów finansowych i fantastycznej obs?ugi klienta.

Edukacja i zasoby

FP Markets posiada obszerny katalog dost?pnych materia?ów edukacyjnych, które pomog? traderom lepiej zrozumie? rynki. Katalog ten zawiera kursy edukacyjne, eBooki, samouczki wideo, s?owniczek i biuletyn. Dzi?ki tym zasobom edukacyjnym handlowcy mog? studiowa? i uczy? si? nowych strategii podej?cia do rynku finansowego.

Oprócz narz?dzi edukacyjnych handlowcy z FP Markets korzystaj? z szeregu przydatnych narz?dzi handlowych. Handlowcy mog? uzyska? dost?p do narz?dzi, takich jak codzienne wiadomo?ci rynkowe, raport z wyprzedzeniem, codzienny raport rynkowy, kalendarz ekonomiczny i wiele innych. Dzi?ki temu zestawowi narz?dzi handlowcy mog? ?ledzi? trendy na rynku i wyprzedza? krzyw?.

Obs?uga klienta

Zespó? obs?ugi klienta FP Markets jest najwy?szej klasy. Zespó? jest wysoce profesjonalny i przyjazny, a ka?dy cz?onek ma dog??bn? wiedz? na temat rynków finansowych. Oferuj? natychmiastowe odpowiedzi na problemy klientów i mo?esz skontaktowa? si? z nimi przez telefon, e-mail lub czat na ?ywo za po?rednictwem ich strony internetowej. Dzi?ki ich zaanga?owaniu w doskona?? obs?ug? i wysoki poziom wiedzy, mo?esz wygodnie odpoczywa?, gdy Twoje ?rodki s? w FP Markets.

Zapisz si? teraz

Cz?sto zadawane pytania (FAQ)

Czy FPMarkets jest regulowane?

FP Markets to australijska firma regulowana przez ASIC. Firmy regulowane, takie jak FP Markets, przestrzegaj? przepisów finansowych, takich jak zasady AML i KYC.

Co to jest FP Markets?

FP Markets to broker CFD i forex z siedzib? w Australii. Zapewnia mi?dzynarodowy dost?p do rynków finansowych dla wielu traderów. Za po?rednictwem platform finansowych FP Markets handlowcy mog? handlowa? akcjami, indeksami, metalami, kontraktami terminowymi, towarami i wieloma innymi aktywami finansowymi. W zamian za dost?p do rynku finansowego FP Markets pobiera niewielkie op?aty transakcyjne od u?ytkowników i op?aty transakcyjne.

Kto ma do?wiadczenie w pracy z FP Markets?

FP Markets ma odpowiednie opcje dla wszystkich klas traderów. Ich platforma handlowa WebTrader jest odpowiednia dla pocz?tkuj?cych, Iress odpowiada potrzebom profesjonalistów, a MT4/MT5 s? odpowiednie dla ka?dego tradera. W zwi?zku z tym wszyscy handlowcy na ca?ym ?wiecie maj? do?wiadczenie z FP Markets.

Jak dzia?a FP Markets?

FP Markets zapewnia dost?p do g?ównych platform transakcyjnych z tysi?cami instrumentów finansowych. Nale?? do nich akcje, forex, kryptowaluty i wiele innych opcji. FP Markets dzia?a, pobieraj?c niewielkie op?aty handlowe i prowizje.

Jak? renom? ciesz? si? rynki FP?

FP Markets jest szanowanym, szanowanym brokerem internetowym. Oprócz dzia?ania od ponad dziesi?ciu lat, FP Markets przestrzega australijskiej agencji regulacyjnej oraz lokalnych i mi?dzynarodowych polityk, które egzekwuj?. Co wi?cej, FP Markets obs?uguje transakcje o warto?ci setek miliardów dolarów rocznie. Ich operacje sta?y si? tak du?e dzi?ki wierze traderów w ich silne protoko?y bezpiecze?stwa.

Jak otworzy? konto w FP Markets?

Otwórz konto FP Markets, wykonuj?c nast?puj?ce kroki:

 • Odwied? oficjaln? stron? FP Markets
 • Kliknij na zak?adk? „OTWÓRZ NA ?YWO”
 • Podaj niezb?dne szczegó?y w ka?dej z czterech kategorii rejestracji
 • Prze?lij swój dowód to?samo?ci i dokumenty potwierdzaj?ce miejsce zamieszkania
 • Doko?cz rejestracj? i wp?a? ?rodki, aby rozpocz??.

Gdzie znajduje si? FPMARKETS?

Biuro firmy znajduje si? w Sydney w Australii. Ich biuro znajduje si? w First Prudential Markets Pty Ltd Level 5 Exchange House 10, na Bridge St. Mo?na je znale?? w Sydney NSW 2000 AUSTRALIA.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Revolution – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne