eToro

Avatar

Opublikowany

włączony

eToro – Czy powiniene? zarejestrowa? konto u tego brokera?

Je?li chcesz rozpocz?? przygod? z rynkami finansowymi, musisz mie? odpowiedniego brokera, który mo?e ci pomóc. Có?, eToro cieszy si? ostatnio du?ym zainteresowaniem i du?ym zainteresowaniem, a my jeste?my tutaj, aby przyjrze? si? bli?ej i sprawdzi?, czy rzeczywi?cie s? tym, czym s?. Je?li nie masz pewno?ci, czy powiniene? inwestowa? z eToro, czy nie, (miejmy nadziej?) wyja?nimy Ci to.

Mieli?my wielu nowych traderów, którzy s? nowi, i handlowcy z do?wiadczeniem, którzy pracuj? w tym systemie i przekazuj? nam opinie na temat tego, jak to dla nich dzia?a?o. Byli?my zainteresowani sporz?dzeniem bezstronnej recenzji, dok?adnie to, co zrobili?my, bior?c informacje dostarczone przez naszych testerów i tworz?c kompleksowy przegl?d tego, co musisz wiedzie?, zanim zaczniesz inwestowa? w eToro dla siebie.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Code – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

1 Recenzja brokera eToro – bezstronne spojrzenie na pot??n? platform? handlow?

Mam nadziej?, ?e w ca?ym przegl?dzie znajdziesz wiele informacji, które u?atwi? Ci rozpocz?cie inwestowania, niezale?nie od tego, czy zdecydujesz si? to zrobi? z eToro, czy z innym brokerem finansowym.

Przyjrzymy si? bli?ej wszystkim ró?nym funkcjom, które powiniene? wiedzie? o tym systemie i sposobie ich dzia?ania, aby? móg? dokona? ?wiadomego wyboru, czy jest to najlepsza platforma dla ciebie, czy te? powiniene? szuka? gdzie indziej . eToro ma wiele do zaoferowania, ale czy naprawd? jest to platforma, której powiniene? u?ywa? do w?asnego handlu?

Plusy Cons
Ponad 1000 zbywalnych akcji Niedost?pne dla u?ytkowników z niektórych krajów
97 ró?nych kryptowalut dost?pnych do handlu Obowi?zuj? op?aty za wyp?at?
Dost?pny handel towarami
Dost?pnych 47 par walutowych Forex
Kopiowanie us?ug handlowych
Brak op?at handlowych
Hojne spready
Brak op?at za nocleg/weekend za pozycje CFD
Niski minimalny wymagany depozyt
Usprawnione i bezpieczne procesy wp?at i wyp?at
Dost?p do zasobów edukacyjnych
Wiele walut bazowych dost?pnych do handlu

2 Co sprawia, ?e eToro jest dobrym brokerem?

Dlaczego wi?c jest to dobra opcja do na?ladowania, je?li chodzi o inwestowanie? W rzeczywisto?ci ma wiele ró?nych zalet z jednej strony. Istnieje ponad tysi?c akcji, 97 ró?nych kryptowalut, 47 par walutowych forex i wiele wi?cej, w tym towary. Tak wi?c b?dziesz mie? szereg ró?nych miejsc, od których mo?esz zacz?? i sposobów, aby to zrobi?.

Je?li chcesz rozpocz?? handel spo?eczno?ciowy, mo?esz to równie? zrobi?, co oznacza, ?e mo?esz skopiowa? innego tradera, który ma si? dobrze i dokonywa? tych samych transakcji, co on. Dodaj przyjazny dla u?ytkownika aspekt systemu i fakt, ?e ludzie, którzy dopiero zaczynaj?, nadal nie b?d? mieli problemu z ustaleniem rzeczy, a Ty naprawd? dzia?asz.

Nie ma nawet ?adnych op?at za realizacj? transakcji lub za utrzymywanie pozycji CFD na noc. To sprawia, ?e jest troch? lepszy ni? niektóre inne systemy, które mo?esz tam znale??, chocia? nadal istniej? takie, które oferuj? te korzy?ci.

Otwórz darmowe konto demo z eToro

2.1 Przebieg testowy eToro

Jak wi?c przebieg? nasz test? Có?, w?a?ciwie posz?o ca?kiem nie?le. Byli?my pod wra?eniem tego, co mieli do powiedzenia nasi handlowcy, a chodzi?o o ?atwo?? u?ycia interfejsu i ?atw? realizacj?. Nie by?o opó?nie?, minimalnego po?lizgu i ?wietnych aspektów spo?ecznych. Nasz zespó? testerów bardzo podoba? si? procesowi korzystania z eToro i uwa?a?, ?e jest to naprawd? ekscytuj?ce.

Je?li chodzi o aspekty finansowe, proces wp?at i wyp?at by? prosty i prosty. Nie by?o problemu z dodawaniem pieni?dzy lub wyp?at? pieni?dzy. System maksymalnie u?atwi? to zadanie i pozwoli? naszemu zespo?owi na dalsze inwestowanie w sposób, w jaki chcieli.

Obs?uga klienta by?a kolejnym sukcesem podczas naszego testu. Wszelkie pytania lub w?tpliwo?ci by?y rozwi?zywane szybko i skutecznie, a pracownicy obs?ugi klienta zdecydowanie wydawali si? wiedzie?, co robi? po drodze. Nasz zespó? testowy równie? by? pod wra?eniem ich interakcji.

Podsumowuj?c, nasz przebieg testowy okaza? si? naprawd? wielkim sukcesem. Nasz zespó? by? pod wra?eniem i czuli?my, ?e eToro robi wszystko we w?a?ciwy sposób. Ale je?li szukasz troch? wi?cej informacji, czytaj dalej, aby zobaczy?, co jeszcze jest dost?pne w eToro i jak mo?e ci pomóc.

2.2 Czy eToro jest brokerem godnym zaufania?

Krótka odpowied? brzmi, ?e mo?esz zaufa? tej firmie. Maj? wiele wysokiej jako?ci protoko?ów i systemów bezpiecze?stwa, które zosta?y zaprojektowane tak, aby znacznie u?atwi? Ci inwestowanie i czu? si? pewnie, robi?c to. System ma pozytywne recenzje i surowe przepisy, które pokazuj?, ?e zdecydowanie dzia?a na wysokim poziomie.

S? one regulowane przez Cypryjsk? Komisj? Gie?dy Papierów Warto?ciowych i Urz?d Nadzoru Finansowego, a tak?e Australijsk? Komisj? Papierów Warto?ciowych i Inwestycji. Wszystko to oznacza, ?e na pewno otrzymujesz firm?, która przestrzega zasad i upewnia si?, ?e jej klienci b?d? dobrze chronieni.

2.3 Bezpiecze?stwo funduszy i regulacje eToro

Regulacje, którym podlega ta firma, oznaczaj?, ?e maj? jedne z najlepszych systemów bezpiecze?stwa i finansowych. Dzia?aj? w ca?kowicie przejrzystym systemie, a ?rodki, które wk?adasz, s? ca?kowicie oddzielone od ich w?asnych funduszy operacyjnych. Musz? równie? przestrzega? szeregu zasad, które pomagaj? chroni? Ci? przed kradzie?? to?samo?ci, kradzie?? finansow? lub jakimkolwiek innym rodzajem naruszenia bezpiecze?stwa. Twoje finanse s? nawet do pewnego stopnia chronione na wypadek niepowodzenia firmy.

2.4 eToro – Rodzaje rachunków

Nie wszyscy brokerzy oferuj? wiele rodzajów kont, ale eToro ma w rzeczywisto?ci dwie ró?ne opcje, z których mo?esz wybiera?. U?atwi? ci one uzyskanie procesu dostosowanego do rodzaju handlu, który prowadzisz, i zale?y to od tego, czy jeste? bardziej zaawansowanym traderem, czy dopiero zaczynasz.

Klienci detaliczni – jest to miejsce, w którym prawdopodobnie b?d? chcieli i?? ludzie, którzy dopiero zaczynaj? lub s? uwa?ani za bardziej umiarkowanych traderów. Ma wszystkie te same atuty, które otrzymasz w wersji profesjonalnej, ale jest równie? chroniony przez Fundusz Kompensacyjny i prawa w ramach us?ugi Rzecznika Finansowego. Plus jest ochrona przed ujemnym saldem (co jest standardem).

Klienci Profesjonalni – to miejsce, w którym zaawansowani inwestorzy mog? chcie? gra?. Otrzymasz dost?p do wszystkich aktywów, ale bez Funduszu Odszkodowa? dla Inwestorów lub Rzecznika Finansowego. B?dziesz mia? jednak wi?kszy wp?yw. I nadal b?dziesz mie? ochron? przed ujemnym saldem.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Profit – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

3 warunki handlowe eToro

Warunki handlowe z eToro s? w rzeczywisto?ci do?? proste.

– Nie ma op?at transakcyjnych

– Oferuje hojne spready

– D?wignia do 1:400

– Platformy handlu spo?eczno?ciowego

– handel 24/7

– Ponad 1000 zbywalnych aktywów

– Handel na rynku Forex, akcjami, towarami, kryptowalutami, funduszami ETF i indeksami

3.1 Op?aty i spready

Nie ma absolutnie ?adnych op?at za transakcje, ale zostaniesz obci??ony op?at? w wysoko?ci 25 USD za dokonanie jakichkolwiek wyp?at i zostaniesz obci??ony op?at? za nocne lub weekendowe trzymanie kontraktów CFD. Dzi?ki temu systemowi b?dziesz mia? równie? naprawd? du?e spready.

Zarejestruj si? w eToro ju? teraz!

3.2 Proces rejestracji konta

Je?li chodzi o proces rejestracji, nie b?dziesz mia? problemu z uruchomieniem. Dzieje si? tak, poniewa? eToro sprawia, ?e rozpocz?cie i utworzenie konta jest naprawd? proste. Wystarczy wej?? na stron? i wybra? „do??cz teraz”. Stamt?d mo?esz wype?ni? formularz rejestracyjny, który poprosi o wszelkiego rodzaju dane osobowe oraz ustawi nazw? u?ytkownika i has?o.

Wystarczy kilka minut, aby wype?ni? wszystko, a nast?pnie dokona? pierwszej wp?aty. Gdy to zrobisz, nie b?dziesz mia? problemu z rozpocz?ciem procesu inwestycyjnego. Zacznij handlowa? tak szybko.

3.3 Wp?aty i wyp?aty

Je?li chcesz wp?aci? lub wyp?aci? pieni?dze, chcesz, aby ten proces by? równie? prosty i prosty. Nie chcesz utkn??, czekaj?c, a? pieni?dze dotr? tam, gdzie ich potrzebujesz, a to nie jest problem z eToro. W rzeczywisto?ci b?dziesz mie? prosty proces dla wszelkich przelewów pieni??nych.

Kiedy wp?acasz pieni?dze, musisz równie? wybra? metod?, za pomoc? której b?dziesz chcia? wyp?aci?, poniewa? Twoje pieni?dze musz? wyj?? w ten sam sposób, w jaki wp?yn??y. B?dziesz mie? równie? minimaln? kwot? wyp?aty wynosz?c? 50 $, a 25 $ b?dzie by? rozliczane jako op?ata za wyp?at?. To mo?e sprawi?, ?e b?dzie dro?szy ni? inni brokerzy.

Z drugiej strony b?dziesz mie? wiele ró?nych opcji wyp?at i depozytów.

3.4 Przelew bankowy

Przelew bankowy jest dost?pny tylko wtedy, gdy u?ywasz waluty USD, GBP lub EUR, ale mo?esz wp?aci? tyle pieni?dzy, ile chcesz za jednym razem. B?dziesz tak?e musia? poczeka? oko?o 4-7 dni, aby pieni?dze trafi?y na Twoje konto inwestycyjne.

3.5 Karty kredytowe/debetowe

eToro akceptuje wiele ró?nych kart kredytowych i debetowych, w tym:

– Wiza

– MasterCard

– Maestro

– Kolacje

– Wiza Elektron

Ponownie walut? musi by? USD, GBP lub EUR, ale ta metoda równie? dodaje AUD do listy. Za pomoc? tej metody musisz równie? wp?aci? mniej ni? 40 000 $, ale b?dziesz mie? natychmiastowe przelewy.

3.6 PayPal

PayPal umo?liwia jednorazow? wp?at? do 10 000 USD w USD, GBP, EUR lub AUD. Ponadto jest to natychmiastowy proces, dzi?ki czemu b?dziesz móg? zacz?? handlowa? swoimi pieni?dzmi niemal natychmiast. Wystarczy, ?e zostaniesz zatwierdzony i jeste? gotowy do pracy.

3.7 NETELLER

Dzi?ki tej metodzie b?dziesz mie? maksymalny depozyt w wysoko?ci 10 000 $ i mo?esz go u?ywa? tylko z USD, GBP lub EUR. Przekonasz si? równie?, ?e niektóre kraje nie mog? korzysta? z tej metody, wi?c najpierw sprawd? to sam.

3.8 SKRYL

Ta metoda p?atno?ci umo?liwia maksymalny depozyt w wysoko?ci 10 000 USD i zapewnia natychmiastowy dost?p do ?rodków. Jest równie? dost?pny w USD, GBP i EUR. Tylko upewnij si?, ?e Twój kraj zezwala na t? metod? p?atno?ci, jak nie wszystkie.

3.9 WebPieni?dze

To kolejna metoda p?atno?ci, która dzia?a natychmiast, ale jest dost?pna tylko w niektórych krajach, czyli w Rosji i krajach WNP. Dzia?a w USD, GBP i EUR i zapewnia maksymaln? kwot? depozytu w wysoko?ci 50 000 USD.

3.10 Yandex

Je?li mieszkasz w krajach WNP lub w Rosji, mo?esz równie? u?y? tej metody do handlu w USD, GBP lub EUR. Masz maksymalny depozyt w wysoko?ci zaledwie 5000 $, jednak ?rodki b?d? dost?pne do natychmiastowego rozpocz?cia handlu.

3.11 Szybki transfer

Je?li szukasz prostego sposobu na wp?at? pieni?dzy, mo?esz skorzysta? z Rapid Transfer, który pozwala wp?aci? do 5500 USD jednorazowo w USD, GBP lub EUR. Nie b?dziesz jednak w stanie pobra? ?adnych pieni?dzy t? metod?.

3.12 Klarna/Bank Sofort

Dzi?ki tej metodzie mo?esz jednorazowo wp?aci? do 30 000 $ i natychmiast otrzyma? pieni?dze do wykorzystania. Aby skorzysta? z tej metody, musisz pracowa? w walutach USD, GBP lub EUR i znajdowa? si? w Niemczech, Austrii, Holandii, Szwajcarii, W?oszech, Belgii, Hiszpanii lub Polsce.

3.13 Bankowo?? internetowa

Je?li lubisz korzysta? z bankowo?ci internetowej, mo?esz bez problemu skorzysta? z tej metody. B?dziesz móg? wp?aci? do 10 000 $ i uzyska? natychmiastowy dost?p. Aby to zrobi?, musisz jednak u?y? waluty IDR, MRY, THB, VND lub PHP. Musisz równie? znajdowa? si? w Indonezji, Malezji, Wietnamie, Tajlandii lub na Filipinach.

3.14 China UnionPay

W Chinach UnionPay to kolejna opcja, która umo?liwia jednorazow? wp?at? do 7000 USD. Dzia?a równie? tylko w CNY, ale zapewnia natychmiastowy dost?p do ?rodków.

3.15 Platforma handlowa eToro

Platforma handlowa dla eToro jest w rzeczywisto?ci do?? intuicyjna i jest równie? uwa?ana za wysok? jako??. W rzeczywisto?ci, przy wszystkich dost?pnych aktywach zbywalnych, system zdecydowanie musi by? rozbudowany. Oferuje równie? handel spo?eczno?ciowy, dzi?ki czemu mo?esz zobaczy?, czym handluj? inni, a tak?e mog? zobaczy? Twój rekord. Mo?esz te? kopiowa? transakcje kogo? innego, je?li uwa?asz, ?e dokonuje on najlepszych wyborów.

Nie b?dziesz jednak mia? dost?pu do MetaTrader 4 u tego brokera, co oznacza, ?e b?dziesz musia? nauczy? si? zupe?nie nowego systemu, aby handlowa? tutaj. Dla tych, którzy preferuj? MetaTrader 4, jest wielu innych brokerów, którzy j? oferuj?.

4. Zasoby edukacyjne

Edukacja jest wa?na bez wzgl?du na to, czy dopiero zaczynasz handlowa?, czy robisz to od d?u?szego czasu. Chcesz mie? pewno??, ?e zdobywasz jak najwi?cej wykszta?cenia i ?e zwracasz uwag? na najnowsze raporty rynkowe, analizy i nie tylko. Dzi?ki eToro b?dziesz mie? przewodniki online, artyku?y, badania rynku, kana?y informacyjne i wiele wi?cej, które pomog? Ci podejmowa? ?wiadome decyzje.

B?dziesz chcia? wiedzie?, jak przyj?? w?a?ciwe informacje i jak je zinterpretowa?, aby dokona? profesjonalnego handlu. To wszystko b?dzie równie? w tych zasobach. Je?li chcesz ulepszy? swoj? strategi? lub wypróbowa? ró?ne strategie, znajdziesz tego typu informacje w oparciu o w?asne preferencje i w?asn? tolerancj? ryzyka. To znacznie u?atwi ci rozpocz?cie pracy.

Mo?esz równie? zajrze? na bloga, aby dowiedzie? si?, o czym si? mówi i regularnie otrzymywa? nowe informacje. Je?li szukasz nowych pomys?ów lub planów, które pomog? Ci sta? si? jeszcze lepszym inwestorem, w?a?nie od tego b?dziesz chcia? zacz??. B?dziesz móg? szybko si? poprawi? i nie b?dziesz mie? problemu z uzyskaniem wysokiej jako?ci porady.

5. Obs?uga klienta eToro

Zespó? obs?ugi klienta eToro to kolejny obszar, w którym nie b?dziesz mie? problemów. Ich obs?uga klienta jest reklamowana jako jedna z najlepszych w bran?y, a po przetestowaniu jej przez naszych handlowców zdecydowanie jeste?my sk?onni si? z tym zgodzi?. Ich obs?uga klienta zapewni ci uprzejm? odpowied? i jednocze?nie wiele informacji i wiedzy ogólnej.

Zespó? jest przyjazny i profesjonalny, a tak?e dba o to, aby szybko uzyska? odpowied? na swoje pytania. Chcesz mie? pewno??, ?e nigdy nie przegapisz transakcji i na pewno tak si? stanie, je?li chodzi o ten system. Otrzymasz odpowied? na swoje pytanie wystarczaj?co szybko, aby wróci? do tego, co robi?e?.

Skontaktuj si? z eToro teraz

6. Cz?sto zadawane pytania (FAQ)

Je?li jeste? ciekawy, jak zacz?? korzysta? z tej platformy, prawdopodobnie jest przynajmniej kilka rzeczy, o których chcesz si? najpierw dowiedzie?. Có?, w tym miejscu odpowiemy na niektóre z najpopularniejszych i najcz??ciej zadawanych pyta? dotycz?cych us?ugi, dzi?ki czemu mo?esz dokona? ?wiadomego wyboru dla siebie.

6.1 Czy eToro podlega regulacjom?

Po pierwsze, czy jest to regulowane? Tak, eToro jest w rzeczywisto?ci regulowane przez Cypryjsk? Komisj? Gie?dy Papierów Warto?ciowych, Urz?d Nadzoru Finansowego oraz Australijsk? Komisj? Papierów Warto?ciowych i Inwestycji, w zale?no?ci od tego, z którym z ró?nych oddzia?ów wspó?pracujesz. S? to odpowiednio Europa, Wielka Brytania i Australia, a ka?dy z nich oferuje ochron? dla inwestorów.

6.2 Czym jest eToro?

Krótko mówi?c, jest to firma ?wiadcz?ca us?ugi finansowe, oferuj?ca ka?demu inwestorowi dost?p do rynku finansowego. Dzi?ki tej platformie mo?esz inwestowa? w niemal dowolne aktywa finansowe, w tym forex, akcje, indeksy, kontrakty CFD, towary i kryptowaluty. B?dziesz móg? równie? u?ywa? tego jako platformy spo?eczno?ciowej, która pozwala zobaczy? inne transakcje i dzieli? si? w?asnymi transakcjami równie? z tymi, którzy inwestuj? na platformie. Stwarza to bardziej przyjazne ?rodowisko, a tak?e pozwala zobaczy? nowe transakcje lub rzeczy, które mo?esz robi?.

6.3 Kto ma do?wiadczenie z eToro?

Ka?dy mo?e korzysta? z tego systemu, wi?c nie ma znaczenia, czy dopiero zaczynasz swoj? pierwsz? transakcj?, czy handlujesz od dziesi?cioleci. Niezale?nie od tego, czy jeste? zupe?nie nowy, czy ju? jeste? inwestorem na Wall Street, nie b?dziesz mie? problemu z tym systemem, poniewa? jest on przeznaczony do u?ytku przez absolutnie ka?dego. B?dziesz w stanie go zdoby? bez zbytniego uczenia si?, co zawsze jest wa?ne w przypadku brokera.

6.4 Jak dzia?a eToro?

Ten system dzia?a, zapewniaj?c dost?p do wielu ró?nych systemów finansowych i rynków. B?dziesz móg? dokonywa? tylu transakcji, ile chcesz, bez konieczno?ci ponoszenia jakichkolwiek op?at, a do tego dostaniesz hojne spready. Wszystko, co musisz zrobi?, to kontynuowa? handel i dokonywa? w?asnych wyborów dotycz?cych tego, gdzie zamierzasz dokonywa? tych inwestycji. W ten sposób mo?esz zarobi? ca?kiem niez?e zyski i nie musisz si? martwi? o proces korzystania z eToro, poniewa? jest to naprawd? proste.

6.5 Czy eToro jest renomowanym brokerem?

Krótko mówi?c, jest to zdecydowanie renomowany broker. EToro ma szereg ró?nych korzy?ci, które s? bardzo szanowane i rozpoznawane. Maj? równie? wysoki poziom regulacji, co oznacza, ?e powiniene? by? w stanie ufa? temu, co robisz i co robi?, aby zapewni? Ci bezpiecze?stwo.

Ogólnie rzecz bior?c, znajdziesz wiele wspania?ych funkcji dost?pnych w eToro, a nasi testerzy ustalili, ?e jest to zdecydowanie dobre miejsce na rozpocz?cie. Nie b?dziesz mia? problemu z inwestowaniem tutaj, znalezieniem odpowiednich rodzajów inwestycji, których chcesz u?y? i wiele wi?cej. Niezale?nie od tego, czy handlujesz od wieków, czy dopiero zaczynasz, eToro ma wiele wspania?ych funkcji, które warto wzi?? pod uwag?. Po prostu spójrz na informacje tutaj, aby sprawdzi?, czy s? one odpowiednie dla Ciebie, lub sprawd? któregokolwiek z innych ?wietnych brokerów w okolicy.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Revolution – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne