Kapita?XP

Avatar

Opublikowany

włączony

CapitalXP to offshore broker CFD i Forex nale??cy do Quattro Holding Group, firmy zarejestrowanej na Wyspach Saint Vincent i Grenadyny (SVG). Dzi?ki Capital XP mo?esz handlowa? akcjami, forex, towarami i indeksami. Ponadto CapitalXP jest jednym z niewielu brokerów, którzy oferuj? zdalne wsparcie pulpitu swoim klientom. Jest to funkcja, dzi?ki której broker mo?e uzyska? dost?p do Twojego terminala stacjonarnego przez ograniczony czas i poprowadzi? Ci? w konfiguracji i korzystaniu z ró?nych platform.

Damy Ci mo?liwo?? zapoznania si? z niektórymi funkcjami, us?ugami i narz?dziami CapitalXP, a tak?e przeka?emy Ci prawdziwe, dok?adne i bezstronne informacje, aby? móg? dokona? w?a?ciwego wyboru, je?li chodzi o handel.

CapitalXP jest na rynku handlowym od niedawna i zyska? sobie reputacj?. S? uwa?ani przez wi?kszo?? za zaufanego i niezawodnego brokera forex i CFD.

Poni?sza tabela zawiera podsumowanie zalet i wad CapitalXP jako brokera.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Code – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

ZALETY CONS
Oferuje d?wigni? 1:500 Spready s? w?skie, aby zapewni? maksymalne zyskiObs?uguje platform? handlow? MT4Oferuje mobilny handel dla wygody i elastyczno?ciDost?p do szerokiej gamy zasobów handlowych.Bezpo?redni dost?p do ponad 100 instrumentów handlowychWygodne i bezpieczne opcje wp?at i wyp?atDost?p do skutecznych narz?dzi handlowych i wska?nikiResponsywna i profesjonalna obs?uga klienta. Nie oferuj? handlu na kryptowalutach.

Otwórz darmowe konto demo z CapitalXP

Spis tre?ci

1 1.1 Co sprawia, ?e CapitalXP jest wyj?tkowy?

2 1.2 Testy do?wiadczenia CapitalXP

3 1.3 Czy CapitalXP jest oszustwem czy legalnym?

4 1.3 Regulacja CapitalXP i bezpiecze?stwo funduszy Safety

5 1.4 Rodzaje kont

6 1.5 Podstawowe funkcje konta

7 1.6 Funkcje konta srebrnego

8 1.7 Funkcje z?otego konta

9 1.8 Funkcje konta Platinum

10 1.9 Funkcje konta diamentowego

11 5.1 Wp?aty i wyp?aty

12 5.2 Platformy transakcyjne CapitalXP

13 5.3 Aplikacja do handlu stacjonarnego i mobilnego

14 5.4 Bonusy

15 5.5 Obs?uga klienta

16 5.7 Edukacja i zasoby

17 7.1 Czy CapitalXP jest regulowany?

18 7.2 Kto ma do?wiadczenie z CapitalXP

19 7.3 Jak dzia?a CapitalXP?

20 7.4 Jaka jest reputacja Capital XP?

21 7.5 Jak otworzy? konto w CapitalXP?

22 7.6 Gdzie znajduje si? siedziba CapitalXP?

1.1 Co sprawia, ?e CapitalXP jest wyj?tkowy?

Ze wszystkimi brokerami na rynku, handlowcy szukaj? najlepszych opcji pod wzgl?dem funkcji, narz?dzi i us?ug. CapitalXP jest unikalnym brokerem we wszystkich tych dziedzinach. Dlatego.

 • Niskie spready – kiedy otworzyli?my konto w CapitalXP, sami przekonali?my si?, ?e spready oferowane przez brokera s? rzeczywi?cie niskie. Korzystaj?c z konta demo zobaczysz, ?e spread na EURUSD wynosi zaledwie 0,9 pipsa, ale na koncie rzeczywistym lista spreadów nie jest w pe?ni pokazana.
 • Silna platforma handlowa – platforma handlowa MT4 jest dost?pna na CapitalXP, platforma MT4 jest znana ze swojego ?cis?ego bezpiecze?stwa, obszernej biblioteki narz?dzi wska?ników technicznych, kana?u informacyjnego na ?ywo i wielu innych.
 • Wieloj?zyczna strona internetowa – w tych j?zykach mo?esz otrzyma? CapitalXP; angielski, niemiecki i rosyjski.
 • Wiele metod p?atno?ci – dla wygody traderów CapitalXP przyj?? wiele popularnych metod p?atno?ci, takich jak karta kredytowa/debetowa, krypto, przelew i e-portfele.
 • Niezawodna obs?uga klienta – grupa obs?ugi klienta w CapitalXP jest dost?pna 24/5 za po?rednictwem czatu na ?ywo, poczty e-mail i innych. Korzystaj?c z funkcji zdalnego dost?pu, grupa obs?ugi klienta mo?e naprawi? wszystkie Twoje potrzeby handlowe bez robienia czegokolwiek.

1.2 Testy do?wiadczenia CapitalXP

Przed napisaniem tej recenzji przeprowadzono wyczerpuj?ce badanie brokera. W tym celu u?yli?my rachunku rzeczywistego zasilonego rzeczywistymi pieni?dzmi. Zbadali?my brokera pod k?tem procesu otwierania konta, szybko?ci wp?at i niezawodno?ci strony internetowej.

Proces otwierania konta by? do?? ?atwy i trwa? oko?o 3 minut. Proces weryfikacji równie? przebieg? pomy?lnie; nasze dokumenty zosta?y przes?ane w krótkim czasie i mogli?my teraz rozpocz?? handel. Przetestowali?my responsywno?? obs?ugi klienta. Dzieje si? tak dlatego, ?e obs?uga klienta jest jedn? z funkcji, której zwykle szuka wi?kszo?? traderów, je?li chodzi o wybór brokera. Najpierw przyjrzeli?my si? ich systemowi obs?ugi klienta. Aby Twoi klienci byli zadowoleni i usatysfakcjonowani, personel obs?ugi klienta musi by? zawsze dost?pny i zdolny do rozwi?zania przedstawionych problemów. CapitalXP b?d?c renomowanym brokerem oferuje swoim klientom zespó? obs?ugi klienta dost?pny 24/5. Z obs?ug? klienta mo?na skontaktowa? si? przez e-mail, telefon lub czat na ?ywo o ka?dej porze dnia. Wys?ano zg?oszenie do personelu obs?ugi klienta i otrzymali?my natychmiastow? odpowied?, obiecali niezw?ocznie przyjrze? si? problemowi. CapitalXP przyjrza? si? naszemu problemowi i zosta? rozwi?zany w mgnieniu oka. Mo?na powiedzie?, ?e CapitalXP przoduje w dziale obs?ugi klienta. Ich narz?dzie do zdalnego sterowania jest równie? bardzo skuteczne i niezawodne dla handlowców.

Do?wiadczenie handlowe by?o przyjemne, a ró?ne narz?dzia na platformie by?y bardzo pomocne. Na ich platformie MT4 przyjrzeli?my si? ró?nym narz?dziom edukacyjnym i okazali si? dla nas zaradni. Dzi?ki wszystkim filmom i webinariom, kalendarzom, wiadomo?ciom rynkowym, codziennym przegl?dom rynku i prognozom walutowym, CapitalXP jest naprawd? ?wietnym brokerem.

Porównali?my opinie innych brokerów, którzy handlowali z brokerem; widzieli?my, ?e mieli podobne pozytywne do?wiadczenia.

1.3 Czy CapitalXP jest oszustwem czy legalnym?

CapitalXP podlega spó?ce dominuj?cej, Quattro Holding Group, która jest spó?k? zarejestrowan? pod numerem 24595 przez rz?d Saint Vincent i Grenadyn. Na tej podstawie firma mo?e zosta? pozwana za z?amanie umowy.

Firma opublikowa?a równie? warunki, których musz? przestrzega? wszyscy handlowcy. CapitalXP ma doskona?ych dostawców obs?ugi klienta, którzy pracuj? z wysokim profesjonalizmem i ?yczliwo?ci?. Dzi?ki platformie traderskiej MT4 na CapitalXP, inwestorzy mog? mie? najlepsze do?wiadczenia handlowe. Prawie wszyscy legalni brokerzy korzystaj? z platformy transakcyjnej MT4.

Fakt, ?e CapitalXP akceptuje p?atno?ci za po?rednictwem kart Visa i Mastercard oznacza, ?e informacje finansowe firmy znajduj? si? w r?kach tych organów finansowych. W przypadku sporu ich ?rodki mog? zosta? wstrzymane i mo?esz zainicjowa? obci??enie zwrotne. W ci?gu dziesi?ciu dni testowania byli?my w stanie szybko zdeponowa? nasze ?rodki i handlowa? przez dziesi?? dni. Pó?niej wycofali?my nasze pieni?dze bez ?adnych problemów.

1.3 Regulacja CapitalXP i bezpiecze?stwo funduszy

Wa?ne jest, aby ka?dy trader wiedzia?, ?e CapitalXP nie jest regulowan? firm? brokersk?. Oznacza to, ?e firma nie jest zwi?zana organem regulacyjnym w zakresie bezpiecze?stwa ?rodków handlowców. Niezale?nie od tego, CapitalXP podj?? dzia?ania maj?ce na celu zapewnienie bezpiecze?stwa pieni?dzy swoich klientów. Korzystaj?c z bezpiecznego szyfrowania i najlepszych funkcji bezpiecze?stwa, z których korzystaj? banki, CapitalXP zapewni? bezpiecze?stwo funduszy traderów.

Firma przestrzega przepisów AML i KYC, poniewa? wymagaj? one od wszystkich traderów identyfikacji przed przeprowadzeniem jakichkolwiek transakcji na CapitalXP, zaostrzaj?c ju? istniej?ce ?rodki bezpiecze?stwa.

Zarejestruj si? teraz w CapitalXP!

1.4 Rodzaje kont

CapitalXP ma ró?ne konta handlowe, które odpowiadaj? preferencjom, umiej?tno?ciom i wymaganiom traderów. CapitalXP przeznaczony jest zarówno dla pocz?tkuj?cych, jak i guru handlu. Broker oferuje pi?? kont handlowych, z których wszystkie zosta?y podsumowane poni?ej.

1.5 Podstawowe funkcje konta

 • Dedykowany mened?er konta
 • Platforma handlowa i wprowadzenie na rynek finansowy
 • Bezp?atne materia?y edukacyjne i webinaria
 • Analiza sentymentalna, techniczna i fundamentalna
 • Bonusy
 • Spersonalizowane samouczki i sesje Skype
 • Zarz?dzanie ryzykiem
 • Wprowadzenie do strategii rynkowych
 • Wszystkie podstawowe funkcje konta
 • Lepsze spready
 • Sygna?y handlowe i alerty
 • Starszy mened?er konta osobistego
 • Zaawansowane strategie handlowe
 • Jeden na jeden kurs handlowy MT4
 • Wszystkie srebrne i podstawowe funkcje konta

1.6 Funkcje konta srebrnego

1.7 Funkcje Z?otego Konta

1.8 Funkcje konta Platinum

 • Podstawowe, srebrne i z?ote cechy
 • Webinaria VIP
 • Handel na ?ywo z profesjonalnymi traderami
 • Codzienne podsumowanie rynku
 • Prywatne webinarium z ekspertem handlowym

1.9 Funkcje konta diamentowego

100% ujawnienie przez mened?era konta - to konto handlowe jest dostosowane do potrzeb tradera.

Ten broker oferuje zarz?dzane konta handlowe. Daje przedsi?biorcy elastyczno?? w zarabianiu pieni?dzy, przekazuj?c dzia?alno?? handlow? profesjonalnemu przedsi?biorcy. Funkcje pro-tradera ograniczaj? si? tylko do dzia?a? handlowych. Inne funkcje, takie jak wp?aty i wyp?aty, s? przekazywane w?a?cicielowi konta.

CapitalXP zapewnia swoim klientom ?wiatowej klasy ?rodowisko handlowe. Z niesamowitymi spreadami i d?wigni?, do modelu brokerskiego, CapitalXP z pewno?ci? jest na szczycie. CapitalXP prowadzi biuro non-dealingowe. Oznacza to, ?e ??dania traderów s? kierowane bezpo?rednio do dostawców p?ynno?ci. W ten sposób CapitalXP unika konfliktów interesów z zamówieniami traderów i chroni si? przed jakimkolwiek naruszeniem umowy ze swoimi klientami.

D?wignia CapitalXP mo?e wynosi? nawet 1:500 w porównaniu z jej odpowiednikami w UE, które oferuj? d?wigni? do 1:30. D?wignia to ?wietny sposób na zwi?kszenie rentowno?ci. CapitalXP daje swoim traderom mo?liwo?? pomno?enia swoich kont 500 razy.

CapitalXP nie wolno skalpowa?, zabezpiecza? ani zawiera? transakcji arbitra?owych. Jest to sprzeczne z warunkami handlowymi CapitalXP, a je?li przedsi?biorca zostanie z?apany, zamówienie zostanie anulowane, a przedsi?biorca nie b?dzie móg? uzyska? dost?pu do strony internetowej.

Informacje te nie zosta?y ujawnione na stronie CapitalXP. Mo?esz skontaktowa? si? z brokerem, aby uzyska? te informacje.

Aby otworzy? konto w CapitalXP, wykonaj nast?puj?ce kroki;

 • Odwied? stron? CapitalXP
 • Przejd? do ikony „ZAREJESTRUJ SI?” podczas przewijania w dó?
 • Podaj wymagane dane osobowe i kliknij „Rozpocznij”
 • Zwró? uwag? na bonusy i zg?o? si?, je?li jeste? zainteresowany
 • Odbierz swój bonus
 • Rozpocznij handel

Weryfikacja jest wa?na podczas rejestracji konta, a tak?e przy wyp?acaniu ?rodków. Aby zweryfikowa?, za kogo si? podajesz, wymagane b?d? nast?puj?ce dokumenty;

Dowód zamieszkania

 • Rachunki za media
 • Wyci?gi bankowe/karty kredytowej – dokumenty te nie powinny by? starsze ni? 6 miesi?cy

Dowód wp?aty – kopia karty kredytowej u?ytej do dokonania wp?aty, je?li dotyczy

Dowód to?samo?ci

 • Wa?ny paszport
 • Dowód osobisty
 • Prawo jazdy

Wszystkie te dokumenty musz? zawiera? informacje podane podczas tworzenia konta.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Profit – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

5.1 Wp?aty i wyp?aty

Depozyty s? przetwarzane natychmiast, z wyj?tkiem tych dokonywanych za pomoc? metod bitcoin i wire. Przetwarzanie Bitcoina zajmuje oko?o 15 minut do godziny. Przelew bankowy trwa do 5 dni roboczych. Wyp?aty s? przetwarzane nie wcze?niej ni? 24 godziny i nie pó?niej ni? 7 dni. Minimalna kwota wp?aty to 250 USD, a minimalna kwota wyp?aty to 50 USD.

Za wyp?aty pobierana jest prowizja od 3,5% do 10% w zale?no?ci od rodzaju konta i metody p?atno?ci. Je?li Twoje konto by?o nieaktywne przez 21 dni lub d?u?ej, CapitalXP na?o?y na tradera grzywn? w wysoko?ci 50 EUR. Kolejne 50 EUR jest pobierane po 14 dniach nieprzerwanej bezczynno?ci. Dzieje si? tak, dopóki saldo konta nie zostanie wyczerpane.

5.2 Platformy transakcyjne CapitalXP

Jak wspomnieli?my wcze?niej, CapitalXP korzysta z bardzo popularnej platformy handlowej MT4. Ta platforma jest dost?pna tylko dla traderów, co oznacza, ?e musisz otworzy? konto w CapitalXP, aby cieszy? si? szerokimi korzy?ciami MT4. Aby sprosta? ró?nym potrzebom traderów, platforma mo?e by? oferowana w ró?nych j?zykach i dziewi?ciu ró?nych ramach czasowych, ró?nych formatach wykresów i ró?nych motywach kolorystycznych.

5.3 Aplikacja do handlu stacjonarnego i mobilnego

Oferowany tutaj klient stacjonarny jest podobny do platformy MT4 oferowanej przez innych brokerów internetowych. Klient stacjonarny, w przeciwie?stwie do sprzedawcy internetowego, ma niskie opó?nienia. Oznacza to, ?e mo?e dobrze dzia?a? z wolnym po??czeniem internetowym. Ma szybkie pr?dko?ci wykonywania; w zwi?zku z tym przedsi?biorca nie do?wiadczy ?adnego wynagrodzenia ani po?lizgu.

CapitalXP oferuje swoim inwestorom mobiln? aplikacj? handlow?, która jest kompatybilna zarówno z urz?dzeniami z systemem Android, jak i iOS. Ta aplikacja mobilna jest lekka i ma ten sam zestaw funkcji, co klient stacjonarny. Najlepsza ta aplikacja mobilna ma mo?liwo?? handlu w podró?y. Nie przegapisz ?adnej okazji handlowej. Interfejs aplikacji mobilnej jest do?? atrakcyjny; menu i ikony s? rozmieszczone strategicznie, aby pozostawi? du?y obszar na wykresy. Korzystanie ze smartfona zagwarantuje Ci p?ynne do?wiadczenie handlowe. Nale?y zauwa?y?, ?e broker CapitalXP zapewnia konto demo dla wszystkich traderów. Jednak konto demo jest dost?pne tylko dla handlowców, którzy maj? konta na ?ywo.

5.4 Bonusy

CapitalXP oferuje ograniczone bonusy i promocje, które nie s? w pe?ni reklamowane na ich stronie internetowej. Jednak aktywni cz?onkowie z kontami rzeczywistymi cz?sto korzystaj? z tych bonusów i sezonowych promocji. Aby uzyska? pe?ne informacje o trwaj?cych promocjach, poniewa? stale si? zmieniaj?, handlowcy musz? skontaktowa? si? ze swoimi mened?erami kont. Na przyk?ad informacje podane poni?ej to odpowied?, któr? otrzymali?my od mened?erów kont po zapytaniu podczas przeprowadzania tej weryfikacji.

Z tej odpowiedzi wynika, ?e CapitalXP ma bonus powitalny:

Co tydzie? zazwyczaj oferujemy promocje od 250 do 500 USD dla naszych nowoprzyby?ych.

W tym tygodniu pozosta?y tylko 2 bonusy. Bonusy s? losowo przydzielane nowym klientom po wys?aniu pro?by do dzia?u finansowego.

5.5 Obs?uga klienta

CapitalXP posiada niezawodny zespó? obs?ugi klienta dost?pny 24/5 w tygodniu. Wsparcie oferowane jest w j?zyku angielskim, polskim, niemieckim, norweskim i rosyjskim. Je?li napotkasz problem w trakcie handlu, mo?esz skontaktowa? si? z zespo?em wsparcia za po?rednictwem nast?puj?cych kana?ów; e-mail ( [email protected] ), czat na ?ywo i mo?esz wype?ni? formularz online.

Mo?esz równie? poprosi? o oddzwonienie, klikaj?c na ??danie oddzwonienia w górnej cz??ci witryny CapitalXP. Zdecydujesz, kiedy i kiedy najlepiej porozmawia? z obs?ug?, a oni skontaktuj? si? z Tob? o wybranej przez Ciebie godzinie. Przedstawiciele obs?ugi klienta s? profesjonalni i szybko odpowiadaj? na zapytania klientów. Imponuj?cy jest równie? ich czas reakcji. Na przyk?ad podczas przeprowadzania tego przegl?du CapitalXP przedstawiciel czatu na ?ywo by? ?atwo dost?pny w mniej ni? minut? od rozpocz?cia czatu.

5.7 Edukacja i zasoby

CapitalXP ma dla swoich klientów jedne z najbardziej wnikliwych i pouczaj?cych materia?ów edukacyjnych. Materia?y te sk?adaj? si? z webinariów, filmów, e-booków oraz szczegó?owego glosariusza. Materia?y edukacyjne s? odpowiednie zarówno dla pocz?tkuj?cych, jak i do?wiadczonych traderów. Najcenniejsz? opcj? jest wideo na ??danie. Filmy s? szczegó?owe, krótkie, a ka?de nagranie obejmuje inny temat. Na przyk?ad nowi inwestorzy mog? nauczy? si? podstaw handlu, takich jak wykresy cen ask/bid, a nast?pnie przej?? do bardziej zaawansowanych tematów, takich jak poziomy oporu, wsparcie i analiza techniczna i wiele innych.

Dost?pne s? równie? zaawansowane filmy na tak wiele tematów, jak strategie handlowe, psychologia handlowa, wska?niki techniczne. Aby uzyska? dost?p do materia?ów, handlowcy b?d? musieli zarejestrowa? konto w CapitalXP. Warto za?o?y? konto w CapitalXP i czyta? udost?pniane tre?ci, poniewa? za ka?dym razem zdobywasz punkty, które mo?esz pó?niej wymieni?.

CapitalXP oferuje wiele metod p?atno?ci, które s? wygodne dla traderów na ca?ym ?wiecie. Mo?esz dokonywa? wp?at i wyp?at za pomoc? nast?puj?cych metod.

 • Karty – Visa, MasterCard
 • Portfel Qiwi
 • Yandex
 • Bitcoin
 • iBpay
 • Przelew

CapitalXP umo?liwia inwestorom posiadanie kont w rublach rosyjskich, GBP i USD. Musisz wybra? preferowan? walut? podczas otwierania konta handlowego CapitalXP.

Skontaktuj si? z CapitalXP teraz

7.1 Czy CapitalXP jest regulowany?

CapitalXP nie jest regulowany przez ?adn? firm?, ale jej spó?ka macierzysta Quattro jest zarejestrowana pod numerem rejestracyjnym 24595.

7.2 Kto ma do?wiadczenie z CapitalXP

CapitalXP jest otwarty dla wszystkich typów traderów. Czy to nowicjusze, czy guru. Ró?ne typy kont maj? tendencj? do zaspokajania wszystkich potrzeb handlowców.

7.3 Jak dzia?a CapitalXP?

CapitalXP to broker, który daje swoim u?ytkownikom dost?p do rynków finansowych. Dzi?ki tej platformie XP pobiera prowizj? od wszystkich transakcji, a tak?e korzysta ze spreadów.

7.4 Jaka jest reputacja Capital XP?

CapitalXP s?ynie z niskich spreadów i wysokiej d?wigni do 1:500. CapitalXP korzysta równie? z popularnej platformy transakcyjnej MT4.

7.5 Jak otworzy? konto w CapitalXP?

 • Odwied? stron? CapitalXP
 • Przejd? do ikony „ZAREJESTRUJ SI?” podczas przewijania w dó?
 • Podaj wymagane dane osobowe i kliknij „Rozpocznij”
 • Zwró? uwag? na bonusy i zg?o? si?, je?li jeste? zainteresowany
 • Odbierz swój bonus
 • Rozpocznij handel

7.6 Gdzie znajduje si? siedziba CapitalXP?

CapitalXP znajduje si? przy James Street, Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Revolution – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne