AvaTrade

Avatar

Opublikowany

włączony

AvaTrade, za?o?ona w 2006 roku, jest jednym z pionierów handlu online na rynku Forex na ?wiecie z biurami w Dublinie, Sydney, Mediolanie, Tokio i innych lokalizacjach. AvaTrade jest regulowana przez Central Bank of Ireland i licencjonowana przez MiFID w Unii Europejskiej. Jest równie? regulowany przez ASIC w Australii, Komisj? Us?ug Finansowych (FSC) w Japonii oraz przez Komisj? Us?ug Finansowych BVI na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Ich partnerstwo z Manchester City Football Club uczyni?o z nich jedn? z najbardziej rozpoznawalnych marek.

Ka?dy, kto zna forex, zna AvaTrade. Wcze?niej znany jako AvaFX, broker AvaTrade zarz?dza wolumenami o warto?ci 60 miliardów dolarów i wi?cej miesi?cznie. Oferuj? ponad 200 instrumentów obejmuj?cych towary, indeksy, akcje, a tak?e ponad 50 par walutowych. AvaTrade ma ogromny wybór platform transakcyjnych, ??cznie osiem. Jednym z najwa?niejszych aspektów AvaTrade, na który nale?y zwróci? uwag?, jest to, ?e s? one regulowane na ca?ym ?wiecie, wi?c mog? oferowa? handel ludziom w Australii poprzez ich licencj? ASIC, w ca?ej Europie poprzez ich licencj? CICEK i tak dalej. Warto równie? wspomnie? o stopniu bezpiecze?stwa i pewno?ci, jakie AvaTrade daje Ci jako preferowany broker forex.

AvaTrade ma ?wietn? reputacj? i wiele pochwa?, dlatego zdecydowali?my si? przetestowa? j? sami, aby da? nasz? uczciw? i bezstronn? recenzj? brokera internetowego, AvaTrade i platformy handlowej AvaTrader.

AvaTrade zapewnia swoim klientom dost?p do rynku handlu CFD i Forex od 2006 roku. Po rozwoju bitcoina i innych wiod?cych walut cyfrowych, takich jak Litecoin, Dogecoin, BAT, NEO i inne, doda?a do swojej platformy handel kryptowalutami. Ich g?ównym celem pozostaje udost?pnienie tych rynków handlowcom na ca?ym ?wiecie. Aby uzyska? dok?adny obraz, stworzyli?my konto w AvaTrade i zasilili?my je prawdziwymi pieni?dzmi, a nast?pnie przetestowali?my jego us?ugi. Poni?ej znajduje si? wyczerpuj?ce podsumowanie us?ug oferowanych przez AvaTrader.

ZALETY CONS
Akceptuje wiele metod p?atno?ci dla wp?at i wyp?at Obs?uguje ró?ne platformy transakcyjne, w tym MT4, MT5, AvaTradeGO i handel mobilny. AvaTrade jest nagradzanym brokerem. Dost?pne s? konta demo, które pozwalaj? inwestorom przetestowa? swoje strategie przed realnym handlem. U?ytkownicy maj? dost?p do rynków 24/7.Obs?uguje ponad 250 popularnych instrumentów finansowych.Dost?pne jest ?wiatowej klasy wieloj?zyczne wsparcie.Rachunek islamski jest dost?pny dla muzu?ma?skich handlowców na AvaTrade.D?wignia na AvaTrade wynosi a? 1:400. Broker nie oferuje szerokiej gamy materia?ów edukacyjnych.Niedost?pne w niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone.

To, co sprawia, ?e AvaTrade jest wyj?tkow? platform?, to liczne us?ugi, które oferuje swoim klientom. Handlowcy na AvaTrade maj? dost?p do ró?nych rynków finansowych, w tym forex, akcji, kryptowalut, towarów, indeksów, kontraktów CFD i minera?ów. Wszystko to jest dost?pne na dowolnej platformie transakcyjnej dost?pnej na AvaTrade. Handlowcy mog? wybra? Metatrader 4, MT5, Web Trader, mobilny trader, mac trading, platform? mobiln? AvaTradeGO i nie tylko. Mo?esz wybiera? spo?ród wielu zautomatyzowanych platform transakcyjnych, takich jak Zulu Trade i inne. To w?a?nie odró?nia AvaTrader od swoich konkurentów. Oferty spreadów na AvaTrader nale?? do najbardziej konkurencyjnych na rynku. AvaTrade zminimalizowa? swoje spready do 50% dla wszystkich FX i CFD. Ta modyfikacja sprawia, ?e AvaTrade jest wiod?cym w bran?y brokerem z najlepszymi warunkami handlowymi na ca?ym rynku handlowym, w tym bardzo niskimi spreadami, nowoczesnymi platformami handlowymi i dobrymi us?ugami. Jako wieloj?zyczna platforma AvaTrade obs?uguje równie? wiele walut bazowych. Dlatego wielu traderów z ca?ego ?wiata mo?e przeprowadza? swoje transakcje z wybranymi przez siebie walutami.

AvaTrade ustanowi?a wysok? p?ynno?? i rygorystyczne ?rodki, które umo?liwiaj? inwestorom ?atwe wp?acanie, handel i wyp?acanie ?rodków. Oto jak AvaTrade chroni Twoje informacje i pieni?dze:

Otwórz darmowe konto demo z AvaTrade

 • 256-bitowe szyfrowanie SSL w ca?ej witrynie.
 • Naprawiono piecz?? zapewniaj?c? to?samo?? True-Site.
 • AvaTrade jest zgodny z Web Trust, który zosta? okre?lony przez (AICPA) American Institute of Certified Public Accountants.
 • AvaTrade wykorzystuje McAfee Secure (HackerSafe) do kontrolowania oszustw zwi?zanych z kartami kredytowymi i kradzie?? to?samo?ci.
 • Pieni?dze klientów s? oddzielone od funduszy biznesowych AvaTrade.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Revolution – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Spis tre?ci

1 test do?wiadczenia AvaTrade

2 Czy AvaTrade jest oszustwem czy legalnym?

3 Rozporz?dzenie AvaTrade i bezpiecze?stwo funduszy

4 AvaTrade – rodzaje rachunków

5 Op?aty i spready

6 Wp?aty i wyp?aty

7 kart kredytowych/debetowych

8 portfeli elektronicznych

9 przelew bankowy

10 Dowód to?samo?ci

11 Dowód zamieszkania

12 Dowód karty kredytowej

13 Platforma handlowa AvaTrade

14 najcz??ciej zadawanych pyta?

14.1 Czy AvaTrade podlega regulacjom?

14.2 Czym jest AvaTrade?

14.3 Kto ma do?wiadczenie z AvaTrade?

14.4 Jak dzia?a AvaTrade?

14.5 Jaka jest reputacja AvaTrade?

14.6 Jak mog? si? zarejestrowa? i otworzy? rachunek handlowy w AvaTrade?

14.7 Gdzie znajduje si? AvaTrade?

15 Wniosek

Test do?wiadczenia AvaTrade

Obs?uga klienta, realizacja zamówie? i proces wyp?aty s? niezb?dne dla skuteczno?ci platformy transakcyjnej. Te trzy us?ugi s? sukcesem traderów i mog? spowodowa?, ?e trader przejdzie do brokerów oferuj?cych lepsze us?ugi. Aby potwierdzi? skuteczno?? tych us?ug na AvaTrade, otworzyli?my rachunek rzeczywisty i zasilili?my je prawdziw? gotówk?. Pó?niej sprawdzali?my te us?ugi pojedynczo.

Najpierw przyjrzeli?my si? obs?udze klienta. Na górze dowolnej strony w witrynie AvaTrade zobaczysz przycisk do czatu na ?ywo, który jest równie? dost?pny z obszaru twojego konta. Niedaleko tego przycisku, nieco po prawej stronie, zobaczysz numer telefonu obs?ugi klienta dla Twojej lokalizacji, z opcj? natychmiastowej zmiany kraju po lewej stronie. Nie musisz d?ugo czeka?, aby rozpocz?? rozmow? z przedstawicielem. Ogólna zdolno?? do udzielenia odpowiedzi zale?y od z?o?ono?ci pytania, ale profesjonalizm jest wysoki.

Po drugie, przetestowali?my szybko?? realizacji zlece?. Wykonanie mo?e stanowi? ró?nic? mi?dzy zyskiem a strat?. Platformy transakcyjne AvaTrade s? wyj?tkowe pod wzgl?dem szybko?ci realizacji zlece?. Handlowcy mog? handlowa? z du?? ?atwo?ci?, wiedz?c, ?e ich zlecenia zostan? zrealizowane tak szybko, jak to mo?liwe. Z?o?yli?my zamówienie na jeden z naszych ulubionych towarów, a transakcja zosta?a wykonana natychmiast. Nie stracili?my okazji do zakupu. Ten sam wynik uzyskali?my, gdy na chwil? z?o?yli?my zlecenie sprzeda?y aktywa. Platformy transakcyjne s? popularne ze wzgl?du na szybk? realizacj?, ale posiadaj? równie? inne funkcje, takie jak wiadomo?ci rynkowe, kalendarz ekonomiczny i narz?dzia handlowe, które u?atwiaj? handel klientom AvaTrade. Platformy s? wyposa?one w doskona?y interfejs u?ytkownika, co u?atwia handlowcom poruszanie si? po rynkach finansowych przez ca?y czas.

Trzeci? najwa?niejsz? cech?, któr? przetestowali?my, by? proces wyp?aty. Trader b?dzie chcia? z ?atwo?ci? wyp?aci? swoje zarobki po dniu handlu. AvaTrade zadba?a o to. Ich usprawniony system p?atno?ci oznacza, ?e mogli?my wyp?aci? nasze ?rodki natychmiast po ich zdeponowaniu, nawet bez handlu aktywami. Wype?nili?my formularz wyp?aty AvaTrade i przes?ali?my go do zespo?u obs?ugi klienta wraz z naszymi dokumentami identyfikacyjnymi. Gdy nasza pro?ba zosta?a zaakceptowana, nasze konto bankowe zosta?o zasilone w krótkim czasie. Osoby korzystaj?ce z przelewów bankowych mog? potrwa? do 2 dni roboczych lub wi?cej, zanim ?rodki zostan? zdeponowane na koncie ze wzgl?du na polityk? banku, dlatego zalecamy sprawdzenie tego bezpo?rednio w swoim banku.

Po zapoznaniu si? z tymi trzema us?ugami na AvaTrade, mo?emy bezpiecznie poleci? platform? ka?demu handlowi, który chcia?by spe?ni? swoje potrzeby w zakresie handlu online.

Czy AvaTrade jest oszustwem czy legalnym?

AvaTrade nie jest szumowin?, poniewa? jest regulowana przez ró?ne agencje regulacyjne na ?wiecie. Firma jest regulowana przez Central Bank of Ireland (o numerze rejestracyjnym C53877), BVI Financial Services Commission, ASIC (o numerze rejestracyjnym 406684), South African Financial Services Board (o numerze FSP 45984, w Japonii przez FSA (z numer rejestracyjny 1662) i FFAJ (numer rejestracyjny 1574).

Ze wzgl?du na liczne organy regulacyjne, AvaTrade ma przestrzega? zarówno lokalnych, jak i mi?dzynarodowych zasad rz?dz?cych rynkami finansowymi. AvaTrade przestrzega zasad przeciwdzia?ania praniu pieni?dzy (AML) i wiedzy o swoim kliencie (KYC), które maj? pomóc w ograniczeniu przest?pczo?ci na rynkach finansowych. AML i KYC zapewniaj?, ?e problemy takie jak pranie pieni?dzy, kradzie? to?samo?ci i inne us?ugi nie b?d? mia?y miejsca na platformach maklerskich. Te regulacje oznaczaj? równie?, ?e us?ugi i operacje AvaTrade s? w 100% przejrzyste. Brak weryfikacji konta uniemo?liwi?by przeprowadzanie ró?nych transakcji, takich jak wp?aty, wyp?aty i handel, bez obawy o utrat? swoich aktywów lub zhakowanie.

AvaTrade sk?ada si? z zespo?u wysoce wydajnych pracowników, obecnych we wszystkich cz??ciach ?wiata. Ich obs?uga klienta jest bardzo skuteczna, wieloj?zyczna i dost?pna na ró?nych kontynentach na ca?ym ?wiecie. Na tej podstawie, niezale?nie od Twojej lokalizacji, mo?esz skontaktowa? si? z agentem obs?ugi klienta, który w pe?ni zrozumie Twoje potrzeby i b?dzie w stanie pomóc Ci w j?zyku, który rozumiesz.

Zasady i warunki AvaTrade s? bardzo jasne na ich stronie internetowej. Platforma po?wi?ca strony, aby wyja?ni? traderom i inwestorom, jakie s? ich zasady i czego wymaga si? od aktywnego cz?onka. W zwi?zku z tym zaleca si? sprawdzenie ich strony z warunkami przed rozpocz?ciem z nimi handlu.

AvaTrade jest wielkim zwolennikiem prywatno?ci u?ytkowników, poniewa? klienci dziel? si? z nimi danymi osobowymi na etapie otwierania konta lub podczas rozmowy z agentami obs?ugi klienta. AvaTrade zapewnia, ?e wszystkie przekazane im dane pozostaj? bezpieczne i poufne przez ca?y czas. AvaTrade nie sprzedaje ani nie udost?pnia danych osobowych u?ytkowników firmom zewn?trznym ani innym podmiotom powi?zanym. Jako trader mo?esz mie? pewno??, ?e Twoje fundusze i dane osobowe pozostan? bezpieczne i prywatne na AvaTrade.

Zarejestruj si? w AvaTrade ju? teraz!

Rozporz?dzenie AvaTrade i bezpiecze?stwo funduszy

AvaTrade jest wysoce regulowanym brokerem w bran?y brokerskiej. Obecnie firma jest regulowana przez organy finansowe w Europie, Azji, Afryce i Australii. AvaTrade podlega regulacjom Central Bank of Ireland (nr rej. C53877), Komisji Us?ug Finansowych BVI, ASIC (nr rej. 406684), South African Financial Services Board (nr FSP 45984) oraz w Japonii przez FSA (nr rej.1662) i FFAJ (nr rej.1574). Firma w du?ym stopniu przestrzega zarówno lokalnych, jak i mi?dzynarodowych zasad reguluj?cych rynki finansowe, nie wy??czaj?c przepisów dotycz?cych przeciwdzia?ania praniu pieni?dzy (AML) i Know Your Customer (KYC). Klienci nie mog? wykonywa? czynno?ci, takich jak wyp?ata ?rodków na platformie handlowej AvaTrade, dopóki nie zweryfikuj? swoich kont poprzez dostarczenie niezb?dnych dokumentów to?samo?ci i adresów.

AvaTrade zwraca szczególn? uwag? na bezpiecze?stwo ?rodków u?ytkowników na swojej platformie. Ich system p?atno?ci zosta? usprawniony, aby zapewni? bezpiecze?stwo ?rodków podczas procesów wp?at i wyp?at. Nikt, kto nie jest w?a?cicielem konta, nie ma mo?liwo?ci wyp?aty ?rodków z konta. AvaTrade nie miesza ?rodków swoich klientów z pieni?dzmi operacyjnymi. Ma to na celu zapewnienie, ?e fundusze nie zostan? pomieszane, a inwestorzy mog? mie? dost?p do swoich pieni?dzy, kiedy tylko zechc?. ?rodki bezpiecze?stwa wdro?one przez AvaTrade nie ko?cz? si? na bezpiecze?stwie funduszy; obejmuje równie? dane osobowe. Protoko?y bezpiecze?stwa AvaTrade zapewniaj?, ?e dane osobowe u?ytkownika pozostaj? zawsze bezpieczne i prywatne. Pod wzgl?dem bezpiecze?stwa ?rodków i danych AvaTrade spe?nia mi?dzynarodowe standardy. W rezultacie Twoje ?rodki i dane s? bezpieczne dzi?ki AvaTrade.

AvaTrade – Rodzaje Rachunków

AvaTrade zobowi?zuje si? do pozostania globaln? platform? brokersk? CFD, która ?wiadczy us?ugi dla wszystkich. Z tego powodu ich platforma jest prosta i ?atwa w u?yciu i nawigacji. W tej chwili AvaTrade zapewnia u?ytkownikom tylko dwa rodzaje kont; konta standardowe i konta demo. Oprócz tych dwóch, AvaTrade ma konto islamskie, aby wspiera? muzu?ma?skich handlowców korzystaj?cych z jej platformy. Konta islamskie to konta bez swapów, które umo?liwiaj? muzu?manom handel w granicach prawa szariatu.

Chocia? konto demo jest bezp?atne, minimalna kwota depozytu na kontach standardowych i islamskich wynosi 100 USD. Minimalna wielko?? lota na AvaTrade to 0,01 lota, podczas gdy obs?uguj? one równie? wiele platform transakcyjnych, takich jak MT4, MT5, Mobile Trader, WebTrader, AvaTradeGO i Mac Trading. Platforma handlowa, któr? wybierzesz podczas rejestracji, okre?li dost?pne dla Ciebie funkcje. Jednak wszyscy inwestorzy na AvaTrade maj? mo?liwo?? tworzenia wielu podgrup transakcyjnych na swoich kontach.

Ogólnie rzecz bior?c, u?ytkownicy AvaTrade mog? cieszy? si? doskona?? obs?ug? klienta, szybk? realizacj? zamówie?, szybk? wyp?at? ?rodków i wieloma innymi. Je?li szukasz bardziej dopasowanych typów kont, sprawd? innych wiod?cych brokerów w bran?y.

Poni?ej przedstawiono warunki handlowe na AvaTrade:

 • Wszystkie spready na AvaTrade s? powy?ej rynku.
 • Standardowe Spready Forex s? zgodne z normalnymi regulacjami rynkowymi.
 • Spready z?ota i srebra mog? by? szerokie mi?dzy 22:00 a 02:00 GMT.
 • Spready ropy naftowej i ropy Brent mog? by? szersze ni? podane mi?dzy 22:00 a 05:00 GMT.
 • Spready ropy naftowej i gazu ziemnego mog? by? wi?ksze podczas cotygodniowych inwentaryzacji.
 • Przed wyga?ni?ciem opcje forex na tej platformie mog? by? przedmiotem handlu online do 24 godzin.
 • Handel jest dost?pny 24/7 dla posiadaczy kont MetaTrader.
 • W zale?no?ci od sytuacji rynkowej spready kryptowalut mog? by? zmienne.
 • Oczekiwania dotycz?ce depozytu zabezpieczaj?cego dla par kryptowalut mog? wzrosn?? podczas zmienno?ci.
 • Konta islamskie nie maj? dost?pu do handlu kryptograficznego.
 • Minimalna wielko?? partii na platformie MetaTrader = 0,01
 • Godziny handlu mog? ulec zmianie z powodu czasu letniego.
 • Stopy procentowe overnight maj? charakter orientacyjny i mog? ulec zmianie w dowolnym momencie.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Profit – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Op?aty i spready

AvaTrade jest znana z oferowania konkurencyjnych cen na swoich platformach. Firma nie pobiera op?at transakcyjnych. Wp?aty i wyp?aty s? ca?kowicie bezp?atne na AvaTrade, jednak Twój bank lub instytucja finansowa mo?e obci??y? Ci? kosztami transakcji.

Je?li chodzi o spready, spready AvaTrade s? bardzo w?skie i konkurencyjne. AvaTrade zmniejszy?o swoje spready nawet o 50% na wszystkich FX i CFD. Platformy AvaTrade maj? równe spready, które s? obliczane w zale?no?ci od aktywów i ilo?ci pieni?dzy, które inwestuje trader. Z tego powodu inwestorzy musz? wzi?? pod uwag? kwot?, któr? handluj?, decyduj?c o spreadzie.

Otwarcie konta w AvaTrade nie mo?e by? prostszym procesem. Platforma szczyci si? zapewnianiem traderom ?atwego dost?pu do rynków finansowych. Dlatego proces rejestracji jest prosty.

Aby otworzy? konto w AvaTrade, mo?esz odwiedzi? ich oficjaln? stron? internetow?. Kliknij przycisk „ZAREJESTRUJ SI? TERAZ” w prawym górnym rogu strony g?ównej. Zostaniesz poproszony o podanie swoich danych, które obejmuj? imi? i nazwisko, adres e-mail i prawid?owy numer telefonu. Prze?lij swoj? aplikacj?, a Twoje konto zostanie natychmiast otwarte. Twoje informacje b?d? bezpieczne.

Nast?pnie b?dziesz musia? poda? swoje dane osobowe AvaTrade. Dane te obejmuj? dat? urodzenia, adres, miasto, nazw? ulicy, numer domu, kod pocztowy, has?o do konta, walut? bazow? i platform? handlow?, z której chcesz korzysta?. Po podaniu tych danych Twoja rejestracja jest zako?czona i mo?esz zacz?? handlowa? swoimi ulubionymi aktywami na AvaTrade. Wszystkie podane informacje s? bezpieczne i b?d? przechowywane z zachowaniem najwy?szego poziomu poufno?ci.

Wp?aty i wyp?aty

AvaTrade ma bardzo pr??n? platform? handlow?, która umo?liwia ?atwe wyp?aty i wp?aty ?rodków. Akceptuj? kilka metod p?atno?ci. Aby zdeponowa? ?rodki na swoim koncie handlowym AvaTrade, wykonaj nast?puj?ce kroki:

 • Zaloguj si? do swojego konta AvaTrade za pomoc? komputera lub urz?dzenia mobilnego
 • Kliknij przycisk „WP?ATA” na pulpicie nawigacyjnym
 • Wprowad? metod? p?atno?ci (karty kredytowe/debetowe, portfele elektroniczne lub przelew bankowy)
 • Wprowad? kwot?, któr? chcesz wp?aci? i przes?a?
 • Twoje konto zostanie zasilone natychmiast (w przypadku przelewu bankowego realizacja transakcji mo?e potrwa? 2 dni robocze lub d?u?ej).

Aby wyp?aci? swoje ?rodki z AvaTrade, post?puj zgodnie z nast?puj?cym procesem:

 • Zaloguj si? do swojego konta AvaTrade za pomoc? komputera lub urz?dzenia mobilnego
 • Kliknij przycisk „WYP?A?” na pulpicie nawigacyjnym
 • Wype?nij formularz wyp?aty p?atno?ci i prze?lij
 • Twoje konto zostanie zasilone po zatwierdzeniu wniosku (w przypadku przelewu bankowego realizacja transakcji mo?e potrwa? 2 dni robocze lub d?u?ej).

AvaTrade akceptuje nast?puj?ce metody p?atno?ci:

Karty kredytowe/debetowe

Karty kredytowe i debetowe s? powszechnie u?ywane przez klientów mi?dzynarodowych do wp?acania i wyp?acania gotówki. Transakcje kart? kredytow?/debetow? s? zazwyczaj natychmiastowe, co oznacza, ?e ?rodki natychmiast trafiaj? na Twoje konto. AvaTrade akceptuje ró?ne karty kredytowe i debetowe, w tym Visa, MasterCard, Maestro i inne. Op?aty transakcyjne wynosz? zero, gdy u?ywasz kart kredytowych do zasilenia konta lub wyp?aty zarobków.

Portfele elektroniczne

Portfele elektroniczne staj? si? coraz bardziej popularnym sposobem finansowania kont handlowych online, a tak?e wyp?acania ?rodków przez traderów. Podobnie jak w przypadku kart kredytowych i debetowych, transakcje za pomoc? portfeli elektronicznych s? zatwierdzane natychmiast. AvaTrade nie pobiera op?at transakcyjnych. Portfele elektroniczne akceptowane przez AvaTrade obejmuj? Neteller, Skrill i inne.

Przelew bankowy

Przelew bankowy jest najbardziej rozpowszechniony w regionach, w których korzystanie z kart kredytowych jest niskie. Przetwarzanie tej metody p?atno?ci trwa d?u?ej (dwa dni lub wi?cej), a transakcje s? bezp?atne, jednak bank mo?e obci??y? Ci? op?at? za przetworzenie transakcji, wi?c sprawd? te koszty bezpo?rednio w swoim banku.

Pami?taj, ?e nie b?dziesz móg? wyp?aci? swoich zarobków na AvaTrade, je?li jeszcze nie zweryfikowa?e? swojego konta.

B?d?c wysoce regulowan? platform?, AvaTrade przestrzega przepisów ustanowionych przez KYC i AML. Od handlowców oczekuje si?, ?e zweryfikuj? swoje konta, przesy?aj?c swoje dokumenty to?samo?ci i dokumenty zamieszkania do zespo?u obs?ugi klienta.

Skontaktuj si? z AvaTrade teraz

Dowód to?samo?ci

Jako dowód to?samo?ci, AvaTrade akceptuje nast?puj?ce dokumenty:

 • Narodowa karta identyfikacyjna
 • Mi?dzynarodowy paszport
 • Prawo jazdy

Przed?o?one kopie tych dokumentów musz? by? czytelne. Nazwiska wy?wietlane na dokumentach powinny odpowiada? tym w Twoim profilu. Powinny równie? zawiera? pe?ne imi? i nazwisko, dat? urodzenia i zdj?cie.

Dowód zamieszkania

AvaTrade wymaga równie? od traderów dostarczenia dowodu ich adresu. Dokumenty akceptowane przez AvaTrade obejmuj?:

 • wyci?g bankowy
 • Rachunki za media (pr?d, woda, gaz i inne)

Dokumenty powinny by? wystawione mniej ni? trzy miesi?ce temu i musz? zawiera? niezb?dne dane, takie jak imi? i nazwisko oraz adres.

Dowód karty kredytowej

Handlowcy, którzy dokonuj? transakcji przy u?yciu kart kredytowych/debetowych, proszeni s? o zweryfikowanie swojej to?samo?ci przed u?yciem tych kart. Musz? dostarczy? Ava kopi? awersu i rewersu u?ytej karty kredytowej/debetowej. Kopie powinny wyra?nie zawiera? Twoje imi? i nazwisko, dat? wa?no?ci karty kredytowej oraz pierwsze i ostatnie cztery cyfry numeru karty kredytowej. Mo?esz zablokowa? 8 cyfr na ?rodku karty, w tym kod zabezpieczaj?cy CVV wy?wietlany z ty?u.

Platforma handlowa AvaTrade

AvaTrade obs?uguje wiele platform transakcyjnych. Handlowcy b?d? mieli dost?p do platform handlowych, takich jak WebTrader, MT4, MT5, Mobile Trader, Mac Trading, AvaTradeGO i AvaOptions.

Ró?ne dost?pne platformy transakcyjne maj? umo?liwi? klientom wybór tych, które preferuj?. Pomimo ró?nic, wszystkie platformy transakcyjne s? wyposa?one w doskona?e narz?dzia handlowe, które u?atwi?yby Ci handel aktywami finansowymi z AvaTrade.

Platformy transakcyjne zapewniaj? u?ytkownikom dost?p do takich narz?dzi, jak wykresy cen, codzienne wiadomo?ci i analizy rynkowe, kalendarz ekonomiczny, do?wiadczeni doradcy, automatyczne opcje handlu, elastyczne ?rodowisko handlowe i wiele innych. Dzi?ki WebTrader nie musisz pobiera? ani instalowa? ?adnego oprogramowania i jest ono kompatybilne z wi?kszo?ci? przegl?darek. Musisz jednak zainstalowa? platformy transakcyjne MT4 i MT5, zanim b?dziesz móg? z nich korzysta?.

Ka?da z platform ma równie? przyjazny pulpit nawigacyjny i prosty interfejs u?ytkownika, który u?atwi traderom poruszanie si? po rynkach finansowych.

AvaTrade dostrzega znaczenie szkolenia i edukacji w ?rodowisku handlowym. Na tej podstawie AvaTrade udost?pnia szereg materia?ów edukacyjnych na swojej stronie internetowej z korzy?ci? dla swoich klientów. AvaTrade ma kilka eBooków, samouczków wideo i artyku?ów dla traderów. Nowi inwestorzy mog? uzyska? pe?ne wprowadzenie do handlu online, przygl?daj?c si? handlowi forex i kontraktami CFD z analiz? techniczn?. Samouczki wideo pomog? Ci lepiej zrozumie? strategie handlowe i sposoby ich wykorzystania do handlu ulubionymi aktywami. Niektórzy najlepsi brokerzy oferuj? bogactwo innych zasobów handlowych i edukacyjnych, w tym seminaria internetowe, codzienne wiadomo?ci rynkowe, filmy i wiele innych.

Je?li chodzi o zasoby, AvaTrade ma ogromn? liczb? narz?dzi handlowych. Ka?da z obs?ugiwanych tutaj platform transakcyjnych ma kilka funkcji i narz?dzi. Niektóre z dost?pnych narz?dzi obejmuj? wykresy cen, codzienne wiadomo?ci rynkowe, analizy rynkowe, wska?niki ekonomiczne i kalendarz i wiele innych. Wszystkie te narz?dzia handlowe s? dost?pne, aby zapewni? ?atw? nawigacj? po rynkach. Pomagaj? równie? traderom w podejmowaniu bardziej ?wiadomych decyzji dotycz?cych ich transakcji.

AvaTrade ma jedn? z najbardziej aktywnych us?ug dla klientów w bran?y. Ich obs?uga klienta jest dost?pna w wielu j?zykach i mo?na si? z nimi skontaktowa? telefonicznie w kilku krajach na ca?ym ?wiecie. Szybko reaguj? i s? dost?pni 24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu, aby zaspokoi? potrzeby traderów. Zespó? obs?ugi klienta sk?ada si? z przyjaznego i profesjonalnego personelu, który posiada dog??bn? wiedz? na temat rynków finansowych. Ponadto mo?esz si? z nimi skontaktowa? za po?rednictwem poczty e-mail, czatu na ?ywo lub rozmowy telefonicznej.

Cz?sto zadawane pytania

Czy AvaTrade podlega regulacjom?

Tak, AvaTrade jest firm? regulowan?. S? one obecnie regulowane i autoryzowane przez Central Bank of Ireland (nr C53877), BVI Financial Services Commission, ASIC (No.406684), South African Financial Services Board (FSP nr 45984) oraz w Japonii przez FSA (nr 1662) i FFAJ (nr 1574). AvaTrade przestrzega wymogów regulacyjnych tych agencji i zapewnia bezpiecze?stwo ?rodków i danych u?ytkowników na ich platformie.

Co to jest AvaTrade?

AvaTrade jest pionierem w bran?y brokerskiej kryptowalut, forex i CFD. Zapewniaj? handlowcom dost?p do rynków handlu online i pozwalaj? im handlowa? ponad 250 aktywami akcji, kryptowalut, forex, kontraktów CFD, towarów i metali. Z tego powodu AvaTrade pobiera prowizje i inne op?aty handlowe za ?wiadczenie tych us?ug.

Kto ma do?wiadczenie z AvaTrade?

AvaTrade jest otwarte dla wszystkich, zarówno nowych, jak i do?wiadczonych traderów. To jest powód, dla którego AvaTrade posiada konto demo, aby wszyscy u?ytkownicy mogli si? zapozna? przed rozpocz?ciem rzeczywistego handlu. Platformy transakcyjne AvaTrade maj? proste projekty interfejsu u?ytkownika, co u?atwia ka?demu poruszanie si? po rynkach finansowych na AvaTrade.

Jak dzia?a AvaTrade?

AvaTrade zapewnia inwestorom dost?p do ponad 250 aktywów finansowych na rynkach forex, kryptowalut, akcji, towarów, kontraktów CFD i indeksów. Dokonuj?c transakcji na platformie, AvaTrade pobiera prowizje od ka?dej transakcji. Jednak AvaTrade nie pobiera op?at za wp?aty i wyp?aty, ale Twoje instytucje finansowe mog? pobiera? op?aty za te transakcje.

Jaka jest reputacja AvaTrade?

AvaTrade to bardzo chwalona firma brokerska. S? one regulowane przez ró?ne agencje regulacyjne z ca?ego ?wiata. Firma zwi?zana jest z popularnym angielskim klubem pi?karskim Manchester City. W ci?gu ostatnich dziesi?ciu lat obs?ugiwali transakcje klientów o warto?ci miliardów dolarów dla setek tysi?cy klientów. Dzi?ki niezawodnemu protoko?owi bezpiecze?stwa inwestorzy mog? by? pewni, ?e ich fundusze i dane osobowe s? bezpieczne dzi?ki AvaTrade.

Jak mog? si? zarejestrowa? i otworzy? rachunek handlowy w AvaTrade?

Aby otworzy? konto w AvaTrade, wykonaj nast?puj?ce kroki:

 • Odwied? ich oficjaln? stron? internetow? i kliknij przycisk „ZAREJESTRUJ SI? TERAZ”
 • Podaj wymagane dane, w tym imi? i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu
 • Drugi etap rejestracji poprosi Ci? o podanie swoich danych osobowych
 • Z?ó? wniosek, a Twoje konto zostanie aktywowane w ci?gu kilku sekund
 • Wp?a? ?rodki na swoje konto handlowe AvaTrade i zacznij handlowa? swoimi ulubionymi aktywami.

Gdzie znajduje si? AvaTrade?

AvaTrade to globalna platforma brokerska, która ma przedstawicieli w kilku krajach na ca?ym ?wiecie. S? obecne w Azji, Afryce, Ameryce Pó?nocnej i Australii. Mo?esz skontaktowa? si? z zespo?em obs?ugi klienta przez telefon, e-mail lub funkcj? czatu na ?ywo dost?pn? na ich stronie.

AvaTrade jest uwa?ana przez wielu traderów za najlepszego brokera w bran?y, jednak je?li chodzi o handel online, wa?ne jest, aby broker, któremu zaufasz, spe?nia? Twoje potrzeby i cele handlowe. Po przeczytaniu tej recenzji po?wi?? troch? czasu, aby dowiedzie? si? wi?cej o innych renomowanych i doskona?ych brokerach w bran?y finansowej.

Wniosek

Podsumowuj?c, AvaTrader jest wiod?cym brokerem w ?wiecie handlu forex. Dzi?ki doskona?ym platformom handlowym i obs?udze klienta zapewnia swoim klientom ?atwy czas podczas handlu. Ich ?cis?e bezpiecze?stwo i poufno?? klientów to równie? ?wietna cecha, je?li chodzi o zaufanie klientów. AvaTrader jest zdecydowanie odpowiednim traderem dla Ciebie.

Zacznij handlowa? bitcoinami z Bitcoin Revolution – najlepszym oprogramowaniem do automatycznego handlu

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne